Månadsrapport juli 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport juli 2011"

Transkript

1 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar sig till kunder som är högaktiva i sina placeringar. Fördelning aktier & räntor Vi behåller fördelningen mellan aktier och räntor för både hög- och lågaktiva kunder från förra månaden. Det har varit små förändringar i vår allokeringsmodell, vilket talar för bibehållen fördelning. Räntor 50% (+-0%) Aktier 50% (+-0%) Trender & Makroekonomi Sverige 18% (+-0%) Europa 3% (-6%) USA 12% (+3%) Asien 9 % (+-0%) Tillväxtmarknader 8% (+3%) USA Svagare konjunktur under sommarmånaderna Förhandlingar om skuldtak pågår Europa och Sverige Misstro om Grekland trots nytt sparpaket Stark svensk ekonomi bromsar in Japan Snabb återhämtning efter jordbävningen Tillväxtmarknader Kina i en lugnare tillväxtperiod Inflationsrisker i både Brasilien och Indien Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX USA PLUS SPAX Råvarustrategi BAS Alternativa placeringar Aktie-Ansvar Graal Total Ränte- och Valutautveckling Vi förväntar oss att Riksbanken vid sitt möte den 4 juli beslutar sig för att höja reporäntan med 25 punkter till 2,00 procent och att de samtidigt håller reporäntebanan intakt. Ränteprognoser Sveriges Reporänta 1,75 2,25 2,50 2,75 2 år 2,37 2,9 3,0 3,1 10 år 2,90 3,4 3,4 3,4 Stibor 3 mån 2,49 3,0 3,1 3,5 Stibor 6 mån 2,64 3,1 3,2 3,5 3 månader 3,99 4,50 4,60 5,00 2 år 4,39 4,92 5,02 5,22 5 år 4,99 5,43 5,53 5,63 10 år 5,48 5,98 5,98 5,98 Trots en stark ekonomi har kronan försvagats av fallande börser och ökade riskpremier kopplade till risken för en eventuell grekisk betalningsinställelse. Prognosen på tre månaders sikt är nu 8,90 med risk på uppsidan. På 6 till 12 månaders sikt räknar vi med en viss försvagning av kronan. Valutaprognoser USD/SEK 6,24 6,02 6,39 6,74 EUR/SEK 9,08 8,85 8,95 9,10 1 individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av

2 Analys Trender & Makroekonomi Konjunkturen har försvagats globalt, vilket tillsammans med oron om de grekiska statsfinanserna har påverkat finansmarknaderna. Positivt är att Japans ekonomi nu börjat återhämta sig och att låga marknadsräntor globalt stimulerar. Vidare har oljepriset fallit tillbaka efter att IEA (International Energy Agency) valt att ta av sina oljereserver. USA Svagare konjunktur under sommarmånaderna Förhandlingar om skuldtak pågår Flera indikatorer pekar på en ytterligare dämpning av optimismen bland amerikanska bolag och det finns tecken på att arbetsmarknaden inte är så stark som för 2-3 månader sedan. Den svaga industriproduktionen beror delvis på följdeffekter av skalvet i Japan, men efterfrågan har också hållits tillbaka av höga energipriser. Resultatet är att lagernivåer i vissa sektorer har stigit betydligt under våren. Produktionen kommer därför att öka måttligt de närmaste månaderna medan lagren säljs ut. Positivt är att bensinpriset i USA har fallit runt 8 procent och ytterligare fall inom några veckor är sannolikt, efter oljeprisets nedgång under juni månad. Lägre energipriser skapar köpkraft och pekar på bättre konsumtion under hösten. USA är nu nära att slå i sitt lagstadgade skuldtak. Republikaner och demokrater är oense om vilka eftergifter som måste göras för att höja taket, vilket har skapat osäkerhet på de finansiella marknaderna. Europa Misstro om Grekland trots nytt sparpaket Stark svensk ekonomi bromsar in Europeiska ledare har kommit överens om att inte tvinga privata investerare att förlänga återbetalningstiden av den grekiska skulden. Det skulle ha skapat stora förluster på flera europeiska banker och förvärrat krisen. Det var också positivt att Greklands parlament röstade genom ett nytt sparpaket. Tyvärr finns det fortfarande tvivel om att man kan genomföra de åtgärder man lovat på grund av svagare politiskt stöd för regeringen. Krisen kan komma att fortsätta oroa investerare under sommaren. Statistik över den europeiska ekonomin har varit svagare än prognostiserat och det pekar på svagare tillväxt även de närmaste månaderna. Tidigare hade södra Europa börjat gynnas av stark tysk tillväxt, men de senaste siffrorna tyder på en försvagning i de krisdrabbade länderna. Samtidigt växer fransk och tysk industri inte lika snabbt längre. Positivt är att den viktiga tyska IFO-indikatorn var stark. Trots skuldkrisen har den europeiska centralbanken, ECB, fortsatt att signalera ytterligare räntehöjningar på grund av en relativt hög inflation, vilken låg på 2,7 procent i juni. Storbritanniens tillväxt har varit svag under vintern och även under våren. Detaljhandel till exempel, föll kraftigt i maj jämfört med april och har varit svag det senaste året. De brittiska hushållens köpkraft har ätits upp av hög inflation och skattehöjningar och det är svårt att se en förbättring de närmaste månaderna. Ytterligare prishöjningar på energi och vatten har annonserats i Storbritannien och det kommer även att dämpa konsumtion på andra varor. Svag inhemsk efterfrågan gör att Bank of England avvaktar med att höja styrräntan. Sverige Svensk tillväxt är hög, men saktar gradvis in. Tydligast är inbromsningen inom detaljhandeln. Låga lönelyft, fortsatt svag arbetsmarknad, höga energipriser och ökande räntekostnader har påverkat konsumenterna. Trots svagare försäljning än väntat är dock handelsbolagen optimistiska om framtiden. Exporten har däremot utvecklats starkt, även om industrins orderingång inte ökar lika snabbt längre. Tjänstenäringar, särskilt konsultföretag, har länge sett en stark efterfrågan och räknar med ökad försäljning och behov av att nyanställa även i fortsättningen. De rekordhöga huspriserna har dämpats marginellt och företag inriktade på husbyggande har sett en minskad efterfrågan, medan annat byggande går bra. Till skillnad från många andra länder i väst har Sverige starka statsfinanser. Riksbanken höjer troligtvis reporäntan i juli och ytterligare i höst. Japan Snabb återhämtning efter jordbävningen Den japanska ekonomin, som föll mer än förväntat efter jordbävningen, har börjat återhämta sig snabbare än många trodde och tillväxtprognoser för resten av året har skrivits upp. Bilar och byggnation är de starkaste sektorerna, medan det var en besvikelse att se att utländska order inte har varit så höga som prognostiserat. Bank of Japan har meddelat att ekonomin är i linje med sina förväntningar och ytterligare stimulans i form av stödköp av obligationer eller aktier är inte troligt. 2

3 Tillväxtmarknader Kina i en lugnare tillväxtperiod Inflationsrisker i både Brasilien och Indien Indikatorer från Kina bekräftar att landet har gått in i en lugnare tillväxtperiod. Det sista årets räntehöjningar och höjda reservkrav för bankerna har stramat åt likviditeten och dämpat tillväxten. Under andra halvåret väntas en lägre inflationstakt, vilket minskar trycket på politikerna att strama åt ytterligare och kan ge positiva följder för tillväxten nästa år. Tillväxten har försvagats marginellt i Brasilien och Indien de senaste månaderna, men inflationen är fortfarande för hög. Båda ländernas centralbanker höjde därför styrräntan i juni. Fördelning Aktier & Räntor För högaktiva kunder väljer vi neutral vikt mellan aktier och räntor. Det har varit små förändringar i vår analys, vilket talar för bibehållen fördelning från förra månaden Vi behåller undervikten för aktier för lågaktiva kunder. De breda börsnedgångarna under maj och juni kan lämna utrymme för kortare rallyn i aktier framöver. Trots denna risk finner vi det tryggt att undervikta aktier med stöd av fördelningens fyra hörnpelare och även risker som den djupa finansiella krisen i Grekland som har potential att spridas till andra länder. Tillgångsfördelning Normalvikt Aktuell vikt låg* Aktuell vikt hög Aktier 50% 45% 50% Räntor 50% 55% 50% Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen och kundportföljen för låg- respektive högaktiva kunder. * Vikten för lågaktiva kunder ligger till grund för Swedbank Roburs Mixfonder. Marknadsklimat Det stora prisfallet på aktier har gjort prismomentum negativt under juni. Liksom förra månaden är räntetrenden negativ för aktier. Vinstrevideringarna försämras åter till följd av turbulensen på aktiemarknaderna. Bakom detta finns även oro för konjunkturen till följd av svagare ekonomisk statistik under månaden. Likviditet Den strida ström av pengar som flödat ut i ekonomierna sedan jordbävningen i Japan mattades något i styrka förra månaden. Värdering Aktier fortsätter att bli något billigare då prisfallet inte motsvaras av någon nedgång i vinsterna. Makroallokering Utsikterna i vår konjunkturmodell är positiva, hjälpta av fortsatt fallande oljepriser. Utvecklingen av ledande indikatorer framöver ser något svagare ut än förra månaden. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Aktier Fördelning regioner Regionfördelningen är oförändrad i juli förutom ett undantag för högaktiva kunder. Det gäller Asien, där vi går från undervikt till neutral vikt. Detta innebär samtidigt att för både låg- och högaktiva kunder behåller vi övervikt för USA och tillväxtmarknader mot en undervikt i Europa. Argumenten är desamma som förra månaden. Konjunkturstöd för tillväxtmarknader och bättre likviditetsflöden för USA. Fördelningen förblir neutral mellan små och stora bolag. Till följd av det starka likviditetsflödet fortsätter vi även vara neutrala mellan tillväxtoch värdebolag. Tillväxtbolag är fortfarande relativt billiga, men detta överskuggas av det tilltagande likviditetsflödet. 3

4 Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt låg ** Aktuell vikt hög* Sverige 16% (+-0%) 18% (+-0%) Europa 6% (-2%) 3% (-6%) USA 9% (+1%) 12% (+3%) Asien 8% (+-0%) 9% (+-0%) Tillväxtmarknader 6% (+1%) 8% (+3%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt Tillväxmarknader. * Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad ** Ligger till grund för Swedbank Roburs Mixfonder Marknadsklimat De starkaste vinstrevideringarna finns numera i Asien som passerade USA i juni. Svagast är det i Japan. Här fortsätter vinstförväntningarna att revideras ned till följd av produktionsbortfall och skador på maskiner och infrastruktur. Likviditet Europeiska centralbanken fortsätter att hålla hårt i penningpåsen. På motsatta sidan finns åter Japans och USA:s centralbanker som av olika skäl låtit pengar flöda ut över marknaden. I Japan är uppgången i likviditet ett resultat av krishanteringen efter jordbävningen och kommer till största delen att behöva användas i den reala ekonomin. I USA upphörde man den 30 juni med stimulansåtgärder. Värdering Japan och Asien blir något dyrare den här månaden. Makroallokering Europa förbättras markant i vår konjunkturmodell den här månaden. Japans tillväxt kommer att vara fortsatt dämpad för att ta fart under fjärde kvartalet. Analys Ränteutveckling Svenska och utländska marknadsräntor har fortsatt att sjunka i juni. Utöver den europeiska skuldkrisen har överraskande svag makrodata från USA gällande andra kvartalet minskat viljan att ta risk. Det grekiska parlamentet röstade med knapp majoritet ja till att anta det åtstramningspaket på 28.4 miljarder euro som trojkan (EU/IMF/ECB) kräver för att betala ut nästa delbetalning på 12 miljarder euro från det befintliga nödlånepaketet. Även om Grekland får sin utbetalning i juli återstår dock fortsatt kontinuerlig uppföljning av att landet verkligen genomför besparingarna på ett tillfredsställande sätt. Nästa steg i processen är att få till stånd ytterligare ett stödpaket på 120 miljarder euro. I paketet ingår att nuvarande obligationsinnehavare frivilligt förlänger lån som förfaller. Kvar att lösa är dock att detta genomförs på ett sådant sätt att kreditvärderingsinstituten inte nedgraderar Grekland till konkursstatus. Utöver den europeiska skuldkrisen har fortsatt överraskande svag makrodata från USA gällande andra kvartalet minskat viljan att ta risk. I USA är förväntningarna fortsatt små på att den amerikanska centralbanken, Fed, höjer räntan. Fed medger att de blivit överraskade av den svaga statistiken och att allt inte är av övergående natur som de tidigare antytt. Trots att andra kvartalet ser ut att bli svagare än väntat förväntar Fed sig att den ekonomiska återhämtningen återupptas under andra halvåret. Trots den positiva synen på resten av årets ekonomiska aktivitet har Fed inte öppnat för några ytterligare stimulanser. Frågan om ytterligare stimulanser aktualiseras av att Fed:s program för köp av statsobligationer, kallad QE2, avslutades. Avslutet är väl känt av marknaden och bör inte ge några större marknadseffekter. Det kan dock inte förutsättas att avslutet blir helt oproblematiskt och det kommer att krävas en utvärderingsperiod för att se hur marknaden hanterar bortfallet av den för närvarande största köparen av amerikanska statsobligationer, Fed. Den europeiska centralbanken, ECB, fokuserar fortfarande på att mota bort inflationsimpulser från stigande råvarupriser och vi förväntar oss att de höjer styrräntan med 25 punkter till 1.50 procent den 7 juli och att de följer upp detta med ytterligare en höjning efter sommaren. I Sverige förväntar vi oss att Riksbanken vid sitt möte den 4 juli beslutar sig för att höja reporäntan med 25 punkter till 2,00 procent och att de samtidigt håller reporäntebanan intakt. Vi förväntar oss dock att Riksbanken i juli kommer att ha skiftat från att i april ha fokuserat på tydliga uppsidesrisker till en mer balanserad syn på den ekonomiska utvecklingen i kölvattnet av den ökade internationella oron. Om det blir som vi tror att Grekland får sina nödlån samt att ECB fortsätter att vara hökaktiga ser vi, likt rapporten i juni, att långräntorna kommer börja stiga igen. Den negativa synen på långa statsobligationsräntor gör att vi placeringsmässigt fortsätter att rekommendera att en genomsnittlig löptid på 2,5 år eller lägre är att föredra. Vi är också fortsatt positiva till bostadsobligationer. 4

5 Ränteprognoser Sverige Reporänta 1,75 2,25 2,50 2,75 2 år 2,37 2,9 3,0 3,1 10 år 2,90 3,4 3,4 3,4 Stibor 3 mån 2,49 3,0 3,1 3,5 Stibor 6 mån 2,64 3,1 3,2 3,5 EMU Reporänta 1,25 1,50 1,75 2,25 2 år 1,62 1,9 2,1 2,4 10 år 3,01 3,2 3,3 3,4 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,75 2 år 0,47 0,8 1,2 1,8 10 år 3,18 3,4 3,5 3,6 Analys Valutautveckling EUR/USD Euron har handlat mellan 1,41 och 1,47 mot dollarn under juni. Toppen nåddes i början av juni då ECB signalerade att en andra räntehöjning är att vänta i juli. Därefter har dock euron backat i ljuset av oron kring Grekland. Den grekiska regeringen har fått stöd i parlamentet för de nödvändiga åtstramningar som EU/IMF kräver vilket åter gett stöd åt euron. Det är också på sin plats att notera att den amerikanska kongressen måste leverera ett beslut att höja skuldtaket i början av augusti. I annat fall riskerar USA sitt AAA kreditbetyg. Vi blir inte förvånade om kongressen fortsätter att göra partipolitik av denna fråga ända in på mållinjen med risk för svagare dollar som följd. De flesta bedömare, liksom vi, räknar dock med att USA:s tillväxt ser något bättre ut för andra halvåret. På kort sikt lär Fed fortsätta bedriva en mycket expansiv penningpolitik, vilket torde medföra en fortsatt svag dollar. Det lär dröja till fjärde kvartalet innan signaler om en räntehöjning kan bli aktuell. En möjlig första signal på att Fed försiktigt börjar normalisera penningpolitiken är när de slutar att återinvestera delar av kupongerna från sitt obligationsinnehav. Detta är samtidigt ett potentiellt startskott för en gradvis återhämtning för dollarn. Sammantaget är vår EUR/USD-prognos på tre månader 1,45. Prognosen på 6 månader är oförändrad på 1,40 med utgångspunkt i att Fed då påbörjat en försiktig normalisering av räntepolitiken. Vår USD/SEK-prognos på tre månader är 6,14 med viss risk uppåt. EUR/SEK Kronan har under juni försvagats löpande mot euron från 8,88 till 9,27 som högst. Den relativt påtagliga försvagningen har överraskat. Trots att svensk ekonomi står stark, inte minst statsfinansiellt, har kronan försvagats av fallande börser och ökade riskpremier kopplade till risken för en eventuell grekisk betalningsinställelse. I nuläget är förväntningarna om ytterligare räntehöjningar från Riksbanken mycket lågt ställda, bara 1,5 höjningar är prissatta i år och 3 x 25 punkter totalt. Om Grekland får fortsatt hjälp från omvärlden ser vi inga skäl att vänta oss att de mer omfattande nedåtrisker för svensk tillväxt som marknaden nu prissätter i svenska räntor och kronan kommer att realiseras. Trots detta ser vi inte heller någon större potential för kronan att stärkas mer generellt. Takten i världsekonomin dämpas trots allt och börsutsikterna är mer blandade. Därtill kommer flera andra centralbanker, däribland ECB och Norges bank, också att höja räntan i närtid. Ur ett flödesperspektiv kan nämnas att Rikgälden nu är klar med sina återköp av euro (stängt sin långa kronposition) samtidigt som utländska aktörer stängt långa SEK positioner och nu sannolikt är neutrala till korta SEK. Det öppnar för en viss återhämtning för SEK.Prognosen på tre månaders sikt är nu 8,90 med risk på uppsidan. På 6 till 12 månaders sikt räknar vi med en viss kronförsvagning, bland annat då vi förväntar oss att Riksbanken då har börjat glesa ut i sina räntehöjningar. Valutaprognoser USD/SEK 6,24 6,02 6,39 6,74 EUR/SEK 9,08 8,85 8,95 9,10 NOK/SEK 1,17 1,14 1,16 1,20 GBP/SEK 10,07 10,06 10,53 11,10 JPY/SEK 7,74 7,34 7,52 7,75 CHF/SEK 7,37 7,20 7,05 7,00 EUR/USD 1,45 1,47 1,40 1,35 USD/JPY 80,61 82,00 85,00 87,00 5

6 Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan stora bolag och små bolag i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan tillväxtbolag och värdebolag i samtliga regioner. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Storebrand Delphi Europa En mycket aktivt förvaltad fond med bred spridning mellan länder och branscher. Fonden har uppvisat mycket bra relativavkastning (jämfört med europeiska aktiemarknaden) i både uppåt- och nedåtgående marknad. Rating av Morningstar USA Swedbank Robur Amerikafond En mycket aktiv fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar SPAX USA PLUS Den ekonomiska aktiviteten i USA ökar successivt och fortsatta låga räntor skapar goda förutsättningar för att privatkonsumtionen och tillväxten i USA ska fortsätta öka framöver. Tillväxtländerna fortsätter att utvecklas positivt och samtidigt stiger den inhemska efterfrågan. Detta gynnar konsumentinriktade bolag med starka varumärken i USA. Avkastningen för den här produkten är därför kopplad till 12 amerikanska bolag som gynnas av detta. SPAX Råvarustrategi BAS SPAX Råvarustrategi BAS är kopplad till utvecklingen på 19 råvaror där produkten genom aktiv strategi kan skapa avkastning i både upp och nedgång genom att följa trenderna på råvarumarknaden. Alternativa placeringar Aktie-Ansvar Graal Total En absolutavkastande hedgefond. Fonden är en så kallad fond i fond med fyra underliggande fonder som i sin tur väger cirka 25 procent var i fonden. Varje underliggande fond har olika investeringsstrategier. Två stycken har en fundamental (kvalitativ) förvaltningsstrategi och de andra två har en så kallad modellstyrd (kvantitativ) förvaltningsstrategi. Fonderna investerar i olika marknader globalt samt även i olika tillgångsslag såsom aktier, räntor, råvaror och valutor Rating enligt Morningstar saknas. Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) där fonder från flera av världens främsta förvaltare finns investerade i fonden. Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Hög ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. 6

7 Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år för högaktiva kunder. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 19,0% -5,61% Storebrand Delphi Europa 7,0% -0,32% Swedbank Robur Amerikafond 14,0% 4,64% Fidelity Japan Advantage 7,0% 6,35% Swedbank Robur Access EM 8,0% 2,05% Fasträntekonto 35,0% 0,22% JP Morgan Incom Opportunity 5,0% -0,31% HSBC GIF Global Macro 5,0% -0,97% Totalt 0,18 Benchmark/jmf.index 0,59 Kommentar till avkastning Det största negativa bidraget, relativt sitt jämförelseindex, i performance under juni månad kommer åter igen från räntedelen av portföljen. Räntor fortsatte att sjunka under juni månad tvärt emot vår och stora delar av den övriga marknadens tro. Räntenedgången missgynnar placeringar på konton, som vi rekommenderar, jämfört till exempel med räntefonder. Övriga produkter visade även de upp en negativ relativavkastning förutom Fidelity Japan Advantage som även denna månad var den bästa produkten jämfört med sitt index. 7

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter Krönika Börsfall kan trots allt ge möjligheter Börsen. Troligtvis fortsätter turbulensen på aktiemarknaden den närmaste tiden. Samtidigt kan de rekordlåga börsnivåerna vara ett bra tillfälle för den långsiktige

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna MERBJUDANDE Sidan 7 Här är börsens mest undervärderade branscher STOCKHOLMSBÖRSEN. De höga förväntningarna gjorde att börsen backade i värde under årets första månader. Samtidigt finns det undervärderade

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra Krönika Här är farorna som lurar i krisens spår TILLVÄXT. Kriserna i Mellanöstern och Japan har skakat om världen rejält. Men troligen orsakar dessa händelser enbart ett hack i den globala tillväxten,

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako LANTBRUK. Skogen har haft en stabil prisökning. Under de senaste fem åren har värdet på skogsfastigheter ökat med 35 procent. Samtidigt finns det andra

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt.

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt. MERBJUDANDE Sidan 7 Här är kriserna som skapar flera möjligheter MARKNADER. Medan ekonomierna i Norden och Tyskland frodas, brottas flera länder i Europa med stora statsskulder. Samtidigt ser bankens chefekonom

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd.

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd. EXPERTEN SVARAR Vad ska jag tänka på inför nyår? Lars Bjering, jurist på Varbergs Sparbank förklarar, sidan 7 Cecilia Hermansson ger dig marknaderna som lyfter 2011 MARKNADEN. Swedbanks chefekonom Cecilia

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension!

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension! Knepen som ger dig en högre pension! PENSION. Snart dimper det orange kuvertet ner i brevlådan. Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank, ger råd om hur du bör justeraplaceringarna inför

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer