RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR"

Transkript

1 RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning

2 persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms nrra skärgård. Idag besår Runös verksamhe av flera delar, bland anna Runö Flkhögskla & uvecklingscenrum för LO ch LO:s medlemsförbund. På Runö har vi dessum en av Sckhlmsmråde sörsa anläggningar för even ch knferens ch vår flkhögskla. Mer m Runö hiar du på verklighesnära lärande, resula på djupe Ubildningarna sm Runö Persnalubildning ger är kvaliessäkrade. Pedaggerna är insaa i den fackliga sfären, ch du kan vara säker på a de har kllekivaval. Vi lear efer flexibla pedagger sm har en djup kmpeens m lärande. Undervisningen är kpplad ill de arbesuppgifer sm kursdelagaren har, ch vi jbbar i en nära dialg med både pedagger ch rganisainer. All för a kunna skapa den där ubildningen sm verkligen får en människa a växa i sin vardag idag, ch vara förberedd för vardagen imrgn. A våra ubildningar är kpplade ill förbundens sraegiska mål är ckså e söd ill dig sm chef. Vid uvecklingssamale ve du vilka mål m uveckling sm finns i rganisainen ch du har en relevan ubildning a föreslå din medarbeare. På så sä kan di fackförbund eller a-kassa ligga sege före med den kmpeens sm kmmer krävas längre fram. därför f inns persnaluvecklingssöde! Facke ger rygghe, söd ch syrka i arbeslive. Vi fyller en vikig funkin i samhälle, ch a arbea i facke eller a-kassrna innebär särskilda umaningar. För a kunna uvecklas, presera ch särkas i rllen sm facklig ansällda behöver vi ubildning sm är relevan i vår verklighe. Dessum: man uvecklas bäs illsammans. A möas ch ubya erfarenheer är värderlig för ss sm arbear inm fackförbunden, de är e smar sä a kunna få u så mycke sm möjlig av våra resurser. Alla fackförbund ch a-kassr inm LO bealar 315 krnr per ansälld ch år för a få a del av persnaluvecklingssöde. Persnaluvecklingssöde kan delas in i vå delar: uveckling ch ubildning Våra medlemmar idag är: Byggnads Svenska Elekrikerförbunde Fasighesansälldas förbund GS facke Handelsansälldas förbund Hell- ch resaurangfacke HRAK IF Meall IF Mealls a-kassa Kmmunalarbeareförbunde Livsmedelsarbeareförbunde LO Svenska Målareförbunde SEKO Transprarbeareförbunde Sid: 2

3 kalendarium 2015 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs sid sepember Persnlig effekivie 12 Sisa anmälningsdag 19/ kber A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 21/ kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 21/ kber Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 21/ kber (sar) LOs mbudsmannaubildning 9, HT Sisa anmälningsdag 18/6 * se sid nvember Inför pensinen 11 Sisa anmälningsdag 18/ nvember Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 2/10 Sid: 3

4 kalendarium 2016 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs sid januari (sar) Kvalificerad arbesrä för lkala mbudsmän 8 Sisa anmälningsdag 4/ februari Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 12/ februari A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 8/ mars Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 5/ april Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 19/ april Skriva pininsbildande exer 17 Sisa anmälningsdag 26/ april Effekiv språkvård 15 Sisa anmälningsdag 11/ maj Inför pensinen 11 Sisa anmälningsdag 13/ augusi (sar) LOs mbudsmannaubildning 10, VT Sisa anmälningsdag 26/2-16 * se sid kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 26/ kber A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 26/ kber Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 26/ kber Skriva rapprer ch PM 18 Sisa anmälningsdag 9/ nvember Inför Pensinen 11 Sisa anmälningsdag 23/ nvember Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 7/10 Sid: 4

5 kalendarium 2017 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs max anal januari (sar) Kvalificerad arbesrä för cenrala mbudsmän 9 Sisa anmälningsdag 9/ januari (sar) LOs mbudsmannaubildning 11, VT Sisa anmälningsdag 12/8-16 * se sid februari Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 30/ februari A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 9/ mars Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 27/ mars Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 12/ maj Inför Pensinen 11 Sisa anmälningsdag 24/ augusi LOs mbudsmannaubildning 12, HT Sisa anmälningsdag 17/2 * se sid kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 25/ kber A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 25/ kber Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 25/ nvember Inför pensinen 11 Sisa anmälningsdag 22/ nvember Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 6/10 Sid: 5

6 kalendarium 2018 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs max anal februari LOs mbudsmannaubildning 13, VT Sisa anmälningsdag 16/6 * se sid februari Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 29/ augusi LOs mbudsmannaubildning 14, HT Sisa anmälningsdag 23/2 * se sid kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 25/8 Sid: 6

7 a vara ansälld i facke syfe Ge en ydlig bild av arbearrörelsen/fackföreningens rll i samhälle ch på arbesplasen. Varför facklig/pliisk samverkan är vikig ch fackes rll i den Svenska mdellen ch i världen. Gda kunskaper m hur den fackliga rganisain är uppbyggd ch hur dess rganisains fungerar i e bre perspekiv - från facke på arbesplasen ill dess högsa besluande rgan. Förså beydelsen av sina arbesuppgifer hs arbesgivaren. Vilka mina räigheer ch skyldigheer är uifrån arbearrörelsens värderingar. Förså skillnaden mellan rllen sm fackförening ch arbesgivare, förrendevalds rll knra den ansälldes rll. Vid en värfacklig ubildning får jag räffa ansällda från andra förbund sam yrkesgrupper vilke ger ökade möjligheer ill fler knakpunker ch möjlighe ill erfarenhesubye ch kmpeensuveckling. Främs för dig sm nyansälld. I mån av plas välkmnar vi även dig sm ännu ej få illfälle a gå denna ubildning ch sm vill ubya erfarenheer ch kunskap m din rll sm ansälld i en facklig rganisain ch värde av di bidrag ill medlemmar ch förrendevalda. Pedagg från Runö kursdaum 2015, 2 heldagar v kber Sisa anmälningsdag: 21 augusi kursdaum 2016, 2 heldagar v februari Sisa anmälningsdag: 8 januari v kber Sisa anmälningsdag: 26 augusi kursdaum 2017, 2 heldagar v februari Sisa anmälningsdag: 9 januari v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 20 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 7

8 kvali f icerad arbesrä för lkala mbudsmän syfe Syfe med ubildningen är a du ska få möjlighe a erövra djupare kunskap i kllekiv ch individuell arbesrä för a förbära möjligheerna a illvaraa medlemmarnas inresse i arbesräsliga frågr. Ubildningen syfar ckså ill a de ska bli rä från början i förhandlingarna ch a du ska förså hur arbesdmslen lkar lagar ch aval. innehåll De mråden vi kmmer a jbba med är arbesdmslen, föreningsräen, förhandlingsräen, medbesämmande, förrendemannalagen, diskriminering, kränkande särbehandling, lkningsföreräde, löneskydde i knkurs, löneskydd i lag ch kllekivaval, ansällningsavale, arbesagarbegreppe, ansällningsskydd, kllekivavale. Dessum går vi igenm vad förhandlingsframsällan ch förhandlingsprkll bör innehålla. Du sm har genmgå mbudsmannaubildning ch har arbea ca 5 år sm lkal mbudsman med arbesräsliga frågr ch viseförhandlingar. Du bör ha insiker ch kunskaper m de arbesräsliga syseme. Pedagg från Runö ch LO-TCO Rässkydd AB kursdaum 2016, 3x3 heldagar v januari Blck 1 v februari Blck 2 v mars Blck 3 Sisa anmälningsdag: 4 december 2015 kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 20 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 3: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 8

9 kvali f icerad arbesrä för cenrala mbudsmän syfe Syfe med ubildningen är a du ska få yerligare fördjupad kunskap i kllekiv ch individuell arbesrä för a förbära möjligheerna a illvaraa medlemmarnas inresse i arbesräsliga frågr. Ubildningen syfar även ill a du ska kunna föruse hur arbesdmslen lkar lagar ch aval ch därmed kunna göra väl avvägda bedömningar i cenrala förhandlingar. innehåll De mråden vi kmmer a jbba med är arbesdmslens lkningsrdning, föreningsräen, förhandlingsräen, medbesämmande, förrendemannalagen, diskriminering, kränkande särbehandling, lönebildning, lkningsföreräde, löneskydd i lag ch kllekivaval, ansällningsavale, arbesagarbegreppe, ansällningsskydde, kllekivavale. För dig sm är mbudsman med ansvar för cenrala förhandlingar ch behöver fördjupa ch uppdaera dig inm arbesräen. Du ska ha genmgå mbudsmannaubildning ch har mins 5 års dkumenerad yrkeserfarenhe sm mbudsman med arbesräsliga frågr ch viseförhandlingar. De är en klar fördel m du genmgå kvalificerad arbesrä för lkala mbudsmän. Du ska ha insiker ch kunskaper m de arbesräsliga syseme. Pedagg från Runö ch LO-TCO Rässkydd AB kursdaum 2017, 3x3 heldagar v januari Blck 1 v februari Blck 2 v mars Blck 3 Sisa anmälningsdag: 9 december 2016 kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 20 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 3:Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 9

10 svenska för mbudsmän syfe är a bli säkrare på a skriva kmmunikaiv, lära sig a skriva för a bli läs. Kunskaper sm du kmmer a ha gd användning för i di arbee. Färdighesräning i a bygga meningar ch använda rä uryck sam bli uppdaerad på förändringar ch uveckling inm de svenska språke. Du sm vill bli säkrare på a skriva uifrån den skrivsiuain du har i rllen sm mbudsman. Vi kmmer a arbea med den individuella skrivsiuainen. innehåll ch med Språkskla, Undvika språkliga grdr. Skriva kmmunikaiv Skriva skrivelser ch förhandlingsexer Dispsiin Redigering av exer Föreläsning Skrivuppgif med individuell åerkppling Individuella övningar Tmas Lindbm från Arenauniversiee kursdaum 2015, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v kber Sisa anmälningsdag: 21 augusi kursdaum 2016, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v februari Sisa anmälningsdag: 8 januari 2016 v kber Sisa anmälningsdag: 26 augusi 2016 kursdaum 2017, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v februari Sisa anmälningsdag: 30 december 2016 v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi 2017 kursdaum 2018, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v februari Sisa anmälningsdag: 29 december 2017 v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi 2017 Kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. kurs- & bussid Dag 1: kl. 10:15-17:00, buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00 (+ en arbesuppgif under kvällsid) Dag 2: kl. 8:30-14:45, buss avgår från Runö kl. 15:00 (+ hemuppgif a skickas ill n för individuell bedömning) Sid: 10

11 inför pensinen syfe med denna kurs är a du menal förbereds ch skapar en individuell handlingsplan inför din pensin ch, vad anna än a vara ansälld, du vill fylla di liv med när du kliver ur din ansällning ch in i nå ny. Vi kmmer a beröra persnliga frågesällningar inm mråden sm eknmi, hälsa, relainer/familj, bsaden, vännerna, inressen ch livssil ch alernaiva vägar ill sysselsäning. PRO kmmer även a bjudas in för a beräa m sin verksamhe ch en represenan från Fnus sm alar m familjejuridik. De är en kurs för dig sm inm 2 år går i pensin avse vad du jbbar med eller har för iel. Eva C. Jhanssn kursdaum 2015, 2 heldagar v nvember Sisa anmälningsdag: 18 sepember kursdaum 2016, 2 heldagar v maj Sisa anmälningsdag: 24 mars v nvember Sisa anmälningsdag: 23 sepember kursdaum 2017, 2 heldagar v maj Sisa anmälningsdag: 24 mars v nvember Sisa anmälningsdag: 22 sepember kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 11

12 persnlig effekivie syfe De flesa upplever a de är sressig ch rörig på jbbe? Använder kvällar ch helger för a hinna med? Orkar ine med fler mail. Genm a öka din försåelse ch förmåga a hanera sress genm a bli bäre på a planera, pririera ch srukurera si arbee ökar du dina chanser a påverka din sressnivå ch arbea lie smarare! Vi kmmer a arbea ss igenm: Genmgång av knsekvenserna av a skjua upp beslu ch arbesuppgifer Meder för a hanera mail sm passerar dig ch din arbesplas varje dag Uveckla di arbessä så a du blir mer effekiv uan a bli sressad Mdell för en effekiv srukur Planering av de dagliga arbee Förslag på mailregler/plicy : Ombudsmän eller adminisraiva rller sm vill åera knrllen över sin arbessiuain genm a uveckla arbessä ch effekivisera hanering av infrmain ch dagliga beslusprcesser. upplägg: Seminarierna genmförs enlig följande Efer kursillfällen bkar handledaren e individuell besök på 2 im. för mbudsmän ch för adminisraiva rller 1,5 imme, på den egna arbesplasen då vi prakisk går igenm arbesplas ch planering. Uppföljning via mail Kurslieraur Knsen a säa smara mål - ch nå dem av Anna Jakbssn Lund : Renée Hydén kursdaum 2015, 2 halvdagar sam uppföljning på den egna arbesplasen v sepember Sisa anmälningsdag: 19 juni kursen går sm exerna: I Sckhlm eller valfri r. 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma, pedagg ch kurslieraur. Sid: 12

13 uvecklingssamale syfe Hur du kan använda uvecklingssamale sm e sraegisk verkyg för a uveckla dig ch verksamheen. innehåll Uvecklingssamal e sraegisk verkyg vad är de? I vilke sammanhang kmmer uvecklingssamale in? Syfe med samale ch innehåll. Mall eller ine mall? Olika mallar preseneras grunden ill en egen frmas. Kmmunikain ch samalsmedik. Prakiska samalsövningar illsammans med skådespelare. De svåra i samale/de svåra samale. Hur hanera msånd? A ge feedback. Vad ska samale resulera i? Den individuella uvecklingsplanen. Vad är kmpeensuveckling? Andra frmer för uvecklingssamal: värsamal ch uvecklingssamal i grupp. Lönesamal en naurlig frsäning mål ch Du känner dig rygg i uvecklingssamale ch dess innehåll ch har få verkyg a hanera lika yper av persnligheer. Ubildningen vänder sig både ill dig sm chef ch dig sm medarbeare. Eva C Jhanssn ch Ewa Carlssn kursdaum 2015, 2 heldagar v kber Sisa anmälningsdag: 21 augusi kursdaum 2016, 2 heldagar v april Sisa anmälningsdag: 19 februari v kber Sisa anmälningsdag: 26 augusi kursdaum 2017, 2 heldagar v mars Sisa anmälningsdag: 12 februari v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 13

14 medlemssamale syfe A särka dig i de delar du jbbar med samal med medlemmar. När du gå denna ubildning har du få prakiska verkyg för a vända e samal. Du vågar a ag i samal, avbrya ch avslua. Din rll ch din beydelse sam lika yper av prfiler du möer i di jbb. Vi kmmer även praa m samal där h m våld finns med sam hur lämnar jag jbbe på jbbe. Vi kmmer a ugå från den individuella arbessiuainen ch jbba med handledda diskussiner. när du gå denna ubildning kmmer du a Uveckla din kunskap ch förmåga m lika yper av samal, hur du själv ska kunna syra samale di du vill Ökad självinsik gällande dina syrkr, egna behv ch den egna beeendeprfilen för a läare kunna hanera medlemmar med en annan prfil än den egna. Genm SDI = Srengh Deplymen Invenry får du ökade kunskaper i knflikhanering Förbära din förmåga i a använda lika yper av verkyg ch ekniker. Vi kmmer a jbba prcessinrika med kreaiva meder. Genm reflekin får varje individ möjlighe a se sin del, i gruppen ch i rganisainen. Ubildningen är baserad på e upplevelsebasera lärande där varje mmen i princip innehåller re delar; upplevelse, uvärdering ch eri. Pedaggiska nyckelbegrepp är långsikighe, möjligheer ill ege prövande ch av nya handlingssä, individuell uppföljning ch reflekin. Vi jbbar med munlig ch skriflig feedback eferhand ubildningen frskrider där handledaren ger individ ch grupp frlöpande åerkppling. De här är en ubildning för dig sm arbear med medlemsknaker. Du kan vara ny eller senir i rllen. Eva C Jhanssn ch Ewa Carlssn kursdaum 2015, 2 heldagar v nvember Sisa anmälningsdag: 2 kber kursdaum 2016, 2 heldagar v mars Sisa anmälningsdag: 5 februari v nvember Sisa anmälningsdag: 7 kber kursdaum 2017, 2 heldagar v mars Sisa anmälningsdag: 27 januari v nvember Sisa anmälningsdag: 6 kber kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 14

15 effekiv språkvård syfe är a bli säkrare på a skriva ex, a frmulera meningar ch hia e förhållningssä sm inspirerar ill a skriva bra rikade exer ill magare, kunskaper sm du kmmer a ha gd användning för i di arbee. Vi kmmer a jbba med den individuella skrivsiuainen på arbesplasen, jbba variera med aueniska exer, knkrea övningar ch belysande genmgångar. Fkus kmmer a ligga på skrivsiuainen, läsarvänliga exer ch språkrikighe. Du sm vill bli säkrare på a skriva uifrån den skrivsiuain du har på di arbee ch bli uppdaerad på förändringar ch uveckling inm de svenska språke, enlig Språkrådes rekmmendainer. Pera Vaininpää kursdaum 2016, 2 heldagar v april Sisa anmälningsdag: 11 mars kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 15 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 15

16 mer effek av möen syfe Väl genmförda möen är e effekiv sä a förmedla infrmain, gå igenm saus på akivieer i prjek, diskuera lösningsförslag sv. Dck upplever många föreag ch rganisainer a möen ine är så effekiva sm de skulle kunna vara, a de själ effekiv arbesid, skapar frusrain eller ine upplevs meningsfulla. I denna kurs få du bäre verkyg för a kunna genmföra effekivare möen ch a få beslu faade inm den usaa iden - ch med avse resula. när du gå denna kurs har/kan du Verkyg för a genmföra srukurerade möen Skillnaden på möeskulur ch möeseknik Öka försåelsen för hur beslu faas ch knsekvenserna m de ine följs Förydliga möesdelagarnas rller ch ansvar Förslag på överenskmmelse för gemensamma möesregler Alla sm upplever a möen ibland blir ineffekiva, a möen ine håller ider ch a besluade akivieer ej genmförs i id eller ine alls. Då kmmer du få sr glädje av denna kurs! upplägg A skapa en ydlig srukur i re faser - före, under, efer Olika rller ch uppgifer på möe Agendan - e verkyg sm bör ha en viss srukur Hur vi faar ch genmför beslu. Beslus-, infrmains-, eller diskussinsmöe? Vad händer i e möe sm m ine alla kmmer ill als Besvärliga siuainer sm möesledare Viken av feedback, Min rll ch mi ansvar i möe. Krav på delagare ch ledare i möe A säa ydliga spelregler, en försa grund Renée Hydén kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 15 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 16

17 skriva pininsbildande exer syfe A bredda ch fördjupa de prakiska kunskaperna i a skriva. De blir många illfällen ill a öva med åerkppling från lärare ch kamraer i gruppen. Kurserna läggs upp sm en skrivarverksad med hög emp, många övningar ch id ill åerkppling ch redigering av egna exer. Denna kurs rikar sig ill mbudsmän sm vill behärska förmågan a skriva insändare ch debaariklar. Den passar ckså dem sm vill blgga på LO:s eller förbundens blgg- ch hemsidr. Kunskaper från denna kurs kan ckså användas i skriflig kmmunikain ill medlemmar ch ill a skriva pressreleaser. En pininsbildande ex ska överyga men ckså bygga relain med läsaren. De är ugångspunken för denna kurs. Tmas Lindbm kursdaum 2016, 2 heldagar v april Sisa anmälningsdag: 26 februari kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 17

18 skriva rapprer ch pm syfe A bredda ch fördjupa de prakiska kunskaperna i a skriva. De blir många illfällen ill a öva med åerkppling från lärare ch kamraer i gruppen. Kurserna läggs upp sm en skrivarverksad med hög emp, många övningar ch id ill åerkppling ch redigering av egna exer. Kursen kmmer ill si innehåll a kncenreras på krare rapprer ch PM. Sr vik läggs vid ankereda ch srukur av innehålle. En mall preseneras för hur en gd rappr byggs upp. Sr vik läggs ckså vid hur även en relaiv frmell rappr kan vara kmmunicerande ch väcka inresse ch engagemang hs läsaren. Denna kurs rikar sig ill de mbudsmän sm behöver behärska knsen a presenera underlag, infrmain ch förslag ill ågärder/akivieer sm ska kunna fungera m chefer ch syrelser. Tmas Lindbm kursdaum 2016, 2 heldagar v kber Sisa anmälningsdag: 9 sepember kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 18

19 rerik ch argumenain syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 19

20 pliisk värdering syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 20

21 eik i mbudsmannarllen syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 21

22 argumenain i prakiken syfe För mbudsmän sm har gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 22

23 ledarskap & rganisering i ideella rganisainer syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Filip Wijksröm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 23

24 webbubildning syfe Med Akivs ubildning via WEBBEN eller DVD lär du dig all från grunder ill avancerad användning, när du själv har id ch lus, på jbbe eller hemma. Du slipper åka iväg på kurs eller läsa krångliga manualer. Kvalificerad Cerifiering i Micrsf Office ingår ill samliga användare. Runö Persnalubildningar kan via adminisraörsprgram hjälpa ill a a fram infrmain m hur daaubildningen används ch cerifieringar görs. På så sä höjer ni rganisainens daakmpeensen. LO ch LO förbund, a-kassr ch enheer. Ksnad för Grundpakee ch Experpakee för LO med förbund ch enheer Den ala månadsksanaden per persn blir ca 49:- inklusive mms Eller ksnaden per persn ch delkurs,.ex. Wrd blir 4:- inklusive mms DVD-pake :- inklusive mms Läs mer på besäll via Runö persnalubildningar. Sid: 24

25 darprgram i ff icepakee innehåll De digiala användande ökar hela iden ch vår kmpeens sälls inför nya umaningar. Bli bäre på a använda darn sm verkyg ch hjälpmedel. Våra pedagger har gedigen erfarenhe av a öka människrs användande ch kmpeens i Wrd ch Excel de lsar ss genm prgrammens delar ch kapacie. Nybörjare ch självlärda Maria Janulf kursdaum, 1-2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 10 persner. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. Sid: 25

26 excel grundubildning innehåll Prgramfönser anpassning Dkumenhanering Skriva ch redigera ex Språkverkyg Teckenfrmaering Sandardabbar Uskrif mm För dig sm är nybörjare Maria Janulf kursdaum , 1 heldagar med ankms kvällen före Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 10 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 16:30, gemensam middag med 18:00 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 16:45, kursid 8:30-16:30 Sid: 26

27 excel vidareubildning innehåll Repeiin Blad, rad ch klumnhanering Talfrma - kpiera frma Frmulär Aufyllfunkinen Abslua - relaiva referenser i frmler Sidhuvud/sidf Uskrif - anpassa Diagram - lishanering/daabas mm För självlärda med grundkunskaper i Excel Maria Janulf kursdaum , 1 heldagar med ankms kvällen före Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 10 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 16:30, gemensam middag med 18:00 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 16:45, kursid 8:30-16:30 Sid: 27

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan För anmälan och mer informaion: 0410-184 25 sv.se/sodersla soderla@sv.se 1 Sudieförbunde Vuxenskolan Sudieprogram hösen 2015 Vellinge Psykiariveckan 5-11 okober Läs mer på sid. 7 Anmäl och mer info www.sv.se

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010

KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010 KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010 Bdy Mind Sul MT AB 2009 www.bdymindsul-mt.cm 1 VÄLKOMMEN! Mitt namn är Mnica Thengberg,ch jag hälsar Dig välkmmen till Bdy Mind Sul s kurser ch utbildningar

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara h ö s bäsa livsplasen 2011 Sroke du kan rädda liv Så når du vården riv ur och spara Dans för alla åldrar Följ med på skajak! Tävling:) En invånaridning ill dig i Halland Gissa poliikerna! Långsam farväl

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer