Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturen och de finansiella marknaderna"

Transkript

1 Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1

2 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna Ny information / prognosrisker /slutsatser Utveckling för obligationer och krediter Utveckling för aktier Utveckling för valutor Tillgångslagsfördelning vår syn Spar och placeringsförslag Övergripande förslag för tillgångsfördelning Aktiva placeringsförslag Bekväma placeringsförslag Strukturerade placeringar och fonder Snabba enkla sparförslaget 2 *Huvudscenariot uppdateras 4 ggr per år I denna presentation uppdateras siffrorna veckovis och texten månadsvis.

3 Global tillväxt FAKTA PMI är en indikator på den ekonomiska hälsan som tas fram genom månatliga undersökningar av företag inom industrin. Den är viktig för att den är en framåtblickande konjunkturindikator. Ett värde över 50 indikerar ökad aktivitet och vice versa. Den amerikanska ekonomins underliggande tillväxt bedöms alltjämt god. Europeisk och svensk tillväxt enligt respektive något över förväntad takt. Kina fortsätter vika men i långsammare takt än tidigare väntat. 3

4 Produktionsgapet FAKTA Produktionsgapet är ett mått på skillnaden på faktisk tillväxt och potentiell tillväxt. Ett stort produktionsgap betyder oftast att det finns problem på arbetsmarknaden och/eller med produktiviteten samt att det verkar generellt hämmande på inflationen. Vi är fortfarande långt ifrån en konjunkturell balans, det finns fortfarande lediga resurser och kapacitet i ekonomierna. 4

5 Inflationen FAKTA Inflationen är ett mått på ökningstakten av den allmänna konsumentprisnivån i ett land. En låg och stabil inflation om cirka 2 procent är de flesta centralbankers mål i den utvecklade delen av världen. Råvaruprisfall och långsam löneökningstakt hämmar fortfarande inflationen. ECB och Riksbanken ligger närmare mer stimulans. USA går först i höjningscyklen. Vi tror på en liten första höjning i september och en långsam takt därefter. 5

6 Arbetslöshet FAKTA Arbetslösheten är den del av arbetskraften som inte har arbete. Arbetskraften definieras som alla mellan som har ett jobb eller som söker jobb. Den berättar alltså inte hela sanningen men är en viktig indikator. Fortsatt hög arbetslöshet i framförallt Europa, men trenden går åt rätt håll. Amerikansk arbetslöshet nu sannolikt nära långsiktigt hållbara nivåer. 6

7 Arbetslösheten har sjunkit kraftigt i USA och nu börjar även sysselsättningen förbättras Amerikansk arbetsmarknad fortsatt mycket stark och arbetslösheten nu sannolikt nära jämviktsnivåer. 7

8 Arbetskraftsdeltagandet är dock fortfarande lågt jämfört med innan finanskrisen Den ena anledningen till att arbetskraftsdeltagandet minskat beror på en åldrande befolkning (svarta linjen) som i mindre omfattning än andra grupper gör sig tillgängliga för arbetsmarknaden. Den andra anledningen är att en del av befolkningen slutat leta efter jobb (röda linjen). De flesta av dessa har potential att komma tillbaka. Vissa har under tiden studerat istället och kan bidra med högkvalificerat arbetskraft när de återkommer. 8

9 Antalet sysselsatta i USA forsätter öka Antalet sysselsatta växer i något långsammare takt, men trenden är stabil. 9

10 Arbetsmarknaden i Sverige starkare än den ser ut Trots att sysselsättningen ökat är arbetslösheten i Sverige kvar på höga nivåer Det beror på att även arbetskraftsdeltagandet ökat snabbt Ett ökat arbetskraftsdeltagande är önskvärt för ekonomins långsiktiga tillväxtpotential På senare tid börjar sysselsättningen växa betydligt snabbare än arbetskaraften, arbetslösheten sjunker därmed snabbare än väntat 10

11 Matchningen i Sverige är dock en utmaning FAKTA En hög andel lediga platser samtidigt som arbetslösheten är hög indikerar en ineffektiv arbetsmarknad där arbetskraften inte har den kunskap som företagen efterfrågar. Lediga jobb är nu på högre nivå än innan finanskrisen medan arbetslösheten är flera procentenheter högre. 11

12 Centralbankerna USA väntas bli fortfarande första stora land att höja styrräntan under 2015 Övriga centralbanker väntas utöka stimulansen ECB kan komma att utöka sitt stödköpsprogram Riksbanken väntas sänka reporäntan till under hösten, samt utöka sitt stödköpsprogram under Sannolikheten för ytterligare åtgärder är förhållandevis hög om vi skulle se en snabbt stärkande krona mot euron. 12

13 Tillväxtmarknaderna Stora skillnader mellan olika länders förutsättningar gör det svårt att analysera dem som grupp Överlag tror vi att tillväxtmarknaderna kommer stå för ett mindre bidrag till den globala tillväxten den närmsta tiden till följd av strukturella utmaningar och politisk osäkerhet. När den globala tillväxten tar fart, i stor utsträckning ledd av den amerikanska ekonomin, kommer även förutsättningarna för tillväxtmarknaderna att förbättras. Flera tillväxtländer vars valutor fallit kraftigt kan till följd av valutaförsvagning (höger bild) få ytterligare effekt via ökad export. 13

14 Tillväxtmarknaderna, risker FAKTA Tillväxtmarknaderna är i stor utsträckning beroende av finansiering i dollar som är världens reservvaluta. Tillgången på dollar globalt hänger ihop med USAs bytesbalans och den amerikanska centralbankens agerande. I spåren av att USAs bytesbalans förbättras och att den amerikanska centralbanken drar ner på stimulanserna blir det färre dollar tillgängliga i resten av världen. Många tillväxtmarknader är beroende av att kunna få finansering i dollar. Störst är risken för länder med underskott i bytesbalansen som Brasilien, Indonesien, Turkiet, Sydafrika. 14

15 Kinas tillväxt blir allt dyrare att köpa med investeringar BNP-tillväxt på den lodräta axeln drivs av en ökad andel investeringar som del av total BNP men historien antyder att det finns en gräns 15

16 Kina Kinas tillväxt och inflation viker, centralbanken sänker styrräntan och bankernas kassakrav och devalverar valutan. Kinesiska myndigheter har dock betydande resurser att bedriva en expansiv finanspolitik och har också på senare tid kommit med ytterligare stimulanser. De grundliggande utmaningarna kvarstår dock. 16

17 Sammanfattning Den globala konjunkturen återhämtas Den amerikanska ekonomin stärks och väntas leda utvecklingen 2015 Det globala kapacitetsutnyttjandet är fortfarande lågt Inflationen förblir låg, framförallt i Europa men även i tillväxtländer Arbetslösheten en utmaning i Europa, men trenden är åt rätt håll Global sett sänks fortfarande styrräntorna av centralbankerna. Den amerikanska centralbanken kommer vara först ut att höja räntan ECBs stödköpsprogram håller räntorna låga Tillväxtländerna har stora utmaningar framför sig, men goda förutsättningar i ett längre perspektiv. 17

18 Prognosrisker Marknadsvolatilitet på grund av dålig likviditet och ansträngda värderingar Ytterligare eskalering av konflikten i Ukraina och de relaterade spänningarna mellan Ryssland och västvärlden. Risker förknippade Grekland skulle kunna leda till tydligare diskussioner om skuldnedskrivningar eller Grexit Osäkerhet kring Kinas potentiella tillväxt Stark dollar kan skapa problem dels för amerikanska exportbolag men även tillväxtländer som måste hitta dollarfinansiering Finansiella tillgångar blir dyrare i spåren av de fortsatt sjunkande räntorna, risken för bubblor ökar 18

19 Nivå för marknadsräntorna Svenska och tyska räntor har sjunkit kraftigt, dels på grund av en svagare inflationstakt och förväntningar på en mer expansiv penningpolitik från ECB och Riksbanken I takt med en alltmer balanserad arbetsmarknad och räntehöjningar från den amerikanska centralbanken leder till att räntorna stiger gradvis i USA. Centralbankspolitiken och investerarnas jakt på avkastning leder till betydligt lägre nivåer på långa räntor jämfört med det historiska snittet. 19

20 Avkastning för räntebärande tillgångar Korta ränteplaceringar: Riksbankens minusränta ger mycket låg avkastning. Korta statspapper löper med negativ ränta, korta bostadsobligationer och kreditpapper ger en något högre avkastning Långa ränteplaceringar: Fallande marknadsräntor sedan i juni har gynnat avkastningen i ränteplaceringar med lång löptid. En fortsatt låg löpande avkastning i statsobligationer ger dock ett litet skydd för stigande räntor. Kreditspreadarna i den europeiska och amerikanska marknaden vidgades under sommaren men har sedan i slutet av augusti sjunkit något för merparten av tillgångsslagen, och då i takt med att den finansiella osäkerheten minskat något. Spreadutvecklingen för Europeiska Investment Grade har däremot vidgats något under september och då i större utsträckning drivet av emissionsvolymer i företagsobligationsmarknaden. 20

21 Börsutvecklingen Breda börsnedgångar och hög volatilitet. Fortsatt oro för svag Kinatillväxt och fallande råvarupriser. Makrostyrda börser. Asien och tillväxtmarknader tappat mest sedan toppen. Ekonomisk tillväxt och bolagsvinster utvecklas som förväntat Europa, Japan och USA. Dock risk för nedjusteringar av vinstprognoser i Asien och tillväxtmarknader. Börsvärdering mer rimlig nu efter kursfallet. Fortsatt expansiv räntepolitik i många länder ger support. Osäkerhet kring global tillväxt största hotet mot börsutvecklingen. 21

22 Valutor; utveckling svenska kronan Svagare krona Starkare krona 22

23 Tillgångslagsfördelning - vår vy Aktier: Aktier totalt: Kina och tillväxtmarknader skapar fortsatt global tillväxtoro. Dock fortsatt god vinstutveckling för börsbolag på utvecklade marknader. Börsvärdering lägre nu, få attraktiva alternativ till aktier i en lågräntemiljö. Sverige: Försiktigt positiv. Stark inhemsk makro, bra vinsttrend, Europaåterhämtning, låg ränta, svag krona ger stöd. Svagt i Kina och flera tillväxtmarknader ger osäkerhet. Rimlig värdering givet låg ränta. Europa: Neutral. Gradvis ökade vinster, fortsatt stimulans från centralbanker, gynnas av stark dollar. Svagare tillväxt i Kina och tillväxtmarknader ger osäkerhet. Höga p/e-tal men rimlig värdering justerat för exceptionellt låga räntor. USA: Försiktigt negativ. Stabila vinstutsikter som bör förbättras. USA senare i konjunkturcykeln än Europa ger begränsad vinstpotential. Kommande räntepolitik kortsiktigt osäker. Hög P/e-värdering, rimlig nivå räntejusterat. Asien exkl. Japan: Negativ. Sämre vinstförutsättningar i Asien (Hongkong, Singapore, Australien). Svag tillväxt och devalvering i Kina påverkar övriga regionen. Rimligt värderat efter kursfall. Japan: Försiktigt positiv. Japan drivs på av strukturförändringar, lätt penningpolitik, svag yen och bra konjunktur utsikter vilket ger fortsatt vinstförbättring. Värdering rimlig. Tillväxtmarknader: Neutral. Svagare tillväxt i Kina, fallande valutor och råvaror negativt. Bättre vinstförutsättningar på lång sikt, hög risk kortsiktigt. Mycket låg värdering ger långsiktig potential när ekonomierna vänder upp. Räntor: Neutral korta räntor: Låg avkastning till följd av Riksbankens minusränta, men låg ränterisk. Korta bostadsobligationer och företagskrediter att föredra framför statspapper. Undervikt långa räntor: Låg löpande avkastning ger litet skydd om räntorna stiger. Låg förväntad avkastning i traditionell obligationsportfölj. Neutral vikt svenska krediter: Bostads- och företagsobligationer löper med en högre förräntning i jämförelse med statsobligationer Förvaltare med flexibla placeringsmandat att föredra framför traditionella korta och långa ränteplaceringar FAKTA Detta är resultatet av Länsförsäkringars investeringsprocess som består av Scenarioanalys, Värdering och Trendanalys. Övervikt innebär positiv syn och undervikt negativ syn på marknaden eller tillgångsslaget. Företagskrediter: Neutral High Yield mot Investment Grade Neutral USA/ Övervikt Europa: Europeiska krediter gynnas av ytterligare stimulanser från ECB medan amerikanska krediter gynnas i större utsträckning av fundamenta. 23

24 Förändringar i de aktiva förslagen i september Aktiv Defensiv Inga förändringar görs Aktiv Stabil Inga förändringar görs Aktiv Balans Inga förändringar görs Aktiv Tillväxt -5% Länsförsäkringar Japanfond +5% SEB Etisk Globalfond Aktiv Potential - 5% Länsförsäkringar Japanfond +5% Länsförsäkringar USA Aktiv 24

25 Allokering Aktiva Placeringsförslag (sept) 25

26 Förändringar i de bekväma förslagen i september Defensiv Inga förändringar görs Tillväxt Inga förändringar görs Stabil Inga förändringar görs Potential Inga förändringar görs Balans Inga förändringar görs 26

27 Allokering Bekväma Placeringsförslag (sept) 27

28 Viktig information Marknadsläget tas fram av det Ekonomiska Sekretariatet på Länsförsäkringar Kapitalförvaltning. Våra bedömningar av aktie- ränte- valutamarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen på dessa sidor är inte anpassad till en enskild kunds individuella förutsättningar. Informationen är därför inte att anses som finansiell rådgivning. Vill du ha finansiell rådgivning kan du vända dig till din rådgivare på respektive länsförsäkringsbolag eller försäkringsmäklare. 28

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så.

I USA är stegen större och åt rätt håll. Men marknaderna rörde sig mer än så. Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 november 2014 Konjunktur och marknad: Turbulenta marknader, men i verkligheten tar man ett steg i taget Under september såg vi kraftiga korrigeringar

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Thematic Outlook. I väntan på Fed

Thematic Outlook. I väntan på Fed Thematic Outlook April 2015 I väntan på Fed Negativ börssyn på ett års sikt Feds räntehöjningar bidrar Försiktig inställning till delar av tillväxtmarknaderna Fortsatt fallande räntor i Sverige och eurozonen

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer