Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling"

Transkript

1 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan och miljökontrollanter; beslutade den 16 december Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver följande med stöd av 15 förordningen (2005:894) om teknisk kontroll och 3 förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision samt beslutar följande allmänna råd. Inledande bestämmelser 1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Swedacs ackreditering av certifieringsorgan och miljökontrollanter inom följande kontrollordningar: 1. certifiering av ledningssystem, 2. certifiering av personer, 3. certifiering av produkter, och 4. miljökontrollanter 1. 2 Den som är eller ansöker om att bli ackrediterad ska betala följande avgifter till Swedac 1. avgift i samband med ansökan om ackreditering eller ändring av ackrediteringens omfattning, 2. årsavgift, och 3. tilläggsavgifter. Definitioner 3 I dessa föreskrifter avses med AFS 2001:1 BRC Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna används som standard vid certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö Certifiering av processer inom livsmedelsområdet (British Retail Consortium) 1 Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG [EUT L 342, , s. 1-45, Celex 32009R1221].

2 EA-2/13 Riktlinjerna EA-2/13:2007 EA Cross Frontier Policy for Cooperation between EA Members ELS Energiledningssystem EMS Ledningssystem för miljö (Environmental Management Systems) GHG Verifiering av växthusgaser (Green House Gases) Globalgap Processcertifiering inom livsmedelsområdet (Global Good Agricultural Practice) IFS Certifiering av processer inom livsmedelsområdet (International Food Standard) IP Sigill Certifiering av processer inom lantbruksproduktion ISMS Ledningssystem för informationssäkerhet (Information Security Management Systems) ISO Standarden SS-EN ISO 14001:2004 Miljöledningssystem Krav och vägledning ISO Standarden SS-EN ISO 22000:2005 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan ISO 3834 Standarden SS-EN ISO 3834:2005 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material KRAV Certifiering av ekologisk produktion OHSAS Standarden SIS-OHSAS 18001: Ledningssystem för arbetsmiljö PEFC Skogscertifiering (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) QMS Ledningssystem för kvalitet (Quality Management Systems) Avgift i samband med ansökan om ackreditering eller ändring av ackrediteringens omfattning 4 Den som ansöker om ackreditering eller ändring av ackrediteringens omfattning ska betala en avgift till Swedac. Avgiften beräknas på grundval av samtliga kostnader som är nödvändiga i samband med bedömningsarbetet. Avgiften omfattar bland annat handläggning av ärendet, bedömning på kontor och i fält, schabloniserade rese- och logikostnader för samtliga bedömare. De schabloniserade kostnaderna avser rese- och logikostnader inom Sverige. Vid anlitande av utländska tekniska bedömare i Sverige ska de faktiska resekostnaderna betalas. Certifieringsorgan och miljökontrollanter utanför Sverige ska vid bedömningsarbetet betala faktiska rese- och logikostnader för samtliga bedömare. Avgiften för bedömningsarbetet presenteras i en offert från Swedac. 5 Den som återkallar sin ansökan om ackreditering eller ändring av ackrediteringens omfattning ska betala uppkomna faktiska kostnader för utfört bedömningsarbete. 2

3 Årsavgift 6 Ett ackrediterat organ ska betala en årsavgift från och med månaden efter ett beslut om ackreditering har meddelats. Om ackrediteringen börjar gälla under löpande kalenderår ska årsavgiften betalas för den del av året som ackrediteringen avser. Påföljande årsavgifter debiteras för helt kalenderår. 7 Årsavgiften beräknas på grundval av samtliga kostnader som är nödvändiga för upprätthållandet av ackrediteringen. Beräkningarna baseras på en bedömning av Swedacs nedlagda arbetstid för upprätthållande av ackrediteringssystemet samt kostnader för Swedacs bedömares arbetstid vid tillsyn och förnyad bedömning på kontor och i fält. Årsavgiften baseras på 1. en grundavgift per kontrollordning (produkter, ledningssystem och personer), 2. kostnader för ackrediteringsområde, 3. kostnader som baseras på omsättning av kontrollordningen, och 4. schabloniserade rese- och logikostnader för Swedacs bedömare i samband med tillsyn eller förnyad bedömning på kontor. De schabloniserade kostnaderna avser rese- och logikostnader inom Sverige. För ackrediterade certifieringsorgan och miljökontrollanter utanför Sverige ingår inte de schabloniserade rese- och logikostnaderna i årsavgiften. Ett ackrediterat organ ska på Swedacs begäran lämna uppgift om sin faktiska omsättning, som är bekräftad av organets revisor eller motsvarande, samt uppgift om organets preliminära omsättning. Allmänna råd till 7 Ackrediteringsområden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem kan exempelvis vara: QMS, EMS, ELS, ISMS, AFS 2001:1, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 3834, ELS, PEFC m.m. Om ett certifieringsorgan som certifierar ledningssystem är ackrediterat för både OHSAS och AFS 2001:1 ska det betraktas som ett ackrediteringsområde. Om ett organ är ackrediterat för både ISO och EMAS ska det betraktas som ett ackrediteringsområde. Ackrediteringsområden för certifieringsorgan som certifierar produkter kan exempelvis vara: GHG, ISO 3834, PEFC, BRC, IP Sigill, Globalgap, Rådets förordning (EG) nr 834/2007 2, IFS, KRAV m.m. Ackrediteringsområden för certifieringsorgan som certifierar personer kan exempelvis vara: teletekniker, lödare, energiexpert, arbetsmiljörevisor, fibertekniker m.m. 2 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 [EGT L 189/1, , Celex 32007R0834]. 3

4 8 Ett ackrediterat organ inplaceras i avgiftsklass som fastställs i ett meddelat beslut om ackreditering och ses över vid varje tillsyn, förnyad bedömning eller vid beslut om ändring av ackrediteringens omfattning. Avgiftsklasser framgår av tabell 1. Tabell 1 Avgiftsklass Årsavgift (kr) VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV För ackrediterade certifieringsorgan och miljökontrollanter med verksamhet av sådan omfattning som faller utanför klass XXV görs särskild beräkning. 9 Om ett ackrediterat organ inte betalar årsavgiften och ackrediteringen återkallas ska organet betala uppkomna faktiska kostnader för utfört bedömningsarbete. Tilläggsavgifter 10 Utöver vad som föreskrivs i 4 och 7 ska ackrediterade organ betala tilläggsavgifter i enlighet med Tilläggsavgifter i samband med tillsyn respektive förnyad bedömning på kontor och i fält 11 Ett ackrediterat organ ska vid bedömningsarbete i samband med tillsyn respektive förnyad bedömning betala tilläggsavgifter som beräknas på grundval av kostnader för externa tekniska bedömares arbetstid samt schabloniserade rese- och logikostnader för de externa tekniska bedömarna. Det ackrediterade organet ska även betala schabloniserade rese- och logikostnader då Swedacs bedömare genomför tillsyn respektive förnyad bedömning i fält. Tilläggsavgifter i samband med anlitande av utländska bedömare i Sverige 12 Ett ackrediterat organ ska vid bedömningsarbete i samband med tillsyn respektive förnyad bedömning betala skillnaden mellan de faktiska resekostnaderna för de ut- 4

5 ländska tekniska bedömare som behöver anlitas för teknisk bedömning i Sverige och de schabloniserade rese- och logikostnader som föreskrivs i 11. Tilläggsavgifter i samband med ackreditering eller bedömning utanför Sverige 13 Ett ackrediterat organ utanför Sverige ska vid bedömningsarbete i samband med tillsyn respektive förnyad bedömning betala faktiska rese- och logikostnader för samtliga bedömare. För bedömning av organ utanför Sverige tillkommer till offerten respektive årsavgiften kostnader för ytterligare arbetstid på grund av 1. förberedelse och genomförande av bedömningsarbete på annat språk än svenska, 2. anpassning efter resa och dygnsrytm, eller 3. samråd med lokalt ackrediteringsorgan. Tilläggsavgifter i samband med extra bedömning 14 Ett ackrediterat organ ska, med hänsyn till den information som varit tillgänglig vid upprättandet av offerten eller fastställandet av årsavgiften, betala tilläggsavgift om ett bedömningsarbete kräver mer tid än vad som kunnat förutses. Tilläggsavgiften kan exempelvis bero på att extra bedömning behöver genomföras eller att korrigerande åtgärder behöver granskas i flera omgångar. Tilläggsavgifter i samband med användning av IAF:s MLA märke 15 Om ett ackrediterat certifieringsorgan använder International Accreditation Forum s märke inom Multilateral Recognition Arrangement (IAF:s MLA märke) i enlighet med de internationella avtal som Swedac är signatär till, ska det ackrediterade certifieringsorganet betala en årlig tilläggsavgift om kronor för tillsyn och administration av de delar av verksamheten som täcks av avtalen. Tilläggsavgifter i samband med Critical location 16 Ett ackrediterat certifieringsorgan ska i enlighet med bestämmelserna om critical location i EA-2/13 betala en avgift om kronor per critical location och år. Critical location framgår av beslut om ackreditering. Tilläggsavgifter i samband med kundens annullering av planerad tillsyn 17 Om ett ackrediterat organ inte ger Swedac möjlighet att utföra bedömningsarbetet på överenskommen tidpunkt eller annullerar tillsynen kortare tid än 15 arbetsdagar före tillsynsbesöket, ska det ackrediterade organet betala uppkomna faktiska kostnader till Swedac. Den lägsta avgiften är dock kr. Betalning av avgifter 18 Fakturerade avgifter ska betalas senast 30 dagar från det datum som framgår av utskickad faktura. Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i fakturan skickar Swedac en betalningspåminnelse. Vid betalningspåminnelse ska en avgift enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. erläggas. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). 5

6 Övrigt 19 Mervärdesskatt tillkommer på alla avgifter enligt dessa föreskrifter. 20 Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011, då styrelsens föreskrifter 1. STAFS 2009:19 om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, 2. STAFS 2009:20 om avgifter för ackrediterade miljökontrollanter enligt EG-förordning nr 761/2001, EMAS, och 3. STAFS 2009:21 om avgifter för ackrediterade granskare av rutiner för upphandling ska upphöra att gälla. På Swedac:s vägnar HANS-ERIC HOLMQVIST Helle Sörensen 6

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2012:5 Utkom från trycket den 23 augusti 2012 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Beslut om ändrad ackreditering som certifieringsorgan för ledningssystem (3 bilagor)

Beslut om ändrad ackreditering som certifieringsorgan för ledningssystem (3 bilagor) Enheten för certifiering och kontroll Ert datum Er referens Maria Eklund Per E Davidsson Direktnr: 033-177702 E-post: maria.eklund@swedac.se BMG TRADA Certifiering AB Box 9006 400 91 GÖTEBORG Beslut om

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll Höstens nyhetsbrev innehåller många punkter. Vi upplever att nästan allt i vår bransch är under förändring och för oss på Swedac gäller det att vi håller oss uppdaterade på det mesta. Det är även en utmaning

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Xxxxx Smältning och gjutning av metall

Xxxxx Smältning och gjutning av metall AFS 2014:XX 2014:15 Xxxxx Smältning och gjutning av metall Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om utsläppsrätter för koldioxid beslutade den 20 april 2005 och den 21 april 2005 (allmänna råden).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; SFS 2014:1538 Utkom från trycket den 30 december 2014 utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 1 2015-08-14 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-08-20 2 2015-08-14 SBN 2015-08-20 3 2015-08-14 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Livsmedelsbutik. Licensvillkor 1 januari 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Livsmedelsbutik. Licensvillkor 1 januari 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Livsmedelsbutik Licensvillkor 1 januari 2013 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation; SFS 2008:762 Utkom från trycket den 23 september 2008 utfärdad den 11 september 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning av Ulrika Nylander Kristina Rinman Erik Persson Rapport nr 9 KTHs Bostadsprojekt FÖRORD Denna rapport, Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning, är en fristående

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1(1) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 november 2014, 162, Dnr: KS 1541/14 800 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Bakgrund Båstads kommun är skyldig att ta ut avgift

Läs mer