Månadsrapport januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport januari 2013"

Transkript

1 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning aktier & räntor Övervikten för aktier behålls i januari. Marknaden är lättad över att amerikanska politiker äntligen tagit något sorts beslut om finanspolitiken. Samtidigt finns det en oro för nästa viktiga datum i slutet av februari då politikerna åter måste enas för att höja skuldtaket. Vår tro är att det kommer att lösa sig även denna gång. Likviditetsflödet i vår analys fortsätter att försvagas trots alla stimulanser från centralbanker världen över som sker just nu. Vi tror dock att detta kommer att märkas framöver och väljer därmed att behålla övervikten i aktier. Aktier 55 % Sverige 23% (+3%) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Global Emerging Markets Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus SPAX Valutaintervall Sterling BAS, 1 år SPAX Företagsobligationer BAS, 4 år SPAX Nordeuropa MAX, 3 år Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Räntor 35 % Alternativa 10 % Europa 13% (+3%) USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Ränte- och valutautveckling Riksbanken sänkte som väntat räntan med 0,25 procentenheter i december. Flera ledamöter i direktionen diskuterade en räntesänkning på hela 0,50 procentenheter. Vi tror på ytterligare en räntesänkning från Riksbanken, eventuellt redan vid februarimötet. Trender & Makroekonomi USA Återhämtningen motverkar finanspolitisk åtstramning Fokus på skuldtaket Europa och Sverige Botten snart nådd i euroområdets recession Ljusare svensk konjunkturbild Japan Recession, men stimulanser på väg Tillväxtmarknader Investeringar i infrastruktur i Kina Brasilien visar måttlig expansion Ränteprognos mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 1,00 0,75 0,75 0,75 Stibor 3 mån 1,22 1,05 1,10 1,20 2 år 0,94 0,85 0,95 1,10 5 år 1,20 1,25 1,40 1,75 10 år 1,80 1,80 2,00 2,50 Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 3,04 2,89 2,94 3,04 2 år 3,06 3,06 3,16 3,31 5 år 3,33 3,43 3,58 3,93 10 år 3,94 3,99 4,19 4,69 Framöver ser vi en förstärkning av kronan mot euron till cirka 8,40 på tre månaders sikt. Förstärkningen är baserad på ett scenario där exportflödena gradvis vänder upp då det ekonomiska läget i Kina och USA ser ljusare ut. Valutaprognos mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK

2 Analys Trender & Makroekonomi December månad präglades av en blandad börsutveckling. Inledningen av 2013 har präglats av de amerikanska politikernas överrenskommelse för att undvika det så kallade budgetstupet, eller fiscal cliff, vilket fick aktiemarknader och långräntor att stiga. USA, Kina och Tyskland har sett tillväxten eller indikatorer för tillväxt återhämta sig de senaste månaderna. Södra Europa dras fortfarande med stora problem men det värsta av recessionen kan ligga bakom oss. Även Sverige har påverkats av krisen under hösten och efterfrågan har fallit. Global konjunktur återhämtar sig långsamt och centralbanker stimulerar både med kvantitativa lättnader och med fortsatt låga räntor. I lokal valuta har den japanska börsen överraskat och stigit, men i svenska kronor har utvecklingen varit mer i linje med svenska och europeiska börser, det vill säga någon/några procent upp. Yenen har alltså försvagats kraftigt mot den svenska kronan vilket har ätit upp avkastningen för svenska sparare. USA Återhämtningen motverkar finanspolitisk åtstramning Fokus på skuldtaket Fokus på marknaderna har varit USA:s hantering av budgetstupet. Följden av de automatiska besparings- och åtstramningsåtgärder som kunde ha inträffat vid årsskiftet skulle ha försvagat ekonomin kraftigt. På nyårsdagen kom politikerna överens om en lösning där endast en del skattehöjningar tillåts slå igenom och faran för att ekonomin skulle trilla över stupet undanröjdes. Dock kvarstår frågan om nivån på skuldtaket som måste höjas i slutet på februari. Politikerna sköt även upp beslutet om vilka utgiftsbesparingar som ska göras. De sammantagna finanspolitiska åtstramningarna ser ut att minska BNP med omkring 1,5 procent Det är i linje med vad aktörer på marknaden räknat med och kan jämföras med en minskning i BNP på 4-5 procent om budgetstupet inte hade undanröjts. I övrigt pekar makroekonomisk statistik på en fortsatt återhämtning av den amerikanska ekonomin. Återhämtningen är bred och syns på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och företagsmarknaden. Amerikansk tillväxt kommer att dämpas under det första halvåret 2013 på grund av de finanspolitiska åtstramningarna men återhämtningen kommer inte att brytas. Federal Reserve bidrar med kvantativa lättnader och låg ränta. Europa och Sverige Botten snart nådd i euroområdets recession Ljusare svensk konjunkturbild 2012 blev ett år där euroområdet som helhet var i recession. Utvecklingen i södra Europa var betydligt svagare än i norra Europa. Nu pekar en del statistik och indikatorer på att en viss bottenkänning kan vara på väg. En expansion av ekonomin är fortfarande en bit bort, men det faktum att nedgången brutits borde ha positiv inverkan på marknadsaktörerna. Aktiemarknader i Europa har stigit och ränteuppgångarna i de krisdrabbade länderna har minskat. Företagen sitter på låga lager och det finns ett investeringsbehov vilket är positivt för tillväxten. Ett ytterligare steg är dessutom taget för att lösa eurokrisen, nämligen att försöka skapa en bankunion. Bankunionen är tänkt att vila på tre ben; gemensam övervakning av bankerna, gemensamma regler för att hantera kriser samt en gemensam försäkring/garanti för insatta medel. Omkring 200 av eurozonens största banker ska övervakas centralt. Även om de övriga punkterna i kommande bankunion är betydligt svårare att komma överens om, är detta ett steg i rätt riktning. Sverige, Storbritannien och Tjeckien har valt att stå utanför unionen. Den svenska konjunkturbilden för kommande kvartal har förbättrats något. Indikatorer som till exempel inköpschefsindex är fortfarande svaga men stabiliserades eller steg något i december. Försämringen i svensk ekonomi har varit bred det sista halvåret men nu är vi sannolikt nära en vändning. Uppgången kommer att drivas av en ökad exportefterfrågan, även om produktionen för tjänstenäringar vände upp redan i november. Att Europa går svagt tyder dock på att det kommer att bli en långsam uppgång. Först under andra halvåret 2013 bör vi se mer normala tillväxttal. Svagheten i ekonomin är bred och påverkar de flesta branscher även om byggsektorn tillhör den mest drabbade. Det låga inflationstrycket, som delvis beror på Riksbankens räntesänkningar och en stark krona, ger hushållen köpkraft och huspriserna har hållits uppe. Riksbanken sänkte reporäntan i december och regeringen har flaggat för fler stimulanser. 2

3 Japan Recession, men stimulanser på väg Japan befinner sig i recession men landets nya regering har utlovat reformer och Bank of Japan väntas stimulera ekonomin betydligt mer än tidigare. Yenen har försvagats påtagligt mot alla valutor under fjärde kvartalet vilket kommer att gynna den viktiga exportsektorn. Historiskt är dock Yenen fortfarande relativt stark jämfört med andra valutor. Tillväxtmarknader Investeringar i infrastruktur i Kina Brasilien visar måttlig expansion Statistik har bekräftat att Kinas tillväxt stabiliserades under det sista kvartalet 2012 efter en svag period. Infrastrukturinvesteringar har varit starka och tecken på förbättring syns även i fastighetssektorn samtidigt som tjänstesektorn har fortsatt att växa. Inflationen ligger stabilt runt två procent vilket skapar utrymme för en lättare penningpolitik under Brasiliens konjunktur har förbättrats sedan i somras men statistik från november visade att uppgången inte är så stark som bedömare tidigare förväntat sig. Trots det har inflationen överraskande ökat och möjligheterna till nya räntesänkningar på kort sikt har försvunnit. Centralbankerna i Ungern och Polen sänkte sina styrräntor med 0,25 procent i december, tack vare dämpade inflationstrender. Mer stimulans från penningpolitiken väntas i båda länderna de närmaste månaderna. Fördelning Aktier & Räntor Övervikten för aktier behålls i januari. Marknaden är lättad över att amerikanska politiker äntligen tagit något sorts beslut om finanspolitiken. Samtidigt finns det en oro för nästa viktiga datum i slutet av februari då politikerna åter måste enas för att höja skuldtaket. Vår tro är att det kommer att lösa sig även denna gång. Likviditetsflödet i vår analys fortsätter att försvagas trots alla stimulanser från centralbanker världen över som sker just nu. Vi tror dock att detta kommer att märkas på vår analys framöver och väljer därmed att behålla övervikten i aktier. Marknadsklimat Vinsterna fortsätter att revideras ned, om än i något lugnare takt än månaden innan. Prismomentum ger fortfarande ett visst stöd till aktiemarknader medan en stigande volatilitet har försämrat förutsättningarna för aktier. Likviditet De globala kvantitativa lättnaderna syns ännu inte i den del av vår analys som mäter likviditetsflödet till ekonomin. Snarare har likviditetsflödet minskat ytterligare. Vi håller det ändå för sannolikt att likviditetsflödet kommer att stärkas framöver. Värdering Aktier framstår fortfarande som billiga i relation till reala räntor. Analysen är oförändrad jämfört med förra månaden. Makroallokering Konjunkturen behåller sitt stöd för aktier. Vi har fått lite svagare inköpschefsindex än förväntat men prognoserna framöver ligger fast. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variablerna marknadsklimat, likviditet, värdering och makroallokering på en skala från -2 till

4 Aktier Fördelning regioner I januari delar vi övervikten mellan Europa och Sverige. Sverige gynnas av ett starkt likviditetsflöde och en tydlig förbättring av vinstrevideringar. Euroområdet är tydligast i sin stimulanspolitik. Vi behåller undervikten i Japan (Asien) som missgynnas av hög värdering och ett svagt likviditetsflöde. Vad gäller relationen små kontra stora bolag samt relationen värde-/tillväxtaktier väljer vi att hålla en neutral syn trots att det finns en del som talar för annat. Vi tycker att det är fullt tillräckligt att ta risken i aktiedelen generellt samt att lägga till en övervikt i Sverige. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt Sverige 23% (+3%) Europa 13% (+3%) USA 10% (0%) Asien 4% (-6%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien (Japan, Singapore och Honkong) och Tillväxmarknader. Aktuell vikt i respektive region beror på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad. Marknadsklimat Marknadsklimatet fortsätter att vara starkt i Sverige. USA förbättras något jämfört med förra månaden. Likviditet Den globala likviditeten minskar; tydligast är det i Japan medan likviditeten i USA och Europa inte minskar lika mycket. Sverige har det starkaste likviditetsflödet enligt vår analys även om detta bara utgör en liten del av den totala likviditeten i världen. Värdering Den relativa värderingen mellan länder är har inte förändrats. Sverige är billigast och Asien är dyrast. Makroallokering Euroområdet är tydligast i sin stimulanspolitik. USA:s industri förväntas få ett bättre klimat framöver. Konjunkturutvecklingen ger även stöd till tillväxtmarknader. Japan är den region som mest saknar konjunkturstöd till aktier. Analys Ränteutveckling Sedan början på december har den svenska 10-årsäntan stigit med mer än 20 punkter och handlas nu runt 1,70 procent. Det var framförallt positiva nyheter från USA i form av undvikandet av budgetstupet som ledde till ett internationellt bättre riskklimat. Dessutom har flera medlemmar av Federal Reserves direktion uttryckt att man kan komma att sluta med stödköp av obligationer redan under 2013 om arbetslösheten skulle närma sig 7 procent. Detta är mycket tidigare än vad många förväntat sig och skulle innebära ett första viktigt steg i en lång process mot att normalisera ränteläget och penningpolitiken. I Europa har Grekland genomgått ytterligare en omstrukturering av landets statsobligationer vilket innebär att de får betydligt lägre räntekostnader. För första gången har omstruktureringen en teoretisk möjlighet att på sikt få ner Greklands statsskuld till hanterliga nivåer. Vi kan dock inte utesluta fler omstruktureringar. Sannolikheten för att Grekland ska lämna eurosamarbetet har minskat vilket även fått genomslag på spanska och italienska räntor som har fallit tillbaka. Riksbanken sänkte som väntat räntan med 0,25 procentenheter i december. Mötesanteckningarna visade på att flera ledamöter i direktionen hade diskuterat en räntesänkning på hela 0,50 procentenheter. Vi tror på ytterligare en räntesänkning från Riksbanken, eventuellt redan vid mötet i februari. Även om en sådan sänkning till stor del redan prisats in av marknaden, finns det ändå ett visst utrymme för att korta räntor kan falla ytterligare under de närmaste månaderna. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige reporänta 1,00 0,75 0,75 0,75 Stibor 3 mån 1,22 1,05 1,10 1,20 2 år 0,94 0,85 0,95 1,10 5 år 1,20 1,25 1,40 1,75 10 år 1,80 1,80 2,00 2,50 EMU Reporänta 0,75 0,75 0,75 0,75 2 år 0,11 0,20 0,30 0,60 10 år 1,57 1,80 2,00 2,40 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,25 0,30 0,40 0,65 10 år 1,90 2,00 2,30 2,70 4

5 Analys Valutautveckling EUR/USD I inledningen av året har EUR/USD handlats över 1.30, som högst noterades I ett längre perspektiv saknar dock EUR/USD tydlig riktning. Eurogruppens klartecken för nya lån till Grekland tillsammans med den europeiska centralbankens utfästelse att köpa obegränsade mängder statsobligationer, har skapat ökad stabilitet i euron. Eftersom eurozonen befinner sig i recession väntas ECB hålla fast vid en öppning för ytterligare räntesänkning, även om effekten av en sådan skulle vara marginell. I USA har det värsta utfallet av budgetstupet undvikits och vi tror att en uppgörelse kan ske också för skuldtaket och ytterligare kompromisser som behöver ske i kongressen i februari/mars. Den amerikanska tillväxten kommer att överskugga den nolltillväxt som vi väntar oss i eurozonen i år. Federal Reserve kommer sannolikt att gradvis minska sina obligationsköp under året, men utan brådska. Det utgör grunden för att vi håller fast vid en lägre EUR/ USD på sex månaders sikt, 1,27. Att kursen är lite högre än tidigare beror bland annat på något förbättrade utsikter för en återhämtning i eurozonen under andra halvåret i år, bland annat tack vare att finanspolitiken blir mindre stram i år. USD/SEK Kronan har handlat i intervallet 6,45 till 6,70 mot USD under december. Enligt Federal Reserve kommer inte styrräntan att höjas förrän arbetslösheten nått 6,5 procent (den var 7,8 procent i december). Det gäller inte minst eftersom USA har en stor arbetskraftsreserv som kan tas i bruk när efterfrågan på arbetskraft förbättras. Vår prognos är att USD/SEK handlar runt 6,50 på tre månaders sikt. Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK EUR/SEK NOK/SEK GBP/SEK JPY/SEK CHF/SEK EUR/USD USD/JPY EUR/SEK Vår analys att EUR/SEK skulle stiga mot slutet av 2012 visade sig stämma sedan Riksbanken som väntat sänkt räntan med 25 punkter. De årliga valutautflödena från Premiepensionsfondens köp av utländska tillgångar samt valutaflöden kopplade till Renaults försäljning av sitt ägande i Volvo spelade en betydande roll för att EUR/ SEK snuddade vid Därefter har EUR/SEK fallit påtagligt till 8.51 som lägst i början av året i spåren av ökade förhoppningar om en global återhämtning. Framöver ser vi en förstärkning av kronan mot euron till cirka 8,40 på tre månaders sikt. Förstärkningen är baserad på ett scenario där exportflödena gradvis vänder upp då det ekonomiska läget i Kina och USA ser ljusare ut. USA och Kina väntas vara de primära dragloken för världsekonomin under En analys baserad på bland annat relativa ränteutsikter antyder att EUR/SEK är rimligt värderad på 8,60-8,65. Det bör dock poängteras att marknaden fortsätter att prisa in ytterligare en räntesänkning från Riksbanken i februari och ett potentiellt räntestöd för kronan föreligger om en räntesänkning inte infrias. På kort sikt förväntar vi oss att EUR/SEK handlar på 8,50 till 8,65. 5

6 Produktförslag Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Europafond Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond Rating av Morningstar Asien Swedbank Robur Japanfond Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Global Emerging Markets Rating av Morningstar saknas Ränteplaceringar Swedbank Robur Absolutavkastning Plus En räntefond med absolutavkastningsmål som kan variera sin löptid beroende på aktuellt ränteläge upp till en genomsnittlig duration på max tre år. Rating av Morningstar SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Valutaintervall Sterling BAS 1år SPAX Valutaintervall Sterling BAS följer utvecklingen för den svenska kronan mot det brittiska pundet. En stabil valutautveckling ger goda möjligheter till en indikativ kupong på 6 procent. SPAX Nordeuropa MAX 3 år SPAX Nordeuropa MAX följer utvecklingen för stora välkända företag i Norden, Tyskland och Nederländerna. De utvalda företagen har en övervikt i industri och energi, sektorer som gynnas av tillväxtländernas utveckling. Bolagen får även stöd av stabila hemmamarknader. Produkten har en överkurs på 5 procent. Alternativa placeringar JP Morgan Systematic Alpha Fonden har fyra underliggande strategier för att varje år uppnå positiv avkastning. Dessa är Merger Arbitrage som försöker tjäna pengar på företagsförvärv, Global Macro som kan investera på de globala ränte-, valuta- och råvarumarknaderna och Equity Long/Short som är en marknadsneutral strategi som tar positioner i enskilda företag för att tjäna pengar både i upp och nedgång samt Convertible Bond Arbitrage som letar efter prissättningen i olika ränteinstrument. Fonden saknar rating av Morningstar. Storlek och stil Neutral vikt mellan Små bolag (Small Cap) och Stora bolag (Large Cap) i samtliga regioner. Neutral vikt mellan Tillväxtbolag (Growth) och Värdebolag (Value) i samtliga regioner. Utveckling kundportfölj 5 år Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 24,0% 3,98% Swedbank Robur Europafond 18,0% 1,72% Swedbank Robur Amerikafond 12,0% 1,56% Swedbank Robur Japanfond 5,0% 4,62% Swedbank Robur Global Emerging Markets 6,0% 4,86% Fastrantekonto1212 7,5% 0,22% Swedbank Robur Absolutavkastning Plus 17,5% 0,25% JPM Systematic Alpha A (acc) - SEKH 10,0% 0,76% Totalt 100,0% 2,11% Kommentar till avkastning I december har portföljen avkastat 2,1 procent, 0,3 procent bättre än jämförelseindex. Övervikten i aktier har fortsatt att bidra starkt. På regionnivå har undervikten i Asien missgynnat avkastsningen jämfört med index. Produktsidan är totalt sett oförändrad med negativa bidrag från aktiefonder och positiva bidrag från räntor och alternativa placeringar. SPAX Företagsobligationer BAS 4 år Marknaden för företagsobligationer växer snabbt världen över och erbjuder betydligt högre avkastning än statsobligationer. SPAX Företagsobligationer är kopplad till utvecklingen för aktivt förvaltade företagsobligationsfonder i kategorin High Yield där exponeringen beaktar såväl kreditrisk som geografisk spridning. 6

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer