BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924"

Transkript

1 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling 094 DRN: Ufalle per 083 och prognosen för visar a inveseringsplanen ine kommer a överskridas. Risk a el i LFS för genomförande av bolages uppdrag ine räcker ill. Kommenar: Budgeerade el för inveseringar är oillräckliga. Riskvärde: 4,20 ( ) 0825 GHA: Månaliga pipeline- och inveseringsmöen per kundområde. Pipelinelisa under Inveseringsplan på inranäe (Locumporalen). Kundchefer, fasighesansvariga, conrollers sam fasighesconroller delar DRN: Ändrade förusäningar och öka fokus från SLL avseende de ekonomiska konsekvenserna av kommande års inveseringsbudge, enlig landsdirekörens planeringsunderlag för och framå EK: Arbear a a fram Förvalningsplaner för samliga sraegiska fasigheer för en långsikig, effekiv och ekonomisk hållbar fasighesförvalning. I Förvalningsplanen ingår underhålls- och inveseringsplanering GHA: Planerar och genomför fasighesägarinveseringar och planera underhåll på e så långsikig, effekiv och ekonomisk sä som är möjlig uifrån Framidsplanen. 23 DRN: Inför -209 har de bildas en priorieringsgrupp inom SLL. Locum delar 4 represenaner och har på så sä möjlighe a inom befinlig inveseringsurymme äska erforderliga el för LFS KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. Risk för verksamhes- eller projekfrämmande kosnader i enreprenader. 094 DRN: Ny roll, projekekonomer, ska illföra projeke yerligare kompeens och konroll avs bokföring. Kommenar: Exempelvis marknadsföringskosnader som ine kan hänföras ill de enskilda projeke. Kosnader som benämns felakig eller redovisas på fel kosnadssälle. Projekkosnader bör följas upp på fler sä än enbar mo budge för a minska risken för oegenligheer. ( ) 094 CM: Tydlig definiera hur olika yper av kosnader ska haneras som ill exempel "Taklagsfes" och "Spadag", som haneras olika. Granskning av leveranörers kosnader vid "löpande räkning" och ser över möjligheen a genomföra dea hjälp av revisorer DRN: Har yerligare förydligas i ruinbeskrivningen för ekonomisyrning i projek CM: Kosnadssverkyge MAP har skaffas för de sraegiska inveseringarna för a yerligare höja nivån på kosnadsen i projek. Projekledare lyfer koninuerlig frågor avseende om kosnader bör belasa projek eller ej, exempel på frågor är evakueringskosnader (avser sraegiska fasighesinveseringsprojek där evakueringskosnader ej ingick) och marknadsföringskosnader. 096 KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab Riskvärde: 3,53 av 2

2 () 30 Legala risker/brisande eferlevnad av regelverk Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling Risk a bolage ine uppfyller gällande lagar och förordningar vad gäller arbesmiljö, brandskydd, säkerhesskydd, illgänglighe och andra fasighesrelaerade myndigheskrav. Riskvärde: 4,27 ( ) 095 EK: Locum har på uppdrag från SFI under våren agi fram e koncepprogram "Lokaler för god vård - psykiarisk heldygnsvård". 095 GAH: Arbesmiljödelegaioner för kund - och fasighesavdelning är framagna och rullas u under vinern. 095 CAH: Ny beredskapsfunkion inräad (krav i SLL:s krisberedskapsplan). Vi kommer också a a KIB (Kommunikaör i beredskap) under hösen uifrån krav fr LSF. En inerakiv ubildning rörande delegaionerna genomförs m sar under okober. Uökade riskanalyser avseende arbesmiljö (SAM) pågår. 094 STH: En poral (del av locum.se) där syrdokumen rörande fasigheerna finns samlade håller på a uformas. Syfe är a förenkla för såväl planering o genomförande av byggprojek som förvalning o drif. Poralen presenerad för Beredning Infrasrukur och Fasighesinveseringar i aug -5, posiiv respons. Beräknad lansering senhösen. 094 CM: Riklinje Arbesmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeen reviderad uifrån ny lagsifning (kravsällning vid upphandling) 094 PIB: Under inleds o under 206 forgår meoduvecklingsarbee implemenering av krav avseende informaionssäkerhe sam genomförande av säkerhes-analyser och uppräande av säkerhesplaner CAH: Rekryering av Locum-arbeare ill nyinräad Beredskapsfunkion genomförd, börjar a arbea enlig e rullande schema juni CM: Ny egenkonroll och projekplan är framagen för a säkersälla a lagar och regler eferföljs i våra projek EK: Koncepprogram för nybyggnad och Koncepprogram för rum på vårdavdelning preseneras för syrelsen i maj, i syfe a beskriva bakgrund och syfe. Översyn och revidering av koncepprogram genomförrs koninuerlig, bland anna för a säkersälla lag- och myndigheskrav sam krav i SLL:s syrdokumen STH: Granskar handlingar i sörre usräckning för a säkersälla a gällande lagar och förordningar uppfylls. 02 KSN: Möe m Pauline Göhberg (handläggare naionell CSR-arbee hos LSF) avs användande av SLL:s Uppförandekod vs Vår sä a vara genemo leveranörer o andra exerna inressener i upphandling sam via locum.se. 02 LCA: Kravsällning vid upphandling av FM-jänser, följs upp vid konroller. 23 PIB: Arbee pågår illsammans m LSF:s avdelning Analys & Uveckling sam en exern PL för a förbära srukuren för Locums byggnadsekniska riklinjer. 23 MBO: Delagi i 5 workshops för a karlägga Locums förmåga a hanera sörningar i fasigheerna uifrån MSB:s direkiv och SLL:s policys. 23 KSN: Vår sä a vara publicera på inranäe. 23 CH: Skyddsronder på Locums huvud- och lokalkonor genomförs koninuerlig i enlighe SAM. 207 KSN: Ukas ill folder för Vår sä a vara (sam underlag f inerakiv ubildningsmaerial o ex ill inranä o locum.se) på remiss hos samliga arbeare åres sisa morgonsamling 8 dec. 00 KSN: Akuell lagsifning sam flera av SLL:s syrande dokumen är inarbeade i Locums syrdokumen, bland anna i Byggnadsekniska riklinjer och koncepprogram. Locums byggnadsekniska riklinjer är e syrel för a säkersälla lokaler för god vård a lagkrav följs, a krav avs paiensäkerhe uppfylls och a arbesmiljön i lokalen är god en gemensam sandard som ska gälla för fasigheer förvalade av Locum. Riklinjerna kan även illämpas för inhyrda lokaler. 020 KSN: LSF:s avdelning Analys & Uveckling har genomför en genomlysning av Locums riklinjer. Resulae visar a Locums riklinjer i sig syfar ill a bevaka verksamheens kor- och långsikiga verksamheskrav. Kraven är varken baserade på för höga kvalieskrav eller krav som ine är verksamhessyrda. 020 MBO: Omhänderas genom fleråriga inveserings- och underhållsplaner 00 KSN: För illgång ill akuell lagsifning har vi som söd, föruom egna juriser, Noisum. I Noisum finns laglisor relaerad ill vår verksamhe. arbeare kan se laglisorna. Resp processägare (ledningsgruppen) ansvarar för a dokumenera på vilke sä Locum eferlever gällande lagsifning, exempelvis genom länkar ill ruinbeskrivningar i en handbok eller insrukioner i en riklinje och e daum för när eferlevnadskonroll genomfördes (längs ill höger i lisan). Lageferlevnadskonroller genomförs även vid exern- och inernrevisioner. 096 KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab av 2

3 () 3 Legala risker/brisande eferlevnad av regelverk Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling Risk a SLL:s och bolages syrdokumen ine följs. Riskvärde: 4.23 ( ) 095 EK: FUP:ar (fasighesuvecklingsplaner) framagna av SFI finns illgängliga på Locumporalen sedan augusi. SFI:s fasighesuvecklingsplaner är framagna för a säkersälla den långsikiga uvecklingspoenialen hos landsinges sraegiska fasigheer. Planerna definierar förvalningsförusäningarna för Locum AB och ugör ugångspunk för planeringen av enskilda projek. 095 CAH: En enkä avs inernkommunikaion är genomförd och redovisas för ledningsgruppen i okober. I dokumene finns e anal ågärdsförslag. 094 STH: Poral (del av locum.se) där syrdokumen rörande fasigheerna finns samlade håller på a uformas. Syfe är a förenkla för såväl planering och genomförande av byggprojek som förvalning och drif. Presenerad för Beredning Infrasrukur och Fasighesinveseringar i augusi, posiiv respons. Beräknad lansering senhösen PIB: Framagande av ruiner/arbessä för a ydliggöra SLL:s nya inveseringssraegi pågår GHA: Ny beredskapsfunkion inräad (krav i SLL:s krisberedskapsplan) 0504 CAH: Informaion vid inrodukion för nyansällda CM: Ny egenkonroll och projekplan är framagen för a säkersälla a lagar och regler eferföljs i våra projek EK: Koncepprogram för nybyggnad och Koncepprogram för rum på vårdavdelning preseneras för syrelsen i maj, i syfe a beskriva bakgrund och syfe. Översyn och revidering av koncepprogram genomförs koninuerlig, bland anna för a säkersälla lag- och myndigheskrav sam krav i SLL:s syrdokumen STH: Granskar handlingar i sörre usräckning för a säkersälla a gällande lagar och förordningar uppfylls GHA: Evenuella avseg lyfs, besluas och dokumeneras. 030 KSN: Akuell lagsifning sam flera av SLL:s syrande dokumen är inarbeade i Locums syrdokumen, bland anna i Byggnadsekniska riklinjer och koncepprogram. Locums byggnadsekniska riklinjer är e syrel för a säkersälla lokaler för god vård a lagkrav följs, a krav avs paiensäkerhe uppfylls och a arbesmiljön i lokalen är god en gemensam sandard som ska gälla för fasigheer förvalade av Locum. Riklinjerna kan även illämpas för inhyrda lokaler. 007 PIB: Arbee pågår illsammans LSF:s avdelning Analys & Uveckling sam en exern projekledare för a förbära srukuren för Locums byggnadsekniska riklinjer. 23 LCA: Faciliy Managers och FM Specialiser följer upp a syrdokumen följs uifrån aval. 020 KSN: LSF:s avdelning Analys & Uveckling har genomför en genomlysning av Locums riklinjer. Resulae visar a Locums riklinjer i sig syfar ill a bevaka verksamheens kor- och långsikiga verksamheskrav. Kraven är varken baserade på för höga kvalieskrav eller krav som ine är verksamhessyrda. 030 KSN: Revisioner genomförs regelbunde på Locum, såväl inerna som exerna revisioner för a säkersälla eferlevnad av syrdokumen sam hia förbäringsområden. 096 KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab av 2

4 () 24 Omvärldsrisk Pågår () 35 Legala risker/brisande eferlevnad av regelverk Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling 09 CAH: E exern föreag kommer a granska Locums arbeares engagemang i andra verksamheer (bisyssla) under ok-dec. Vad som gäller ydliggörs bland anna i Riklinje för exerna konaker CAH: Tydliggörs i Vår sä a vara sam i Riklinje för exerna konaker DRN: Vid vårens inernrevision ses bland anna fakuraprocessen över. Risk för oegenligheer - a bolages arbeare eller samarbesparners agerar på e oeisk eller olaglig sä.ex. genomför bedrägerier, ger eller ar emo mua. Risk a bolages arbeare agerar uifrån jäv eller inressekonflik ex vid olika former av beslu. ( ) 0429 EK: Tar upp frågorna på APT-möen och i arbearsamalen GHA: Forsa arbee Vår sä a vara och Locums föreagskulur. 23 CH: Vid rekryering används fr o m våren bakgrundskonroll för vissa roller. Avseende uökad konroll av bisyssla ska facklig samverkan genomföras under Q. Ubildning Riklinje för exerna konaker genomfördes för samliga arbeare under december. 23 KSN: Vår sä a vara publicera på inranäe. Möe boka m Pauline Göhberg (handläggare naionell CSR-arbee hos LSF) avs användande av SLL:s Uppförandekod vs Vår sä a vara genemo leveranörer o andra exerna inressener i upphandling sam via locum.se. 23 DRN: Fakuror haneras allid av mins vå personer. Besällning ska finnas ill fakuraunderlage. När fakuran aeseras skapas e bealningsunderlag som 2 personer på ekonomi godkänner för överföring ill banken. Planering pågår för a genomföra regelbundna sickprovskonroller på fakuraflöde, e försa sickprov kommer a genomföras vid inernrevision våren Riskvärde: 3, KSN: Ukas ill folder för Vår sä a vara (sam underlag f inerakiv ubildningsmaerial o ex ill inranä o locum.se) på remiss hos samliga arbeare åres sisa morgonsamling 8 dec. 206 KSN: Locumdagen: Arbee kring Vår sä a vara m samliga ansällda. 007 KSN: Områden för dilemmadiskussioner vid chefskonferens (även srukur för innehåll i Vår sä a vara): Respek för lagar och regler, Inressendialog Mänskliga räigheer Ansvarsfulla/eiska affärsmeoder Omsorg om miljön, Uveckling av lokalsamhälle. 096 KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. Risk a den höga inveseringsnivån i Sockholmsregionen påverkar bolage vid genomförande av de sraegiska byggprojeken. Kommenar: Bris på rä kompeens hos leveranörer och konsuler, vilke kan leda ill ökade kosnader och förseningar i byggprojeken. ( ) 095 CAH: Den höga inveseringsnivån i Sockholmsregionen innebär även risk för a ine få behålla personal. Föruom påverkan på illgången ill rä kompeens hos leveranörer och konsuler och möjligheen a rekryera. 09 CM: Inensifiera arbee projekplan, egenkonroll mera. "Ordning & reda" och gemensam arbesä påverkar såväl arakivieen inern som genemo den exerna marknaden på e posiiv sä CAH: Den höga inveseringsnivån påverkar även lönenivån vilke i sin ur påverkar illgången ill rä kompeens såväl hos exerna konsuler som för rekryering ill Locum CM: Arbee "Arakiv besällare" har inensifieras: Informaionsräff för enreprenörer; Planerade projek har annonseras på TendSign; Nyhesbrev Projek har publiceras; Marknadsför respekive projek; konak marknaden; Bevakning av marknadsuvecklingen; Översyn av AF-del KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab Riskvärde: 4,67 4 av 2

5 () 28 Risk för förroendeskada Pågår () 37 Omvärldsrisk Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling Exremväder En risk som ine har behandlas i riskanalysen men som behöver uppmärksammas är konsekvenser på fasighesbesånde i händelse av exrem väder. Exrema väderförhållanden kan vara lokala, exempelvis skyfall eller en sorm. Men de kan också handla om väderlek som dominerar under en längre id, exempelvis värmebölja eller sräng kyla. ( ) 094 CM: Vi säkersäller a informaion når pågående byggprojek vid varningar kring exrem väder (exempelvis sorm): Såsom påminnelser a se över väderskydd, byggnadssällningar och byggkranar. Informaionen kommer bland anna från Locums beredskapsfunkion CAH: De ingår i den nya Beredskapsfunkionens åagande a koninuerlig hålla sig uppdaerade kring och rapporera väderförhållanden EK: Ingår som del i framagande av nya Fasighesuvecklingsplaner illsammans SFI STH: Länssyrelsen genomför workshop kring krisberedskap vid skyfall och sora översvämningar i Sockholmsregionen där Locum delar GHA: Forsa arbee enlig "De robusa sjukhuse" (el-, värme-, luf-, vaen- sam övrig eknisk försörjning ec). 006 KSN: För de sraegiska inveseringarna genomförs en riskanalys för olyckslaser* inom ramen för arbee Eurocode (sandard för byggnaioner), där as hänsyn bland anna ill Exremväder. *= Oförusedda kraf- eller ryckbelasningar som överskrider de man har dimensionera byggnaden för vid nybyggnaion, för byggnader som är högre än re våningar över jord. 096 RFG: Förmågebedömning genomfördes under 2006 och 2007 för a bl a bedöma Locums organisaion illhörande drif- och servicebolags förmåga a hanera den här ypen av händelser. Uifrån förändringar i upphandlad och egen organisaion sam genomförande av om-, ill- och nybyggnadsprojek genomförs förnyade risk- och förmågeanalyser under som forsäer under KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. 095 CAH: Vi har agi fram en inern film som beskriver hur vi kommunicerar kring sörningar LCA: Avseende lokalvården (FM-jäns) har vi för närvarande veckomöen för a följa upp leveransen, upphandlade kvaliesconrollers följer upp leverans enlig INSTA 800 och Dansk hygiensandard. 094 STH: Samarbee iniiera kundernas miljösamordnare, vå uppskaade möen är genomförda hiills. 094 CM: Med hjälp av verkyge "Byggprocessmäning" görs löpande avsämningar under projekes gång, avseende kundens upplevelser av genomförande. Dea underläar direka ågärder CAH: I kommunikaionsplaner för respekive projek ydliggörs viken av a proakiv informera hyresgäserna om vad som händer i projeken. E nyhesbrev avseende vad som händer inom respekive sjukshusområde skickas per mail ill berörda inressener. Risk a kunderna är missnöjda bolage och dess jänser om bolage ine kan möa och illgodose kundernas behov. Riskvärde: 4,40 ( ) 0429 EK: Arbear a a fram Förvalningsplaner för samliga sraegiska fasigheer för en långsikig, effekiv och ekonomisk hållbar fasighesförvalning GHA: Genomför rygghesronder/gå-urer; Framagna planer per kundansvarig för kundmöen; Tidsaa akiviesplaner/kundområde uifrån analyser av NKI-undersökningen; Delar i redakionsarbee av uppdaering av locum.se. 23 LCA: Ny FM-organisaion fler konakpersoner genemo kund. Vi arbear mer proakiv. Under kommer kvaliesconrollers a ansällas för a följa upp leveranser CM: Ubildningsprogramme Arbea i vårdens lokaler används i alla projek. PULS-möen genomförs illsammans kund i många av Locums projek. Nyhesbrev ill kunderna gång/månad bl a m informaion om projeken sam sörningsinformaion. Visualisering för a ydliggöra slulig uformning av lokal är mycke uppskaa av våra kunder. 23 DRN: Införande av e-fakura har s under, vilke uppskaas av kunder. 23 MBO: Huvudenréer på Maria sjukhus o kobergs sjukhus har uvecklas enlig Locums enrékoncep. Försudie för huvudenré i Huddinge framagen. Husguider är framagna för flera objek. Lean-eam illsammans m 3 kunder i syfe a uveckla gemensamma processer. Delagi i arbee m Locums nya kundjäns. Sa upp fler digiala informaionsskärmar på de sörre sjukhusen sam Löwensrömska, Sabbasberg och Maria sjukhus. Drifsraegin genomförd ill sor del. Objeksspecifika ågärdsplaner uifrån NKI- och drifenkäsresula genomförda ill sor del. Flera olika kundakivieer genomförda ex cykelfixardagar, ljusbyardagar (adven) ec. Genomför ågärder enlig underhålls- och inveseringsplaner i samråd kunder. Översyn av processer pågår KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. 5 av 2

6 () 33 Risk för förroendeskada Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling 0934 LCA: För FM-jänsers samliga leveranörer sälls krav på ID DRN: Skaeverkes leveranörskonroll hösen (Locum och LFS) är genomförd, analys åersår. 094 CM: Vi forsäer a kravsälla och följa upp våra leveranörer och enreprenörer, under 206 fokus på risken för svar arbeskraf. Arbee pågår för a a fram ruiner och verkyg för a eferleva den nya lagen avseende personalliggare som gäller fr o m (för projek över 4 prisbasbelopp). Samarbee sker Skaeverke för a ureda oklarheer och prakiska lösningar. E piloprojek pågår fyra inloggningssaioner för ID06. Risk a våra enreprenörer unyjar svar arbeskraf sam ine har e srukurera arbee mo korrupion. Riskvärde: 4.0 ( ) 094 KSN: Vi forsäer a kommunicera och diskuera Vår sä a vara, bl a via inranäe CAH: Filmen "A arbea för Locum i sjukhusmiljöer" undersryker Locums vision och värderingar. Filmen ska alla som arbear se och därefer svara på frågor för a kunna kviera u väs/armbindel AGI: Samverkan Skaeverke pågår. Genomför eser av ackredierade ID06-lösningar, som kan underläa säkersällande av leveranörers lageferlevnad. Den 22/5 preseneras lösningen för projekavdelningen, därefer genomförs piloprojek GHA: Syrs genom aval drifenreprenörer, DE arbear mer sällan underenreprenörer AGI: Tidplan för forsa arbee as fram. Ruinbeskrivning för ID06-konroller revideras. Yerligare 3 konroller genomförs under Q. 23 CM: E arbee illsammans Byggherrarna och FOBS - Forum för offenliga besällare i Sockholm gällande arbesmiljö/säkerhe/svar arbeskraf kommer a inledas under våren KSN: ID06-konroll genomförd på Löwensrömska (UA) --2 KSN: ID06-konroll på S: Görans sjukhus (UA) KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. 6 av 2

7 () 20 Verksamhesrisk Pågår () 34 Risk för förroendeskada Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling Risk a bolage ine uppnår miljömål gällande energi, maerial och kemikalier i de miljöpoliiska programme, Miljöumaning EK: Samarbesmöen genomförs Miljö- och energienheen för a säkersälla vilka miljöfrågor som behöver vara i Tidiga skeden (Behovsanalys och Försudie). 094 LCA: För FM-jäns Lokalvård används av landsinge godkända kemikalier och orra sädmeoder där de är möjlig. 094 STH: En "5+9-lisa" för energisparågärder besluad i Locums ledningsgrupp punker från energikarläggningen, de övriga 5 punkerna är sörre energisparågärder inom fasighesbesånde. Kommenar:* Om kemikalier, farlig avfall och fasighes-föroreningar ine haneras på korrek sä kan de ha långidseffek effek både på människors hälsa och på miljön. Farlig avfall kan uppkomma vid byggprodukion och drif. Exempel på fasighesföroreningar är asbes, kvicksilver, PCB. Vid ombyggnad och sanering omhänder-as fasighesföroreningar. Felakig hanering av kemikalier, farlig avfall och fasighesföroreningar innebär a bolage ine eferlever lagsifningen. Riskvärde: 3,73 ( ) 094 CM: Genomföra och uvärdera piloprojek för åeranvändning av byggmaerial sam a fram ruin. 094 GHA: Vi ser över möjligheen ill samverkansprojek våra upphandlade drifenreprenörer, bland anna kring: Minskad energiförbrukning; en bra arbesmiljö; samverkansfrågor mellan olika kund- och fasighesområden ec. E projek som bland anna syfar ill a yerligare ydliggöra och effekivisera vår arbee a nå SLL:s och våra mål. Gemensamma indikaorer för hållbarhe (ISO 26000) är en del i samarbee GHA: Planeringen för insallaion av solceller på ak forgår. Energideklaraioner på del av besånde pågår (pga lagförändring) CAH: Tydliggörs i såväl Vår sä a arbea som i Vår sä a vara. Inarbea i affärsplan och avdelningsvisa verksamhesplaner EK: Arbear a a fram Förvalningsplaner för samliga sraegiska fasigheer för en långsikig, effekiv och ekonomisk hållbar fasighesförvalning. I Förvalningsplanen ingår energi- och miljöplaner STH: Vi redovisar ufall/erial och besluar och planerar yerligare ågärder för a uppnå målen GHA: Varje kundområde redovisar, vid verksamhesgenomgång, den uppdaerade planen för a uppfylla krav i Miljöumaning 206. Drifenreprenörer redovisar kemikalieanvändningen i SLL:s sysem KLARA. 23 STH: Energikarläggning e fokusområde i affärsplan, e anna fokusområde är a insallera solceller på sjukhusaken. 23 CM: Arbee pågår kring konsekvensanalyser miljöbyggnad för projeken. Informaion på avdelningsmöen kring miljöumaning sam Locums miljömål. Den nya projekplanen förydligar viken av energi- och miljömål. 020 KSN: GAP analys mellan miljöumaning 206 och Miljöbyggnad Guld (SFI ansvarar för denna akivie och fråga har skickas från Locum avseende när projeke kommer igång.) 096 KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab Risk för idsförskjuningar av och ökade kosnader för projeken på grund av överklagande av bygglov och dealjplaner sam överprövningar efer upphandlingar. Riskvärde: 5,0 ( ) 094 CM: a informaions-/boendemöen genomförs. Bra öppna dialoger leveranörer, som exempelvis informaionsmöen där byggbranschen bjuds in, minskar risken för överprövningar vid upphandlingar CAH: Boendemöen ingår i kommunikaionsplaner för respekive projek CM: Möen har hållis på akuella BRF:er och vissa uredningar har genomförs, exempelvis "Solsudier" EK: Inressendialogen berörda forgår koninuerlig. 23 EK: Dialogen övriga inressener, exempelvis Skönhesråde och kommuner har uvecklas. 23 CM: Dialog närboende i form av boendemöen har uvecklas KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. 7 av 2

8 () 2 Verksamhesrisk Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling 095 GHA: framagande av ruiner/arbessä för a ydliggöra SLL:s nya inveseringssraegi pågår en ä dialog mellan Locum, SFI och SLL Ekonomi & Finans om hur beslu ska lyfas inom Landsinge gällande sraegiska fasighesinveseringar. Risk för förseningar i projek på grund av a de saknas beslu eller a beslu as för sen i projeken från inblandade parer angående evakuering av befinliga hyresgäser. Risk för a de uppsår viser kunder i samband evakueringar och omflyningar sam a kundernas evakueringsbehov ine kan lösas på e bra sä i samband om-, ny- och illbyggnad. Riskvärde: 4,86 ( ) Kommenar ill risken uifrån riskanalys : Planera vårdinnehåll och inrikning på respekive sjukhus spelar en avgörande roll för e effekiv genomförande av byggprojeken. Osäkerhe kring vårdinnehåll de vill säga var vilken vård skall bedrivas påverkar bland anna budge- och idsramar vid genomförande av byggprojeken DRN: Förydliga och kommunicera illämpningen av omsällningskosnader CM: Besked om uppsägningar av hyresgäser har erhållis sen, förhandlingar och evakureringar pågår GHA: Tä dialog hyresgäser i samband evakueringar genom respekive kundansvarig, hjälp av inhyrare för a få hia lämpliga permanena/illfälliga lokaler å hyresgäsen. Flöde framage för a ydliggöra olika ansvarsdelar SFI/Locum i avalsprocessen. 23 DNR: Inför -208 har SLL avsa el för omsällningskosnader. 23 EK: Vid framagande av nya Fasighesuvecklingsplaner illsammans SFI ser vi över behove av framida evakueringslokaler. 23 PIB: Ansvarsfördelningen gällande sraegiska fasighesfrågor och inveseringar enlig undereckna aval mellan SFI och Locum AB. Övergripande aval avseende sraegiska fasighesinveseringar och fasighesfrågor inom vården. Aval mellan SFI och Locum AB avs hanering av sraegiska fasighesfrågor. Överenskommelse avseende mallar under försudie- och programfas sam genomförandeaval sam mallar för uppdragsaval försudiefas, uppdragsaval programfas respekive uppdragsaval genomförandefas. n för Locum AB har vid syrelsemöen den 25/9 och den 20/ informeras om de pågående arbee a klargöra Locums roll och uppdrag anledning av de nya ägardirekiven. Från och den januari har Locum en ny syrelse som uses av landsingsfullmäkige. Den nya syrelsen kommer a informeras om förydligande av gränssni/ansvar som räffas mellan SFI och Locum vid syrelsens försa sammanräde den 30 januari KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. 8 av 2

9 () 22 Verksamhesrisk Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling 095 GHA: framagande av ruiner/arbessä för a ydliggöra SLL:s nya inveseringssraegi pågår en ä dialog mellan Locum, SFI och SLL Ekonomi & Finans om hur beslu ska lyfas inom Landsinge gällande sraegiska fasighesinveseringar PIB: Framagande av ruiner/arbessä för a ydliggöra SLL:s nya inveseringssraegi pågår EK: E forum för övergripande vårdsraegiska frågor "Samordnande forum vård" håller på a uformas. Birädande hälso- och sjukvårdsdirekör kommer a leda gruppen. Kommenar ill risken uifrån riskanalys : Planera vårdinnehåll och inrikning på respekive sjukhus spelar en avgörande roll för e effekiv genomförande av byggprojeken. Osäkerhe kring vårdinnehåll de vill säga var vilken vård skall bedrivas påverkar bland anna budge- och idsramar vid genomförande av byggprojeken. Risk a ansvar och roller uppfaas som oydliga mellan de organ i landsinge som arbear planeringen och genomförande av de sraegiska inveseringarna i Framidsplanen. Risk a bolage ine kan leverera de sraegiska projeken enlig landsinges önskemål. Riskvärde: 4,74 ( ) 0504 CAH: Kommunikaionsdirekör och kommunikaionschef ingår i kommunikaionsnäverke för FHS inom HSF. informaion ill poliiken DRN: VD förankrar förslag på definiion av Sraegiska fasighesinveseringar SFI CM: SLL:s nya inveseringssraegi är besluad och arbee a klargöra innebörden för Locum och Locums syrelse pågår. Ersäningsinveseringar som görs i samband sraegiska inveseringar är Sraegiska fasighesinveseringar och är där SFI:s ansvar PIB: PM framage av VD-saben avs de nya avalens påverkan på Locums roll och ansvar. Inga sörre förändringar behöver genomföras i Locums ledningssysem uifrån ny ägardirekiv och aval LSF/SFI. De behövs ingen förändring i besluad processkara värfunkionell kärnprocess m beskrivning. Däremo behöver ingående delar, främs processområde för genomförande av byggprojek, uppdaeras enlig fassällda uppdaeringsruiner och ur e helhesperspekiv enlig flöde i kärnprocessen STH: Genomgång av aval inern inom Locum för varje kund- och projekområde. 23 PIB: Ansvarsfördelningen gällande sraegiska fasighesfrågor och inveseringar enlig undereckna aval mellan SFI och Locum AB. Övergripande aval avseende sraegiska fasighesinveseringar och fasighesfrågor inom vården. Aval mellan SFI och Locum AB avs hanering av sraegiska fasighesfrågor. Överenskommelse avseende mallar under försudie- och programfas sam genomförandeaval sam mallar för uppdragsaval försudiefas, uppdragsaval programfas respekive uppdragsaval genomförandefas. n för Locum AB har vid syrelsemöen den 25/9 och den 20/ informeras om de pågående arbee a klargöra Locums roll och uppdrag anledning av de nya ägardirekiven. Från och den januari har Locum en ny syrelse som uses av landsingsfullmäkige. Den nya syrelsen kommer a informeras om förydligande av gränssni/ansvar som räffas mellan SFI och Locum vid syrelsens försa sammanräde den 30 januari PIB: Landsingssyrelsen ska, genom funkionsområde Sraegiska fasighesfrågor och inveseringar, i samverkan Locum ha genomför den ändrade ansvarsfördelningen senas den 3/ KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. 9 av 2

10 () 23 Verksamhesrisk Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling Risk a de långsikiga värde för fasigheerna priorieras bor i byggprojek för a hia enklare och billigare lösningar. Snabba beslusprocesser kan leda ill brisfälliga beslusunderlag. Risk a evenuella avseg från byggnadsekniska riklinjer och övriga verksamhessyrande dokumen ine konsekvensbeskrivs, haneras, besluas och dokumeneras. Kommenar: Avseg från riklinjer, fassällda ruiner och arbessä kan exempelvis ugöra risk för högre framida drif- och underhållskosnader sam sämre miljö- och energilösningar. ( ) 095 EK: E uvecklingsprojek kring byggkosnader och nyckelal pågår illsammans SFI. Dels för a hia jämförbara nyckelal för byggprojek ( ex Väsra Göalandsregionen och region Skåne), dels för a yerligare analysera kosnadspåverkande lösningar i syfe a hia rä nivå CM: Arbee a yerligare kosnadseffekivisera byggprojek har påbörjas EK: Koncepprogram för nybyggnad och Koncepprogram för rum på vårdavdelning preseneras för syrelsen i maj, i syfe a beskriva bakgrund och syfe STH: Ser yerligare över kosnadspåverkande områden uan a göra avkall på lag- och myndigheskrav, kvalie ec 0425 GHA: Evenuella avseg lyfs, besluas och dokumeneras. 23 EK: Arbear illsammans övriga SLL för a a fram koncepprogram för psykiariska vårdavdelningar. 23 PIB: Arbee pågår illsammans LSF:s avdelning Analys & Uveckling sam en exern projekledare för a förbära srukuren för Locums byggnadsekniska riklinjer. 030 KSN: Akuell lagsifning sam flera av SLL:s syrande dokumen är inarbeade i Locums syrdokumen, bland anna i Byggnadsekniska riklinjer och koncepprogram. Locums byggnadsekniska riklinjer är e syrel för a säkersälla lokaler för god vård a lagkrav följs, a krav avs paiensäkerhe uppfylls och a arbesmiljön i lokalen är god en gemensam sandard som ska gälla för fasigheer förvalade av Locum. Riklinjerna kan även illämpas för inhyrda lokaler. 020 KSN: LSF:s avdelning Analys & Uveckling har genomför en genomlysning av Locums riklinjer. Resulae visar a Locums riklinjer i sig syfar ill a bevaka verksamheens kor- och långsikiga verksamheskrav. Kraven är varken baserade på för höga kvalieskrav eller krav som ine är verksamhessyrda. 096 KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab Riskvärde: 4,72 0 av 2

11 () 26 Verksamhesrisk Pågår () 25 Verksamhesrisk Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling 095 EK: Uppdragsgenomgångar arbeare för a säkersälla a alla har en jämn arbesbelasning. 094 LCA: Tillfälliga resurser på plas för a fungera som avlasning, rekryering pågår av flera arbeare CM: Rekryeringar av projekledare, projekchefer och projekekonomer har genomförs i syfe a skapa förusäningar för rä nivå på arbesbelasning CAH: Den höga inveseringsnivån påverkar även lönenivån vilke i sin ur påverkar illgången ill rä kompeens såväl hos exerna konsuler som för rekryering ill Locum. Vi har genomför inern ubildning i sressprevenion. Medveenheen om risken är hög. Risk a bolage ine kan erbjuda sina ansällda en accepabel arbesbelasning, kompeensuveckling sam en säker arbesmiljö. Kommenar: Medför sress, konfliker och svårigheer a prioriera. ( ) 0504 CM: Rekryeringar av projekledare, projekchefer och projekekonomer pågår STH: Vi arbear akiv sressförebyggande frågor och hur de påverkar den enskilde a arbea i en organisaion i förändring. 23 PIB: HR-generalis har genomför workshops om arbesmiljöarbee på Locum illsammans Locums chefer 23 LCA: Fasighesförvalningssyseme Landlord implemeneras som e söd. Ny FM-omorganisaion sa vå enheschefer för en bäre srukur. Nya arbeare rekryeras. Samla avdelningen på en gemensam plan. Ser över behove av kompeensuveckling. 23 CAH: Skyddsronder på Locums huvud- och lokalkonor genomförs koninuerlig i enlighe SAM Riskvärde: 4,62 0 CAH: För a behålla arbearna sasar Locum mycke på löpande uveckling av individen, verksamheen och arbessäe. A ha en bra balans mellan arbesliv och privaliv är någo som vi ser som väldig vikig. personalledande chefer ska ha ubildningskoncepe Uvecklande ledarskap som plaform. ubildning har även genomförs för chefer i arbesmiljö, SAM och rehab. Forsa kundvårdsubildning seg 2 sam Budskapsubildning har genomförs under. Den inerakiva ubildningen "A arbea för Locum i sjukhusmilljö" har genomförs av samliga arbeare och samarbesparners. Cirka 30 arbeare har genomgå ubildning i MIljöbyggnad kurs B. 0 CAH: Under påbörjades revidering av samliga roller inom Locum, avseende definiion av roll sam ansvar och befogenhe. Synkroniseras BAS-värdering och ProCompeence. Under Q kommer chefer respekive fackliga represenaner a granska rollbeskrivningarna. 096 KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. Risk a bolage ine lyckas arahera och rekryera enlig framida personalbehov sam a nyckelkompeenser lämnar bolage. Kommenar: Bland anna på grund av förändringar i bolages uppdrag. Riskvärde: 4,60 ( ) 09 CM: Inensifiera arbee projekplan, egenkonroll mera. "Ordning & reda" och gemensam arbessä påverkar såväl arakivieen inern som genemo den exerna marknaden på e posiiv sä CAH: Kännedomen om Locum har under de senase åren blivi högre. Arbesmarknaden i Sockholms län avseende de kompeenser vi söker är mycke konkurrensusa. Locums arakionskraf kan snabb urholkas STH: Vår arbee och uveckling inom hållbarhesfrågor, miljö, BIM, eknik i fasigheer araherar kompeena arbeare a sanna kvar och nya a börja hos oss GHA: Delar akiv på högskolornas olika arbesmarknadsdagar sam Locums Öppe-hus akivieer. Rekryerar framgångsrik nya arbeare som vill arbea samhällsnya. 23 CH: Solhe och anale ambassadörer har öka i NMI-undersökningen för. IPMA:s (projekledarcerifiering) implemeneras under. Öppe hus för seniorer senarelag. Vi arbear vidare sociala ier, sraegi ej fassälld. Försöksverksamhe under försa halvåre bilpool för resor i jänsen. Koninuelig arbee arbesmarknadsdagar och andra arenor för a göra Locum kän för framida arbeare sam erbjuder prakikplaser och examensarbeen ill suderande. Forsa delagande som föredragshållare på Business Arena och Dagens Medicin och andra relevana seminarieillfällen KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. av 2

12 () 29 Verksamhesrisk Pågår () 27 Verksamhesrisk Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe ÄRENDE 06 Bilaga 4 Förbäringsförslag Daum Avvikelse avseende vår arbessä Överlämna ill processägare Svar från (VD, vvd sam resp avdelningsdirekör i ledningsgruppen) eller från flera processägare (exempelvis i punker rörande ) Senase åerkoppling 0827 PIB: En ny beredskapsfunkion har inräas i juni, de ingår i åagande a koninuerlig uppdaerara sig kring omvärldshändelser som kan påverka verksamheer GHA: Vi arbear akiv a yerligare öka samarbee mellan byggenreprenörer och drifenreprenörer i fasigheerna. Risk för sörningar som gör a verksamheen eller kundens verksamhe avsannar hel/delvis. Kommenar: Exempelvis avbro i el-, vaen- eller värmeförsörjning ( ) 0504 CAH: I kommunikaionsplaner för respekive projek ydliggörs viken av a proakiv informera hyresgäserna om vad som händer i projeken. E nyhesbrev avseende vad som händer inom respekive sjukshusområde skickas per mail ill berörda inressener GHA: Kundansvariga (specifika kundansvariga för sörre projek) finns akiva i planeringen och genomförande av byggprojek i syfe a säkersälla koninuerlig verksamhesdrif. 23 LCA: Leveransplik e av kraven på rangordnade ramavalsupphandlade leveranörer i FM-aval (3 leveranörer för varje jäns och område) viesklausul. 23 MBO: E fleral hyresaval har ecknas för evakuering av Sollenuna, för uflyning under. Evakueringspaviljonger på S: Göran, Danderyd, Söderälje och Löwensrömska Riskvärde: 4,50 23 CM: arbee Pulsmöen o akiv informaion ill kunderna. Nyhesbrev ill kunderna skickas u gång/månad bl a informaion om projeken sam sörningsinformaion KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. Risk a kundnöjdheen/nki sjunker i samband de sora ombyggnadsprojeken då de kan uppfaas som rörig byggarbesplaser på sjukhusområdena. Riskvärde: 4,37 ( ) 0504 CAH: Vi arbear mycke bygg- och sörningsinformaion. I idningen RUM sam på locum.se beskriver vi vad som händer och visar visionsbilder av gesalningen av sjukhuse. Locums kundjäns finns illgänglig dygne run för a svara på frågor. I kommunikaionsplaner för respekive projek ydliggörs viken av a proakiv informera hyresgäserna om vad som händer i projeken. E nyhesbrev avseende vad som händer inom respekive sjukshusområde skickas per mail ill berörda inressener CM: För a hålla en hög nivå på informaionen om projeken ill våra kunder har kommunikaörer ansälls och erhålli ansvar för e sjukhusområde. I resp projek finns även konsulsöd som koninuerlig arbear a informera våra kunder och övriga inressener GHA: Kundansvariga (specifika kundansvariga för sörre projek) finns akiva i planeringen och genomförande av byggprojek i syfe a minimera sörningen. Sräva efer a hia "fredade yor" inom sjukhusområde som ine sörs av de sora ombyggnaioner. 23 CM: Ubildningsprogramme Arbea i vårdens lokaler används i alla projek. PULS-möen genomförs illsammans kund i många av Locums projek. Nyhesbrev ill kunderna gång/månad bl a m informaion om projeken sam sörningsinformaion KSN: Ågärder beskrivs i verksamhesplaner för och följs därefer upp löpande av VD-sab. INITIALER: NBN=Nahalie Boulas Nilsson VD om 033; PIB=Per-Inge Buskas vice VD; KSN=Karin Sjöndin Kvalieschef; AGI= Anders Gidrup Säkerheschef; (RFG=Rikard Fröling id. Säkerheschef); MBO=Marie Boesad Fasighesdirekör, f VD fr o m ; DE/DRN=Dan Eriksson Ekonomidirekör; MCG=Magnus Colling Upphandlingschef; TH=Saija Thacker Teknisk direkör; CH=Chrisina Hallberg HR- och kommunikaionsdirekör; EK=Emma Kinch Direkör Fasighesuveckling; CM=Claes Magnusson Projekdirekör THAH=Thomas Ahlberg ÅB=Åsa Berg Kommunikaionschef; GHA=Gusav Hansad f Fasighesdirekör fr o m av 2

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp

delaktighet *KATO- kamratskap och tolerans i skolan, *Elevskyddsombud, Skolmåltidskommittén *En politisk styrgrupp Barnkonvenionen i Ösergöland (2007 enl. ) hp://www.barnombudsmannen.se/enka_kommun.aspx?pageid=7133 Kommun Beslu Syrdokumen Boxholm Nej Ja ska illämpas i syrdokumen./ifoplan, Skolplan Finspång Ja Ja ska

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

BESLUT 1(2) Granskning av intern kontrollplan Granskning har genomförts av Intern kontrollplan 2015 utifrån angivna åtgärdsförslag.

BESLUT 1(2) Granskning av intern kontrollplan Granskning har genomförts av Intern kontrollplan 2015 utifrån angivna åtgärdsförslag. locum. VÄRDEN FÖR VÅROE:N 206-02-25 - ÄRENDE BESLUT (2) 206-0-26 LOC 409-0676 Syrelsen för Locum AB Granskning av inern Ärende Granskning har genomförs av uifrån angivna ågärdsförslag. Förslag ill beslu

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress

Inbjudan och program till seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress KONGRESS Inbjudan och program ill seminariedag i samband med Handikappförbundens kongress Qualiy Winn Hoell i Haninge den 20 maj kl 9.00-15.00 9.00-10.00 Kaffe och regisrering 10.00-11.00 Öppnande av kongressen

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Kommunhuset, Revelj kl Gunilla Aronsson, c

Kommunhuset, Revelj kl Gunilla Aronsson, c Sammanrädesprookoll 1(14) -Plas och id Kommunhuse, Revelj kl 13.00 15.45 Besluande Per-Inge Peersson, c, ordf Göran Lundberg, s Amanda Svensson, m Eva Svedberg, s Sure Persson, m Sig Andersson, s Karin

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

öka 500 st Svårt få fram sommarjobbsplatser Ändamålet konkurrerar delvis med behov av praktikplatser för Jobbtorg m.fl.

öka 500 st Svårt få fram sommarjobbsplatser Ändamålet konkurrerar delvis med behov av praktikplatser för Jobbtorg m.fl. Dnr 11-652-2011 ILS : Risk & Väsenlighe Indikaorer - Verksamhesområde Indikaor Arbesmarknadsågärd er Effekivie Ekonomi Anal ungdomar som få sommarjobb i sadens regi (alla nämnder/bolag) Adminisraionens

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Bildningsförvaltningens regler och riktlinjer för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Bildningsförvalningens regler och riklinjer för godkännande av frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg Riklinjer för godkännande a bedriva frisående förskola, friidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utteryn Torsby kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utteryn Torsby kommun, Värmlands län BESLUT 1(5) Daum 2012-02-07 218-966-2012 Länssyrelsen Värmland Djurskydd & Vil Lars Furuholm Skyddsjak på varg i Fensbol och Ueryn Torsby kommun, Värmlands län Beslu Länssyrelsen i Värmlands län besluar

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia:

rättspsykiatri Vi har inte jämlik vård i Sverige 100 år av rättspsyk Tema n Jan Cederborg: n Historia: n Jan Cederborg: Vi har ine jämlik vård i Sverige n Hisoria: 100 år av räspsyk 4/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Tema räspsykiari Dea nummer av

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10

UNIVERSEN VÄRLDSKLASS. Studentliv i. SciLifeLab blir nationellt institut Sid 3. Flygresor i tjänsten ökar Sid 10 UNIVERSEN # 3 maj -12 årg 43 En idning för Uppsala universies medarbeare Sudenliv i VÄRLDSKLASS Sid 14 17 SciLifeLab blir naionell insiu Sid 3 Radions exper i Breivikräegången Sid 6 Flygresor i jänsen

Läs mer

den 25 april 2014 Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen Majoritet Majoritet Föreläsning 2 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

den 25 april 2014 Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen Majoritet Majoritet Föreläsning 2 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Arbesdomsolen Lag (1974:371) om räegången i arbesviser Arbesdomsolen i diskrimineringsviser: 3 opariska (varav 1 ordförande) + 1 arbesgivarledamo

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande Pensionsåldern och individens konsumion och sparande Om hur en höjning av pensionsåldern kan ändra konsumionen och sparande. Maria Nilsson Magiseruppsas Naionalekonomiska insiuionen Handledare: Ponus Hansson

Läs mer

TILLSAMMANS för bättre avtal 100% förändrat. Lagen som RÄTT PRIS. vårt arbete. Vägen till MED UPPHANDLINGSBOLAGET. hösten. Från lägsta pris till

TILLSAMMANS för bättre avtal 100% förändrat. Lagen som RÄTT PRIS. vårt arbete. Vägen till MED UPPHANDLINGSBOLAGET. hösten. Från lägsta pris till 20 år MED UPPHANDLINGSBOLAGET EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD UPPHANDLINGSBOLAGET hösen 2014 Lagen som förändra vår arbee Vägen ill 100% Från lägsa pris ill RÄTT PRIS TILLSAMMANS för bäre aval

Läs mer

bra boende Mer än Nr 1 / 2007

bra boende Mer än Nr 1 / 2007 Mer än bra boende Nr 1 / 2007 HFAB:s vd Jonas Hansson i samspråk med personal som ubildas för a kunna ge ökad service ill hyresgäser 65+. Mycke på gång i områdena De gångna åre har vari e fanasisk år för

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt

UNIVERSEN. #8 december -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. hållas hemligt UNIVERSEN #8 december -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Nya professorer Sid Prisade pedagoger Sid 8 Kosvearnas julbord Sid16 5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/.

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

I så hög utsträckning som möjligt bör utbyggnad ske i redan påverkade områden. Utnyttjande av redan påverkade områden innebär även en ANALYSKARTA 2.

I så hög utsträckning som möjligt bör utbyggnad ske i redan påverkade områden. Utnyttjande av redan påverkade områden innebär även en ANALYSKARTA 2. 6. Analys 6.1 Grundläggande planeringsprinciper för lokalisering av vindkraf i Hallsahammars och Köpings kommuner Följande grundläggande planeringsprinciper avser a ugöra grunden för lokaliseringen av

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer