Marknadsinsikt. Kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016"

Transkript

1 Marknadsinsikt Kvartal Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare samtidigt som Europa uppvisar styrka. Marknadsutsikter Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar neutral Efter turbulensen under januari vände marknaderna upp från mitten av februari. Det var återigen centralbankernas agerande som gjöt mod bland investerarna. Den europeiska centralbanken (ECB) trappade än en gång upp stimulansåtgärderna genom att dels sänka styrräntan från 0,05 till 0,00 % och dels depositräntan från -0,3 till -0,4 % efter att tillväxt- och inflationsutsikterna justerats ned. ECB utvidgade dessutom sina obligationsköp med ytterligare 20 miljarder euro till 80 miljarder euro per månad. Utöver att ECB erbjuder bankerna likviditetslån inkluderades företagsobligationer till de instrument som banken kan förvärva. Upptrappningen var något kraftigare än förväntat vilket ledde till att kreditmarknaderna reagerade positivt. Vidare meddelade Federal Reserve att man lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 0,25 till 0,5 %. Dessutom ändrar man prognosen från fyra till två räntehöjningar under Starkast gick tillväxtmarknaderna som gick upp 6,4 % från sista januari till utgången av april. Stockholmsbörsen noterar en uppgång om 3,0 % samtidigt som den globala aktiemarknaden steg med mer måttliga 0,7 %. Oljepriset fortsatte uppvisa stora svängningar under perioden och noterades som lägst under 28 USD per fat i mitten av februari. Vid utgången av april handlades oljan till 47,5 USD per fat vilket är en uppgång på nästan 70 % från bottennoteringen. Vi är glada att vi behöll vår aktieandel när det blåste som värst i mitten av februari och behåller även nu vår rekommendation neutral till aktier. Svenska aktier neutral Stockholmsbörsen steg 3,0 % februari till april och påverkades positivt av ett stigande oljepris och avtagande oro kring Kina. När en majoritet av bolag på Stockholmsbörsen lämnat rapport för årets första kvartal är det hela 59 % av bolagen som landar över analytikernas prognoser. Dock faller vinsterna med 6 % mycket hänförligt till bankerna. Exkluderas emellertid bankerna får vi den omvända bilden en vinstökning på 4 %. Vi behåller vår rekommendation neutral. Amerikanska aktier neutral Den amerikanska marknaden steg några tiondels procent under perioden. En svag industriproduktion hänförligt till en stark amerikansk dollar gör det allt svårare för USA att upprätthålla en god tillväxt. I skrivande stund ser vi dock en viss dollarförsvagning. FEDs tålmodighet med gradvis normalisering har bidragit till avtagande marknadsoro. Vi behåller vår rekommendation neutral. Europeiska aktier neutral Den europeiska marknaden går starkt där detaljhandeln och industriproduktionen ligger på historiskt höga nivåer. Samtidigt som ECB ger ytterligare stimulanser vilket bidragit till avtagande marknadsoro. Vi behåller vår rekommendation neutral. Tillväxtmarknader neutral Tillväxtmarknaderna har sedan vändpunkten för oljepriset och dollarnivån utvecklats klart starkare än de utvecklade marknaderna. Uppgången summeras till 6,4 % under perioden. Avtagande oro kring Kina har bidragit till den positiva utvecklingen. Likt tidigare ser vi ett större intresse för tillväxtmarknader där förvaltarna hittar allt fler välskötta och attraktivt prissatta bolag. Vi har en generell övervikt via vår globalförvaltare men på tillgångsnivå behåller vi vår rekommendation neutral. Svenska obligationer undervikt Svenska statsobligationer backade med 0,2 % februari till april. Inflationstalen under perioden har kommit in allt högre och rensar man för energi- och ränteeffekter, uppgår inflationen till historiskt höga 1,9 %. Den starka svenska kronan gör att Riksbanken fortsätter med sina kvantitativa lättnader som har utökats med 45 miljarder för det andra halvåret Vi behåller vår rekommendation undervikt. Svenska krediter övervikt Kreditspreadarna snävade in betydligt under perioden och är nu tillbaka på nivåerna från juli i fjol. ECBs beslut att utvidga sina obligationsköp till att inkludera företagsobligationer med tryckta pengar är klart positivt. Vi behåller vår rekommendation övervikt.

2 Marknadsutsikter forts. Alternativa placeringar övervikt Hedgefonder som grupp har tagit tillbaka delar av tappet under inledningen av året. Bästa strategin februari april är Long/Short förvaltare samtidigt som räntearbitrage förvaltare haft det svårt. Vi överviktar framförallt förvaltare med låg korrelation till aktieoch räntemarknad. Vi behåller vår rekommendation övervikt. Inflationen lever Sverige inflation, delsektorer Inflationen uppvisar livstecken Riksbankens senaste uteblivna ränteförändring var ingen överraskning, men så som inflationen utvecklar sig just nu i Sverige borde Riksbanken egentligen ha diskuterat en höjning. Tre månader i rad har Sverige trotsat den internationella trenden och registrerat tydligt stigande inflation om 0,8 %. Rensar man för energi- och ränteeffekter som hittills tyngt inflationen kraftigt (se diagrammet ovan) uppgår inflationen till historiskt höga 1,9 %. Granskar vi serviceinflationen (restaurang, bilservice, fastighetsservice) i Sverige och i de större industriländerna kan konstateras att den ligger på drygt 2 % i Sverige, USA, UK, Tyskland och Spanien, medan Frankrike och Italien ligger på ungefär 1 %. Att det importerade pristrycket är lågt beror på svaga valutor i de flesta tillväxtländer. Tillväxtekonomierna är viktiga importländer, inte minst av kläder och skor. Svaga valutor i dessa länder ger västländerna billig import, men ger länderna själva hög inflation. Den globala inflationen är följaktligen omfördelad, från utvecklade industriländer till en stor samling tillväxtländer. Inflationen stiger

3 Svenska aktiemarknaden Vinstförändring, årstakt % Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker Vinsttrenden försämras något, vilket till stor del beror på bankerna. Övriga bolag visar vinsttillväxt, samtidigt som utfallet överträffar analytikernas prognoser. När en majoritet av bolag på Stockholmsbörsen lämnat rapport för årets första kvartal är det hela 59 % av bolagen som landar över analytikernas prognoser. Dock faller vinsterna med 6 % mycket hänförligt till bankerna. Exkluderas emellertid bankerna får vi den omvända bilden en vinstökning på 4 %, samtidigt som 57 % av bolagen ökar vinsten. Bankernas vinst faller däremot med hela 19 %. Eftersom de utgör nästan en tredjedel av den samlade vinstsumman, blir effekten betydande. En stigande vinsttrend styrks dock av medianvärdet (mittföretaget i populationen) som blev 5 %. Totalt sett är vinsttrenden något sämre än förra kvartalet och något sämre än den långsiktiga utvecklingen de senaste åren. Något överraskande faller försäljningen 4 %, vilket är ett tydligt trendbrott med stabil tillväxt. Mätt som median redovisas nolltillväxt, vilket visar att medelstora bolag utvecklas bättre än de största bolagen. Sammantaget var rapportperioden godkänd och något över de lågt ställda förväntningarna.

4 Globala tillväxtindikatorn Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare samtidigt som Europa uppvisar styrka Tillväxtindikatorn som åskådliggör den aggregerade utvecklingen för den globala industriproduktionen, detaljhandeln och bilförsäljningen i det sju största utvecklade ekonomierna samt Kina backar från 3,1 % i årstakt till 2,7 % vilket sammanfaller med den globala BNP tillväxten. Den amerikanska tillväxtindikatorn fortsätter ner. Den starka dollarn slår med full kraft mot Industriproduktionen som faller till minus 1 % vilket vi inte sett sedan finanskrisen Detaljhandeln backar svagt från 1,8 till 1,5 %. Bilförsäljningen uppvisar fortsatt goda siffror och ligger kvar runt 6 %. I Europa går både detaljhandeln och industriproduktionen starkt. Detaljhandeln biter sig kvar på 3,1 % vilket är den högsta tillväxttakten sedan Industriproduktionen ligger nära 2 % i årstakt. Bilförsäljningen går från starka 5,8 % till urstarka 10 % i årstakt. Vidare uppvisar den svenska ekonomin styrka. Industriproduktionen ligger kvar på 5,1 % samtidigt som detaljhandeln stannar på höga 5 %. Bilförsäljningen biter sig fast på 14 %. USA Eurozonen

5 Sydportföljerna God utveckling för samtliga portföljer Perioden februari - april 2016 var en bra period för samtliga portföljer. Alla portföljer gick plus och slog även sitt jämförelseindex. Portföljerna som gick bäst relativt index var portföljerna 9, 11 och 13 som under perioden steg med 5,5 % och gick 3,5 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Nästan alla underliggande fonder i portföljerna har slagit sitt jämförelseindex, de underliggande fonder som presterade bäst under perioden var Lannebo Sverige Plus och Didner & Gerge Global som steg med 10,1 respektive 6,6 %. Den främsta anledningen varför dessa två fonder har gått bättre än index är att de har lyckats väldigt bra med sitt aktieurval bland de mindre bolagen. I början av perioden sålde vi Robur Global till förmån för Didner & Gerge Global som har gett en högre riskjusterad avkastning på lång sikt. Vi har även gjort en förändring i tillgångsfördelningen i portföljerna genom att minska andelen tillväxtmarknadsfonder till fördel för global- och sverigefonder. Vi kommer att göra ett byte i samtliga portföljer som innehåller Sverigefonder som kommer innebära att dessa portföljer innehåller både Carnegie Sverige och Lannebo Sverige Plus. Detta gör vi för att kombinationen av fonderna ger en lägre risk och därav en högre förväntad riskjusterad avkastning. Portföljernas avkastning Vår rekommendation Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investeringsstrategi som du valt. Det är inte en självklarhet att göra ändringar baserade på kortsiktiga prognoser. Vi rekommenderar en balanserad portfölj med olika tillgångsklasser, sektorer och geografiska regioner. Figuren visar vår rekommendation för långsiktiga investerare med en medelhög riskprofil baserat på de tillgångsslag som vi menar bör ingå i en investeringsportfölj. Aktier 50%, Räntor 40%, Alternativa investeringar 10%. Normalportfölj Aktuell portfölj

6 RÄNTEINSIKT Bottenkänning? Boräntorna har sannolikt nått botten. En fortsatt låg inflation gör dock att det kommer att dröja upp till ett och ett halvt år innan rörliga boräntor börjar stiga. Mycket talar därför för att man kan avvakta ett litet tag med att binda boräntan. På de internationella finansmarknaderna har utvecklingen varit försiktigt stabil den senaste månaden. Svängningarna har varit mindre än tidigare och aktiebörserna har stigit med någon %. Råvarupriserna har fortsatt uppåt efter att ha nått bottennivåer i början av året. I linje med detta har också inflationsförväntningarna rört sig uppåt i de flesta länder, även om de fortfarande är låga. Även på valutamarknaden har det varit lugnt de senaste veckorna, US-dollarn har tappat något mot de flesta andra valutor. Ökad riskaptit och lite högre inflationsförväntningar har slagit igenom på räntemarknaden. Räntorna på säkra investeringar, som statsobligationer i stabila länder, har rört sig uppåt, i Sverige har exempelvis den tioåriga statsobligationsräntan stigit med 0,2 %enheter sedan början av april, trots Riksbankens beslut att utöka obligationsköpen. Även andra räntor har följt med uppåt. Mindre internationell osäkerhet Det globala ränteläget påverkas för närvarande starkt av osäkerhet kring vart den globala ekonomin och dess olika delar är på väg. Exempel på faktorer som spelar in är det ekonomiska och finansiella läget i Kina, risken för att britterna röstar för ett utträde ur EU, flyktingkrisen i Europa, oljeprisnedgångens effekter på oljeexporterande länder, det ihållande låga inflationstrycket och osäkerhet kring hur ekonomin ska reagera på de extremt låga räntorna (minusräntorna). Under april har en del av osäkerheten dämpats i och med att kinesiska konjunkturindikatorer pekat mer mot på stabilisering, en ökande majoritet verkat vara mot brexit i opinionsundersökningar, vissa politiska framsteg verkar ha gjorts när det gäller flyktingkrisen och, inte minst, att det gått att skymta några inflationssignaler. Dessutom har centralbankerna fortsatt stimulera och i vissa länder även ökat på stimulansen ytterligare. Riksbanken fortsätter spela sitt spel Konjunkturen fortsätter att vara stark i den svenska ekonomin. Det verkar dock som att tillväxten växlat ned något från att ha avslutat fjolåret i rekordfart. En naturlig utveckling av att stimulanseffekterna av tidigare räntesänkning, kronförsvagning och boprisuppgång börjat avta. Sannolikt kan en lite lugnare tillväxt stärka Riksbankens avsikter att fortsätta med den extremt låga styrräntan. Vid det senaste räntemötet den 20 april behöll Riksbanken visserligen styrräntan oförändrad på -0,5 %, men stimulanserna ökades ändå på i och med att man beslöt att öka obligationsköpen från 215 till 245 miljarder kronor. Köpen görs med avsikt att hålla nere de längre marknadsräntorna och därigenom sätta press nedåt på kronan. Att man valde att agera trots att senaste inflationsutfallet överraskade positivt, underliggande inflationen i mars var 1,5 %, och att inflationsförväntningarna tydligt tickat uppåt, visar att det finns en stark vilja hos Riksbanksdirektionen att motverka en kronförstärkning. I dagsläget ligger kronan i linje med Riksbankens prognos. Men med tanke på hur mycket prestige som Riksbankscheferna investerat i formuleringen av politiken så krävs det sannolikt inte mer än någon %s förstärkning för att de ska bli mer eller mindre tvingade att agera. Vårt huvudscenario är att detta inte kommer att ske men det går inte att utesluta att Riksbanken kan hamna i ett chickenrace med marknadsaktörerna. Oförändrade ränteutsikter Vår bedömning är fortfarande att den underliggande inflationen kommer att pendla kring 1,5 % under överskådlig framtid utan att nå upp till inflationsmålets två %. Det är lägre än vad Riksbanken prognostiserar och innebär att vi också tror att det kommer att längre tid innan det är dags för räntehöjningar än vad Riksbanken räknar med. Riksbanken tror det är dags för en första räntehöjning under sommaren 2017 medan vi räknar med att det dröjer till slutet av Under 2018 räknar vi sedan med att styrräntan successivt höjs till +0,5 %, ungefär samma nivå som Riksbanken räknar med. I våra prognoser ligger sedan ett antagande om att styrräntan stiger med omkring 1 % om året tills den når 3,50 %, som vi bedömer är en långsiktig jämviktsnivå. I och med att vi inte gjort några förändringar av hur vi bedömer utsikterna för omvärlden, tillväxten, inflationen eller Riksbankens agerande sedan förra Boräntenytt så har vi inte heller gjort några förändringar i våra boränteprognoser. Vi bedömer fortfarande att boräntorna sannolikt är på någon sorts bottennivå. Ytterligare stimulanser från Riksbanken eller internationella räntenedgångar lär inte slå igenom i boräntorna. Vi räknar också med att det fortsätter komma regelskärpningar som fördyrar finansieringen av bolån och bidrar till att långsiktigt pressa bolåneräntorna uppåt. Sammantaget ser vi att bolåneräntorna ligger kvar kring nuvarande nivåer i upp till ett och ett halvt år innan de börjar stiga. Den rörliga tremånadersräntan väntas inte passera 2 % förrän under Uppgången bör börja lite tidigare för de bundna boräntorna än för de rörliga. Vi räknar med att den femåriga listräntan passerar 3 % och att tvååringen passerar 2 % under slutet av nästa år. Vi antar att en långsiktig jämviktsnivå för räntorna nås om fem till sex år. Vi bedömer, som tidigare, att 5-5,5 % är en sådan nivå för tremånadersräntan. Marginell fördel bundet Om våra prognoser och antaganden slår in så kommer det, precis som vi bedömt i föregående Boräntenytt, att väga helt jämnt mellan olika räntebindningstider. Bundet har en liten fördel gentemot rörligt, en fördel som ökar med längden på bindningstiden. Den som har små marginaler och en försiktig inställning till ekonomiska risker kan överväga långa räntebindningstider. En bunden ränta kan visa sig bli en billig försäkring om ränteuppgången kommer tidigare än väntat. Sannolikt kan man dock avvakta ett tag med att binda boräntan. Det bör bli

7 RÄNTEINSIKT forts. mer fördelaktigt att binda räntan senare under 2016 och Det är osäkert hur bolånemarknaden kommer att utvecklas när det gäller listräntor, snitträntor och ränterabatter framöver. Än så länge utgår våra bedömningar från listräntor, men det kan behöva ändras. Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider 4 maj 2016 Juni 2016 Dec 2016 Juni 2017 Dec 2017 Dec mån 1,69 1,69 1,69 1,69 1,90 2,70 2 år 1,72 1,72 1,72 1,72 2,10 3,20 5 år 2,44 2,44 2,44 2,70 3,20 4,40 Källa: SBAB Boräntenytt nr Aktuella marknadsnoteringar Räntor Instrument Senast 31/12 Reporänta - 0,50 % - 0,35 % STIBOR 3M - 0,48% - 0,29 % Stadsobl Sv 10 år 0,78 % 0,99 % Valutor Instrument Senast YTD % USD/SEK 8,34-1,15 EUR/SEK 9,33 + 1,73 GBP/SEK 12,17-2,23 NOK/SEK 0,99 + 4,46 Aktieindex Instrument Senast YTD % OMX ,42 Dow Jones ,39 DAX ,68 Nikkei ,31 DJ World 303,9-1,33 Råvaror Instrument Senast YTD % Olja Brent $ 48, ,51 Koppar 3M $ ,96 Zink 3M $ ,61 Guld $ ,17 Noteringar per Denna rapport utgör ett informationsmaterial avsett för Sparbanken Syds kunder och andra intressenter. Rapporten gör inte anspråk på att vara fullständig och rapportens innehåll ska inte uppfattas som ett erbjudande om eller investeringsrådgivning att köpa, sälja eller behålla enskilda finansiella instrument. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och referenser till historisk utveckling utgör inte en tillförlitlig indikator för framtida utveckling. Denna rapport utgör vid tidpunkten för dess upprättande Sparbanken Syds marknadssyn. Denna marknadssyn kan av skäl hänförliga till omvärldsfaktorer förändras. Sparbanken Syd ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster eller kostnader relaterat till nyttjandet av denna rapport. Mer information återfinns på Genom inloggning har bankens kunder tillgång till hela bankens fondutbud med tillhörande faktablad.

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Starka makrosiffror och bolagsrapporter lyfter sommarbörsen

Starka makrosiffror och bolagsrapporter lyfter sommarbörsen Stockholm 130813 Momentum/Fundamenta: Starka makrosiffror och bolagsrapporter lyfter sommarbörsen Rapporterna för andra kvartalet lyfte börserna efter en svag inledning på sommaren vi summerar bäst och

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Det har varit en exceptionellt svag start på börsåret 2016. Enligt Financial Times var årets två första veckor de svagaste någonsin. Som vi ser det är en av förklaringarna det kraftiga oljeprisfallet under

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolag på bräcklig grund tillväxt men fortsatt svag lönsamhet Unionens Bolagsindikator september 2014 2 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 medan

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Rivstart på året med börsturbulens

Rivstart på året med börsturbulens Marknadsbrev februari 216 Rivstart på året med börsturbulens och oljeprisfall Svag kinesisk statistik under årets första dagar fick börserna på fall. Risken är stor att 216 kan bli turbulent, men det saknas

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 6 december 2009 Innehåll 1 Graföversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Guld på $3000, minst! 10 Graföversikt

Läs mer

Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus!

Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus! Swedbank Analys Nr 12 3 december 2009 Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus! Småhuspriserna har stigit ca 7 % jämfört med bottennivån första kvartalet. Kredittillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Sidan 3 Långsam återhämtning. Sidan 4 Sista räntesänkningen är inte gjord. Sidan 6 Omvärlden på väg mot fastare mark

Sidan 3 Långsam återhämtning. Sidan 4 Sista räntesänkningen är inte gjord. Sidan 6 Omvärlden på väg mot fastare mark Konjunktur och räntor Nummer 1 1 mars 1 Sidan 3 Långsam återhämtning Sidan Sista räntesänkningen är inte gjord Sidan Omvärlden på väg mot fastare mark Sidan 9 Ljusning i sikte för svensk ekonomi Från vänster:

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning april 2009

Penningpolitisk uppföljning april 2009 Penningpolitisk uppföljning april 9 Riksbankens direktion har beslutat att sänka reporäntan till,5 procent med viss sannolikhet för ytterligare sänkning framöver. Räntan väntas ligga kvar på en låg nivå

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris

Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 februari 2016 Konjunktur och marknad: Fortsatt låg inflation och lågt oljepris Vår bedömning är sedan tidigare att den globala återhämtningen

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek

Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek v 6 9 februari 2010 Innehåll 1 Graföversikt 2 Eurodollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek 6 Dollar-index, NOK/SEK 7 Osäkert för euron 8 Graföversikt 10 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen

Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2015 Konjunktur och marknad: Stark dollar och ljusglimtar i eurozonen I USA är ekonomin i grund och botten stark Den amerikanska arbetsmarknaden

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Sidan 3 Svagare konjunktur men inget ras. Sidan 4 Fördröjd ränteuppgång. Sidan 7 Osäkert och oroligt i omvärlden

Sidan 3 Svagare konjunktur men inget ras. Sidan 4 Fördröjd ränteuppgång. Sidan 7 Osäkert och oroligt i omvärlden Konjunktur och räntor Nummer 3 3 augusti Sidan 3 Svagare konjunktur men inget ras Sidan Fördröjd ränteuppgång Sidan 7 Osäkert och oroligt i omvärlden Sidan Sverige: förändrad politikmix Sidan 15 Stabilisering

Läs mer

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Spänt läge i Ukraina. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 mars 2014 Konjunktur och marknad: Spänt läge i Ukraina Situationen i Ukraina är allvarlig ur många perspektiv. Det är svårt att se framför sig

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17

SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17 SÄRSKILT PROTOKOLL Direktionen, Nr 17 DATUM: 2005-10-19 MÖTESTID: 13:00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 december 2013 Konjunktur och marknad: Amerikanska centralbanken avvaktar avtrappning av stödköp Den amerikanska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer

Inflation och räntehöjningar på gång i USA. Men Riksbanken kommer krävas på mer Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 april 2016 Konjunktur och marknad: Inflation och räntehöjningar på gång i USA Sverige ökad konkurrenskraft med låga löneavtal Både sysselsättning

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

AVMATTNING MEN INGEN KOLLAPS TROTS FINANSIELL ORO

AVMATTNING MEN INGEN KOLLAPS TROTS FINANSIELL ORO AVMATTNING MEN INGEN KOLLAPS TROTS FINANSIELL ORO INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 GLOBALA KAPACITETSÖVERSKOTT 4 OLJEPRISRASET: ETT HOT ELLER EN MÖJLIGHET 4 FORTSATT KINESISK INBROMSNING MEN INGEN KRASCH 8 ÄVEN

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer