Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS Fastställd Utgåva 1 Energiledningssystem Kravspecifikation Energy management systems Specification ICS Språk: svenska Publicerad: november 2003 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

2 Sida 2 Innehåll Orientering Omfattning Normativa hänvisningar Termer och definitioner Allmänna krav Allmänt Energipolicy Planering Kartläggning och analys av energiaspekter Lagar och andra krav Energimål och handlingsplan Införande och drift Organisationsstruktur och ansvar Utbildning, medvetenhet och kompetens Kommunikation Dokumentation av energiledningssystemet Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning Kontroll och korrigerande åtgärder Övervakning och mätning Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Revision av energiledningssystem Ledningens genomgång Sida Dokumentet består av 10 sidor. Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, tel Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS Förlag AB, STOCKHOLM Telefon: Telefax: E-post: Internet:

3 Sida 3 Orientering Denna standard för energiledningssystem kan användas separat men har utformats så att den också kompletterar SS-EN ISO Miljöledningssystem Kravspecifikation med vägledning för användning (ISO 14001:1996). Även om de båda standarderna har olika omfattning har de likartad uppbyggnad för att underlätta användningen. Denna standard gör det möjligt för en organisation att samordna eller integrera sitt energiledningssystem med redan införda ledningssystem. Det är också möjligt för en organisation att modifiera sitt eller sina befintliga ledningssystem för att få ett ledningssystem som uppfyller kraven i denna standard. Denna standard innefattar dock inte krav som är specifika för andra ledningssystem, t.ex. sådana krav som är speciella för ledning med avseende på miljö, hälsa och säkerhet, ekonomi eller riskhantering. Ständig förbättring Förbättra Ledningens genomgång Energipolicy Planering Planera Följa upp Kontroll och korrigerande åtgärder Införande och drift Genomföra Figuren baseras på Figur 1 i ISO 14001:1996 Figur 1 Modell för energiledningssystem i denna standard ANM. Den metodik som är känd som Plan-Do-Check-Act (PDCA) kan tillämpas på denna standard. PDCA kan kortfattat beskrivas på följande sätt: Planera (plan): Genomföra (do): Följa upp (check): Förbättra (act): fastställ vilka mål och processer som erfordras för att åstadkomma resultat som överensstämmer med kundkrav och organisationens policy. inför processerna. övervaka och mät processer och produkt med utgångspunkt från policy, mål och krav på produkten, och rapportera resultaten. vidta åtgärder för att ständigt förbättra processernas prestanda.

4 Sida 4 1 Omfattning Denna standard specificerar krav på ett energiledningssystem som gör det möjligt för en organisation att formulera en energipolicy och energimål med hänsyn till lagkrav och kunskap om faktorer som påverkar energianvändningen. Standarden ställer krav på ständig förbättring i form av effektivare energianvändning och/eller ökad användning av förnybar energi och/eller ökat energiutbyte med omgivande samhälle. Standarden gäller de faktorer som påverkar energianvändningen som en organisation kan kontrollera och påverka. Standarden anger dock inte några specifika kriterier för energianvändningen. Denna standard är tillämplig på varje organisation som vill: a) införa, underhålla och förbättra ett energiledningssystem, separat eller inom ramen för ett befintligt ledningssystem; b) förvissa sig om överensstämmelse med den egna uttalade energipolicyn; c) visa sådan överensstämmelse för andra; d) certifiera/registrera sitt energiledningssystem hos en utomstående organisation; e) göra en egen bedömning och redovisning av överensstämmelse med standarden. Alla krav som anges i standarden avses ingå i energiledningssystemet. I vilken grad detta är tillämpbart beror dock på faktorer som organisationens energipolicy, karaktären av aktiviteter/verksamheter och under vilka förhållanden organisationen verkar. Omfattningen av varje tillämpning av denna standard måste identifieras. 2 Normativa hänvisningar Det finns för närvarande inga normativa hänvisningar. 3 Termer och definitioner I denna standard gäller följande definitioner; 3.1 avvikelse icke-uppfyllande av ett krav ANM. Definition enligt SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2000) 3.2 betydande energiaspekt energiaspekt, som påverkar en betydande del av organisationens totala energianvändning ANM. Som betydande energiaspekt betraktas även en energiaspekt med potential för en eller flera av nedanstående: Effektivare energianvändning; Ökad användning av förnybar energi; Ökat energiutbyte med omgivande samhälle. 3.3 energi användning av energibärare som el, olja, gas, kol, biobränsle, annat bränsle och värme inklusive överskottsenergi ANM. Energi är, liksom alla fysikaliska storheter, ett abstrakt begrepp. Den internationella enheten för termisk energi är Joule, och för elektrisk energi Wh.

