Månadsrapport juli 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport juli 2011"

Transkript

1 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar sig till kunder som är högaktiva i sina placeringar. Fördelning aktier & räntor Vi behåller fördelningen mellan aktier och räntor för både hög- och lågaktiva kunder från förra månaden. Det har varit små förändringar i vår allokeringsmodell, vilket talar för bibehållen fördelning. Räntor 50% (+-0%) Aktier 50% (+-0%) Trender & Makroekonomi Sverige 18% (+-0%) Europa 3% (-6%) USA 12% (+3%) Asien 9 % (+-0%) Tillväxtmarknader 8% (+3%) USA Svagare konjunktur under sommarmånaderna Förhandlingar om skuldtak pågår Europa och Sverige Misstro om Grekland trots nytt sparpaket Stark svensk ekonomi bromsar in Japan Snabb återhämtning efter jordbävningen Tillväxtmarknader Kina i en lugnare tillväxtperiod Inflationsrisker i både Brasilien och Indien Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Storebrand Delphi Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Markets Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX USA PLUS SPAX Råvarustrategi BAS Alternativa placeringar Aktie-Ansvar Graal Total Ränte- och Valutautveckling Vi förväntar oss att Riksbanken vid sitt möte den 4 juli beslutar sig för att höja reporäntan med 25 punkter till 2,00 procent och att de samtidigt håller reporäntebanan intakt. Ränteprognoser Sveriges Reporänta 1,75 2,25 2,50 2,75 2 år 2,37 2,9 3,0 3,1 10 år 2,90 3,4 3,4 3,4 Stibor 3 mån 2,49 3,0 3,1 3,5 Stibor 6 mån 2,64 3,1 3,2 3,5 3 månader 3,99 4,50 4,60 5,00 2 år 4,39 4,92 5,02 5,22 5 år 4,99 5,43 5,53 5,63 10 år 5,48 5,98 5,98 5,98 Trots en stark ekonomi har kronan försvagats av fallande börser och ökade riskpremier kopplade till risken för en eventuell grekisk betalningsinställelse. Prognosen på tre månaders sikt är nu 8,90 med risk på uppsidan. På 6 till 12 månaders sikt räknar vi med en viss försvagning av kronan. Valutaprognoser USD/SEK 6,24 6,02 6,39 6,74 EUR/SEK 9,08 8,85 8,95 9,10 1 individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av

2 Analys Trender & Makroekonomi Konjunkturen har försvagats globalt, vilket tillsammans med oron om de grekiska statsfinanserna har påverkat finansmarknaderna. Positivt är att Japans ekonomi nu börjat återhämta sig och att låga marknadsräntor globalt stimulerar. Vidare har oljepriset fallit tillbaka efter att IEA (International Energy Agency) valt att ta av sina oljereserver. USA Svagare konjunktur under sommarmånaderna Förhandlingar om skuldtak pågår Flera indikatorer pekar på en ytterligare dämpning av optimismen bland amerikanska bolag och det finns tecken på att arbetsmarknaden inte är så stark som för 2-3 månader sedan. Den svaga industriproduktionen beror delvis på följdeffekter av skalvet i Japan, men efterfrågan har också hållits tillbaka av höga energipriser. Resultatet är att lagernivåer i vissa sektorer har stigit betydligt under våren. Produktionen kommer därför att öka måttligt de närmaste månaderna medan lagren säljs ut. Positivt är att bensinpriset i USA har fallit runt 8 procent och ytterligare fall inom några veckor är sannolikt, efter oljeprisets nedgång under juni månad. Lägre energipriser skapar köpkraft och pekar på bättre konsumtion under hösten. USA är nu nära att slå i sitt lagstadgade skuldtak. Republikaner och demokrater är oense om vilka eftergifter som måste göras för att höja taket, vilket har skapat osäkerhet på de finansiella marknaderna. Europa Misstro om Grekland trots nytt sparpaket Stark svensk ekonomi bromsar in Europeiska ledare har kommit överens om att inte tvinga privata investerare att förlänga återbetalningstiden av den grekiska skulden. Det skulle ha skapat stora förluster på flera europeiska banker och förvärrat krisen. Det var också positivt att Greklands parlament röstade genom ett nytt sparpaket. Tyvärr finns det fortfarande tvivel om att man kan genomföra de åtgärder man lovat på grund av svagare politiskt stöd för regeringen. Krisen kan komma att fortsätta oroa investerare under sommaren. Statistik över den europeiska ekonomin har varit svagare än prognostiserat och det pekar på svagare tillväxt även de närmaste månaderna. Tidigare hade södra Europa börjat gynnas av stark tysk tillväxt, men de senaste siffrorna tyder på en försvagning i de krisdrabbade länderna. Samtidigt växer fransk och tysk industri inte lika snabbt längre. Positivt är att den viktiga tyska IFO-indikatorn var stark. Trots skuldkrisen har den europeiska centralbanken, ECB, fortsatt att signalera ytterligare räntehöjningar på grund av en relativt hög inflation, vilken låg på 2,7 procent i juni. Storbritanniens tillväxt har varit svag under vintern och även under våren. Detaljhandel till exempel, föll kraftigt i maj jämfört med april och har varit svag det senaste året. De brittiska hushållens köpkraft har ätits upp av hög inflation och skattehöjningar och det är svårt att se en förbättring de närmaste månaderna. Ytterligare prishöjningar på energi och vatten har annonserats i Storbritannien och det kommer även att dämpa konsumtion på andra varor. Svag inhemsk efterfrågan gör att Bank of England avvaktar med att höja styrräntan. Sverige Svensk tillväxt är hög, men saktar gradvis in. Tydligast är inbromsningen inom detaljhandeln. Låga lönelyft, fortsatt svag arbetsmarknad, höga energipriser och ökande räntekostnader har påverkat konsumenterna. Trots svagare försäljning än väntat är dock handelsbolagen optimistiska om framtiden. Exporten har däremot utvecklats starkt, även om industrins orderingång inte ökar lika snabbt längre. Tjänstenäringar, särskilt konsultföretag, har länge sett en stark efterfrågan och räknar med ökad försäljning och behov av att nyanställa även i fortsättningen. De rekordhöga huspriserna har dämpats marginellt och företag inriktade på husbyggande har sett en minskad efterfrågan, medan annat byggande går bra. Till skillnad från många andra länder i väst har Sverige starka statsfinanser. Riksbanken höjer troligtvis reporäntan i juli och ytterligare i höst. Japan Snabb återhämtning efter jordbävningen Den japanska ekonomin, som föll mer än förväntat efter jordbävningen, har börjat återhämta sig snabbare än många trodde och tillväxtprognoser för resten av året har skrivits upp. Bilar och byggnation är de starkaste sektorerna, medan det var en besvikelse att se att utländska order inte har varit så höga som prognostiserat. Bank of Japan har meddelat att ekonomin är i linje med sina förväntningar och ytterligare stimulans i form av stödköp av obligationer eller aktier är inte troligt. 2

3 Tillväxtmarknader Kina i en lugnare tillväxtperiod Inflationsrisker i både Brasilien och Indien Indikatorer från Kina bekräftar att landet har gått in i en lugnare tillväxtperiod. Det sista årets räntehöjningar och höjda reservkrav för bankerna har stramat åt likviditeten och dämpat tillväxten. Under andra halvåret väntas en lägre inflationstakt, vilket minskar trycket på politikerna att strama åt ytterligare och kan ge positiva följder för tillväxten nästa år. Tillväxten har försvagats marginellt i Brasilien och Indien de senaste månaderna, men inflationen är fortfarande för hög. Båda ländernas centralbanker höjde därför styrräntan i juni. Fördelning Aktier & Räntor För högaktiva kunder väljer vi neutral vikt mellan aktier och räntor. Det har varit små förändringar i vår analys, vilket talar för bibehållen fördelning från förra månaden Vi behåller undervikten för aktier för lågaktiva kunder. De breda börsnedgångarna under maj och juni kan lämna utrymme för kortare rallyn i aktier framöver. Trots denna risk finner vi det tryggt att undervikta aktier med stöd av fördelningens fyra hörnpelare och även risker som den djupa finansiella krisen i Grekland som har potential att spridas till andra länder. Tillgångsfördelning Normalvikt Aktuell vikt låg* Aktuell vikt hög Aktier 50% 45% 50% Räntor 50% 55% 50% Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen och kundportföljen för låg- respektive högaktiva kunder. * Vikten för lågaktiva kunder ligger till grund för Swedbank Roburs Mixfonder. Marknadsklimat Det stora prisfallet på aktier har gjort prismomentum negativt under juni. Liksom förra månaden är räntetrenden negativ för aktier. Vinstrevideringarna försämras åter till följd av turbulensen på aktiemarknaderna. Bakom detta finns även oro för konjunkturen till följd av svagare ekonomisk statistik under månaden. Likviditet Den strida ström av pengar som flödat ut i ekonomierna sedan jordbävningen i Japan mattades något i styrka förra månaden. Värdering Aktier fortsätter att bli något billigare då prisfallet inte motsvaras av någon nedgång i vinsterna. Makroallokering Utsikterna i vår konjunkturmodell är positiva, hjälpta av fortsatt fallande oljepriser. Utvecklingen av ledande indikatorer framöver ser något svagare ut än förra månaden. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Aktier Fördelning regioner Regionfördelningen är oförändrad i juli förutom ett undantag för högaktiva kunder. Det gäller Asien, där vi går från undervikt till neutral vikt. Detta innebär samtidigt att för både låg- och högaktiva kunder behåller vi övervikt för USA och tillväxtmarknader mot en undervikt i Europa. Argumenten är desamma som förra månaden. Konjunkturstöd för tillväxtmarknader och bättre likviditetsflöden för USA. Fördelningen förblir neutral mellan små och stora bolag. Till följd av det starka likviditetsflödet fortsätter vi även vara neutrala mellan tillväxtoch värdebolag. Tillväxtbolag är fortfarande relativt billiga, men detta överskuggas av det tilltagande likviditetsflödet. 3

4 Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt låg ** Aktuell vikt hög* Sverige 16% (+-0%) 18% (+-0%) Europa 6% (-2%) 3% (-6%) USA 9% (+1%) 12% (+3%) Asien 8% (+-0%) 9% (+-0%) Tillväxtmarknader 6% (+1%) 8% (+3%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt Tillväxmarknader. * Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad ** Ligger till grund för Swedbank Roburs Mixfonder Marknadsklimat De starkaste vinstrevideringarna finns numera i Asien som passerade USA i juni. Svagast är det i Japan. Här fortsätter vinstförväntningarna att revideras ned till följd av produktionsbortfall och skador på maskiner och infrastruktur. Likviditet Europeiska centralbanken fortsätter att hålla hårt i penningpåsen. På motsatta sidan finns åter Japans och USA:s centralbanker som av olika skäl låtit pengar flöda ut över marknaden. I Japan är uppgången i likviditet ett resultat av krishanteringen efter jordbävningen och kommer till största delen att behöva användas i den reala ekonomin. I USA upphörde man den 30 juni med stimulansåtgärder. Värdering Japan och Asien blir något dyrare den här månaden. Makroallokering Europa förbättras markant i vår konjunkturmodell den här månaden. Japans tillväxt kommer att vara fortsatt dämpad för att ta fart under fjärde kvartalet. Analys Ränteutveckling Svenska och utländska marknadsräntor har fortsatt att sjunka i juni. Utöver den europeiska skuldkrisen har överraskande svag makrodata från USA gällande andra kvartalet minskat viljan att ta risk. Det grekiska parlamentet röstade med knapp majoritet ja till att anta det åtstramningspaket på 28.4 miljarder euro som trojkan (EU/IMF/ECB) kräver för att betala ut nästa delbetalning på 12 miljarder euro från det befintliga nödlånepaketet. Även om Grekland får sin utbetalning i juli återstår dock fortsatt kontinuerlig uppföljning av att landet verkligen genomför besparingarna på ett tillfredsställande sätt. Nästa steg i processen är att få till stånd ytterligare ett stödpaket på 120 miljarder euro. I paketet ingår att nuvarande obligationsinnehavare frivilligt förlänger lån som förfaller. Kvar att lösa är dock att detta genomförs på ett sådant sätt att kreditvärderingsinstituten inte nedgraderar Grekland till konkursstatus. Utöver den europeiska skuldkrisen har fortsatt överraskande svag makrodata från USA gällande andra kvartalet minskat viljan att ta risk. I USA är förväntningarna fortsatt små på att den amerikanska centralbanken, Fed, höjer räntan. Fed medger att de blivit överraskade av den svaga statistiken och att allt inte är av övergående natur som de tidigare antytt. Trots att andra kvartalet ser ut att bli svagare än väntat förväntar Fed sig att den ekonomiska återhämtningen återupptas under andra halvåret. Trots den positiva synen på resten av årets ekonomiska aktivitet har Fed inte öppnat för några ytterligare stimulanser. Frågan om ytterligare stimulanser aktualiseras av att Fed:s program för köp av statsobligationer, kallad QE2, avslutades. Avslutet är väl känt av marknaden och bör inte ge några större marknadseffekter. Det kan dock inte förutsättas att avslutet blir helt oproblematiskt och det kommer att krävas en utvärderingsperiod för att se hur marknaden hanterar bortfallet av den för närvarande största köparen av amerikanska statsobligationer, Fed. Den europeiska centralbanken, ECB, fokuserar fortfarande på att mota bort inflationsimpulser från stigande råvarupriser och vi förväntar oss att de höjer styrräntan med 25 punkter till 1.50 procent den 7 juli och att de följer upp detta med ytterligare en höjning efter sommaren. I Sverige förväntar vi oss att Riksbanken vid sitt möte den 4 juli beslutar sig för att höja reporäntan med 25 punkter till 2,00 procent och att de samtidigt håller reporäntebanan intakt. Vi förväntar oss dock att Riksbanken i juli kommer att ha skiftat från att i april ha fokuserat på tydliga uppsidesrisker till en mer balanserad syn på den ekonomiska utvecklingen i kölvattnet av den ökade internationella oron. Om det blir som vi tror att Grekland får sina nödlån samt att ECB fortsätter att vara hökaktiga ser vi, likt rapporten i juni, att långräntorna kommer börja stiga igen. Den negativa synen på långa statsobligationsräntor gör att vi placeringsmässigt fortsätter att rekommendera att en genomsnittlig löptid på 2,5 år eller lägre är att föredra. Vi är också fortsatt positiva till bostadsobligationer. 4

5 Ränteprognoser Sverige Reporänta 1,75 2,25 2,50 2,75 2 år 2,37 2,9 3,0 3,1 10 år 2,90 3,4 3,4 3,4 Stibor 3 mån 2,49 3,0 3,1 3,5 Stibor 6 mån 2,64 3,1 3,2 3,5 EMU Reporänta 1,25 1,50 1,75 2,25 2 år 1,62 1,9 2,1 2,4 10 år 3,01 3,2 3,3 3,4 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,75 2 år 0,47 0,8 1,2 1,8 10 år 3,18 3,4 3,5 3,6 Analys Valutautveckling EUR/USD Euron har handlat mellan 1,41 och 1,47 mot dollarn under juni. Toppen nåddes i början av juni då ECB signalerade att en andra räntehöjning är att vänta i juli. Därefter har dock euron backat i ljuset av oron kring Grekland. Den grekiska regeringen har fått stöd i parlamentet för de nödvändiga åtstramningar som EU/IMF kräver vilket åter gett stöd åt euron. Det är också på sin plats att notera att den amerikanska kongressen måste leverera ett beslut att höja skuldtaket i början av augusti. I annat fall riskerar USA sitt AAA kreditbetyg. Vi blir inte förvånade om kongressen fortsätter att göra partipolitik av denna fråga ända in på mållinjen med risk för svagare dollar som följd. De flesta bedömare, liksom vi, räknar dock med att USA:s tillväxt ser något bättre ut för andra halvåret. På kort sikt lär Fed fortsätta bedriva en mycket expansiv penningpolitik, vilket torde medföra en fortsatt svag dollar. Det lär dröja till fjärde kvartalet innan signaler om en räntehöjning kan bli aktuell. En möjlig första signal på att Fed försiktigt börjar normalisera penningpolitiken är när de slutar att återinvestera delar av kupongerna från sitt obligationsinnehav. Detta är samtidigt ett potentiellt startskott för en gradvis återhämtning för dollarn. Sammantaget är vår EUR/USD-prognos på tre månader 1,45. Prognosen på 6 månader är oförändrad på 1,40 med utgångspunkt i att Fed då påbörjat en försiktig normalisering av räntepolitiken. Vår USD/SEK-prognos på tre månader är 6,14 med viss risk uppåt. EUR/SEK Kronan har under juni försvagats löpande mot euron från 8,88 till 9,27 som högst. Den relativt påtagliga försvagningen har överraskat. Trots att svensk ekonomi står stark, inte minst statsfinansiellt, har kronan försvagats av fallande börser och ökade riskpremier kopplade till risken för en eventuell grekisk betalningsinställelse. I nuläget är förväntningarna om ytterligare räntehöjningar från Riksbanken mycket lågt ställda, bara 1,5 höjningar är prissatta i år och 3 x 25 punkter totalt. Om Grekland får fortsatt hjälp från omvärlden ser vi inga skäl att vänta oss att de mer omfattande nedåtrisker för svensk tillväxt som marknaden nu prissätter i svenska räntor och kronan kommer att realiseras. Trots detta ser vi inte heller någon större potential för kronan att stärkas mer generellt. Takten i världsekonomin dämpas trots allt och börsutsikterna är mer blandade. Därtill kommer flera andra centralbanker, däribland ECB och Norges bank, också att höja räntan i närtid. Ur ett flödesperspektiv kan nämnas att Rikgälden nu är klar med sina återköp av euro (stängt sin långa kronposition) samtidigt som utländska aktörer stängt långa SEK positioner och nu sannolikt är neutrala till korta SEK. Det öppnar för en viss återhämtning för SEK.Prognosen på tre månaders sikt är nu 8,90 med risk på uppsidan. På 6 till 12 månaders sikt räknar vi med en viss kronförsvagning, bland annat då vi förväntar oss att Riksbanken då har börjat glesa ut i sina räntehöjningar. Valutaprognoser USD/SEK 6,24 6,02 6,39 6,74 EUR/SEK 9,08 8,85 8,95 9,10 NOK/SEK 1,17 1,14 1,16 1,20 GBP/SEK 10,07 10,06 10,53 11,10 JPY/SEK 7,74 7,34 7,52 7,75 CHF/SEK 7,37 7,20 7,05 7,00 EUR/USD 1,45 1,47 1,40 1,35 USD/JPY 80,61 82,00 85,00 87,00 5

6 Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan stora bolag och små bolag i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan tillväxtbolag och värdebolag i samtliga regioner. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Storebrand Delphi Europa En mycket aktivt förvaltad fond med bred spridning mellan länder och branscher. Fonden har uppvisat mycket bra relativavkastning (jämfört med europeiska aktiemarknaden) i både uppåt- och nedåtgående marknad. Rating av Morningstar USA Swedbank Robur Amerikafond En mycket aktiv fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar SPAX USA PLUS Den ekonomiska aktiviteten i USA ökar successivt och fortsatta låga räntor skapar goda förutsättningar för att privatkonsumtionen och tillväxten i USA ska fortsätta öka framöver. Tillväxtländerna fortsätter att utvecklas positivt och samtidigt stiger den inhemska efterfrågan. Detta gynnar konsumentinriktade bolag med starka varumärken i USA. Avkastningen för den här produkten är därför kopplad till 12 amerikanska bolag som gynnas av detta. SPAX Råvarustrategi BAS SPAX Råvarustrategi BAS är kopplad till utvecklingen på 19 råvaror där produkten genom aktiv strategi kan skapa avkastning i både upp och nedgång genom att följa trenderna på råvarumarknaden. Alternativa placeringar Aktie-Ansvar Graal Total En absolutavkastande hedgefond. Fonden är en så kallad fond i fond med fyra underliggande fonder som i sin tur väger cirka 25 procent var i fonden. Varje underliggande fond har olika investeringsstrategier. Två stycken har en fundamental (kvalitativ) förvaltningsstrategi och de andra två har en så kallad modellstyrd (kvantitativ) förvaltningsstrategi. Fonderna investerar i olika marknader globalt samt även i olika tillgångsslag såsom aktier, räntor, råvaror och valutor Rating enligt Morningstar saknas. Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) där fonder från flera av världens främsta förvaltare finns investerade i fonden. Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Hög ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. 6

7 Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år för högaktiva kunder. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 19,0% -5,61% Storebrand Delphi Europa 7,0% -0,32% Swedbank Robur Amerikafond 14,0% 4,64% Fidelity Japan Advantage 7,0% 6,35% Swedbank Robur Access EM 8,0% 2,05% Fasträntekonto 35,0% 0,22% JP Morgan Incom Opportunity 5,0% -0,31% HSBC GIF Global Macro 5,0% -0,97% Totalt 0,18 Benchmark/jmf.index 0,59 Kommentar till avkastning Det största negativa bidraget, relativt sitt jämförelseindex, i performance under juni månad kommer åter igen från räntedelen av portföljen. Räntor fortsatte att sjunka under juni månad tvärt emot vår och stora delar av den övriga marknadens tro. Räntenedgången missgynnar placeringar på konton, som vi rekommenderar, jämfört till exempel med räntefonder. Övriga produkter visade även de upp en negativ relativavkastning förutom Fidelity Japan Advantage som även denna månad var den bästa produkten jämfört med sitt index. 7

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer