RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013"

Transkript

1 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013

2 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas. Resultatdelen förklarar de olika frågområdena och de individuella frågorna samt ger förslag på prioriterade förbättringsområden för VGR och rekommenderade åtgärder. Enkäten består av ca 80 st frågor inom 15 olika områden. 44 frågor är framtagna utifrån Springlifes forskning, som har fokuserat på att finna samband mellan förutsättningar på enheten/avdelningen, medarbetarnas stress- och utmattningsnivå samt prestation över tid kopplat till resultatutveckling. De 44 frågorna ligger till grund för resultat inom 11 förbättringsområden. Varje förbättringsområde har ett framforskat riktvärde som är direkt kopplat till förutsättningarna inom området. Ett värde på rätt sida riktvärdet innebär att förutsättningarna inom området är på rätt nivå. Svaren på dessa 44 frågor och de 11 områdena sammaställs i ett totalt värde för prestationsnivån. Allt utifrån hur medarbetarna uppfattar sina förutsättningar på enheten/avdelningen. Utöver Springlifes 44 frågor består enkäten av kompletterande frågor inom värdegrund, hälsa och arbetsmiljö, min bild av VGR, förvaltningens egna frågor, HME (hållbart medarbetarengagemang), hot och våld, kränkningar och trakasserier samt bakgrundsfrågor. Resultaten kommer att redovisas till respektive chef utifrån var i organisationen man befinner sig, på vilken nivå i organisationsträdet samt anonymitetsgränser. Följande resultat kommer att levereras per nivå: VGR Förvaltningsnivå Mellannivå (om du har undergrupper) Lägsta gruppnivå (ej undergrupper) Total prestationsnivå samt Nulägesbild för hela VGR: Springlifes 11 Förbättringsområden och Prestationsnivån, HME total index och 3 delindex. Intern jämförelse: Jämförande bild för de olika förvaltningarna, inklusive en jämförelse med högre organisatorisk nivå, per förbättringsområde och index. Bakgrundsfrågor: Resultatbilderna visar utfallet för de olika förbättringsområdena samt indexen utifrån yrkestillhörighet, kön, ålder samt huvudsaklig arbetstid, på VGR-nivå (obs, minst 6 svarande i en svarsgrupp). Delfrågor (Springlife, HME samt VGR-gemensamma): indelade utifrån frågeområden (obs, minst 10 svarande samt 100 svarande för frågorna gällande hot, våld, kränkningar och trakasserier). Total prestationsnivå samt Nulägesbild för hela förvaltningen: Springlifes 11 Förbättringsområden och Prestationsnivån, HME total index och 3 delindex (obs, minst 6 svarande). Intern jämförelse: Jämförande bild för nivån närmast under förvaltningen, inklusive en jämförelse med högre organisatorisk nivå, per förbättringsområde och index (obs, minst 6 svarande). Bakgrundsfrågor: Resultatbilderna visar utfallet för de olika förbättringsområdena samt indexen utifrån yrkestillhörighet, kön, ålder samt huvudsaklig arbetstid, på förvaltningsnivå (obs, minst 6 svarande i en svarsgrupp och resultat ges bara till grupper om minst 100 personer). Delfrågor (Springlife, HME, VGR-gemensamma samt ev förvaltningsspecifika): samtliga indelade utifrån frågeområden (obs, minst 10 svarande samt 100 svarande för frågorna gällande hot, våld, kränkningar och trakasserier). Total prestationsnivå samt Nulägesbild: Springlifes 11 Förbättringsområden och Prestationsnivån, HME total index och 3 delindex (obs, minst 6 svarande). Intern jämförelse: Jämförande bild som visar resultatet för dina undergrupper, inklusive en jämförelse med högre organisatorisk nivå, per förbättringsområde och index (obs, minst 6 svarande). Delfrågor (Springlife, HME, VGR-gemensamma samt ev förvaltningsspecifika): samtliga indelade utifrån frågeområden (obs, minst 10 svarande samt 100 svarande för frågorna gällande hot, våld, kränkningar och trakasserier). Total prestationsnivå samt Nulägesbild för gruppen: Springlifes 11 Förbättringsområden och Prestationsnivån, HME total index och 3 delindex (obs, minst 6 svarande). Intern jämförelse: Nulägesbilden med en jämförelse med närmaste nivå över (obs, minst 6 svarande). Delfrågor (Springlife, HME, VGR-gemensamma samt ev förvaltningsspecifika): samtliga indelade utifrån frågeområden (obs, minst 10 svarande samt 100 svarande för frågorna gällande hot, våld, kränkningar och trakasserier). 1

3 Begreppsförklaring Nulägesanalys Validerade riktvärden Prestationsnivån Zonen för förändringskraft Komfortzonen Kritiska zonen Hållbart medarbetarengagemang, HME Nulägesanalysen består av elva förbättringsområden. Dessa beskriver hur medarbetarna upplever sina förutsättningar på enheten/avdelningen inom respektive område. För varje område i nulägesanalysen har forskningen tagit fram ett validerat riktvärde. Målet är att vara i nivå med riktvärdet eller bättre. Att jämföra den egna organisationens värde på respektive område med Springlifes vetenskapligt validerade riktvärden visar tydligt vilka styrkor och förbättringsområden som den aktuella delen av organisationen har. De elva förbättringsområdenas värden summeras till en framtidsprognos, som beskriver prestationsnivån för den aktuella avdelningen/enheten under den närmaste tiden, enligt nedanstående definitioner (Zonen för förändringskraft, Komfortzonen samt Kritiska zonen). Denna framtidsprognos gäller om ingenting görs för att påverka förutsättningarna på enheten/avdelningen. Prestationsnivån är hög och har ett värde på minst 70. Förutsättningarna att utföra sitt arbete är mycket goda. Prestationsnivå är medelhög och har ett värde mellan Förutsättningarna att utföra sitt arbete är inte tillräckligt bra vilket påverkar stress- och utmattningsnivån negativt. Prestationsnivå är låg och har ett värde under 60. Kritiskt läge som indikerar att förutsättningarna att utföra sitt arbete är dåliga vilket påverkar stress- och utmattningsnivån mycket negativt. Det finns ett mycket stort förbättringsbehov gällande förutsättningarna på enheten/avdelningen. Mäter både medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen samt chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram nio gemensamma enkätfrågor för att kunna analysera sambandet mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat samt kunna göra jämförelser mellan landets kommuner och landsting. 2

4 Tolkningsmall för staplar Elva förbättringsområden och prestationsnivån Teoretiskt kan värdena på de olika förbättringsområdena sträcka sig från 0 till 100. Detta är nivåer av medarbetarnas samlade upplevelser av förutsättningarna inom de viktigaste områdena på enheten/avdelningen. Inom alla områden, förutom arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt, är målet att nå en så hög nivå som möjligt. En nivå på rätt sida riktvärdet eller inom intervallet innebär att medarbetarna har en positiv eller optimal upplevelse av förutsättningarna inom detta område. För de nio områdena där det är önskvärt med höga nivåer indikeras förbättringsbehov med gult upp till fem enheter från riktvärdet och med rött då nivån är mer är fem enheter från riktvärdet. För arbetsrelaterad utmattning är målet att nå ett så lågt resultat som möjligt, d.v.s. en nivå under 30 visar på frånvaro av utmattningssymptom i tillräckligt stor utsträckning. Förbättringsbehov indikeras med gult upp till fem enheter över riktvärdet och med rött då nivån är mer är fem enheter över riktvärdet. Arbetstakt har ett optimalt intervall mellan Förbättringsbehov indikeras med gult upp till fem enheter över 30 och med rött då nivån är mer är fem enheter över 30. Nivå under det optimala intervallet, 0-25, indikeras med gult. Ett för lågt värde kan vara tecken på understimulans, vilket kan skapa stress. Det är dock viktigt att sätta in resultatet i sitt sammanhang innan någon slutsats dras gällande om arbetstakten är för låg. Figuren nedan redovisar hur en resultatbild (Nuläget) kan se ut: n= (X) Står för hur många medarbetare som svarat på samtliga 44 frågor i enkäten Förbättringspotential Validerat riktvärde Prestationsnivå Optimalt intervall mellan Förbättringsområden 3

5 Beskrivning av förbättringsområdenas färgskalor Springlifes metod består i sitt grundutförande av elva förbättringsområden. Varje förbättringsområde definieras av de frågor som ingår i förbättringsområdet. Nedan bild är en sammanfattning över förbättringsområdena och de optimala intervallen för respektive område, vilket illustreras av de gröna områdena nedan. Överblick Riktvärden Nedan tabell är en överblick över värdena på de vetenskapligt validerade riktvärdena per förbättringsområde ovan. Medarbetarkraft 70 Arbetsrelaterad utmattning 30 Arbetstakt Effektivitet 65 Delaktighet 80 Socialt klimat 70 Lärande i arbetet 70 Återkoppling 65 Ledarskap 70 Medarbetarskap 85 Målkvalitet 70 4

6 Beskrivning av frågorna inom respektive område Nedan följer de områden och frågor som ingår i enkäten. Värdegrund Hur väl stämmer följande påståenden på Din enhet/avdelning? Vi bemöter varandra med omtanke och respekt Vi bemöter patienter/anhöriga/kunder med omtanke och respekt Vi följer upp om patienter/anhöriga/kunder är nöjda med vårt bemötande 5

7 Min bild av Västra Götalandsregionen Jag är stolt över att arbeta i Västra Götalandsregionen. Jag rekommenderar gärna Västra Götalandsregionen som arbetsgivare. 6

8 Förvaltningens egna frågor Vid Frölunda Specialistsjukhus erbjuds medarbetarna ett utbud av olika hälso- och friskvårdsaktiviteter såsom t.ex. friskvårdsbidrag och träning på sjukhuset. Hur nöjd är du med dessa insatser/aktiviteter? Jag känner mig delaktig i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete vid Frölunda Specialistsjukhus? 7

9 8

10 Medarbetarkraft Medarbetarkraft mäter frånvaro av negativa symptom som t ex irritation, ängslan och koncentrationssvårigheter under den senaste månaden. Medarbetarkraft är ett viktigt mått för organisationen eftersom det visar vilken energi som finns tillgänglig för att driva verksamheten. Har du upplevt nedanstående besvär under den senaste månaden? Rastlöshet Irritation Ängslan/oro Uppgivenhet Koncentrationssvårigheter 9

11 VGR frågor medarbetarkraft Hur bedömer du följande påståenden? Jag har en bra balans mellan arbete och fritid Hur bedömer du din fysiska ansträngning under en vanlig arbetsdag? Hur fysiskt aktiv har Du varit under de senaste 3 månaderna. Denna fråga kommer ej att redovisas på enskilda avdelningar/enheter, utan enbart för större delar av verksamheten. 10

12 11

13 Arbetsrelaterad utmattning Arbetsrelaterad utmattning kan liknas vid utbrändhet. Medan utbrändhet antyder att man har nått ett slutstadium kan utmattning ses som en skala där man kan visa olika grader av utmattning. Förbättringsområdet kallas för arbetsrelaterad eftersom det speglar känslor som uppstår på grund av arbetet, inte på grund av fritiden. Stigande värden på arbetsrelaterad utmattning hör ofta ihop med minskad medarbetarkraft och tillsammans utgör detta en tidig varningssignal för organisationen. Jag känner mig Känslomässigt tom efter arbetet Utsliten efter arbetet Trött när jag tänker på arbetet 12

14 Arbetstakt Förbättringsområdet arbetstakt är ett mått på hur stressade medarbetare är när det gäller tid i relation till arbetsuppgifter. Enligt stressteorin bör man varken ha för låg eller för hög arbetstakt. Riktvärdet för hållbar arbetstakt är 25-30, enligt forskningsstudier. Om ditt arbete: Jag har tid att planera mina arbetsuppgifter i förväg. Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter. Jag har tid att reflektera/tänka igenom hur jag utfört arbetet. Jag har tid att fundera på hur jag ev. kan förbättra olika arbetsrutiner på min enhet/avdelning. 13

15 Effektivitet Tillsammans med ledarskap är upplevelsen av effektivitet en av de viktigaste faktorerna för en bra psykosocial arbetsmiljö. Dessutom brukar det finnas ett starkt samband mellan de två. Effektivitet handlar om hur det flyter på enheten/avdelningen: om man planerar arbetet, om man arbetar mot gemensamma mål och om resurserna används på bästa sätt. Hur upplever du följande på din enhet/avdelning? På min enhet/avdelning planerar vi arbetet. Alla arbetar mot ett gemensamt mål. Resurserna på min enhet/avdelning används på bästa sätt. Beslutsprocessen fungerar bra. 14

16 VGR frågor effektivitet Hur bedömer du följande påståenden? Hur nöjd är Du med effektiviteten på det arbete som utförs på Din enhet/avdelning? Med effektivitet menas här att man gör rätt saker på rätt sätt i rätt ordning och utan onödig tidsspillan. Arbetar man enligt principen ständig förbättring/processutveckling på Din enhet/avdelning? Jag har sällan teknikproblem med mina IT-verktyg (med IT-verktyg menas datorer, bildskärmar, skrivare, men också programvaror och rapporteringssystem). 15

17 16

18 Delaktighet Delaktighet handlar om hur mycket påverkan och inflytande på arbetet man upplever att man har. Ett flertal studier av den psykosociala arbetsmiljön har visat att just denna faktor, tillsammans med tillräckliga befogenheter, är viktig för både arbetstillfredsställelse och hälsa hos medarbetarna. Det vill säga att ju högre delaktighet medarbetare upplever desto bättre trivs och mår man på arbetet. Hög delaktighet leder ofta till högre effektivitet och mer optimal arbetstakt. Om ditt arbete: Jag har möjlighet att påverka beslut som tas på min enhet/avdelning. Jag upplever att jag har inflytande över mitt arbete och min arbetssituation. Jag har frihet att bestämma hur mitt arbete skall utföras. Jag har frihet att bestämma vad som skall utföras i mitt arbete. Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till mina arbetsuppgifter. Jag har möjligheter att kommentera/ha synpunkter på den information som jag får från min närmaste chef. 17

19 18

20 Socialt klimat Socialt klimat beskriver hur det fungerar mellan människorna i organisationen. Detta förbättringsområde påverkar ofta hur man mår generellt. Om ditt arbetsklimat Det är bra stämning på min enhet/avdelning. Det är god sammanhållning. Mina kollegor ställer upp för mig. 19

21 Lärande i arbetet Lärande i arbetet består av frågor om möjligheten att utvecklas i arbetet. Ibland finns det ett samband mellan lärande i arbetet och arbetstakt eftersom man ofta försöker täcka lärandet under arbetstiden. Detta upplevs oftast som positiv stress. Lärande i arbetet bidrar till hur man mår på jobbet. Om ditt arbete: Mina kunskaper/kompetenser tas tillvara i mitt nuvarande arbete. Jag utvecklas yrkesmässigt i mitt arbete. Jag tycker att mitt nuvarande arbete är utvecklande. Min närmaste chef ger mig möjlighet att utveckla min kompetens. 20

22 21

23 Återkoppling Återkoppling handlar om vad man får veta av sin närmaste chef. Det finns ofta ett samband mellan hur man svarar på dessa frågor och frågor om ledarskap. Återkoppling är viktig för att medarbetarna ska veta att de gör rätt sak på rätt sätt samt att de fokuserar sin energi på de viktigaste arbetsuppgifterna ur organisationens synvinkel. Hur bedömer du följande påståenden? Jag får klara besked från min närmaste chef om vad som förväntas av mig i arbetet. Förutsatt att jag gjort ett bra jobb så får jag reda på det av min närmaste chef. Förutsatt att jag gjort ett dåligt jobb så får jag reda på det av min närmaste chef. 22

24 VGR frågor återkoppling Hur bedömer du följande påståenden? Jag har en klar bild av de övergripande målen och framtidsplanerna för min förvaltning Min närmaste chef är bra på att förklara fattade beslut så att jag förstår vad de har för konsekvenser för vår t team/enhet/avdelning Jag upplever att kommunikationen mellan min enhet/avdelning och andra enheter/avdelningar vi arbetar med fungerar väl. Vi har som regel en god dialog på våra APT/avdelningsmöten 23

25 Ledarskap Förbättringsområdet ledarskap är ett område som de flesta organisationer kan förbättra och utveckla. Prestationsanalysen fokuserar på väldigt specifika ledarskapsfrågor som rör den närmaste chefen, detta för att kunna ge så mycket konkret vägledning som möjligt till den berörda chefen och maximera effekterna av förbättringsinsatserna på den aktuella nivån, t.ex. den berörda enheten/avdelningen. Hur bedömer du följande påståenden? Min närmaste chef är tydlig i sin kommunikation. Min närmaste chef är konsekvent i sitt agerande. Min närmaste chef har tydliggjort hur vi ska nå enhetens/avdelningens mål. Min närmaste chef ger mig möjlighet att utveckla min kompetens. Min närmaste chef är beredd att förändra enhetens/avdelningens organisation och arbetssätt. 24

26 VGR frågor ledarskap Hur bedömer du följande påståenden? Min närmaste chef hanterar relationer och konflikter på ett bra sätt 25

27 Medarbetarskap Medarbetarskap kan ses som den andra sidan av ledarskap. Bägge är kritiska för att skapa framgångsrik verksamhet av hög kvalitet. Det handlar om i vilken utsträckning den enskilda individen tar ansvar för att det fungerar på enheten/avdelningen. Om ditt arbete: Jag är öppen för förändringar och utveckling av vårt sätt att arbeta. Jag tar ansvar för min kompetens-/yrkesmässiga utveckling. Jag tar ansvar för att hålla mig informerad. Jag tar initiativ till förändring och utveckling på arbetet. 26

28 Målkvalitet Tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara mål är viktiga för att en organisation ska kunna fungera optimalt. Det är också viktigt att medarbetare känner till organisationens mål. Medarbetarna behöver veta vart organisationen är på väg för att kunna jobba effektivt och för att trivas samt kunna prioritera bland olika arbetsuppgifter. Hur upplever du målen för din enhet/avdelning? Målen är tydliga. Målen är realistiska. Målen är påverkningsbara. Målen är utvärderingsbara. 27

29 VGR frågor målkvalitet Hur bedömer du följande påståenden? Hur nöjd är Du med kvaliteten på det arbete som utförs på Din enhet/avdelning? Gäller kvaliteten på den vård/behandling som ges till patienter. På enheter som inte bedriver vård/behandling gäller det kvaliteten på den service man ger. 28

30 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Jag ser fram emot att gå till arbetet. Ledarskap Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Styrning Jag är insatt i min enhets/avdelnings mål. Min enhet/avdelning mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. 29

31 Hot, våld, kränkningar och trakasserier Svar redovisas enbart för grupper där det är 100 eller fler svaraden Har du, under det senaste året, varit utsatt för kränkande särbehandling/mobbing i arbetet (till exempel vid återkommande tillfällen blivit utfryst, utsatt för oönskade skämt, kommentarer eller systematiskt blivit undanhållen information)? Har du, under det senaste året, varit utsatt för sexuella trakasserier i arbetet (ex ovälkommet uppträdande av sexuell natur, sexuella skämt eller anspelningar, ovälkommen beröring etc). Har du, under det senaste året, varit utsatt för kränkande eller diskriminerande behandling grundat på kön, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck? Om ja, på vilken grund? Har du, under det senaste året, varit utsatt för våld eller hot om våld i arbetet? Om du svarat Ja på någon av ovanstående frågor, har du fått något stöd på arbetet i att hantera detta? 30

32 31

33 32

34 33

35 Resultatanalys Medarbetarundersökningen, som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen, genomfördes under perioden , och det är första gången som den genomförs i Springlifes regi. Svarsfrekvens Svarsfrekvensen för medarbetarundersökningen 2013 presenteras i diagrammet nedan. Totalt för hela Västra Götalandsregionen är svarsfrekvensen 72,9 % efter stängning, vilket ses som en god nivå med hänsyn tagen till att det är den första undersökningen som görs enligt Springlifes modell och att regionen är en mycket stor organisation med många medarbetare. Intervallerna för när färgen ändras i staplarna ses också i diagrammet nedan. 34

36 Framtidsprognos av prestationsnivån Frölunda Specialistsjukhus uppnår en prestationsnivå på 74,1 och befinner sig därmed i zonen för förändringskraft. Ett värde över 70 är en hög prestationsnivå. Resultatet på prestationsnivån visar att Frölunda Specialistsjukhus medarbetare upplever sig ha goda förutsättningar att prestera och må bra samt att organisationen kan hantera förändringar som personalomsättning, personalnedskärningar, omorganisationer eller andra utmaningar på ett för medarbetarna bra sätt. För att bibehålla och eventuellt höja prestationsnivån ytterligare bör fokus i det systematiska förbättringsarbetet läggas på att identifiera de starka områden som finns och hur de ska bibehållas, samt fokus på de viktigaste och de områden som uppvisar störst förbättringspotential. På så sätt görs rätt prioritering vilket kommer att ge största möjliga ökning av den framtida prestationsnivån. En bibehållen eller ökad prestationsnivå gör att Frölunda Specialistsjukhus kommer att vara ännu mer attraktivt för medarbetarna, vilket ökar stoltheten och engagemanget. Det innebär i sin tur att verksamhetsresultatet kommer att påverkas positivt över tid. 35

37 Nulägesanalysen Nedan följer en analys på övergripande nivå över respektive ingående förbättringsområde i analysen, en så kallad Nulägesanalys (se nedan bild). Att jämföra den egna organisationens värde på respektive område med Springlifes vetenskapligt validerade riktvärden visar tydligt vilka styrkor och förbättringsområden som den aktuella delen av organisationen har således ger denna bild förslag på en första prioritering av förbättringsområden men även vilka styrkor organisationen har. Medarbetarkraften har ett värde på 82,9 vilket är 12,9 enheter över riktvärdet på 70. Detta visar en frånvaro av de negativa stressymptomen rastlöshet, irritation, oro, uppgivenhet och koncentrationssvårigheter. Energin att genomföra sina arbetsuppgifter på kort sikt är mycket god. Arbetsrelaterad utmattning ligger på 26 vilket är 4,9 enheter under riktvärdet på 30. Det är en bra nivå, och visar att medarbetarna inte känner sig utmattade i samband med jobbet. Arbetstakten har ett värde på 24,1, vilket är 0,9 enheter från det optimala intervallet som ligger mellan Arbetstakten upplevs som hanterbar (dels den objektiva arbetsmängden, dels relationen mellan planering, genomförande och reflektion) då värdet befinner sig strax under det optimala intervallet. Effektiviteten har ett värde på 77,9, vilket är 12,9 enheter över riktvärdet på 65, vilket är en väldigt bra nivå. Det innebär att arbetet planeras på ett bra sätt, att man arbetar mot gemensamma mål, att resurserna används på ett bra sätt och att beslutprocessen fungerar bra. Delaktighet har ett värde på 79,5 vilket är 0,5 enheter under riktvärdet på 80. Det finns medarbetare som signalerar att de inte riktigt har tillräckligt inflytande på sin enhet/avdelning och att man till viss del saknar en förståelse för vad de kan och inte kan påverka. Möjligheten att påverkat beslut som tas på enheten/avdelningen och befogenheterna i förhållande till arbetsuppgifter kan behöva bli bättre. Medarbetarna 36

38 behöver till viss del få större möjligheter att ha synpunkter på information som medarbetarna får från sin närmaste chef. Sociala klimatet ligger på 79,5, vilket är en nivå med 9,5 enheter över riktvärdet på 70. Detta skapar goda förutsättningar i ett förbättringsarbete. Det är en bra stämning och god sammanhållning på enheten/avdelningen. Medarbetarna upplever att arbetskamraterna ställer upp för varandra på ett bra sätt. Lärandet i arbetet har ett värde på 76,8, vilket är 6,8 enheter över riktvärdet på 70. Kunskapen används och tas tillvara på ett bra sätt. Den yrkesmässiga utvecklingen är god. Arbetet är utvecklande och att det finns möjlighet till kompetensutveckling. Återkoppling ligger på en bra nivå på 74,4, vilket är 9,4 enheter över riktvärdet på 65. Cheferna ger medarbetarna klara besked om vad som förväntas av dem i sitt arbete. Vidare får medarbetarna i tillräckligt stor utsträckning både positiv och negativ feedback från sin närmaste chef. Ledarskap har ett värde på 71,8, vilket är 1,8 enheter över riktvärdet på 70, det är ett bra resultat. Relationen till den närmsta chefen är ett av de viktigaste områdena. Ledarskapet påverkar övriga områden i stor utsträckning. Resultatet här signalerar att medarbetarna anser att cheferna är tydliga i sin kommunikation och konsekventa i sitt agerande, de har tydliggjort hur målen ska uppnås, de ger medarbetarna möjlighet att utveckla sin kompetens och är beredda att förändra enhetens/avdelningens organisation och arbetssätt. Medarbetarskapet har ett värde på 86, vilket är 1,0 enheter över riktvärdet på 85. Att nivån är över det validerade riktvärdet indikerar att medarbetarna tar initiativ till förändring och utveckling på arbetet, samt tar ansvar för att hålla sig informerade. Vidare är medarbetarna öppna för förändringar och utveckling av ert sätt att arbeta samt tar ansvar för sin kompetens-/yrkesmässiga utveckling. Målkvalitet uppvisar en kraftig förbättringspotential med en nivå på 63,3, vilket är 6,7 enheter under riktvärdet på 70. Mål är ett avgörande område för att uppnå en hög prestationsnivå. Målen behöver bli tydligare för den enskilde medarbetaren. Med tydligare mål kan målen även utvärderas bättre. Målen på lägsta nivå upplevs inte som realistiska vilket skapar stor frustration och prestationstapp över tid. Målen behöver också bli påverkningsbara i en högre utsträckning. Prioriterade förbättringsområden Resultatet från nulägesanalysen ger ett kraftfullt underlag för prioritering av områden och åtgärder. Prioriteringen utgör grunden i ett systematiskt förbättringsarbete. Prioriterade områden är: Målkvalitet En förbättrad målkvalitet är av stor vikt för Frölunda Specialistsjukhus framtida utveckling. För att verksamheten ska fungera optimalt är det viktigt att målen som sätts upp är tydligare, mer realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara än i dagsläget. Det är viktigt att målen för arbetsplatsen är kopplade till det dagliga arbetet. Om det är möjligt bör målen brytas ner på ett bättre sätt i organisationen. På så sätt ökar tydligheten för den enskilde medarbetaren. En diskussion om vilka mål som är och bör vara prioriterade för varje medarbetare ökar påverkningsgraden. Det är givetvis av stor vikt att det inte sätts för många eller för höga mål som medarbetarna inte har möjlighet att uppfylla inom utsatt tid. En förutsättning i förbättringsarbetet med målkvalitet är att medarbetarna känner sig delaktiga. Medarbetarna behöver få större inflytande i sin vardag och få en större förståelse för vad de kan och inte kan påverka. 37

39 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Bilden visar SKL:s index HME, Hållbart medarbetarengagemang, uppdelat på delindex. 38

40 Intern jämförelse av den totala Prestationsnivån Nedan följer en intern jämförelse av det övergripande viktade värdet av framtidsprognosen av prestationsnivån för de grupper som finns i nivån närmast under förvaltningen. 46

41 Jämförelse per bakgrundsvariabel Nedan följer en presentation av respektive ingående bakgrundsvariabel i analysen. Observera att denna jämförelse enbart kommer med på förvaltningsnivå då det är > 100 svaranden samt för grupper med > 100 svaranden enligt beställning. 47

42 48

43 49

44 50

45 Jämförelse med övergripande nivå I denna bild återfinns aktuell förvaltnings resultat i relation till hur resultatet ser ut för Västra Götalandsregionen totalt. 51

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kandidatuppsats 15 hp Termin 6 Vårtermin 2014 BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN BREAK THE VICIOUS CYCLE!

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer