10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET"

Transkript

1 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från den grekiska regieringen. Allteftersom den politiska oron minskade tilltog riskaptiten hos investerare och de europeiska börserna handlades åter upp. Börserna i Kina har rasat på tilltagen oro för att den kinesiska tillväxten kommer att vara lägre än förväntat, BNP-tillväxten i Q2 mättes till 7 % vilket är i linje för i år men lägre än de senaste åren. Från USA har det kommit statistik som visat att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Arbetslösheten är nu nere på 5,3 % vilket är den lägsta nivån sedan 2008.

2 EUROPA OCH GREKLAND 10-ÅRIGA RÄNTOR I Europa har fokus fortsatt legat på de intensiva diskussionerna mellan Grekland och dess långivare. I början av juli hade Grekland en folkomröstning som resulterade i att man inte accepterade långivarnas sparpaket och landet missade sin betalning till IMF. Därefter fortsatte förhandlingarna och Grekland har kommit överrens med Europa om ett nödlån. Detta i utbyte mot en rad ordentliga åtstramningar för Grekland som t.ex. reformering av pensionssystemet, privatisera delar av energimarknaden samt höjd skatt och moms. Konkret innebär det att grekerna under en period slipper betala sina lån och kommer att få skjuta upp avbetalningar på lånen. Finansmarknaderna och bankerna var stängda under en lång period och ett uttagstak infördes för att förhindra kapitalflykt ut ur bankerna. GREKISK TIOÅRIG RÄNTA OMXS30 INDEX VOLATILITET PÅ S&P 500 Tillväxten i Europa i Europa fortsätter fortsätter i låg i takt. låg takt. Inköpschefsindex Inköpschefsindex håller håller sig på sig nivåer på nivåer som stödjer som stödjer en långsam ökning Tillväxten en långsam av tillväxttakten, i Europa fortsätter ökning av tillväxttakten, däremot i låg har takt. vi Inköpschefsindex däremot sett tecken har på vi ökande håller sett tecken tillväxttakten sig på nivåer som på ökande i industriproduktionen. stödjer en långsam tillväxttakten i I Sverige ökning av industriproduktionen. har tillväxttakten, långräntorna däremot sjunkit I Sverige efter har vi har att sett långräntorna riksbanken tecken på sänkt ökande sjunkit styrräntan tillväxttakten efter att ytterligare i industriproduktionen. riksbanken sänkt gång styrräntan till -0,35 % I och Sverige ytterligare samtidigt har långräntorna en annonserat sjunkit gång till -0,35 mer % stimulanser. efter att riksbanken och samtidigt Sänkningen sänkt annonserat av räntan styrräntan mer stimulanser. försvagade ytterligare den en Sänkningen svenska gång till kronan -0,35 % av räntan ytterligare och försvagade samtidigt mot den annonserat dollar svenska och mer kronan euron. stimulanser. ytterligare Sänkningen mot dollar av och räntan euron. försvagade den svenska kronan ytterligare mot dollar och euron. Riksbankens styrränta Riksbankens RIKSBANKENS styrränta STYRRÄNTA Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från den grekiska regieringen. Allt eftersom den politiska oron minskade tilltog riskaptiten hos investerare och de europeiska börserna handlades upp åter upp. Börserna i Kina har rastat på tilltagen oro för att den kinesiska tillväxten kommer att vara lägre än förväntat, BNP-tillväxten i Q2 mättes till 7 % vilket är i linje för i år men lägre än de senaste åren. Från USA har det kommit statistik som visat att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Arbetslösheten är nu nere på 5,3 % vilket är den lägsta nivån sedan Europa och Grekland I Europa har fokus fortsatt legat på de intensiva diskussionerna mellan Grekland och dess långivare. I början av juli hade Grekland en folkomröstning som resulterade i att man inte accepterade långivarnas sparpaket och landet missade sin betalning till IMF. Därefter fortsatte förhandlingarna och Grekland har kommit överrens med Europa om ett nödlån. Detta i utbyte mot en rad ordentliga åtstramningar för Grekland som t.ex. reformering av pensionssystemet, privatisera delar av energimarknaden samt höjd skatt och moms. Konkret innebär det att grekerna under en period slipper betala sina lån och kommer att få skjuta upp avbetalningar på lånen. Finansmarknaderna och bankerna var stängda under en lång period och ett uttagstak infördes för att förhindra kapitalflykt ut ur bankerna. Grekisk tioårig ränta Räntehöjning KÄLLA : EXCEED i USA OCH MACROBOND allt närmare Räntehöjning i USA allt närmare

3 RÄNTEHÖJNING I USA ALLT NÄRMARE För juni och och juli juli har har vi sett vi sett lite lite svagare sysselsättningssiffror men men skapandet av nya av nya jobb jobb är på är fortsatt på höga fortsatt nivåer, höga över nivåer, över nya 200 jobb 000 per nya månad. jobb per Vi har månad. även Vi sett har arbetslösheten även sett arbetslösheten sjunka ner till sjunka 5,3 % vilket ner till är den 5,3 % lägsta vilket nivån är den sedan lägsta nivån Inköpschefsindex sedan Inköpschefsindex (ISM) som avspeglar (ISM) bolagen som avspeglar inom tillverkningsindustrin bolagen inom tillverkningsindustrin ligger nu på högre ligger nivåer nu än på under högre början nivåer av än året. under Sedan början botten av året. i april Sedan har ISM stigit botten vilket i april tyder har på ISM en ökning stigit vilket av aktiviteten. tyder på Amerikansk en ökning av BNP aktiviteten. fortsatte att Amerikansk utvecklas stabilt BNP och steg under fortsatte det andra att utvecklas kvartalet stabilt med 2,3 och % steg mot under föregående det andra år. Ekonomin kvartalet med är inne 2,3 i % en mot god föregående fas och år. Ekonomin är inne i en god fas och förväntningarna på en räntehöjning har ökat. FED förväntningarna på en räntehöjning har ökat. FED förtydligade under juli att en räntehöjning kommer förtydligade under juli att en räntehöjning kommer om arbetsmarknaden fortsätter att om arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Det mest sannolika är att vi har någon månad kvar till förbättras. Det mest sannolika är att vi har någon månad kvar till den första höjningen. den första höjningen. AMERIKANSK ARBETSMARKNAD Amerikansk arbetsmarknad 7 % tillväxt i Kina? 7 % TILLVÄXT I KINA? Börserna i Kina har fallit kraftigt med anledning av tilltagen oro på att den kinesiska tillväxten kommer att sakta in. BNP-tillväxten i Q2 mättes till 7 % vilket var i linje med förväntningarna men lägre Börserna än de i senaste Kina har åren. fallit Rädslan kraftigt för med att anledning en avmattning tilltagen i ekonomin oro kommer på att den snabbare kinesiska än tillväxten väntat har fått kommer investerare att sakta att dra in. BNP-tillväxten ned risken. Detta i Q2 har mättes lett till en till volatil 7 % vilket börs var samt i linje att den med kinesiska förväntningarna staten har lanserat men lägre åtgärder än senaste för att stödja åren. aktiemarknaden, Rädslan för att en vilket avmattning inte har haft i ekonomin någon direkt kommer märkbar snabbare effekt. än Skulle väntat Kina har fortsätta fått investerare växa med att 7 dra % så ned är det risken. helt Detta klart ett har starkt lett till bidrag en volatil till den börs globala samt tillväxten. att den Skulle kinesiska ekonomin staten däremot har lanserat falla åtgärder ner lägre för än att så kommer stödja aktiemarknaden, det med största sannolikhet vilket inte har lanseras haft någon olika typer direkt av märkbar stimulanspaket. effekt. Skulle Vi är alltså Kina inte fortsätta särskilt växa rädda med för 7 att % så kinesisk är det tillväxt helt klart kommer ett starkt göra bidrag marknaderna till den globala besvikna tillväxten. under Skulle någon ekonomin längre period. däremot falla ner lägre än så kommer det med största sannolikhet lanseras olika typer av stimulanspaket. Vi är alltså inte särskilt rädda för att Kinesisk kinesisk BNP tillväxt och kommer inköpschefsindex göra marknaderna besvikna under någon längre period.

4 KINESISK BNP OCH INKÖPSCHEFSINDEX Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fokus nu åter igen flyttat från Grekland till den ekonomiska återhämtningen i stort. De tre absolut viktigaste delarna i denna utvecklas för stunden ungefär i linje Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fokus nu åter igen flyttat från Grekland till den med förväntningarna. Fortsätter styrkan på amerikansk arbetsmarknad, samtidigt som vi ser att ekonomiska återhämtningen i stort. De tre absolut viktigaste delarna i denna utvecklas för Sammanfattningsvis Europa gradvis reser kan sig så vi konstatera har vi goda att skäl fokus att i grunden nu åter igen vara flyttat positiva. från Lägg Grekland sedan till den ovan ekonomiska stunden ungefär i linje med förväntningarna. Fortsätter styrkan på amerikansk arbetsmarknad, återhämtningen resonemang om i Kina stort. så De ser tre vi inte absolut att det viktigaste heller ändrar delarna i denna bild. utvecklas Slutsatsen för stunden blir att vi ungefär förblir i linje samtidigt som vi ser att Europa gradvis reser sig så har vi goda skäl att i grunden vara positiva. med generellt förväntningarna. sett positiva Fortsätter till aktierelaterade styrkan på investeringar. amerikansk arbetsmarknad, samtidigt som vi ser att Lägg sedan till ovan resonemang om Kina så ser vi inte att det heller ändrar denna bild. Europa gradvis reser sig så har vi goda skäl att i grunden vara positiva. Lägg sedan till ovan Överraskningsindex Slutsatsen blir att vi på förblir makrodata generellt (Citi), sett värden positiva över till 0 = aktierelaterade positiva överraskningar investeringar. resonemang om Kina så ser vi inte att det heller ändrar denna bild. Slutsatsen blir att vi förblir generellt sett positiva till aktierelaterade investeringar. ÖVERRASKNINGSINDEX PÅ MAKRODATA (CITI), VÄRDEN ÖVER 0 = POSITIVA ÖVERRASKNINGAR Överraskningsindex på makrodata (Citi), värden över 0 = positiva överraskningar

5 Makro & Marknadsbrevet ska endast betraktas som allmän information och utgör inte en rekommendation om att köpa, sälja eller behålla finansiella instrument eller andra investeringar. I de fall Makro & Marknadsbrevet innehåller hänvisningar till investeringsanalyser bör du även ta del av dessa. Investeringar i fonder och strukturerade produkter samt andra finansiella instrument är förkippat med risker. Fondandelar (investeringsfonder): Investeringsfonder kan delas in i två typer, värdepappersfonder samt specialfonder. Reglerna för hur värdepappersfonder får placera är gemensamma för alla länder i EU och de följer ett EU-direktiv som kallas UCIT:s. Reglerna för hur en Specialfond får placera bestäms av varje medlemsstat för sig. Specialfonder har normalt sett vidare placeringsinriktning än värdepappersfonder. En specialfond kan exempelvis, i större omfattning än värdepappersfonder, koncentrera sitt innehav till ett enskilt bolag. Specialfondernas vidare placeringsinriktning kan medföra högre risk i fonden. Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. Fondandelarnas värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat. Strukturerade Produkter/Garantiprodukter: Emittentrisk: Såväl det eventuella kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling: Kapitalskyddet i obligationerna gäller endast på den ordinarie förfallodagen. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om investeraren väljer att sälja obligationerna före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan leda till att investeraren inte kan sälja sin obligationen alls. Exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om risker med olika finansiella instrument hänvisas till Bolagets hemsida, Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och det är därför viktigt att du noga tar del av den information som framgår av förköpsinformation/broschyr/fondfaktablad eller motsvarande handling samt information om de avgifter, skattekonsekvenser och risker som en viss transaktion medför. Din rådgivare hos Exceed kan erbjuda dig individuellt anpassad rådgivning inför dina investeringsbeslut.

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer