kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader"

Transkript

1 Datum Utgåva 2 ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Energideklaration för byggnader

2 Kapitel Datum: SIDFÖRTECKNING Energideklaration för byggnader INTRODUKTION Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) har utformat en vägledning till företag som ämnar utarbeta en kvalitetsmanual i samband med ackreditering för energideklaration för byggnader. Avsikten är att visa på ett sätt att uppfylla kraven på dokumentation av kvalitetssystemet i form av en kvalitetsmanual. Vägledningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vid bedömning inför ackreditering är det kraven enligt SWEDAC:s föreskrifter och eventuella tilläggskrav, t ex från föreskrivande myndigheter, som gäller. Vägledningen följer de krav på kontrollverksamheten som ställs i SWEDAC:s allmänna föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan. Föreskrifterna är baserade på kraven i SS-EN ISO/IEC 17020, allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll. Företag som redan har en annan ackreditering eller ett kvalitetssystem, t ex enligt SS-EN ISO 9001, behöver inte dubblera sin dokumentation i de avsnitt som uppfyller kraven för ackreditering av kontrollorgan.( Dock bör tydlig referens göras till den dokumentation man hänvisar till i kvalitetssystemet för ISO 9001). Kvalitetssystemet bör givetvis anpassas till det aktuella företaget, t ex vad gäller organisatorisk struktur, verksamhet, storlek etc. Dock gäller att företaget måste visa hur man uppfyller gällande krav. Denna vägledning är uppbyggd som en kvalitetsmanual. För läsbarhetens skull har underrubriker introducerats. Vägledningen är generell och individuell anpassning är därför nödvändig. Vägledningen är inget kravdokument utan en rekommendation. Det innebär att annan disposition och andra rubriker i kvalitetsmanualer godtas inför en ackreditering under förutsättning att det system som beskrivs uppfyller kraven i SWEDAC: s allmänna föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan samt de tillämpliga särskilda föreskrifter som meddelats av SWEDAC. Ytterligare förklaringar och råd fås genom SWEDAC DOC 05:7, som är EA:s (European co-operation for Accreditation) allmänna råd vid tillämpning av SS- EN ISO/IEC Kvalitetsmanualen kan även innehålla avsnitt för den övriga verksamheten utöver själva kontrollverksamheten. Användare är i första hand berörd personal på det egna företaget. Vid utarbetande av en kvalitetsmanual är det viktigt att komma ihåg att denna endast ska innehålla dokument som är upprättade enligt de regler som Ni anger under avsnittet dokumentstyrning. Varje dokument skall ha en identitet och omfattas av den rutin för dokumentstyrning som fastställs. Det är till exempel olämpligt att förvara föreskrifter, utbildningsbevis etc. i manualen. Sådana dokument bör förvaras på annan plats. I manualen bör endast finnas en dokumentförteckning, samt en hänvisning till var dokumenten förvaras. Uppgifter inom parentes anger referens till kravelement i standarden SS-EN ISO/IEC 17020, Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll.

3 Kapitel Datum: SIDFÖRTECKNING Kapitel Utgåva nr Sida nr Utgivningsdatum Sidförteckning Innehållsförteckning

4 Sida nr: 1 (2) Kapitel Datum: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Titel 1 Administrativa krav 1.1 Företagsuppgifter 1.2 Ackrediteringens omfattning 1.3 Ansvarsförsäkring 1.4 Villkor för affärsverksamheten 2 Oberoende, opartiskhet och integritet 2.1 Allmänt 3 Sekretess 3.1 Allmänt 4 Ledning och organisation 4.1 Organisation 4.2 Tekniskt ansvarig 4.3 Behörig personal 4.4 Arbetsbeskrivning 4.5 Befattningsbeskrivningar, krav på kompetens 5 Kvalitetssystem 5.1 Kvalitetspolicy 5.2 Kvalitetsansvarig 5.3 Dokumentstyrning 5.4 Kvalitetskontroll 5.5 Interna revisioner 5.6 Erfarenhetsåterföring 5.7 Kvalitetssystemgenomgång 6 Personal 6.1 Utbildnings- och meritförteckningar 6.2 Utbildningsplan 6.3 Riktlinjer för personalens uppträdande 6.4 Ersättning till personalen 7 Lokaler och utrustning 7.1 Kontrollplatser 7.2 Utrustningsförteckning 7.3 Underhållsrutiner med journaler 7.4 Kontrollrutiner med journaler 7.5 Defekt kontrollutrustning 8 Kontrollmetoder och rutiner 8.1 Gällande föreskrifter

5 Sida nr: 2 (2) Kapitel Datum: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Titel 8.2 Metoder 9 Redovisande dokumentation och hantering av kontrollrapporter 9.1 Allmänt 9.2 Återkallande av kontrollrapport 10 Underleverantörer 10.1 Underleverantörsregister 11 Klagomål och omprövning 11.1 Handhavande av klagomål 11.2 Omprövning 11.3 Exempel på uppgifter som skall förtecknas

6 Kapitel 1 Datum: ADMINISTRATIVA KRAV 1 Administrativa krav (pkt 3) 1.1 Företagsuppgifter Ange de uppgifter som gäller för företaget: namn, adress, postadress, besöksadress, ev. E-postadress, ev. hemsida, telefonnummer, telefaxnummer, ackrediteringsnummer, organisationsnummer, juridisk status och ev. huvudman. 1.2 Ackrediteringens omfattning (pkt 3.3) Ackrediteringsområden Ange för vilken verksamhet/ackrediteringsområden företaget söker/har ackreditering. Aktuell omfattning av sökt ackreditering framgår av bilaga E till SWEDAC:s ansökningshandling. 1.3 Ansvarsförsäkring (pkt 3.4) Ange försäkringsbolag och försäkringsnummer till företagets ansvarsförsäkring samt var försäkringsbrevet förvaras. (OBS! Försäkringen skall omfatta skydd mot ekonomiskt skadestånd.) 1.4 Villkor för affärsverksamheten (pkt 3.5) Beskriv villkoren för affärsverksamheten, hur upprättas och genomförs de ekonomiska villkoren samt övriga villkor med kunderna t.ex. leveransbestämmelser.

7 Kapitel 2 Datum: OBEROENDE, OPARTISKHET OCH INTEGRITET 2 Oberoende, opartiskhet och integritet (pkt 4) 2.1 Allmänt Beskriv på vilket sätt kontrollorganet säkerställer att dess personal som utför besiktning, försäkrar att de vid besiktning, följer gällande regler och att personer eller organisationer utanför såväl som innanför kontrollorganet inte kan påverka resultatet. Låt varje person, som utförbesiktning, genom sin namnteckning på ett lämpligt formulär försäkra att de skall följa regler och inte låta sig påverkas. För kontrollorgan typ C kan annan verksamhet förekomma inom företaget. I detta fall gäller att personal inom kontrollorganet som även kan ha andra arbetsuppgifter är väl förtrogna med SWEDAC föreskrift STAFS 2007:8 6. Personalen skall även underteckna en försäkran att göra åtskillnad mellan serviceåtgärder och sin roll som kontrollant / besiktningsman. Ange var formulären förvaras.

8 Kapitel 3 Datum: SEKRETESS 3 Sekretess (pkt 5) 3.1 Allmänt Beskriv i en rutin på vilket sätt kontrollorganet säkerställer att dess personal för utomstående inte röjer uppgifter om vad som framkommer i samband med besiktning. Låt varje person som utför besiktning, alternativt på annat sätt kommer i kontakt med uppgifter i samband med besiktning, på ett lämpligt formulär genom sin namnteckning försäkra att inte för utomstående lämna uppgifter som framkommer i samband med besiktning. Ange var formulären förvaras.

9 Sida nr: 1 (2) Kapitel 4 Datum: LEDNING OCH ORGANISATION 4 Ledning och organisation (pkt 6) 4.1 Organisation Visa med schema eller beskriv företagets organisation. Samtliga ledande befattningar som kan påverka kontrollverksamheten skall anges. Visa med schema eller beskriv verksamheten med besiktning. Beskriv kontrollorganets organisation samt var i den ordinarie organisationen besiktning bedrivs. 4.2 Tekniskt ansvarig (pkt 6.3) Ange vem som är tekniskt ansvarig. Om företaget har utsett flera tekniskt ansvariga (för olika ackrediteringsområden) skall detta anges. Observera att den tekniskt ansvarige har det övergripande ansvaret för den ackrediterade kontrollverksamheten. Denne måste därför ha lämpliga befogenheter och kompetens för uppgiften. Om den tekniskt ansvarige eller dennes ersättare inte har en odiskutabel auktoritet genom en ledande befattning i den ordinarie organisationen bör dennes ansvar och befogenheter dokumenteras, t ex i en befattningsbeskrivning. Ange ersättare för den tekniskt ansvarige. Ersättare skall även anges för alla chefer som ansvarar för ackrediterade kontrolltjänster. 4.3 Behörig personal Namnge den eller de personer som är certifierade enligt Boverkets föreskrift BFS 2007:5, CEX 1 och för vilken klass och certifikatnummer. Namnge de personer som har behörighet att utföra besiktning under certifierad arbetsledare och i vilken omfattning. Namnge den eller de personer som har behörighet att inmata uppgifter till Boverkets register 4.4 Arbetsbeskrivning Beskriv relativt kortfattat vem som gör vad och vem som är ansvarig. Beskrivningen får inte förväxlas med de mer tekniskt detaljerade anvisningarna för hur besiktning ska utföras (se vidare under kapitel 8, Kontrollmetoder och rutiner ). Beskriv vem som ansvarar för respektive delmoment under ett kontrollärendes handläggning (flödet). Här anges de mest väsentliga administrativa och praktiska delmomenten (t ex ordermottagning, utfärdande av arbetsorder, utfärdande av kontrollrapport osv.)

10 Sida nr: 2 (2) Kapitel 4 Datum: LEDNING OCH ORGANISATION 4.5 Befattningsbeskrivningar, krav på kompetens (pkt 6.6.) Upprätta befattningsbeskrivningar för alla funktioner som förekommer inom kontrollorganet (tekniskt ansvarig, kvalitetsansvarig, kontrollanter för olika områden). Beskrivningarna skall innefatta krav på utbildning, upplärning/introduktion, teknisk kunskap och erfarenhet. Moment som kan ingå i en sådan kravspecifikation är: a/ Grundutbildning och relevant erfarenhet b/ Introduktionsperiod c/ Specialutbildning inom området d/ Arbetsperiod tillsammans med erfaren och ansvarig person e/ Befogenheter f/ Skyldigheter Kraven kan behöva kompletteras med företagets egna krav och andra särskilda behov.

11 Sida nr: 1 (3) Kapitel 5 Datum: KVALITETSSYSTEM 5 Kvalitetssystem (pkt 7) 5.1 Kvalitetspolicy (pkt 7.1) Beskriv den av företagets ledning fastställda kvalitetspolicyn. Kontrollorganet skall definiera och dokumentera sin policy, sin målsättning och sina utfästelser vad gäller kvalitet i den ackrediterade verksamheten och skall säkerställa att denna policy förstås, tillämpas och upprätthålls på varje nivå i organisationen. 5.2 Kvalitetsansvarig (pkt 7.4) Utse en person som har fastställda befogenheter och ansvar för kvalitetssäkringen inom kontrollorganet samt ev. ersättare. Kvalitetsansvarig skall ha direktkontakt med företagets högsta ledning. 5.3 Dokumentstyrning (pkt 7.6) Ange vilka uppgifter som skall finnas på varje dokumenthuvud samt vem som godkänner dokument i manualen samt hur godkännandet går till (t.ex. handsignatur). Beskriv processen/hur man går tillväga för att säkerställa att de dokument som används/är kravdokument inom kontrollorganets ackreditering är uppdaterade, t.ex.bevakning av olika myndigheters föreskrifter med tidsintervall om t.ex. var tredje månad. Beskriv hur man avser kunna kontrollera giltigheten/aktualiteten hos samtliga i manualen ingående dokument. (Uppdateringar kan verifieras i sidförteckningen, se exempel på sidförteckning i denna vägledning). Sidförteckningen skall ses som en sammanställning över aktuella dateringar för alla dokument i kvalitetsmanualen). Ange till vilka manualen är distribuerad samt var den finns att tillgå för kontrollpersonalen. Beskriv hur uppdateringar av kvalitetsmanualen utförs t.ex. sida för sida eller hela kapitel. Beskriv hur makulerade dokument hanteras och ange var de arkiveras. Ett exemplar skall sparas viss tid (förslagsvis 5 år).

12 Sida nr: 2 (3) Kapitel 5 Datum: KVALITETSSYSTEM 5.4 Kvalitetskontroll (pkt 6.4) Kvalitetskontrollerna utgör en del av de revisioner kontrollorganet har att utföra för att försäkra sig om att verksamheten bedrivs på avsett sätt. Syftet är att stickprovsvis genom övervakning följa upp att de som utför besiktning dels använder rätt metoder och utrustning samt att utrustningen kontrollerats. Uppföljningen skall omfatta såväl tekniska som administrativa rutiner och all kontrollpersonal. Övervakningen ska utföras av någon som är väl förtrogen med besiktning. Stickprov ska även omfatta s.k. bevittnad kontroll, d.v.s. att någon, väl förtrogen med besiktningarbetet, övervakar besiktningen. Frekvensen av bevittnad kontroll ska vara tillräckligt hög för att säkerställa att personalen är väl förtrogen med gällande rutiner och hur dessa skall tolkas. Bevittning skall innehålla alla delar av besiktningsförfarandet. Beskriv omfattning och frekvens av kvalitetskontroller. Ange vem som skall utföra kvalitetskontroller. Bör normalt vara den tekniskt ansvarige eller annan av denne utsedd kompetent person. Beskriv hur utförda kontroller dokumenteras. Det kan vara lämpligt att upprätta ett särskilt protokoll för kvalitetskontroller som konkret anger vad som skall kontrolleras. Ange även var dokumentation från genomförda kontroller förvaras. 5.5 Interna revisioner (pkt 7.7) Beskriv hur interna revisioner går till, dess omfattning och frekvens. Upprätta plan för revisioner samt ange var planen finns att tillgå. Vid intern revision kan en genomgång ske på så sätt att personalen får beskriva sina arbetsuppgifter och sättet de utförs på. Man granskar objektivt några slumpmässigt utvalda arbetsmoment för att se om dessa stämmer, dokumenterar det man sett och går tillbaka till manualen för att se ifall arbetsmomenten görs på så sätt som man beskrivit. De delar som man hittar som inte stämmer överens med det man beskrivit från början, är värdefull information till förbättringar av ledningssystemet och som man tar med vid ledningens genomgång. Mer information finns i SWEDAC DOC 05:6, kapitel 6 och 7. En fullständig revision av kvalitetssystemet skall utföras minst en gång per år. Beskriv vilka moment man har tittat på, vad som har upptäckts och vilka korrigerande åtgärder som har utförts. Revisionen bör utföras av någon med god kännedom om verksamheten. Beskriv hur revisionerna dokumenteras.

13 Sida nr: 3 (3) Kapitel 5 Datum: KVALITETSSYSTEM Dokumentation från revisioner bör lämpligen arkiveras tillsammans med SWEDAC:s bedömningsrapport. Med fullständig kvalitetsrevision avses en egen kritisk granskning av kontrollorganets kvalitetssystem. Vid revisionen kontrolleras om krav och rutiner i kvalitetsmanualen och därtill hörande kvalitetsdokument tillämpas på alla nivåer i verksamheten och är uppdaterat 5.6 Erfarenhetsåterföring, avvikelsehantering (pkt 7.8) Beskriv på vilket sätt kontrollorganet tar hand om upptäckta avvikelser i kvalitetssystemet eller kontrollverksamheten (procedurerna). Ange till vem man rapporterar avvikelser som upptäckts. 5.7 Kvalitetssystemgenomgång (pkt 7.9) Beskriv omfattning och frekvens av genomgångar (skall utföras minst en gång per år). Beskriv hur kvalitetssystemgenomgångar dokumenteras och var dokumentation från genomförda genomgångar förvaras. Med kvalitetssystemgenomgångar avses företagsledningens genomgångar och utvärderingar av kvalitetssystemet. Anmärkningar, slutsatser och rekommendationer från revisioner bör ligga som underlag vid kvalitetssystemgenomgångar. En utförligare beskrivning finns i SWEDAC DOC 05:6. Kvalitetssystemgenomgången kan t ex innehålla följande punkter: a) genomgång av föregående protokoll b) rapporter från föregående tillsyn av SWEDAC c) rapporter från de egna interna revisionerna d) rapporter från de egna kvalitetskontrollerna e) uppgifter om inkomna klagomål f) behov av förbättringar i kvalitetssystem eller manual g) beslut om åtgärder och tidplan för genomförande h) behov av ytterligare personal, utbildning eller utrustning

14 Kapitel 6 Datum: PERSONAL 6 Personal (pkt 8) 6.1 Utbildnings- och meritförteckning (pkt 8.4) Hos kontrollorganet skall hållas ett register över utbildning och meriter för samtlig personal. Dokumentera hur personalen uppfyller kraven på kompetens enligt punkt 4.5. I manualen skall hänvisning finnas till plats/dokument där uppgifterna finns att tillgå. 6.2 Utbildningsplan (pkt 8.3) Kontrollorganet skall dokumentera rutiner för hur dess personal introduceras i verksamheten. Beskrivningen skall även innehålla rutiner för hur upplärning och fort- och vidareutbildning avses att bedrivas för ingående personal för att säkerställa att kompetensen hålls aktuell. I standarden SS-EN ISO/IEC talas om utbildningsprogram. Kontrollorganet ska beskriva på vilket sätt man avser att genomföra nödvändiga informations- och utbildningsinsatser för att hålla kontrollpersonalens kompetens aktuell. Exempel på information som kan behöva fångas upp och föras vidare till berörd personal kan vara ändrade föreskrifter eller branschnormer, ändrade kontrollmetoder, meddelanden från SWEDAC eller Boverket. Av beskrivningen skall även framgå hur man dokumenterar genomförd utbildning eller information, samt var uppgifterna arkiveras. 6.3 Riktlinjer för personalens uppträdande (pkt 8.5) Beskriv företagets anvisningar till personalen angående personligt uppträdande och andra erforderliga rutiner. (Kan även ingå i kontrollorganets kvalitetspolicy.) 6.4 Ersättning till personalen (pkt 8.6) Beskriv personalens ersättningsformer t.ex. fast tim- eller månadslön. Observera att direkt ackord eller beting inte får förekomma.

15 Sida nr: 1 (2) Kapitel 7 Datum: LOKALER OCH UTRUSTNING 7 Lokaler och utrustning (pkt 9) 7.1 Kontrollplatser (pkt 9.2 och 9.4) Besiktning utförs hos uppdragsgivare. 7.2 Utrustningsförteckning (pkt 9.15) Ange erforderlig utrustning. Av kraven på ackreditering framgår även hur utrustning skall kalibreras och underhållas. All utrustning som används i samband med ackrediterad kontroll skall noteras i en utrustningsförteckning. 7.3 Underhållsrutiner med journaler (pkt 9.5) Beskriv detaljerat vad som ingår i underhåll och service samt hur ofta det skall utföras. Ange hur underhåll och service dokumenteras samt upprätta journaler som är anpassade efter respektive utrustning och ange var dessa finns att tillgå. Ange även var instruktioner/användarmanualer för utrustningen finns att tillgå. 7.4 Kalibreringsrutiner med journaler (pkt 9.6 och 9.7) Beskriv rutin för kalibrering och kontroll av utrustningen. Upprätta kontrolljournaler som är anpassade för respektive utrustning, samt ange var dokumentation från tidigare utförda kalibreringar och egenkontroller finns att tillgå. För mätutrustning skall anges den största mätosäkerhet som kan accepteras vid kalibrering/kontroll av utrustningen i fråga. Ange med vilken periodicitet kalibrering och kontroll skall utföras. Utförd kalibrering och kontroll skall noteras i kontrolljournal. Av journalen skall framgå mot vilken "normal" kontrollen sker. Referensnormaler ska vara kalibrerade av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium. 7.5 Defekt kontrollutrustning (pkt 9.14) Beskriv hur man hanterar defekt utrustning, eventuell märkning och dokumentation i underhållsjournal.

16 Kapitel 8 Datum: KONTROLLMETODER OCH KONTROLL- RUTINER 8 Kontrollmetoder och rutiner (pkt 10) 8.1 Gällande föreskrifter Här anges för aktuella ackrediteringsområden gällande föreskrifter från föreskrivande myndigheter. Ange vilka föreskrifter och andra dokument som gäller med beteckning (t.ex. BFS 2007:4) och namn (t.ex. Boverkets föreskrift och allmänna råd om energideklaration för byggnader) samt var föreskrifterna finns att tillgå. SWEDAC:s gällande föreskrifter STAFS 2007:7 Allmänna föreskrifter för ackreditering STAFS 2007:8 Allmänna föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan IAF/ILAC-A4:2004 Allmänna råd vid tillämpning av ISO/IEC Dessa föreskrifter kan beställas från SWEDAC eller laddas ner från SWEDAC:s webbplats ( Dessutom erfordras standarden SS-EN ISO/IEC Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll. Kan beställas hos SIS ( Ange var föreskrifter och standarder finns att tillgå. 8.2 Metoder för besiktnig Beskriv metoderna för besiktning

17 Kapitel 9 Datum: REDOVISANDE DOKUMENTATION OCH HANTERING AV KONTROLLRAPPORTER 9 Redovisande dokumentation och hantering av kontrollrapporter (pkt 12 och 13) 9.1 Allmänt I kontrollrapport ingår i detta fall redovisning av energideklaration alternativt besiktningsprotokoll. Redovisa hur protokoll distribueras till kund och ev. övriga berörda. På kontrollrapport skall SWEDAC:s ackrediteringsmärke tillsammans med företagets ackrediteringsnummer och standard ISO/IEC anges. Beskriv hur relevanta dokument för kontroll arkiveras. Ange även vilka dokument som skall arkiveras, arkiveringstiden och var dokumenten arkiveras. 9.2 Återkallande av kontrollrapport Beskriv rutin för återkallande av kontrollrapporter som utfärdats på felaktiga grunder.

18 Kapitel 10 Datum: UNDERLEVERANTÖRER 10 Underleverantörer (pkt 14) Kontrollorganet skall själv utföra de kontroller som det åtagit sig att utföra. Om kontrollorganet avser att använda underleverantör skall kontrollorganet kunna säkerställa och visa att underleverantören uppfyller relevanta krav i EN 17000/45000 serien. Notera dessutom vad som anges i IAF/ILAC-A4:2004 (SWEDAC Doc 05:7), avsnitt 14.1 om användande av underleverantör. Att använda underleverantörer i kontrollverksamhet är inte förenligt med standardens mening.

19 Kapitel 10 Datum: KLAGOMÅL OCH OMPRÖVNING 11 Klagomål och omprövning (pkt 15) 11.1 Handhavande av klagomål (pkt 15.1) Beskriv rutin för handhavande av klagomål. Ange vem som handlägger inkomna klagomål samt var förteckning över dessa finns att tillgå. Av rutinen bör även framgå hur orsaken till ev. funna brister analyseras och dokumenteras, samt hur/när effektiviteten av vidtagna åtgärder följs upp i efterhand Omprövning (pkt 15.2) Då ett klagomål avser kontrollresultatet och kunden anser att kontrollorganets beslut om kontrollobjektets status är felaktigt, skall kontrollorganet ompröva beslutet. Med beslut i dessa avseenden avses kontrollorganets ställningstagande till kontrollobjektets status vid kontrolltillfället. Beskriv hur omprövning hanteras och vem som fattar beslut i omprövningsärenden Exempel på uppgifter som skall förtecknas (pkt 15.3) Datum Anledning Åtgärd Handläggare.

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor SWEDAC DOC 04:4 Datum 2004-08-31 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor INTRODUKTION För ackrediteringsområdena

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder)

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) SWEDAC DOC 02:4, Utgåva 13 Datum 2011-09-23 ISSN 1400-6138 Vägledning Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) INTRODUKTION Denna vägledning har tagits fram av Swedac som

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark rn U "'-& ""''',k E""""M 016-""770 KAPITEL NR: 1 ADMINISTRATIVA KRAV Utgåva: 13 Datum: 2013-01-10 Utgiven av: ~kyl AB ~ i. Sida nr: 1 (1) 1. Administrativa krav 1.1. Företagsuppgifter Telefon: 016-166770

Läs mer

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012 Stockholm 4 december Göteborg 6 december Presentation, vi och ni Tomas Holm, chef Enheten för fordon TFO Dick Nummelin, handläggare

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020 Utgåva 6 Datum 2010-09-24 ISSN 1400-6138 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020 Mål Målet med denna vägledning är att minimera olikheter i bedömningar

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan 2011-09-27 ISSN 1400-6138 Interna revisioner och ledningens genomgång Vägledning för laboratorier och kontrollorgan Detta dokument har utarbetats för att ge laboratorier och kontrollorgan riktlinjer till

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012

mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 12:72012-08-281 Vägledning för bedömning av kontrollorgan mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 ISO/IEC 17020:2012

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan.

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. OBS! Rödmarkerade fält är obligatoriska att fylla i. Arbetsställe/ort där

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Företagspresentation. Allmänt om auktorisationen. Krav på kundfokus. Krav på ansvarsförsäkring. Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner

Företagspresentation. Allmänt om auktorisationen. Krav på kundfokus. Krav på ansvarsförsäkring. Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner 1 Företagspresentation 2 Allmänt om auktorisationen 3 Krav på kundfokus 4 Krav på ansvarsförsäkring 5 Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner Kvalitetsmanualen är upprättad av: Företag: KV Företagen

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetshandbok Biobankens namn/tillhörighet Utgåva Sida Sidan 1 av 8 Framtagen av Granskad och fastställd av Datum

Kvalitetshandbok Biobankens namn/tillhörighet Utgåva Sida Sidan 1 av 8 Framtagen av Granskad och fastställd av Datum Sidan 1 av 8 Kvalitetshandbok för biobank Sid 1. Inledning 2 2. Beskrivning av biobanken. 3 Ev. dispositionsrätt och andra avtal 3. Organisation 4 4. Kvalitetssystem 5 5. Informationssäkerhet 6 6. Prov-

Läs mer

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se.

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se. REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem (tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör) och, i förekommande

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Regler för auktorisation och certifiering

Regler för auktorisation och certifiering Regler för auktorisation och certifiering 1 Giltighetsområde Auktorisation och certifikat omfattar montage av mätare elanslutning, röranslutning och provning och felsökning i samband med montage av mätare.

Läs mer

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter)

ANSÖKAN om granskning av kvalitetssystem enligt LVFS 2003:11 (för CE-märkning av medicintekniska produkter) ANSÖKAN om (för CE-märkning av medicintekniska produkter) Företag: ansöker om granskning, av SP som anmält organ, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, senast ändrade genom LVFS 2011:13 (EG-direktiv

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande

Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande NORM SBF 2018 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande REMISSFÖRSLAG EJ FÖR ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING Innehållsförteckning FÖRORD... 3 0 INLEDNING...

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder Ändring införd

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING Regler för certifiering av produkter för tätning av stumma fogar mot vatten Godkänd av:...... Åke Skarendahl Ordförande snämnd Jan Alemo Ansvarig Vattenfall Utveckling

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet

Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet Jönköping 19 november Örebro 21 november Presentation, vi och ni Dick Nummelin, Håkan Pettersson samt Reijo Sakko, handläggare TFO Inbjudna kontrollorgan

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85

Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85 Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85 TSFS 2010:78 SNFS 1992:17 (1997:7) TSVFS 1992:52 TSFS

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2014:A Utkom från trycket den xx månad 2014 Omtryck Föreskrifter om ändring i Styrelsens

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 0. Orientering Kvalitetssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB. Företaget finns i Skara (huvudkontor på Skolgatan 3,

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 Ansökan avser kylarbeten i kategori Företag Postadress Postnr och ort Kontaktperson Organisationsnr Telefon E-postadress

Läs mer

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 HÄFLA BRUK KVALITETSSYSTEM Introduktion Häfla Bruks AB har i sin affärsidé att producera och leverera produkter till rätt kvalité i överensstämmelse med nationella och internationella

Läs mer