5 Sida energianvändning nyttjande av energi, tillförd eller omvandlad inom en organisations verksamhet 3.5 energiaspekt del av en organisations aktiviteter/verksamheter, produkter eller tjänster, som påverkar energianvändningen 3.6 energiledningssystem den del av det övergripande ledningssystemet, som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla energipolicyn 3.7 energimål mål baserade på den energipolicy som en organisation bestämmer sig för att uppfylla och som genererar ständiga förbättringar och om möjligt är kopplade till de betydande energiaspekterna 3.8 energipolicy uttalande av en organisation om sina intentioner och principer för den totala energianvändningen 3.9 förebyggande åtgärd åtgärd för att eliminera orsaken till en potentiell avvikelse (3.1) eller annan oönskad, möjlig situation ANM. 1 Det kan finnas mer än en orsak till en potentiell avvikelse. ANM. 2 Förebyggande åtgärd vidtas för att förhindra uppkomst av avvikelse (3.1) under det att korrigerande åtgärd (3.11) vidtas för att förhindra upprepning. ANM. 3 Definition enligt SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2000) 3.10 högsta ledning person eller grupp av personer, som på högsta nivå styr organisationen eller del av organisationen, som omfattas av energiledningssystemet 3.11 korrigerande åtgärd åtgärd för att eliminera orsaken till en konstaterad avvikelse (3.1) eller annan oönskad situation ANM. 1 Det kan finnas mer än en orsak till en avvikelse. ANM. 2 Korrigerande åtgärd vidtas för att förhindra upprepning av avvikelse (3.1) under det att förebyggande åtgärd (3.9) vidtas för att förhindra uppkomst. ANM. 3 Definition enligt SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2000) 3.12 organisation bolag, sammanslutning, firma, företag, myndighet, eller institution, eller del av eller kombination av sådana, juridisk enhet eller ej, offentlig eller privat, som har egna uppgifter och egen administration ANM. 1 För organisationer med mer än en driftsenhet kan en enskild driftsenhet definieras som en organisation. ANM. 2 Definition enligt SS-EN ISO Miljöledningssystem Kravspecifikation med vägledning för användning (ISO 14001:1996)

6 Sida revision av energiledningssystemet systematisk och dokumenterad verifieringsprocess för att objektivt samla in och utvärdera belägg för att avgöra om en organisations energiledningssystem är i överensstämmelse med de revisionskriterier för energiledningssystemet, som fastställts av organisationen samt för att kommunicera resultaten från denna process till ledningen 3.14 rutin angivet sätt att utföra en aktivitet eller en process ANM. 1 Rutiner kan vara dokumenterade eller inte dokumenterade. ANM. 2 När en rutin är dokumenterad används ofta termen dokumenterad rutin. ANM. 3 Definition enligt SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2000) 3.15 ständig förbättring process för att förbättra energiledningssystemet för att uppnå bättre total energianvändning i enlighet med organisationens energipolicy ANM. Processen syftar till att uppnå en eller flera av nedanstående: Effektivare energianvändning; Ökad användning av förnybar energi; Ökat energiutbyte med omgivande samhälle i enlighet med organisationens energipolicy. 4 Allmänna krav 4.1 Allmänt Organisationen skall upprätta och underhålla ett energiledningssystem enligt de krav som anges i detta avsnitt. Organisationen skall definiera gränserna för sitt energiledningssystem. 4.2 Energipolicy Högsta ledningen skall upprätta och underhålla organisationens energipolicy och säkerställa att den: a) är relevant i förhållande till typ, storlek och energianvändning i sina aktiviteter/verksamheter, produkter eller tjänster; b) innefattar ett åtagande om ständig förbättring; c) innefattar ett åtagande om att följa tillämplig lagstiftning samt föreskrifter och övriga krav inom energiområdet som organisationen berörs av; d) utgör grunden för att fastställa och följa upp energimålen; e) är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla anställda; f) är tillgänglig för allmänheten.

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 62 40 70 Fastställd 2002-10-11 Utgåva 1 Ledningssystem för kompetensförsörjning

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 3522:2004. Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning

SVENSK STANDARD SS 3522:2004. Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning SVENSK STANDARD Fastställd 2004-12-03 Utgåva 4 Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning Door and window fittings Fixed mounted locks Burglar resistance Classification ICS

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Betongprovning Hårdnad betong Tryckhållfasthet Omräkningsfaktorer

Betongprovning Hårdnad betong Tryckhållfasthet Omräkningsfaktorer SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 4 Betongprovning Hårdnad betong Tryckhållfasthet Omräkningsfaktorer Concrete testing Hardened concrete Compressive strength Conversion factors ICS 91.100.30

Läs mer

Produkter för vårdbäddar Allmänna bestämmelser Egenskaper, provning och kontroll

Produkter för vårdbäddar Allmänna bestämmelser Egenskaper, provning och kontroll SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-04 Utgåva 2 Produkter för vårdbäddar Allmänna bestämmelser Egenskaper, provning och kontroll Hospital bed products General requirements Characteristics, testing and inspection

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2006-12-31 Utgåva 3 Byggnadsutformning Bostäder Funktionsplanering Building design Housing Functional planning ICS 91.040.30; 94.100 Språk: svenska

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 43

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 43 SVENSK STANDARD SS 14 23 43 Fastställd 2-11-15 Utgåva 14 Rostfritt SS- 23 43 Stainless steel SS steel 23 43 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2 Copyright SIS. Reproduction in any form without

Läs mer

Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning. Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression

Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning. Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 2 Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression ICS 91.100.30 Språk:

Läs mer

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS ISO 14001 utveckling av fokus ISO 14001:1996 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Energiledning. Olof Hjelm, Docent Industriell miljöteknik, IEI Linköpings universitet

Energiledning. Olof Hjelm, Docent Industriell miljöteknik, IEI Linköpings universitet Energiledning Olof Hjelm, Docent Industriell miljöteknik, IEI Linköpings universitet Föreläsningens innehåll Vad är frivilliga åtaganden såsom miljö- och energiledningssystem? Vad kan man förvänta sig

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 33

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 33 SVENSK STANDARD SS 14 23 33 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 13 Rostfritt SS- 23 33 Stainless steel SS steel 23 33 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-3:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO 3834-3:2005) Quality requirements for fusion

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 01

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 01 SVENSK STANDARD SS 14 23 01 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 9 Rostfritt stål SS-stål 23 01 Stainless steel SS steel 23 01 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 77

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 77 SVENSK STANDARD SS 14 23 77 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 4 Rostfritt stål SS-stål 23 77 Stainless steel SS steel 23 77 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 84

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 84 SVENSK STANDARD SS 14 25 84 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 3 Rostfritt stål SS-stål 25 84 Stainless steel SS steel 25 84 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 62

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 62 SVENSK STANDARD SS 14 25 62 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 6 Rostfritt stål SS-stål 25 62 Stainless steel SS steel 25 62 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2006-10-13 Utgåva 4 Dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer Diesel fuel oil of environmental class 1 and 2 for high-speed

Läs mer

SVENSK STANDARD Fastställd 2006-10-13 Utgåva 3 Motorbränslen Oblyad bensin av miljöklass 1 Krav och provningsmetoder Automotive fuels Unleaded petrol of enviroment class 1 Requirements and test methods

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Kvalitets- och miljöledning

LUNDS UNIVERSITET. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 13 70 10 Fastställd 2002-03-22 Utgåva 1 Betongkonstruktioner Täckande betongskikt Concrete structures Concrete cover ICS 91.010.30 Språk: svenska Tryckt

Läs mer

Metallic industrial piping

Metallic industrial piping SVENSK STANDARD SS-EN 13480/C2:2005 Fastställd 2005-09-14 Utgåva 1 Industriella rörledningar av metalliska material Metallic industrial piping ICS 23.040.01 Språk: svenska Publicerad: april 2006 Copyright

Läs mer

ISO/IEC och Nyheter

ISO/IEC och Nyheter ISO/IEC 27001 och 27002 Nyheter Bakgrund till revisionen ISO/IEC 27001 och 27002 var cirka 10 år gamla och behövde uppdateras Harmonisering av ledningssystem (Annex SL) ISO/IEC 27001:2013(2014) ISO/IEC

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

SEK Handbok 450 Utgåva 1

SEK Handbok 450 Utgåva 1 Elinstallationer i medicinska utrymmen SEK Handbok 450 Utgåva 1 SEK Handbok 450 Utgåva 1 Mars 2008 Elinstallationer i medicinska utrymmen En handbok utgiven av SEK Svensk Elstandard 2008, SEK Svensk Elstandard

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 3659

SVENSK STANDARD SS 3659 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 3659 Fastställd Utgåva Sida 2000-09-12 1 1 (17) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Rullflaksväxlare Rullflaksramar

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder SVENSK STANDARD Fastställd 2006-07-03 Utgåva 1 Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder Automotive fuels Ethanol E85 Requirements and test methods ICS 75.160.20 Språk: svenska Publicerad: september

Läs mer

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11 ENHET: DATUM: Bilaga A REVISOR: SIGNATUR: SIDA 1AV 11 Kvalitet: Frågorna nedan grundar sig på kraven i SS-EN ISO 9001:2000. OBS! Stickprov. AVSER FRÅGOR OK ANM. KOMMENTARER KAPITEL 4.1 Finns organisationens

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Betong Användning av EN i Sverige

Betong Användning av EN i Sverige SVENSK STANDARD SS 13 70 03 Fastställd 2002-02-01 Utgåva 2 Betong Användning av EN 206-1 i Sverige Concrete Application of EN 206-1 in Sweden ICS 91.100.30 Språk: svenska Tryckt i mars 2002 Copyright SIS.

Läs mer

Kvalitetsprocesser och nya utmaningar i ISO-certifieringar. Jana Johansson Kvalitetsansvarig CityAkuten Praktikertjänst AB

Kvalitetsprocesser och nya utmaningar i ISO-certifieringar. Jana Johansson Kvalitetsansvarig CityAkuten Praktikertjänst AB Kvalitetsprocesser och nya utmaningar i ISO-certifieringar Jana Johansson Kvalitetsansvarig CityAkuten Praktikertjänst AB CityAkuten CityAkuten är ett dotterbolag till Praktikertjänst AB, som är Sveriges

Läs mer

Tätningselement O-ringar Inbyggnad

Tätningselement O-ringar Inbyggnad BEKRÄFTELSE SMS 1588 SIS/TK 104 Fastställd 1974-11-15 Datum 2004-07-15 Utgåva 4 Tätningselement O-ringar Inbyggnad O-rings Housing Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

ISO :2015 4: Ledarskap, ansvar och delaktighet

ISO :2015 4: Ledarskap, ansvar och delaktighet Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas och ISO 14 001 Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2015 4:2017 1. Ledarskap, ansvar och delaktighet Roller, ansvar och befogenheter 2. Organisationens

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Posttjänster Svenska postadresser. Postal services Swedish postal addresses

Posttjänster Svenska postadresser. Postal services Swedish postal addresses SVENSK STANDARD SS 61 34 01 Fastställd 2003-11-07 Utgåva 2 Posttjänster Svenska postadresser Postal services Swedish postal addresses ICS 03.240.00 Språk: svenska Publicerad: december 2003 Copyright SIS.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-5:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 5: Referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse

Läs mer

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Richard Almgren Green Business AB richard.almgren@greenbusiness.se 070-5688112 Grundstrukturen i ISO 14001 Ständig

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 Fastställd/Approved: 2009-08-17 Publicerad/Published: 2009-09-23 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 03.120.10; 04.080 Ledningssystem

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 16001:2009

SVENSK STANDARD SS-EN 16001:2009 SVENSK STANDARD Fastställd/Approved: 2009-07-09 Publicerad/Published: 2009-08-18 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish engelska/english ICS: 27.010; 04.010 Energiledningssystem Krav med vägledning

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Vägfordon Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar Del 3: Informationsanordningar och manöverkontroller (ISO :2005, IDT)

Vägfordon Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar Del 3: Informationsanordningar och manöverkontroller (ISO :2005, IDT) SVENSK STANDARD Fastställd 2005-10-14 Utgåva 1 Vägfordon Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar Del 3: Informationsanordningar och manöverkontroller (ISO 16121-3:2005, IDT) Road vehicles

Läs mer

Brotschar Terminologi. Reamers Terminology

Brotschar Terminologi. Reamers Terminology BEKRÄFTELSE SS 1135 SIS/TK 273 Fastställd 1980-09-15 Datum 2004-09-29 Utgåva 1 Brotschar Terminologi Reamers Terminology Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Efter

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing

SVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 4 Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing ICS 91.100.30 Språk: svenska Publicerad: mars

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5. Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 Upprättad av: Mottagen av: Datum för

Läs mer

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer. Identification marking for gas, liquid and ventilating installations

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer. Identification marking for gas, liquid and ventilating installations SVENSK STANDARD SS 741 Fastställd 2002-05-17 Utgåva 6 Märkning av gas-, vätske- ventilationsinstallationer Identification marking for gas, liquid and ventilating installations ICS 23.040.01 Språk: svenska

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4157-1 Fastställd Utgåva Sida 1999-05-28 1 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Byggritningar Beteckningssystem

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2004-10-15 Utgåva 3 Betong Användning av EN 206-1 i Sverige

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål SVENSK STANDARD SS-EN 10277-2 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål Bright steel products Technical delivery conditions

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 14020

SVENSK STANDARD SS-ISO 14020 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-ISO 14020 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-11-20 1 1 (1+7+7) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Dokumentförvaring Förvaringsmedel för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp

Dokumentförvaring Förvaringsmedel för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp SVENSK STANDARD Fastställd 2004-08-20 Utgåva 2 Dokumentförvaring Förvaringsmedel för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp Document storage Storage means for paper documents

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting.

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. 2013 04 29 Kvalitets och miljösystem? Kontrollansvarig? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Hur ska kontrollen fungera? Med utveckling

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels SVENSK STANDARD SS-EN 10277-3 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting

Läs mer

Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016 ISO 9 001:2015 Sammanfattning av hur motsvarar kraven i SKB kraven i ISO Ledarskap, ansvar och delaktighet

Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016 ISO 9 001:2015 Sammanfattning av hur motsvarar kraven i SKB kraven i ISO Ledarskap, ansvar och delaktighet Jämförelse mellan kvalitetsledningssystemen Svensk Kvalitetsbas och ISO 9001 Sammanfattning av jämförelse + eventuell bild Likvärdigt i SKB Liknande i SKB Andra krav i SKB Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Markundersökningar Totalbestämning av svavel genom torrförbränning. Soil quality Determination of total sulfur by dry combustion

Markundersökningar Totalbestämning av svavel genom torrförbränning. Soil quality Determination of total sulfur by dry combustion SVENSK STANDARD SS-ISO 15178 Fastställd 2002-06-28 Utgåva 1 Markundersökningar Totalbestämning av svavel genom torrförbränning Soil quality Determination of total sulfur by dry combustion ICS 13.080.10

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Workshop: Energikartläggning i industriföretagrapportering 2016-10-04 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag?

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Informationssäkerhetsgranskning. ISO ledningssystem för informationssäkerhet

Informationssäkerhetsgranskning. ISO ledningssystem för informationssäkerhet Informationssäkerhetsgranskning ISO 27001 ledningssystem för informationssäkerhet Agenda 1. Vad gör Affärsverket Svenska kraftnät 2. Vad är informationssäkerhet 3. Vad är ett ledningssystem lite om 27001

Läs mer

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet

Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet SAMMANFATTNING AV Systematiskt arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet Stöd för arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser 2 Kapitel eller TITEL Skydd av samhällsviktig

Läs mer

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet 2010-11-22 Beslut 1(9) Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet Inledning Universitetsstyrelsen fastställde 2002-02-27 IT-strategi för Linköpings universitet. Där fastslås

Läs mer

Byggmaterial och byggprodukter Fukt- och värmetekniska egenskaper Tabeller med beräkningsvärden

Byggmaterial och byggprodukter Fukt- och värmetekniska egenskaper Tabeller med beräkningsvärden SVENSK STANDARD SS-EN 12524 Fastställd 2000-10-20 Utgåva 1 Byggmaterial och byggprodukter Fukt- och värmetekniska egenskaper Tabeller med beräkningsvärden Building materials and products Hygrothermal properties

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

Handbok för energiledningssystem Tips och goda råd från Energimyndigheten

Handbok för energiledningssystem Tips och goda råd från Energimyndigheten 2004-11-18 1 (21) Handbok för energiledningssystem Tips och goda råd från Energimyndigheten Ett energiledningssystem bidrar till att företaget lättare kan kontrollera sin energianvändning och till att

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Vilket mervärde ger certifiering dig?

Vilket mervärde ger certifiering dig? Vilket mervärde ger certifiering dig? En debatt Håkan Skyllberg, KPMG Inger Nordin, WM-data Validation Information Risk Management 0 Presentation Håkan! Medytekk AB! Tillverkning av läkemedel & medicinskteknisk

Läs mer

Telia och Energikartläggning Implementering av EU s EED direktiv

Telia och Energikartläggning Implementering av EU s EED direktiv Telia och Energikartläggning Implementering av EU s EED direktiv Dag Lundén Environmental manager Telia Sweden, Technology Att tänka på Syftet med EED direktivet är att : 1. Öka medvetenheten 2. Identifiera

Läs mer

TK 461 Energiledning Energy Management systems

TK 461 Energiledning Energy Management systems TK 461 Energiledning Energy Management systems ELFORSK Workshop inom elbranschens standardiseringsprogram inom SIS Tid: 2011-11-09 kl 10 16 Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm Tore Åhlström,

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12246

SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-12-22 1 1 (1+7) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer