CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll"

Transkript

1 Höstens nyhetsbrev innehåller många punkter. Vi upplever att nästan allt i vår bransch är under förändring och för oss på Swedac gäller det att vi håller oss uppdaterade på det mesta. Det är även en utmaning för er som behöver implementera nya krav och samtidigt värdera om man skall ge sig in på nya områden. Runt hörnet finns också nya versioner av ISO 9001 och ISO där arbetet med dokumenten är intensivt. Kunddagar i Borås I september hade vi kunddagar inom certifieringsområdet på Grand Hotell i Borås. Ett sextiotal representanter från i stort sett alla certifieringsorgan deltog och vi upplevde att vi hade bra diskussioner. Inte minst diskuterades nyheter och förändringar i standarderna ISO/IEC (produkter/processer/tjänster) och ISO/IEC (personer). Medarbetare från flera olika enheter inom Swedac var på plats för att svara på frågor. Inom området produktcertifiering kretsade frågorna bland annat kring anmälda organ. Synpunkterna handlade bland annat om att det bör vara samma nivå på bedömningarna, oberoende av i vilket europeiskt land den görs. Prisbilden på ackreditering i de olika länderna diskuterades också. Någon konstaterade att det nu var ombytta roller, när certifieringsorganen får säga vad Swedac kan göra bättre. Möjligheten att ge återkoppling till Swedac finns också genom kundundersökningen. Resultatet från den senaste undersökningen presenterades. Robin Lundgren, utredare vid Swedac, berättade att Swedac analyserar vad certifieringsorganen har svarat. Synpunkterna används i förbättringsarbetet och påverkar framtida bedömningar. Fältuppdrag Vi planerar nu för vårt deltagande vid revisioner under nästa år. Ledningssystem är den volymmässigt största delen men produkt- och personcertifiering ingår också. Det är ett krav vi har på oss och en viktig del av vår tillsyn. Vi strävar efter att hitta revisioner så att fördelningen mellan olika standarder, branscher och typer av revisioner blir så bred som möjligt. Vi vill också se revisorer vi inte tidigare följt med. För att göra vår medverkan meningsfull behöver vi ha viss information i förväg som vi definierar i meddelande om kommande bedömning. Ibland får vi inte in denna information och behöver jaga efter den dagen innan vi ska ut. Vi är tacksamma om alla respekterar att vi behöver vara förberedda. Risken är annars att vi drar felaktiga slutsatser under vår medverkan. 1(9)

2 Under januari kommer vi att specificera vilka standarder och branscher vi önskar listor över för kommande revisioner, från respektive certifieringsorgan. Vi vill betona att det inte är upp till certifieringsorganets kund att avgöra om vi kan följa med, det är ett villkor för att ha ett ackrediterat certifikat. Det ska därför till mycket speciella skäl för att vi ska kunna avstå från att medverka. För mer information kontakta Hilde Schouenborg Produktcertifiering Ny standard för produktcertifiering: ISO/IEC 17065:2012. Under hösten har arbetet inom Swedac med implementeringen av ISO/IEC varit intensivt med bl.a. kunddag och internutbildning med fokus på den nya standarden. Ackreditering av certifieringsorgan för produkter sker framöver enligt STAFS 2013:5 och standarden ISO/IEC 17065; Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster. De viktigaste förändringarna utöver en bättre struktur är att begreppet certifieringssystem ersätts av begreppet certifieringsordning ( certification system blir certification scheme ) obligatoriskt att skapa certifieringsavtal med kunden kommitté för opartiskhet ersätts av mekanism för opartiskhet Under en övergångstid, fram till 16 september 2015, får certifieringsorganen tillämpa den gamla standarden ISO/IEC Guide 65 (SS-EN 45011). För certifieringsorgan som är ackrediterade kommer en bedömning mot den nya standarden i normalt att ske vid det ordinarie kontorsbedömningen. Certifieringsorgan med en befintlig ackreditering mot ISO/IEC Guide 65 har blivit kontaktade via brev i september 2013 med förslag på bedömningstillfälle. Den som ansöker om ackreditering för första gången rekommenderas att ansöka om ackreditering mot ISO/IEC 17065:2012. Certifieringsorganets ansökan om ändrad ackreditering behöver vara Swedac tillhanda senast 1 december 2014 för att processen ska ha förutsättningar att vara färdig i tid till den 15 september Även ISO/IEC 17067:2013; Bedömning av överensstämmelse - Grunder för produktcertifiering och riktlinjer för produktcertifieringsordningar är av intresse. Den innehåller, till skillnad mot ISO/IEC 17065, inte krav utan är informativ. Den har syftet att beskriva hur certifieringsordningar inom produkt/process/tjänste-certifiering kan vara strukturerade och beskrivna samt vad man som ägare till en produktcertifieringsordning lämpligen bör beakta. Den ersätter ISO/IEC Guide 67: (9)

3 För mer information kontakta Magnus Liedberg ECM Swedac kan nu erbjuda ackreditering för att certifiera underhållsansvariga enheter, så kallade ECM (Entities in Charge of Maintenance) inom järnvägsområdet. Certifieringssystemet omfattar idag endast godsvagnar. Varje godsvagn som rör sig på järnvägar i Europa ska ha en ECM knuten till sig, vilken ser till att godsvagnen får det underhåll som behövs vid rätt tidpunkt. Detta enligt EU förordning 2011/445/EG. ECM kan antingen certifieras via ett av Swedac ackrediterat organ eller genom tillstånd utfärdat av Transportstyrelsen. Det finns också möjlighet att via ackrediterat certifieringsorgan certifiera underhållsverkstäder separat. Vi ackrediterar certifieringsorgan för den här typen av certifiering under ISO/IEC Produkt/process/tjänstecertifiering. Närmare information om ECM hittar du på Transportstyrelsens webbplats. Certifieringsordningarna finns publicerade på ERAs webbplats; För mer information kontakta Maria Eklund Energimärkta Fönster Det system för energimärkning av fönster som har tagits fram av organisationen EQ Fönster har accepterats av Swedac för ackreditering inom produktcertifiering. Systemet kommer att ge en energimärkning i olika klasser på samma sätt som nu finns för t.ex. kylskåp och frysar. Vår bedömning är att vi snart kommer att kunna fatta det första beslutet om ackreditering inom området. För mer information kontakta Lars Waldner Reviderad PEFC COC standard PEFC ST 2002:2013 trädde i kraft Förändringarna i standarderna ska vara implementerade hos certifieringsorganen och samtliga revisioner hos kunder utföras i enlighet med de nya kraven. Ingen särskild ansökan krävs från er utan överensstämmelse kommer att granskas vid ordinarie kontorsbedömning under För mer info se: För mer information kontakta Magnus Liedberg eller Elisabeth Leu 3(9)

4 Socialt ansvarstagande, ISO Inom Socialt ansvarstagande har SIS publicerat två SP-dokument (Svensk Specifikation) med syfte att underlätta och möjliggöra verifiering av egendeklarationer inom området kopplat till ISO SIS-SP 2:2013, Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration som i princip är en frågebank baserad på ISO och SIS-SP 3:2013 Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration, verifiering som beskriver hur t.ex. ett tredjepartsorgan skall genomföra verifieringen. Dokumenten finns att köpa hos SIS. Med denna grund är det möjligt att ansöka om ackreditering för certifiering som faller under ISO/IEC Produkt/process/tjänstecertifiering. För mer information kontakta Elisabet Leu Marknadsundersökningar, SMIF:s kravspecifikation baserad på ISO SMIF:s kravspecifikation för certifiering av marknads-, opinions- och samhällsundersökningsföretag har utvärderats av Swedac och sådana företag kan nu certifieras under ackreditering. Kraven är baserade på ISO Market Research. ISO tillhandahålles av SIS och SMIF:s kravspecifikation tillhandahålles av SMIF, se länk Med denna grund är det möjligt att ansöka om ackreditering för certifiering som faller under ISO/IEC Produkt/process/tjänstecertifiering. För mer information kontakta Magnus Liedberg EU ETS Swedac arbetar med de ansökningar som inkommit för att bli ackrediterade för den tredje handelsperioden. Ett antal verifieringar är inbokade för vårt deltagande i fält. För mer information kontakta Else Hanna Elgåsen 4(9)

5 Personcertifiering Ny standard för personcertifiering: ISO/IEC 17024:2012. Inom personcertifiering finns en ny föreskrift från Swedac; STAFS 2013:6; Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar personer och standarden SS-EN ISO/IEC 17024:2012; Bedömning av överensstämmelse Allmänna krav på organ som certifierar personer. Standarden köper du hos SIS- Swedish Standards Institute. Under en övergångstid, fram till 2 juli 2015, får dock certifieringsorganen tillämpa STAFS 2007:11 och standarden SS-EN-ISO/IEC 17024:2003; För mer information kontakta Else Hanna Elgåsen Ledningssystem Mandagsberäkningar för småföretag Vi får då och då frågor kring mandagar och små företag. På sista tiden har diskussionen tagit fart igen och rykten går om att vissa certifieringsorgan har skapat egna tabeller för små företag. Vår hållning är att reglerna i IAF MD 5 ligger fast och vi kommer efter helgerna titta närmare på substansen i de rykten som går. OHSAS blir ISO Första mötet ägde rum i London i oktober i år. Ordföranden är från Danmark. Sverige har blivit erbjudna sekretariatet. Standarden är tänkt att följa Annex SL strukturen (High level structure). Slutlig publicering är i dagsläget beräknad till september Mer information kontakta Elisabeth Leu ISO , informationssäkerhet Den nya versionen av ISO 27001:2013 publicerades den 1 oktober Övergångstiden är satt till två år, det vill säga alla certifierade företag skall uppfylla de nya kraven den 1 oktober Alla nycertifieringar skall dock utföras mot den nya standarden ett år efter publiceringen, det vill säga den 1 oktober Vi återkommer med närmare information i frågan i början på nästa år. Översättningen av ISO 27001:2013 och är snart klar och standarden kommer att publiceras av SIS under januari nästa år. Det gäller även ISO 27002:2013. För mer information kontakta Helén Dahl 5(9)

6 SS-EN 15224:2012 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården Vägledning för användning av EN ISO 9001:2008 Denna standard specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem i en organisation som: Behöver påvisa sin förmåga att inom hela sin verksamhet kontinuerligt leverera hälso- och sjukvårds-tjänster som uppfyller kundernas krav, krav i tillämplig lagstiftning samt yrkesmässiga regler Har som målsättning att förbättra kundtillfredsställelsen genom att på ett effektivt sätt tillämpa systemet, inkludera ständiga förbättringar av ledningssystemet och de kliniska processerna samt säkerställa att de krav som är relaterade till kvalitetsegenskaperna uppfylls Standarden fokuserar på kraven för de kliniska processerna. Syftet med denna standard är att anpassa och specificera kraven i ISO Detta gäller särskilt begreppen produkt och kundperspektiv med avseende på de särskilda förutsättningar som råder inom hälso- och sjukvård, där produkterna huvudsakligen är tjänster och kunderna huvudsakligen är patienter. Ackreditering av certifieringsorgan görs enligt kraven i ISO/IEC 17021:2011; Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem. För mer information kontakta Helén Dahl eller Maria Eklund Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet, SS-ISO 39001:2012 Swedac har publicerat dokumentet SWEDAC DOC 13:1, Vägledning för ackreditering: Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet SS-ISO 39001:2012. Allt finns därför på plats för en ackreditering inom området. Trafikplanerare, vägbyggare, åkerier, skolor, myndigheter är exempel på organisationer som på något sätt påverkar och påverkas av trafiksäkerheten på våra vägar. Med den nya standarden för ledningssystem för vägtrafiksäkerhet - ISO har de fått ett verktyg för att minska olycksriskerna och öka säkerheten i trafiken. I arbetet med standarden har Trafikverkets nollvision varit en ledstjärna. Ackreditering av certifieringsorgan görs enligt kraven i ISO/IEC 17021:2011; Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem. För mer information kontakta Maria Eklund 6(9)

7 Hållbarhet vid evenemang, SS-ISO 20121:2012 Tidigare i höstas blev Swedac klar med sin vägledning för ackreditering av certifieringsorgan inom Hållbarhet vid evenemang. Dokumentet heter, SWEDAC DOC 2013:2 Vägledning vid ackreditering för certifiering enligt SS-ISO 20121:2012 Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang. Allt finns därför på plats för en ackreditering inom området. Det finns önskemål om att standarden ska kunna stå på egna ben, men eftersom det fortfarande saknas ett internationellt regelverk är standarden än så länge ett tillägg till ISO vid certifiering. Certifiering av ledningssystem för hållbarhet vid evenemang enligt SS-ISO 20121:2012 ska göras enligt kraven i ISO/IEC 17021:2011; Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem. För mer information kontakta Lars Waldner Ny version av ISO/TS Food safety management systems Inom ISO CASCO pågår arbete med att ta fram en ny version av ISO/TS Arbetet har pågått under 1,5 åroch standarden finns nu som ISO/DTS Det är förändringar i klassificeringen av kategorier och sektorer samt harmonisering med ISO/IEC 17021:2011 i presentationen av kompetenskrav för olika delar av certifieringsprocessen. Övergångstiden är planerad till tre år och publiceringen harmoniseras med den nya versionen av ISO/IEC Swedacs representant i arbetet är Anna Linse Löfgren För mer information kontakta Anna Linse Löfgren Ny version av ISO/IEC Inom ISO CASCO pågår arbete med att utforma en ny version av ISO/IEC Anledningen till att arbetet har startats upp trots att den förra versionen kom så sent som 2011 är att revisionen 2011 inte betraktas som en regelrätt revision därför att den endast omfattade ett utbyte av referenser till ISO Nu är alla avsnitt öppna för revision. Swedacs representant i arbetet är Helen Dahl. En ny version kan komma att fastställas sent 2014 eller under första delen av För mer information kontakta Helén Dahl. ISO/IEC TS och 3, kompetenskrav för certifiering av miljö- resp. kvalitetsledningssystem Båda dokumenten utvecklar frågan kring kompetens hos certifieringsorganen för att utföra revision och certifiering av ledningssystem. Kraven i dokumentet ska vara införda senast två år efter publicering, det vill säga den 15 augusti 2014 för EMS och 15 maj 2015 för QMS. Vi kommer att granska detta i samband med nästa tillsyn. För mer information kontakta Helén Dahl 7(9)

8 Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll QMS, nya ISO 9001:2015 Revideringen pågår av ISO 9001 och enligt gällande plan kommer den nya standarden att publiceras i september Övergångstiden för den nya standarden kommer att vara tre år från publiceringen. ISO CASCO kommer att publicera en kommuniké. En plan för övergången håller på att utarbetas inom ISO. För mer information kontakta Helén Dahl eller Elisabeth Leu EMS, nya ISO 14001:2015 De samlade kommentarerna på CD2 kommer att gås igenom vid nästa WG5-möte som är 25 feb-1 mars, i Padova, Italien. Om allt går enligt planerna ska resultatet från det mötet bli en DIS. Med tanke på antalet kommentarer och hur standarden ser ut i dagsläget är det dock mer troligt att DIS-versionen kommer efter mötet i Panama som äger rum i slutet av maj. Slutlig publicering är beräknad till maj/juni En fortsatt utmaning i arbetet är att ta hänsyn till de 11 Future Challenge rekommendationerna (FC) som låg till underlag för revideringen av standarden. Inga övergångsregler har diskuterats ännu men det finns ambitioner från ISO CASCO att samordna övergångsreglerna med ISO 9001, där förslaget just nu är en treårig övergångsperiod. Huvudförvaltning Stockholmskontor Box 878, Borås Österlånggatan 5 Box 733, Stockholm Klarabergsviadukten 70 D (9)

9 Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll För mer information kontakta Elisabeth Leu TickIT blir TickITplus och Swedacs ackrediteringar upphör Swedac har tagit ett beslut om att inte ackreditera för det nya kravdokumentet TickITplus. Det gamla systemet upphör att gälla Följande gäller angående övergångstider för certifierade organisationer enligt BSI:s hemsida: slutdatum för organisationer att gå över till TickITplus är den 30 november 2014; det är dock viktigt att man startar i tid med målsättningen att vara klara i september Om övergången inte är gjord senast i december 2014 kommer certifikatet att övergå till ett ISO 9001 certifikat. För mer information kontakta Helén Dahl Huvudförvaltning Stockholmskontor Box 878, Borås Österlånggatan 5 Box 733, Stockholm Klarabergsviadukten 70 D (9)

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning av Ulrika Nylander Kristina Rinman Erik Persson Rapport nr 9 KTHs Bostadsprojekt FÖRORD Denna rapport, Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning, är en fristående

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Hårdare krav ska ge bättre badvatten KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Hårdare krav ska ge bättre badvatten KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2008 KVALITETS- TEMA/MILJÖ Hårdare krav ska ge bättre badvatten FOTO: ANDERS BARKFELDT OCH HANS ALM FOTO: MIKAE LJUNGSTRÖM Radongas

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009 KVALITETS- Ett steg närmare slopat monopol för bilbesiktning Avvecklingen av det svenska monopolsystemet för fordonsbesiktning

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Skapa en säkrare handel

Skapa en säkrare handel ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.KVALITETSSÄKRING.NU Nr 10 FEBRUARI 2015 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte BYGGBRANSCHEN Underleverantörer

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Riktlinjer och beslutskriterier Bengt Jönsson, Jonas Lundkvist Centrum för hälsoekonomi Handelshögskolan i Stockholm Working

Läs mer

EMAS Easy förenklar för mindre företag

EMAS Easy förenklar för mindre företag Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer