Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå."

Transkript

1 Sida 1 Ursprungligen fastställda: Senast reviderade: Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att bilda en stiftelse. För nämnda stiftelse skall gälla följande stadgar. 1 Stiftelsens firma skall vara Studenthälsan i Umeå. Stiftelsens ändamål och verksamhet 2 Stiftelsen har till ändamål att för studerande vid universitet och högskolor i Umeå fortvarande främja sjuk- och hälsovård. För detta ändamål kan kontanta bidrag ur stiftelsens avkastning utbetalas till fysisk eller juridisk person för genomförande av somatiska-, psykosociala- och profylaktiska insatser. Stiftelsens tillgångar 3 Stiftelsens kapital utgörs av de medel och inventarier som den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå donerar till stiftelsen och avkastning av stiftelsens tillgångar. Stiftelsens förvaltning 4 Stiftelsen skall ha sitt säte i Umeå. 5 Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av sju ledamöter, vilka utses i enlighet med ett tillägg samt promemoria till denna urkund. För varje ledamot utses i samma ordning en personlig suppleant. Ledamöterna och suppleanterna utses för en tid av två verksamhetsår. Suppleanten inträder till tjänstgöring vid förfall för ledamoten. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång skall ny ledamot utses för återstående del av mandatperioden. Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet äger rätt att ha varsin representant som ständigt adjungerade. 6 Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare. 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Var och en av styrelseledamöterna har rätt att begära att kallelse utfärdas. Kallelse bör delges ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 8 Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per verksamhetsår.

2 Sida 2 9 Styrelsen äger rätt att delegera uppgifter till utskott. Beslut av utskott skall konfirmeras av styrelsen vid närmast följande sammanträde. 10 Vid styrelsens sammanträden skall föras beslutsprotokoll, som justeras av ordförande och en därtill utsedd justeringsperson. Vid utskotts sammanträden skall föras beslutsprotokoll, som justeras av ordförande. 11 Det åligger styrelsen särskilt att besluta om anskaffande av lokaler för stiftelsens verksamhet, att besluta om ombyggnationer, större reparationer och renoveringar, i de lokaler där stiftelsen bedriver verksamhet, att fastställa stiftelsens inkomst- och utgiftsstat, att besluta om disposition av stiftelsens resultat, att anställa för stiftelsens verksamhet erforderlig personal och att fastställa instruktioner för denna, alternativt upphandla sådana tjänster på annat håll, att årligen, före februari månads utgång, till revisorerna avge räkenskaper och verksamhetsberättelse över stiftelsens verksamhet under det gångna räkenskapsåret, att på bästa sätt främja stiftelsens ändamål och verksamhet. 12 Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill. Stiftelsens räkenskaper och revisorer 13 Stiftelsens räkenskapsår påbörjas 1 januari och avslutas 31 december varje kalenderår. 14 För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser styrelsen för Umeå universitet två revisorer jämte två suppleanter för en tid av två verksamhetsår. En av de ordinarie revisorerna och suppleanten för denne skall vara auktoriserad revisor. Avgår revisor före mandatperiodens utgång skall ny revisor utses för återstående del av mandatperioden. 15 Revisorerna skall till styrelsen för Umeå universitet avge revisionsberättelse inom en månad efter det att de enligt 11 mottagit styrelsens verksamhetsberättelse och föregående års räkenskaper. Av revisionsberättelsen skall framgå om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrks. 16 Senast under mars månad skall styrelsen hålla årssammanträde varvid verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning slutligt godkännes. Dessa handlingar skall under mars månad avges till styrelsen för Umeå universitet för godkännande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och beslut i frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse och verkställande tjänsteman. Verksamhetsberättelse skall även tillsändas styrelserna för studerandekårerna i Umeå för kännedom.

3 Sida 3 Stadge- och statusändringar 17 Stiftelsen skall icke stå under tillsyn enligt gällande lagstiftning härom. 18 2, 3 och 18 är undantagna från ändringar och tillägg. Ändringar i och tillägg till 1, 4-17 beslutas av stiftelsens styrelse, varvid beslutet måste biträdas av minst sex styrelseledamöter. Ovanstående lydelse på stiftelseurkunden för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå har beslutats om vid stiftelsestyrelsens sammanträde av ledamöterna Bergsten (ordf.), Danielson (sekr.), Linder, Persson, Risslén och Ågren efter fördragning av stiftelsens sekreterare. Godkännande från Kammarkollegiet (beslut , dnr ) har inhämtats på de punkter där stiftelselagen (1994:1220) så krävt. Emanuel Bergsten Patrik Danielson

4 Sida 4 Datum: Tillägg till stiftelseurkund för Studenthälsan i Umeå. 1. Det är stiftarens mening att studerandekår eller annan jämförbar studerandesammanslutning, vid högskola eller universitet med vilket stiftelsen har driftsavtal, ska äga rätt till minst en ledamot i stiftelsens styrelse. 2. Med studerandekår eller annan jämförbar studerandesammanslutning menas sådan studerandeorganisation som har högskolans eller universitetets godkännande att företräda studerande gentemot nämnda högskola eller universitet. 3. Det är dessutom stiftarens mening att den eller de studerandeorganisationer som företräder studerande vid Umeå universitet enligt punkt 2 tillsammans äger rätt att tillsätta fler än hälften av ledamöterna i stiftelsens styrelse. 4. Stiftelsens styrelse ska vid behov ändra stiftelseurkundens 5 Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av sju ledamöter, för att anpassa antalet ledamöter i enlighet med punkt 1 och 3 i detta tillägg. Umeå dag som ovan För Studenthälsan i Umeå Anna Linderholm Ordförande

5 Sida 5 Datum: PM ATT BIFOGA 5 FRÅN: ANG: STIFTELSEN STUDENTHÄLSAN I UMEÅS STYRELSE STADGAN 5, MANDATFÖRDELNING Studentkårerna vid Umeå universitet utser vardera 2 ledamöter jämte personliga suppleanter till Stiftelsen Studenthälsan i Umeås styrelse för en tid av två verksamhetsår. Skogshögskolans studentkår utser 1 ledamot jämte personlig suppleant. Denna ordning skall gälla så länge ingen kårorganisatorisk förändring av större dignitet sker. ERIK STENKVIST, STYRELSENS ORDF.

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer