Intern revision av ledningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern revision av ledningssystem"

Transkript

1 Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000

2 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första hand skrivet för dig som ska utbildas för att utföra interna revisioner av ledningssystem. Det lämpar sig också som en introduktion eller repetition för ledningspersoner eller dig som ska bli intervjuad i samband med en intern revision. Mycket av innehållet kan härledas till standarden ISO 19011: Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem. Om du vill ha ett eller flera exemplar av denna skrift i pappersformat kan du mot en administrativ avgift få det utskickat till dig. Du kan även hämta hem dokumentet från vår webbplats. Vill du veta mer om intern revision, ledningssystem, standarder eller har andra frågor med ankytning till området? Kontakta gärna SIS Forum så hjälper vi dig vidare: Tel: , Fax: e-post: Välkommen till SIS! Lennart Gidlöf Utbildningsledare, SIS Forum

3 Vad är ett ledningssystem - och vad är nyttan med intern revision? Varje organisation är unik och har sitt speciella sätt att fungera. Vanligtvis förändras, förtydligas och formaliseras arbetssätten i takt med att organisationen växer. Men då blir den ofta också svårare att leda och utveckla. En framgångsrik väg för ledning, styrning och utveckling är att kartlägga hur organisationen faktiskt fungerar och beskriva det. Sedan stämmer du och dina medarbetare av att beskrivningen är riktig. När ni kommit så långt kan man säga att de beskrivningar ni kommit fram till också fungerar som en sorts kontrakt mellan ledningen och medarbetarna. Beskrivningarna brukar ofta även kallas för instruktioner, rutinbeskrivningar, processbeskrivningar, SOP:ar eller något liknande. Om beskrivningarna arbetas fram på ett bra sätt är ofta effekten att organisationen börjar fungera bättre på en gång. Du och dina kollgor blir mer medvetna om vad som är viktigt i just ert arbete för resten av organisationen. Ofta upptäcker ni att det på sina håll finns oklarheter och mindre lämpliga arbetssätt. Nästa steg blir då att förtydliga och förbättra. Det förutsätter en fungerande systematik för arbetet med att utveckla organisationen. Det måste vara klart vem som gör vad i förbättringsarbetet och hur de olika delarna hänger samman. Det är just den systematiken som är organisationens ledningssystem. Alla medarbetare är alltså på ett eller annat sätt en del av ledningssystemet. Vill du förstå en organisations ledningssystem är det med andra ord organisationen och medarbetarna du bör fokusera på. Standardiserade modeller för Ledningssystem Det finns idag ganska många modeller för hur ledningssystem ska vara uppbyggda. Alla har det gemensamt att det ska finnas beskrivningar på hur viktiga arbetsuppgifter ska utföras och vem som är ansvarig. De kräver också att man hela tiden förbättrar organisationen och att det är ledningen som driver, styr och ansvarar för detta förbättringsarbete. Den mest spridda modellen är den som beskrivs i den internationella standarden ISO Den anger de krav en organisation bör uppfylla när: - den ska visa sin förmåga att kunna leverera varor och tjänster som uppfyller kund- och lagkrav - de ska göra sina kunder ännu mer nöjda. Den näst mest spridda modellen beskrivs i den internationella standarden ISO Den har fokus på organisationens miljöpåverkan. Det finns också standarder för ledningssystem för arbetsmiljö, informationssäkerhet, kompetensförsörjning med mera. Varför använder organisationer sig av ledningssystemsstandarder? Den vanligaste orsaken till att en organisation börjar arbeta enligt ISO 9001 eller ISO är att kunderna, ägarna eller någon annan viktig intressent kräver det. De egentliga skälen till att så många arbetar enligt en eller flera ledningssystemsstandarder är att: - modellerna är beprövat effektiva, - det finns många med kunskap och praktisk erfarenhet om hur du lämpligen bör arbeta med dem, - din organisation kan certifiera sig och därmed få ett kvitto på att ni uppfyller kraven, - ett certifikat på att organisationen uppfyller kraven i t.ex. ISO kan vara avgörande för om företaget ska få leverera till en kund eller inte. En vanlig missuppfattning är att organisationen måste certifieras för att det ska vara någon nytta med att arbeta efter t.ex. ISO Din organisation kan ha stor nytta av att arbeta efter ISO 9001 även om ni väljer att inte certifiera er. Ledningssystem är beprövade verktyg för ledning, styrning och utveckling av organisationer av olika slag

4 Vad innebär certifiering? Ett certifikat är ett sorts intyg. För att t.ex. få ett ISO certifikat krävs två saker: - för det första måste det sätt som du och dina kollegor arbetar på uppfylla kraven i standarden. - för det andra att organisationen har genomgått en certifieringsrevision. En sådan innebär att en oberoende granskningsorganisation kontrollerat att kraven i standarden faktiskt är uppfylla. Certifieringsrevision En certifieringsrevision går till så att revisorerna först läser igenom beskrivningarna av organisationens arbetssätt och kontrollerar att arbetssätten uppfyller kraven i de standarder revisionen gäller. Därefter besöker revisorerna organisationen och kontrollerar dels att du och dina kollegor arbetar på det sätt som ni beskrivit och dels att arbetssätten uppfyller kraven i standarderna. Kontrollen sker genom: - intervjuer med ledning och utvalda medarbetare, - observationer av som händer, samt - granskning av uppgifter i dokument och datorer. Om revisorn upptäcker att de faktiska arbetssätten avviker beskrivningarna eller att beskrivningarna inte uppfyller kraven i standarden skriver revisorerna en avvikelserapport. Intern revision Ett krav i alla ledningssystemsstandarder är att man även ska utföra interna revisioner. De som utför dessa interna revisioner är vanliga anställda som fått utbildning och träning. De som utför de interna revisionerna kallas för interna revisorer. Intern revision går till på ungefär samma sätt som en certifieringsrevision. Skillnader mellan certifieringsrevisioner och interna revisioner Certifikatet är ett bevis på att man uppfyller krav i en standard. Det innebär att certifieringsrevisioner i praktiken inriktar sig på att kontrollera att kraven uppfylls. De interna revisionerna kan man välja att inrikta mot andra saker. Givetvis kan man låta de interna revisionerna framförallt kontrollera att beskrivningar följs men man kan också inrikta sig på att hitta möjligheter till förbättringar. Den typen av intern revision är betydligt intressantare men också roligare för alla inblandade. Certifikatet är ett kvitto på att ni arbetar efter standardens krav Vilka är delaktiga i den interna revisionen? Något förenklat går det att påstå att det finns tre parter inblandade i den interna revisionen. Den första parten är ledningen. Det är de som beställer, dvs. bestämmer, att det ska utföras revisioner. När vi i Sverige talar om ledningen menar vi ofta personerns i ledningsgruppen. Rent formellt är det oftast bara en grupp som VD eller motsvarande sammankallar för att få eller sprida information och för att ha några att bolla idéer med. Det är alltså VD eller den högste chefen för den organisation eller del av organisationen som ledningssystemet gäller för som är ledningen. Den andra parten är den avdelning eller del av organisationen som den interna revisionen ska granska. Den tredje parten är revisorerna och det är alltså de som genomför revisionen. Revisorerna brukar arbeta i team om två eller fyra personer. Den revisor som leder revisionsteamet kallas för revisionsledare. Det vanligaste och det som vi också rekommenderar är att man arbetat i team om två personer. Idag arbetar många organisationer processinriktat. Det innebär att man betraktar sammanhängande kedjor av aktiviteter som en helhet och styr och utvecklar dessa som en helhet. Ofta skär sådana kedjor över avdelningsgränser. Ofta inriktar man revisioner på sådana aktivitetskedjor. För revisionen är det viktigt att det finns någon person som är ansvarig för den del av organisationen som ska revideras. Detta gäller givetvis också när man utför processrevisioner.

5 Hur går en intern revision till? Steg 1 - Utarbeta revisionsprogram Elisabet, som är VD, Alex, som är kvalitetssamordnare, går igenom hur verksamheten fungerar. En strategisk inriktning för företaget är att minska såväl kostnaderna för inköp samt antalet leverantörer vilket också finns dokumenterat i policy och måldokument. Trots det har Elisabet identifierat att både inköpskostnader samt antalet leverantörer överstiger de uppsatta målen. Alex instämmer och berättar att man dessutom har haft tre reklamationer från kunderna och som berott på inköpta komponenter. Elisabet och Alex bestämmer att man i revisionsprogrammet ska ha två revisioner med fokus på inköp. Den ena ska genomföras på avd. C (inköpsavdelningen) och den andra på avd. L (centralförrådet). De bestämmer att Eva och Joakim ska genomföra revisionen på avd C. Eva är säljare och Joakim arbetar på produktionsavdelningen. Eva ska leda revisionen. Steg 2 - Informera de som berörs av revisionen Eva och Joakim får i uppdrag att genomföra en verksamhetsrevision av hur avdelning C arbetar med inköp. De har gått en kurs och lärt sig utföra interna revisioner. Första momentet är att kontakta avdelningschefen för att bestämma datum och tid för revisionen. De passar samtidigt på att informera avdelningschefen om att revisionen ska vara inriktad på inköp. Steg 3 - Förbereda revisionstillfället Eva och Joakim förbereder sig genom att läsa igenom dokumentationen som beskriver hur inköp ska utföras. De upprättar samtidigt en lista med frågor de vill ha svar på och noterar de dokument de ska titta på när de kommer till avdelning C. Dessutom skriver de ett papper som avdelningschefen kan använda då han ska informera de som arbetar på avdelningen om att det ska vara en intern revision. Steg 4 - Intervjuer Den dag revisionen ska genomföras är alla berörda kallade till ett kort öppningsmöte. Eva och Joakim berättar hur revisionen kommer att gå till. På mötet bestämmer de vilka som ska intervjuas. Givetvis är avdelningschefen en av dessa. Efter mötet börjar Eva och Joakim med intervjuerna. De ber personerna berätta och visa hur de utför inköp. Eva och Joakim tittar även på de dokument som tas fram. Om de upptäcker att inköp utförs på ett annat sätt än det är beskrivet noterar de detta. De noterar även förbättringsförslag. De avslutar varje intervju med att berätta vilka brister de har hittat och vilka förslag de tagit emot. Steg 5 - Sammanställning Eva och Joakim sammanställer de brister och förbättringsförslag de funnit. De är noga med att prioritera och inte vara för petiga eller peka ut enskilda medarbetare. De saker de anser vara de viktigaste och mest värdefulla skriver de ner. Steg 6 - Återkoppling Revisionsdagen avslutas med att Eva och Joakim har ett möte med avdelningschefen. De berättar om vad de funnit och överlämnar dokumentationen. De brister som upptäckts måste avdelningschefen åtgärda. Hur lång tid hon eller han får på sig beror på hur allvarlig bristen är. Eva och Joakim skriver en kort rapport till ledningen om revisionen. Sen är det ledningens sak att följa upp att identifierade brister åtgärdas. Eva och Joakim återvänder till sina avdelningar.

6 Ordlista Den här ordlistan är inte uttömmande och innehåller även en del termer som inte är definierade inom ramen för något av ISO:s ledningssystemsprojekt. För dig som önskar fördjupa dig i terminologin rörande intern revision av ledningssystem kan vi i första hand hänvisa till ISO 9000:2005 och ISO 19011:2002. Ackreditering (ej def. term) Förfarande då ett oberoende organ, ett ackrediteringsorgan, skriftligt intygar att en organisation besitter erforderlig kompetens för en specificerad uppgift. I Sverige är SWEDAC det centrala ackrediteringsorganet, som utför ackreditering av svenska certifieringsorgan, provningslaboratorier och besiktningsorgan. Ackreditering föregås av en bedömning av organets förmåga att genomföra specificerade provningar, kalibreringar, mätningar, certifieringar och kontroller. Alla organisationer som genomför certifieringar av ledningssystem är ackrediterade. Avvikelse (term 3.6.2) Icke-uppfyllande av ett krav i standarden. Certifiering (ej def. term) Förfarande då ett opartiskt organ, ett certifieringsorgan, skriftligt intygar att ett system, en produkt, process eller tjänst är i överensstämmelse med krav avseende hälsa, miljö, säkerhet eller kvalitet, vanligen specificerade i en föreskrift eller standard. Certifieringsrevisor (ej def. term) Revisor som utför revisioner på uppdrag av ett certifieringsorgan. Kraven på en certifieringsrevisor är högre än på en vanlig internrevisor. Dessa krav är kopplade till vad certifieringsrevisorn ska revidera. Kraven finns beskrivna i föreskrifter från SWEDAC. Den högsta ledningen (term 3.2.7) Person eller grupp av personer som leder och styr en organisation på högsta nivå. Den ansvarige för den del av verksamheten som ska revideras (ej def. term) Avdelningschef, processägare, etc. Revisor (term 3.9.9) Person med visade personliga egenskaper och visad kompetens att genomföra en revision. Revisionsteam (äv. R-grupp R-lag - term ) En eller flera revisorer som tillsammans genomför en revision. Revisionsledare (ej def. term) Revisor som leder arbetet i revisionsteamet. Revisionsprogram (term 3.9.2) En eller flera revisioner planerade att utföras under en viss tidsperiod och för ett visst ändamål. Revisionsplan (term ) Beskrivning av aktiviteter och arrangemang för en revision. Revisionsrapport (ej def. term) Kort sammanfattning av resultaten av en revision och dess giltighet. Internrevisor (ej def. term) Revisor som utför revisioner på beställning av den högsta ledningen och där resultatet av revisionen i första hand rapporteras tillbaks till den egna organisationen. Vanligtvis en person anställd i organisationen som endast är verksam som revisor på deltid. Samordnare av den interna revisionen (ej def. term) Person som på högsta ledningens uppdrag samordnar verksamhetens interna revisioner. Ofta är det kvalitetschefen/miljöchefen eller motsvarande som fungerar som samordnare av den interna revisionen. Har du frågor? Kontakta gärna oss för mer information

7 Utbildning Utbildning inom intern revision av ledningssystem Intern revision - grundkurs, 2 dagar Kurs för dig som är eller ska bli intern revisor och behöver lära dig mer om revision av kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem. Arbetsmiljökunskap för revisorn, 1 dag Kurs för dig som är eller ska bli intern revisor av ledningssystem för arbetsmiljö och som behöver en grundläggande kunskap om dagens arbetsmiljöproblem samt en översikt över relevant lagstiftning inom området. Miljökunskap för revisorn, 1 dag Kurs för dig som är eller ska bli intern revisor av miljöledningssystem och som behöver en grundläggande kunskap om dagens miljöproblem samt en översikt över relevant lagstiftning inom området. Intern revision - nästa steg, 1 dag Kurs för dig som står inför att utveckla och förnya den interna revisionen som behöver nya infallsvinklar, förslag på arbetssätt och inspiration till en revision med tydliga förbättringseffekter för dig i din verksamhet. Intern revision för vården, 2 dagar Kurs för dig som är eller ska bli intern revisor eller som ska ansvara för de interna revisionen och egenkontroll i en hälso- och sjukvårdsverksamhet. Företagsintern revisionsträning Utbildning i intern revision är ofta effektivt att genomföra företagsinternt. Då utgår vi från er egen verksamhet. Många praktiska övningar görs med ert eget ledningssystem som grund. VD och övriga i ledningen deltar med fördel i delar av utbildningen. Andra kurser inom ledningssystem och verksamhetsutveckling Introduktion till ledningssystem Grunderna i kvalitetsledning, 2 dagar Grunderna i miljöledning, 1 dag Arbetsmiljö - i ett ledningssystem, 2 dagar Informationssäkerhet - grundkurs, 1 dag Kvalitetsledning för vården, grundkurs, 1 dag Bygga upp och införa ledningssystem Skapa ett kvalitetsledningssystem, 3 dagar Skapa ett miljöledningssystem, 2 dagar Skapa ett kvalitetsledningssystem i vården, 2 dagar Effektiv styrning av projekt, 1 dag Socialt ansvarstagande, 1 dag Förvalta och vidareutveckla Rollen som kvalitets- eller miljösamordnare, 1 dag Processledning i praktiken, 2 dagar Förnya miljöarbetet, 1 dag Målstyrd verksamhetsutveckling, 1 dag Aktuella kursdatum och mer information Företagsintern utbildning Utbildning hos er leverans av kunskap där den ska användas De flesta av våra öppna kurser kan arrangeras företagsinternt och anpassas efter din organisations behov. Mentorskap använd vår erfarenhet i ditt arbete Är du ensam i din roll som ansvarig för ledningssystemets utveckling? Vi erbjuder dig en kunnig samtalspartner med erfarenhet av ledningssystem, ledarskap och chefsskap. Halvdagsseminarium för ledningsgrupper Skillnaden mellan framgång och misslyckande beror till stor del på hur pass väl du lyckas få ledningens engagemang för uppgiften. Under vinjetten Vad varje Ledningsgrupp bör veta om... erbjuder vi en introduktion till områdena: ISO 9000 och kvalitetsledning Processinriktning ISO och miljöledning Kvalitetsledning för hälso- och sjukvård ISO och informationssäkerhet Arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001

8 SIS - Swedish Standars Institute Utan att vi tänker på det är vi överallt omgivna av standarder. Ta bara en titt runt omkring dig. Gemensamma normer som förenklar och förbättrar vår tillvaro varhelst du ser. Det är dessa normer, eller standarder, som vi på SIS jobbar med dagligen. Förutom att vi utvecklar samt tillhandahåller standarder och handböcker, förmedlar vi även kunskapen om hur standarder fungerar och vad de kan åstadkomma. Utveckla dig och din verksamhet på tre sätt Delta och påverka Som medlem i SIS har du möjlighet att delta i nya och pågående europeiska, globala och nationella standardiseringsprojekt. Standardiseringen erbjuder även andra tjänster bland annat skräddarsydda lösningar för till exempel bransch- och företagsstandarder samt rådgivning. Ta del av det färdiga arbetet Hos SIS Förlag kan du enkelt via eller vår kundtjänst ta del av all världens standarder. Vi erbjuder också ett brett utbud av handböcker och e-tjänster som är anpassade efter dina behov. SIS Förlag Standarder & handböcker Öka förståelsen och förbättra genomslaget SIS utbildningsföretag, SIS Forum, erbjuder dig öppna och kundanpassade utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder i Sverige och internationellt. Swedish Standards Institute Standardisering SIS Forum Utbildning & konsulttjänster Vill du veta mer? Gå in på eller kontakta oss på telefon, fax eller e-post enligt nedan. Kunskap direkt från källan SIS Forum, Telefon: , Fax: , e-post:

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer