RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR"

Transkript

1 RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning

2 persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms nrra skärgård. Idag besår Runös verksamhe av flera delar, bland anna Runö Flkhögskla & uvecklingscenrum för LO ch LO:s medlemsförbund. På Runö har vi dessum en av Sckhlmsmråde sörsa anläggningar för even ch knferens ch vår flkhögskla. Mer m Runö hiar du på verklighesnära lärande, resula på djupe Ubildningarna sm Runö Persnalubildning ger är kvaliessäkrade. Pedaggerna är insaa i den fackliga sfären, ch du kan vara säker på a de har kllekivaval. Vi lear efer flexibla pedagger sm har en djup kmpeens m lärande. Undervisningen är kpplad ill de arbesuppgifer sm kursdelagaren har, ch vi jbbar i en nära dialg med både pedagger ch rganisainer. All för a kunna skapa den där ubildningen sm verkligen får en människa a växa i sin vardag idag, ch vara förberedd för vardagen imrgn. A våra ubildningar är kpplade ill förbundens sraegiska mål är ckså e söd ill dig sm chef. Vid uvecklingssamale ve du vilka mål m uveckling sm finns i rganisainen ch du har en relevan ubildning a föreslå din medarbeare. På så sä kan di fackförbund eller a-kassa ligga sege före med den kmpeens sm kmmer krävas längre fram. därför f inns persnaluvecklingssöde! Facke ger rygghe, söd ch syrka i arbeslive. Vi fyller en vikig funkin i samhälle, ch a arbea i facke eller a-kassrna innebär särskilda umaningar. För a kunna uvecklas, presera ch särkas i rllen sm facklig ansällda behöver vi ubildning sm är relevan i vår verklighe. Dessum: man uvecklas bäs illsammans. A möas ch ubya erfarenheer är värderlig för ss sm arbear inm fackförbunden, de är e smar sä a kunna få u så mycke sm möjlig av våra resurser. Alla fackförbund ch a-kassr inm LO bealar 315 krnr per ansälld ch år för a få a del av persnaluvecklingssöde. Persnaluvecklingssöde kan delas in i vå delar: uveckling ch ubildning Våra medlemmar idag är: Byggnads Svenska Elekrikerförbunde Fasighesansälldas förbund GS facke Handelsansälldas förbund Hell- ch resaurangfacke HRAK IF Meall IF Mealls a-kassa Kmmunalarbeareförbunde Livsmedelsarbeareförbunde LO Svenska Målareförbunde SEKO Transprarbeareförbunde Sid: 2

3 kalendarium 2015 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs sid sepember Persnlig effekivie 12 Sisa anmälningsdag 19/ kber A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 21/ kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 21/ kber Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 21/ kber (sar) LOs mbudsmannaubildning 9, HT Sisa anmälningsdag 18/6 * se sid nvember Inför pensinen 11 Sisa anmälningsdag 18/ nvember Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 2/10 Sid: 3

4 kalendarium 2016 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs sid januari (sar) Kvalificerad arbesrä för lkala mbudsmän 8 Sisa anmälningsdag 4/ februari Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 12/ februari A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 8/ mars Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 5/ april Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 19/ april Skriva pininsbildande exer 17 Sisa anmälningsdag 26/ april Effekiv språkvård 15 Sisa anmälningsdag 11/ maj Inför pensinen 11 Sisa anmälningsdag 13/ augusi (sar) LOs mbudsmannaubildning 10, VT Sisa anmälningsdag 26/2-16 * se sid kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 26/ kber A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 26/ kber Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 26/ kber Skriva rapprer ch PM 18 Sisa anmälningsdag 9/ nvember Inför Pensinen 11 Sisa anmälningsdag 23/ nvember Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 7/10 Sid: 4

5 kalendarium 2017 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs max anal januari (sar) Kvalificerad arbesrä för cenrala mbudsmän 9 Sisa anmälningsdag 9/ januari (sar) LOs mbudsmannaubildning 11, VT Sisa anmälningsdag 12/8-16 * se sid februari Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 30/ februari A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 9/ mars Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 27/ mars Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 12/ maj Inför Pensinen 11 Sisa anmälningsdag 24/ augusi LOs mbudsmannaubildning 12, HT Sisa anmälningsdag 17/2 * se sid kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 25/ kber A vara ansälld i facke 7 Sisa anmälningsdag 25/ kber Uvecklingssamale 13 Sisa anmälningsdag 25/ nvember Inför pensinen 11 Sisa anmälningsdag 22/ nvember Medlemssamale 14 Sisa anmälningsdag 6/10 Sid: 5

6 kalendarium 2018 ubildningar för jänsemän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm jänseman ubildningar för mbudsmän Ubildningar markerade med denna symbl är rikad ill dig sm arbear sm mbudsman vecka daum kurs max anal februari LOs mbudsmannaubildning 13, VT Sisa anmälningsdag 16/6 * se sid februari Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 29/ augusi LOs mbudsmannaubildning 14, HT Sisa anmälningsdag 23/2 * se sid kber Svenska för mbudsmän 10 Sisa anmälningsdag 25/8 Sid: 6

7 a vara ansälld i facke syfe Ge en ydlig bild av arbearrörelsen/fackföreningens rll i samhälle ch på arbesplasen. Varför facklig/pliisk samverkan är vikig ch fackes rll i den Svenska mdellen ch i världen. Gda kunskaper m hur den fackliga rganisain är uppbyggd ch hur dess rganisains fungerar i e bre perspekiv - från facke på arbesplasen ill dess högsa besluande rgan. Förså beydelsen av sina arbesuppgifer hs arbesgivaren. Vilka mina räigheer ch skyldigheer är uifrån arbearrörelsens värderingar. Förså skillnaden mellan rllen sm fackförening ch arbesgivare, förrendevalds rll knra den ansälldes rll. Vid en värfacklig ubildning får jag räffa ansällda från andra förbund sam yrkesgrupper vilke ger ökade möjligheer ill fler knakpunker ch möjlighe ill erfarenhesubye ch kmpeensuveckling. Främs för dig sm nyansälld. I mån av plas välkmnar vi även dig sm ännu ej få illfälle a gå denna ubildning ch sm vill ubya erfarenheer ch kunskap m din rll sm ansälld i en facklig rganisain ch värde av di bidrag ill medlemmar ch förrendevalda. Pedagg från Runö kursdaum 2015, 2 heldagar v kber Sisa anmälningsdag: 21 augusi kursdaum 2016, 2 heldagar v februari Sisa anmälningsdag: 8 januari v kber Sisa anmälningsdag: 26 augusi kursdaum 2017, 2 heldagar v februari Sisa anmälningsdag: 9 januari v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 20 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 7

8 kvali f icerad arbesrä för lkala mbudsmän syfe Syfe med ubildningen är a du ska få möjlighe a erövra djupare kunskap i kllekiv ch individuell arbesrä för a förbära möjligheerna a illvaraa medlemmarnas inresse i arbesräsliga frågr. Ubildningen syfar ckså ill a de ska bli rä från början i förhandlingarna ch a du ska förså hur arbesdmslen lkar lagar ch aval. innehåll De mråden vi kmmer a jbba med är arbesdmslen, föreningsräen, förhandlingsräen, medbesämmande, förrendemannalagen, diskriminering, kränkande särbehandling, lkningsföreräde, löneskydde i knkurs, löneskydd i lag ch kllekivaval, ansällningsavale, arbesagarbegreppe, ansällningsskydd, kllekivavale. Dessum går vi igenm vad förhandlingsframsällan ch förhandlingsprkll bör innehålla. Du sm har genmgå mbudsmannaubildning ch har arbea ca 5 år sm lkal mbudsman med arbesräsliga frågr ch viseförhandlingar. Du bör ha insiker ch kunskaper m de arbesräsliga syseme. Pedagg från Runö ch LO-TCO Rässkydd AB kursdaum 2016, 3x3 heldagar v januari Blck 1 v februari Blck 2 v mars Blck 3 Sisa anmälningsdag: 4 december 2015 kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 20 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 3: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 8

9 kvali f icerad arbesrä för cenrala mbudsmän syfe Syfe med ubildningen är a du ska få yerligare fördjupad kunskap i kllekiv ch individuell arbesrä för a förbära möjligheerna a illvaraa medlemmarnas inresse i arbesräsliga frågr. Ubildningen syfar även ill a du ska kunna föruse hur arbesdmslen lkar lagar ch aval ch därmed kunna göra väl avvägda bedömningar i cenrala förhandlingar. innehåll De mråden vi kmmer a jbba med är arbesdmslens lkningsrdning, föreningsräen, förhandlingsräen, medbesämmande, förrendemannalagen, diskriminering, kränkande särbehandling, lönebildning, lkningsföreräde, löneskydd i lag ch kllekivaval, ansällningsavale, arbesagarbegreppe, ansällningsskydde, kllekivavale. För dig sm är mbudsman med ansvar för cenrala förhandlingar ch behöver fördjupa ch uppdaera dig inm arbesräen. Du ska ha genmgå mbudsmannaubildning ch har mins 5 års dkumenerad yrkeserfarenhe sm mbudsman med arbesräsliga frågr ch viseförhandlingar. De är en klar fördel m du genmgå kvalificerad arbesrä för lkala mbudsmän. Du ska ha insiker ch kunskaper m de arbesräsliga syseme. Pedagg från Runö ch LO-TCO Rässkydd AB kursdaum 2017, 3x3 heldagar v januari Blck 1 v februari Blck 2 v mars Blck 3 Sisa anmälningsdag: 9 december 2016 kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 20 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 3:Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 9

10 svenska för mbudsmän syfe är a bli säkrare på a skriva kmmunikaiv, lära sig a skriva för a bli läs. Kunskaper sm du kmmer a ha gd användning för i di arbee. Färdighesräning i a bygga meningar ch använda rä uryck sam bli uppdaerad på förändringar ch uveckling inm de svenska språke. Du sm vill bli säkrare på a skriva uifrån den skrivsiuain du har i rllen sm mbudsman. Vi kmmer a arbea med den individuella skrivsiuainen. innehåll ch med Språkskla, Undvika språkliga grdr. Skriva kmmunikaiv Skriva skrivelser ch förhandlingsexer Dispsiin Redigering av exer Föreläsning Skrivuppgif med individuell åerkppling Individuella övningar Tmas Lindbm från Arenauniversiee kursdaum 2015, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v kber Sisa anmälningsdag: 21 augusi kursdaum 2016, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v februari Sisa anmälningsdag: 8 januari 2016 v kber Sisa anmälningsdag: 26 augusi 2016 kursdaum 2017, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v februari Sisa anmälningsdag: 30 december 2016 v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi 2017 kursdaum 2018, 2 heldagar + kvälls ch hemarbee v februari Sisa anmälningsdag: 29 december 2017 v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi 2017 Kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. kurs- & bussid Dag 1: kl. 10:15-17:00, buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00 (+ en arbesuppgif under kvällsid) Dag 2: kl. 8:30-14:45, buss avgår från Runö kl. 15:00 (+ hemuppgif a skickas ill n för individuell bedömning) Sid: 10

11 inför pensinen syfe med denna kurs är a du menal förbereds ch skapar en individuell handlingsplan inför din pensin ch, vad anna än a vara ansälld, du vill fylla di liv med när du kliver ur din ansällning ch in i nå ny. Vi kmmer a beröra persnliga frågesällningar inm mråden sm eknmi, hälsa, relainer/familj, bsaden, vännerna, inressen ch livssil ch alernaiva vägar ill sysselsäning. PRO kmmer även a bjudas in för a beräa m sin verksamhe ch en represenan från Fnus sm alar m familjejuridik. De är en kurs för dig sm inm 2 år går i pensin avse vad du jbbar med eller har för iel. Eva C. Jhanssn kursdaum 2015, 2 heldagar v nvember Sisa anmälningsdag: 18 sepember kursdaum 2016, 2 heldagar v maj Sisa anmälningsdag: 24 mars v nvember Sisa anmälningsdag: 23 sepember kursdaum 2017, 2 heldagar v maj Sisa anmälningsdag: 24 mars v nvember Sisa anmälningsdag: 22 sepember kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 11

12 persnlig effekivie syfe De flesa upplever a de är sressig ch rörig på jbbe? Använder kvällar ch helger för a hinna med? Orkar ine med fler mail. Genm a öka din försåelse ch förmåga a hanera sress genm a bli bäre på a planera, pririera ch srukurera si arbee ökar du dina chanser a påverka din sressnivå ch arbea lie smarare! Vi kmmer a arbea ss igenm: Genmgång av knsekvenserna av a skjua upp beslu ch arbesuppgifer Meder för a hanera mail sm passerar dig ch din arbesplas varje dag Uveckla di arbessä så a du blir mer effekiv uan a bli sressad Mdell för en effekiv srukur Planering av de dagliga arbee Förslag på mailregler/plicy : Ombudsmän eller adminisraiva rller sm vill åera knrllen över sin arbessiuain genm a uveckla arbessä ch effekivisera hanering av infrmain ch dagliga beslusprcesser. upplägg: Seminarierna genmförs enlig följande Efer kursillfällen bkar handledaren e individuell besök på 2 im. för mbudsmän ch för adminisraiva rller 1,5 imme, på den egna arbesplasen då vi prakisk går igenm arbesplas ch planering. Uppföljning via mail Kurslieraur Knsen a säa smara mål - ch nå dem av Anna Jakbssn Lund : Renée Hydén kursdaum 2015, 2 halvdagar sam uppföljning på den egna arbesplasen v sepember Sisa anmälningsdag: 19 juni kursen går sm exerna: I Sckhlm eller valfri r. 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma, pedagg ch kurslieraur. Sid: 12

13 uvecklingssamale syfe Hur du kan använda uvecklingssamale sm e sraegisk verkyg för a uveckla dig ch verksamheen. innehåll Uvecklingssamal e sraegisk verkyg vad är de? I vilke sammanhang kmmer uvecklingssamale in? Syfe med samale ch innehåll. Mall eller ine mall? Olika mallar preseneras grunden ill en egen frmas. Kmmunikain ch samalsmedik. Prakiska samalsövningar illsammans med skådespelare. De svåra i samale/de svåra samale. Hur hanera msånd? A ge feedback. Vad ska samale resulera i? Den individuella uvecklingsplanen. Vad är kmpeensuveckling? Andra frmer för uvecklingssamal: värsamal ch uvecklingssamal i grupp. Lönesamal en naurlig frsäning mål ch Du känner dig rygg i uvecklingssamale ch dess innehåll ch har få verkyg a hanera lika yper av persnligheer. Ubildningen vänder sig både ill dig sm chef ch dig sm medarbeare. Eva C Jhanssn ch Ewa Carlssn kursdaum 2015, 2 heldagar v kber Sisa anmälningsdag: 21 augusi kursdaum 2016, 2 heldagar v april Sisa anmälningsdag: 19 februari v kber Sisa anmälningsdag: 26 augusi kursdaum 2017, 2 heldagar v mars Sisa anmälningsdag: 12 februari v kber Sisa anmälningsdag: 25 augusi kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 13

14 medlemssamale syfe A särka dig i de delar du jbbar med samal med medlemmar. När du gå denna ubildning har du få prakiska verkyg för a vända e samal. Du vågar a ag i samal, avbrya ch avslua. Din rll ch din beydelse sam lika yper av prfiler du möer i di jbb. Vi kmmer även praa m samal där h m våld finns med sam hur lämnar jag jbbe på jbbe. Vi kmmer a ugå från den individuella arbessiuainen ch jbba med handledda diskussiner. när du gå denna ubildning kmmer du a Uveckla din kunskap ch förmåga m lika yper av samal, hur du själv ska kunna syra samale di du vill Ökad självinsik gällande dina syrkr, egna behv ch den egna beeendeprfilen för a läare kunna hanera medlemmar med en annan prfil än den egna. Genm SDI = Srengh Deplymen Invenry får du ökade kunskaper i knflikhanering Förbära din förmåga i a använda lika yper av verkyg ch ekniker. Vi kmmer a jbba prcessinrika med kreaiva meder. Genm reflekin får varje individ möjlighe a se sin del, i gruppen ch i rganisainen. Ubildningen är baserad på e upplevelsebasera lärande där varje mmen i princip innehåller re delar; upplevelse, uvärdering ch eri. Pedaggiska nyckelbegrepp är långsikighe, möjligheer ill ege prövande ch av nya handlingssä, individuell uppföljning ch reflekin. Vi jbbar med munlig ch skriflig feedback eferhand ubildningen frskrider där handledaren ger individ ch grupp frlöpande åerkppling. De här är en ubildning för dig sm arbear med medlemsknaker. Du kan vara ny eller senir i rllen. Eva C Jhanssn ch Ewa Carlssn kursdaum 2015, 2 heldagar v nvember Sisa anmälningsdag: 2 kber kursdaum 2016, 2 heldagar v mars Sisa anmälningsdag: 5 februari v nvember Sisa anmälningsdag: 7 kber kursdaum 2017, 2 heldagar v mars Sisa anmälningsdag: 27 januari v nvember Sisa anmälningsdag: 6 kber kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 14

15 effekiv språkvård syfe är a bli säkrare på a skriva ex, a frmulera meningar ch hia e förhållningssä sm inspirerar ill a skriva bra rikade exer ill magare, kunskaper sm du kmmer a ha gd användning för i di arbee. Vi kmmer a jbba med den individuella skrivsiuainen på arbesplasen, jbba variera med aueniska exer, knkrea övningar ch belysande genmgångar. Fkus kmmer a ligga på skrivsiuainen, läsarvänliga exer ch språkrikighe. Du sm vill bli säkrare på a skriva uifrån den skrivsiuain du har på di arbee ch bli uppdaerad på förändringar ch uveckling inm de svenska språke, enlig Språkrådes rekmmendainer. Pera Vaininpää kursdaum 2016, 2 heldagar v april Sisa anmälningsdag: 11 mars kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 15 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 15

16 mer effek av möen syfe Väl genmförda möen är e effekiv sä a förmedla infrmain, gå igenm saus på akivieer i prjek, diskuera lösningsförslag sv. Dck upplever många föreag ch rganisainer a möen ine är så effekiva sm de skulle kunna vara, a de själ effekiv arbesid, skapar frusrain eller ine upplevs meningsfulla. I denna kurs få du bäre verkyg för a kunna genmföra effekivare möen ch a få beslu faade inm den usaa iden - ch med avse resula. när du gå denna kurs har/kan du Verkyg för a genmföra srukurerade möen Skillnaden på möeskulur ch möeseknik Öka försåelsen för hur beslu faas ch knsekvenserna m de ine följs Förydliga möesdelagarnas rller ch ansvar Förslag på överenskmmelse för gemensamma möesregler Alla sm upplever a möen ibland blir ineffekiva, a möen ine håller ider ch a besluade akivieer ej genmförs i id eller ine alls. Då kmmer du få sr glädje av denna kurs! upplägg A skapa en ydlig srukur i re faser - före, under, efer Olika rller ch uppgifer på möe Agendan - e verkyg sm bör ha en viss srukur Hur vi faar ch genmför beslu. Beslus-, infrmains-, eller diskussinsmöe? Vad händer i e möe sm m ine alla kmmer ill als Besvärliga siuainer sm möesledare Viken av feedback, Min rll ch mi ansvar i möe. Krav på delagare ch ledare i möe A säa ydliga spelregler, en försa grund Renée Hydén kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 15 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 16

17 skriva pininsbildande exer syfe A bredda ch fördjupa de prakiska kunskaperna i a skriva. De blir många illfällen ill a öva med åerkppling från lärare ch kamraer i gruppen. Kurserna läggs upp sm en skrivarverksad med hög emp, många övningar ch id ill åerkppling ch redigering av egna exer. Denna kurs rikar sig ill mbudsmän sm vill behärska förmågan a skriva insändare ch debaariklar. Den passar ckså dem sm vill blgga på LO:s eller förbundens blgg- ch hemsidr. Kunskaper från denna kurs kan ckså användas i skriflig kmmunikain ill medlemmar ch ill a skriva pressreleaser. En pininsbildande ex ska överyga men ckså bygga relain med läsaren. De är ugångspunken för denna kurs. Tmas Lindbm kursdaum 2016, 2 heldagar v april Sisa anmälningsdag: 26 februari kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 17

18 skriva rapprer ch pm syfe A bredda ch fördjupa de prakiska kunskaperna i a skriva. De blir många illfällen ill a öva med åerkppling från lärare ch kamraer i gruppen. Kurserna läggs upp sm en skrivarverksad med hög emp, många övningar ch id ill åerkppling ch redigering av egna exer. Kursen kmmer ill si innehåll a kncenreras på krare rapprer ch PM. Sr vik läggs vid ankereda ch srukur av innehålle. En mall preseneras för hur en gd rappr byggs upp. Sr vik läggs ckså vid hur även en relaiv frmell rappr kan vara kmmunicerande ch väcka inresse ch engagemang hs läsaren. Denna kurs rikar sig ill de mbudsmän sm behöver behärska knsen a presenera underlag, infrmain ch förslag ill ågärder/akivieer sm ska kunna fungera m chefer ch syrelser. Tmas Lindbm kursdaum 2016, 2 heldagar v kber Sisa anmälningsdag: 9 sepember kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 Sid: 18

19 rerik ch argumenain syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 19

20 pliisk värdering syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 20

21 eik i mbudsmannarllen syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 21

22 argumenain i prakiken syfe För mbudsmän sm har gå LOs mbudsmannaubildning. Anders Ullhlm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 22

23 ledarskap & rganisering i ideella rganisainer syfe För mbudsmän sm ej gå LOs mbudsmannaubildning. Filip Wijksröm kursdaum, 2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 12 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 09:00, kurssar 10:15 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 15:00, kursavslu 14:45 mer infrmain kmmer Sid: 23

24 webbubildning syfe Med Akivs ubildning via WEBBEN eller DVD lär du dig all från grunder ill avancerad användning, när du själv har id ch lus, på jbbe eller hemma. Du slipper åka iväg på kurs eller läsa krångliga manualer. Kvalificerad Cerifiering i Micrsf Office ingår ill samliga användare. Runö Persnalubildningar kan via adminisraörsprgram hjälpa ill a a fram infrmain m hur daaubildningen används ch cerifieringar görs. På så sä höjer ni rganisainens daakmpeensen. LO ch LO förbund, a-kassr ch enheer. Ksnad för Grundpakee ch Experpakee för LO med förbund ch enheer Den ala månadsksanaden per persn blir ca 49:- inklusive mms Eller ksnaden per persn ch delkurs,.ex. Wrd blir 4:- inklusive mms DVD-pake :- inklusive mms Läs mer på besäll via Runö persnalubildningar. Sid: 24

25 darprgram i ff icepakee innehåll De digiala användande ökar hela iden ch vår kmpeens sälls inför nya umaningar. Bli bäre på a använda darn sm verkyg ch hjälpmedel. Våra pedagger har gedigen erfarenhe av a öka människrs användande ch kmpeens i Wrd ch Excel de lsar ss genm prgrammens delar ch kapacie. Nybörjare ch självlärda Maria Janulf kursdaum, 1-2 heldagar Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 10 persner. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. Sid: 25

26 excel grundubildning innehåll Prgramfönser anpassning Dkumenhanering Skriva ch redigera ex Språkverkyg Teckenfrmaering Sandardabbar Uskrif mm För dig sm är nybörjare Maria Janulf kursdaum , 1 heldagar med ankms kvällen före Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 10 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 16:30, gemensam middag med 18:00 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 16:45, kursid 8:30-16:30 Sid: 26

27 excel vidareubildning innehåll Repeiin Blad, rad ch klumnhanering Talfrma - kpiera frma Frmulär Aufyllfunkinen Abslua - relaiva referenser i frmler Sidhuvud/sidf Uskrif - anpassa Diagram - lishanering/daabas mm För självlärda med grundkunskaper i Excel Maria Janulf kursdaum , 1 heldagar med ankms kvällen före Inge planera sardaum, anmäl inresse ill ubildningen så sarar vi en så snar vi har illräcklig många anmälda. kursen går sm inerna på: Runö Flkhögskla & Uvecklingscenrum, Näsvägen 100, Åkersberga 10 persner. Ca: kr/delagare inklusive mms. Prise är berende av anale delagare. I prise ingår ma & lgi, buss ur & reur Ciyerminalen-Runö sam kursmaerial. bussid Dag 1: Buss avgår från Ciyerminalen kl. 16:30, gemensam middag med 18:00 Dag 2: Buss avgår från Runö kl. 16:45, kursid 8:30-16:30 Sid: 27

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig: e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig:

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10 INNEHÅLLSÖRECKNING 1 ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING 4 1.2 INANSINSPEKIONENS ROLL OCH ILLSYN 10 1.3 GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED 10 1.4 EIK OCH MORAL 11 2 JURIDIK

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer