SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S"

Transkript

1 SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November 2012

2 2 Abstract Certification of containers according to ADR-S, Appendix S, by P-marking A product can be granted permission to display the P-symbol after certification by SP. Such certification involves verification that the product fulfils applicable requirements in respect of standards, codes of practice for the sector concerned, regulations etc., and that there is verified and approved continuous inspection of the product. These certification rules describe the conditions for certification, technical requirements and requirements for continuous inspection of containers. The technical requirements include characteristics to guarantee minimum levels of safety, efficiency and reliability. Continuous quality control is performed mainly by the supplier, and consists among others of final inspection of completed products. Surveillance inspection is performed by SP with the purpose of ensuring that the supplier s inspection procedures are operating properly. During these inspections, samples of completed products can be taken for subsequent performance testing. Keywords: Container,, requirements, quality control, certification, P-marking. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden SPCR 095 Borås 2012 Postal address: Box 857 SE BORÅS Sweden Telephone Fax Internet:

3 3 Innehållsförteckning Abstract 2 Innehållsförteckning 3 Förord 4 1 Inledning Allmänt om certifiering vid SP Certifieringsreglernas omfattning 5 2 Villkor för certifiering av behållare enl ADR-S, bilaga S Allmänt Ansökan Inledande bedömning Tekniskt underlag Fortlöpande kontroll Produktmärkning Giltighetstid för certifikat Ändring av certifierad produkt Återkommande kontroll 8 3 Tekniska krav Konstruktion Typprovning 9 4 Leverantörens egenkontroll Organisation Ansvar och befogenheter Leverantörens representant Ledningens genomgång Styrning av dokument Provning och kontroll Mottagningskontroll Kontroll under tillverkning Kontroll av färdig produkt Utrustning Behandling av avvikande produkter Märkning Hantering av färdiga produkter Spårbarhet Klagomål Åtgärder om SPs övervakande kontroll resulterar i underkännande Kvalitetsdokument journalföring 11 5 SPs övervakande kontroll Genomförande Åtgärder om granskningen av egenkontrollen blir underkänd Rapportering 12 6 Övriga villkor för certifiering 13 7 Referenser 14 Bilaga 1 Utformning av produktcertifikat (exempel)

4 4 Förord Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för behållare avsedda för transport av farligt gods till återvinning eller bortskaffande. Tekniska krav enligt avsnitt 3 bygger på MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, och har tillsammans med krav på fortlöpande kontroll enligt avsnitt 4 och 5 tagits fram av SP Bygg och Mekanik. Certifieringen utförs av SP Certifiering enligt avsnitt 2. Den fortlöpande kontrollen består dels av leverantörens egenkontroll, dels av SPs övervakande kontroll, som utförs vid besök hos leverantören och omfattar granskning av leverantörens egenkontroll. Dessutom kan, stickprovsmässigt, uttag av färdiga produkter för kontroll göras. Revidering av certifieringsreglerna kan bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av reglerna utfärdas PM som arbetas in i kommande ny version av reglerna. Dessa certifieringsregler ersätter tidigare utgåva från september Borås i November 2012 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Certifiering Lennart Månsson

5 5 1 Inledning 1.1 Allmänt om certifiering vid SP Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid SP handläggs av en från provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Enheten är underställd en certifieringsstyrelse med representanter från berörda industriområden. Certifiering av produkter vid SP bedrivs i enlighet med SS-EN 45011/SS-EN ISO Produkter som efter en inledande bedömning med bl a provning, visar att de uppfyller ställda krav kan certifieras av SP. Detta bekräftas genom att ett certifikat utfärdas, vilket vanligtvis bl a innebär tillstånd (licens) att använda ett certifieringsmärke. En fortlöpande kontroll, bestående av leverantörens egenkontroll och SPs övervakande kontroll, ska säkerställa att kraven uppfylls under certifikatets giltighetstid. 1.2 Certifieringsreglernas omfattning Dessa certifieringsregler omfattar behållare som är avsedda att användas för transport av farligt gods till återvinning eller bortskaffande.

6 6 2 Villkor för certifiering av behållare enl ADR-S, bilaga S 2.1 Allmänt Innan certifikat, se exempel enligt bilaga 1, kan utfärdas görs en inledande bedömning av produkten och av den fortlöpande kontrollen. Utfärdat certifikat gäller därefter bl a under förutsättning att produkter uppfyller kraven och att den fortlöpande kontrollen fungerar. Övriga villkor framgår av kapitel Ansökan Ansökan om certifiering skall ske skriftligen och vara åtföljd av: tekniskt underlag (provningsrapport, ritning m m) enligt avsnitt 2.3.1; beskrivning av leverantörens egenkontroll enligt avsnitt 2.3.2; och förslag till märkning enligt avsnitt Inledande bedömning I den inledande bedömningen granskas insända handlingar mot kraven enligt dessa regler. När bedömningen är klar och den sökandes underlag bedöms uppfylla kraven skall SP genom besök hos leverantören kontrollera att den redovisade egenkontrollen efterföljs. Om SP bedömer att så är fallet tecknar SP avtal om fortlöpande kontroll enligt avsnitt med leverantören. Därefter kan certifikat utfärdas Tekniskt underlag För aktuell produkt skall sökanden redovisa ett tekniskt underlag som skall innehålla följande information: Provningsrapport, intyg Provningsrapporten skall visa att de tekniska kraven enligt kapitel 3 uppfylls. Rapporten får inte vara äldre än två år vid ansökningstillfället såvida inte produkten varit underkastad fortlöpande kontroll enligt avsnitt Ritning Skall tydligt och entydigt beskriva produkten. Produktbeskrivning Skall innehålla materialspecifikationer och en beskrivning av tillverkningsprincipen. Monteringsanvisning Om tillämpligt skall en monteringsanvisning finnas. Instruktioner skall finnas hur produkten skall användas, hanteras, rengöras och underhållas. I förekommande fall skall det finnas anvisningar om besiktningskrav, eventuella begränsningar vid användandet och andra relevanta uppgifter. Det skall finnas anvisningar om maximal fyllnadsgrad, etc. Ritning, produktbeskrivning och monteringsanvisning skall vara försedda med benämning eller nummer samt med datum och senaste revideringsdatum.

7 Fortlöpande kontroll Den fortlöpande kontrollen skall säkerställa att tillverkade produkter överensstämmer med certifierade produkter. Den skall bestå av en egenkontroll enligt avsnitt 4, som leverantören utför, och en övervakande kontroll enligt avsnitt 5, som SP utför. Den fortlöpande kontrollen skall fastställas i avtal mellan leverantör och SP Produktmärkning Produkter skall märkas på ett varaktigt sätt. Märkningen skall innehålla: Texten Behållare för transport enligt ADR-S, bilaga S Namnet på tillverkaren Typbeteckning eller motsvarande Certifikatets nummer (xx xx xx) Volym (liter) Tomvikt (kg) Max bruttovikt (kg) Tillverkningsår SP s P-märke Texten: Avsändaren ansvarar för att behållaren motsvarar de krav som ställs enligt SPCR 095 Märkningens utformning skall godkännas av SP. SPs P-märke 2.4 Giltighetstid för certifikat Giltighetstiden för certifikat är högst fem år. På grundval av bl a rapporter från övervakande kontroll kan giltighetstiden förlängas efter ansökan från certifikatsinnehavaren.

8 8 2.5 Ändring av certifierad produkt Innehavaren av certifikat är skyldig att före ändring av konstruktion, material eller utförande skriftligen underrätta SP som avgör om ändringen är av sådan art att den kan godtas. Om förnyad provning erfordras och/eller tillhörande handlingar (t ex ritningar) behöver ändras, skall innehavaren av certifikat ansöka om revidering av certifikatet. Om SP bedömer att ändringen av produkten har liten eller inte någon inverkan av betydelse för produktens funktion, kan ändringen godtas genom en skriftlig bekräftelse. 2.6 Återkommande kontroll Återkommande kontroll föreskrivs ej för dessa produkter. Däremot åligger det varje enskild användare av dessa produkter att regelbundet tillse behållarens kondition. Detta gäller i särskilt hög grad produkter av plastmaterial, som av olika orsaker, kan ha en kortare livslängd än övriga tillåtna konstruktionsmateriel.

9 9 3 Tekniska krav 3.1 Konstruktion Behållaren skall vara tillverkad av metall eller styv plast, och vara försedd med hela väggar. Materialet skall vara beständigt mot de ämnen som behållaren ska användas till. Materialets tjocklek skall vara tillräcklig i förhållande till maximal bruttovikt, materialkvalitet och konstruktion. Behållaren skall uppfylla de krav som anges för förpackningar Typ 2 och 3 i ADR-S Typprovning Behållaren skall provas, och uppfylla kraven, enligt ADR-S

10 10 4 Leverantörens egenkontroll Leverantören skall ha en egenkontroll för att säkerställa att produkter som märks med SPs P-märke uppfyller fordringarna i dessa certifieringsregler. Egenkontrollen skall beskrivas i en kvalitetsmanual eller motsvarande och skall omfatta kraven enligt detta avsnitt. Om leverantören har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 som certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan, kan detta anses uppfylla nedanstående krav på Organisation, Styrning av dokument, Behandling av avvikande produkter, Hantering av färdiga produkter och Klagomål. 4.1 Organisation Ansvar och befogenheter Organisationen av egenkontrollen skall beskrivas med namn på de personer som har ansvar för kontrollen samt befogenheter att ingripa för att förhindra felaktig kvalitet Leverantörens representant Det skall finnas en person som representerar leverantören vad avser egenkontrollen. Personen skall ha erforderlig befogenhet och ansvar att säkerställa att den avsedda kvalitén på certifierade produkter uppfylls och vidmakthålls. 4.2 Ledningens genomgång Ledningen skall hålla dokumenterade genomgångar av egenkontrollen med viss regelbundenhet för att säkerställa dess effektivitet. 4.3 Styrning av dokument Endast rätta utgåvor av dokument får finnas tillgängliga för den berörda personalen i företaget. Det skall finnas en förteckning och en distributionslista för dokument samt rutiner för framtagning av nya dokument, ändring av dokument och insamling av ogiltiga dokument. 4.4 Provning och kontroll Mottagningskontroll Mottagningskontroll skall utföras i omfattning som anses nödvändig för att verifiera att inkommande material och produkter överensstämmer med specificerade krav Kontroll under tillverkning Kontroll under tillverkning skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter som tillverkas uppfyller specificerade krav Kontroll av färdig produkt Kontroll av färdig produkt skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att säkerställa att produkter uppfyller specificerade krav. Leverantören skall upprätta provtagningsplan, ange aktuella provningsmetoder samt ange åtgärder i händelse av underkänt resultat.

11 Utrustning Kalibrering, kontroll, justering och underhåll av utrustning skall anges i tillämpliga fall. 4.5 Behandling av avvikande produkter Produkter som inte uppfyller specificerade krav skall avskiljas. Eventuell märkning som antyder godkännande skall avlägsnas. Avvikande produkter får inte säljas under samma namn eller beteckning som certifierad produkt. 4.6 Märkning Det skall beskrivas hur, var och när den av SP godkända märkningen (se avsnitt 2.3.3) anbringas på produkten. 4.7 Hantering av färdiga produkter Det skall beskrivas hur skador och försämringar förhindras vid hantering, förvaring, packning och leverans. 4.8 Spårbarhet Levererade produkter skall kunna spåras till tillverkningsparti, batch eller dylikt. 4.9 Klagomål Klagomål på certifierade produkter, märkning, marknadsföring m m från exempelvis kunder skall tillsammans med vidtagna åtgärder dokumenteras och hållas tillgängliga för SP Åtgärder om SPs övervakande kontroll resulterar i underkännande Det skall beskrivas vilka åtgärder som vidtas i händelse av underkänt resultat vid SPs övervakande kontroll enligt avsnitt Kvalitetsdokument journalföring Leverantören skall kunna styrka att produkterna uppfyller specificerade krav genom att insamla och bevara relevanta dokument. Dokumentation av kontroll och provning skall utföras i sådan omfattning att erforderlig spårbarhet kan erhållas. Journaler skall innehålla kommentarer när avvikande resultat erhållits och beskrivning av åtgärder som vidtagits. Arkiveringstider skall anges för dokument som avser egenkontroll. Journaler från provning och kontroll skall hållas tillgängliga för SP och förvaras i minst tio år.

12 12 5 SPs övervakande kontroll 5.1 Genomförande Den övervakande kontrollen utförs minst en gång per kalenderår genom besök hos leverantör vid tidpunkter som bestäms av SP. SP skall vid besök verifiera att den av leverantören beskrivna egenkontrollen fungerar på avsett sätt. Detta sker genom journalgranskning och provning av certifierade produkter. Provningen utförs på en eller flera produkter av leverantören under överinseende av SP. Om resultaten är tveksamma kan provningar behöva utföras vid SP. 5.2 Åtgärder om granskningen av egenkontrollen blir underkänd Om granskningen av leverantörens egenkontroll ger underkännande skall orsakerna utredas. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, omprovning eller underkännande av den fortlöpande kontrollen. 5.3 Rapportering Den övervakande kontrollen skall rapporteras skriftligt till leverantören och om certifikatsinnehavaren är annan än leverantören även till certifikatsinnehavaren.

13 13 6 Övriga villkor för certifiering Framgår av Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR000.

14 14 7 Referenser MSBFS ADR-S kap 16 SS-EN ISO 9001:2008 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, Transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning och bortskaffande Ledningssystem för kvalitet - Krav

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2015.2

Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik Krav och villkor För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik 2014 Svensk Dagligvaruhandel Sid 1 av 15 Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 1993:41 ENKLA TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) AFS 1993:41 2 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD.

FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD. 1(23) FÖRRÅDSHANTERING OCH TRANSPORT AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MED SPECIFICERAD RENHETSGRAD TILL OCH INOM HÄLSO-, SJUK- OCH TANDVÅRD. Kvalitetssystemen skall säkerställa att kvalitet och säkerhet i

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer