Månadskommentar Augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadskommentar Augusti 2015"

Transkript

1 Månadskommentar Augusti 2015

2 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet för augusti, en devalvering av valutan och en stökig aktiemarknad väckte oro. För att motverka osäkerheten gjorde centralbanken en kraftfull policyrespons i form sänkt styrränta och lägre reservkrav för bankernas utlåning. Det tolkades inte positivt av de finansiella marknaderna som istället ifrågasatte hur allvarliga tillväxtproblemen och obalanserna i ekonomin verkligen är. Mot bakgrund av Kinas viktiga roll som tillväxtmotor i världsekonomin så spreds börsnedgången i Kina globalt med stora kursfall som följd. Råvarumarknaderna präglades av stor volatilitet, inte minst oljepriset som initialt föll kraftigt under månaden för att vända upp på spekulationer om minskat utbud. Det är svårt att dra alltför säkra slutsatser av situationen i Kina. Det finns ett otal obalanser och stora utmaningar för ekonomin de närmaste åren som säkerligen kommer att ha stor påverkan på konjunktur och finansiella marknader. I dagsläget talar mycket för att Kina har verktyg för att stävja den oro som blosssat upp, åtminstone på medelfristig sikt. Förutom ytterligare åtgärder från centralbanken finns utrymme för finanspolitisk stimulans. Det borde vara tillräckligt för att få till stånd en mjuklandning av ekonomin. För övrigt fortsatte internationell statistik en stabil utveckling. Konjunkturen i USA fortsätter att visa en hälsosam tillväxt. Preliminära inköpschefsindex för Euroområdet forsätter att visa en stabil utveckling. Grekland accepterade det nya stödpaketet och förhandlingar löpte på utan större skärmytslingar. Den politiska osäkerheten har emellertid ökat efter att regeringen avgått och utlyst nyval 20 september. Diagram, Konjunkturinstitutets månadsbarometer för augusti Diagram, inköpschefsindex i Kina

3 Konjunkturinstitutets månadsbarometer för augusti var förvånansvärt stark, givet turbulensen i omvärlden. KI spår nu att tillväxten i Sverige ökar med 3 procent 2015 och 3,1 procent Aktiemarknaden Aktiemarknaderna präglades av stora kursnedgångar och en ökad volatilitet under månaden. Kina ledde nedgångarna som spreds globalt. Den svenska börsen föll med drygt 6 procent, vilket innebär att stora delar av årets börsuppgång raderats ut. Diagram: Utveckling för aktieplaceringar från årets början läge. Kina har verktyg att ta till för att säkerställa en mjuklandning av ekonomin på medelfristig sikt. Kammarkollegiets aktiekonsortier gick inte opåverkade ur den finansiella turbulensen under månaden. Värdet på konsortierna minskade i linje med jämförelseindex för respektive konsortium. Samtliga konsortier uppvisar en positiv avkastning även om värdet föll dramatiskt under månaden. Aktiekonsortiet Sverige och Aktiekonsortiet Spiran har gett en avkastning på 7,5 respektive 8,1 procent hittills i år, vilket är något sämre än jämförelseindex. Aktieindexkonsortiet Sverige har gett en avkastning om 6,5 procent och utländska aktieindexkonsortiet har ökat med cirka 5 procent i värde. Diagram: Avkastning på eget kapital (ROE) och pris på eget kapital (P/B) ett år framåt Utvecklingen på aktiemarknaden påverkades i hög grad av oron för utvecklingen i Kina. Det är inte konstigt givet den betydelse Kina har för världstillväxten. Det skapar stor osäkerhet i ett läge där bland annat Euroområdet och USA har en för svag ekonomisk tillväxt för att ta över stafettpinnen. Även om tillväxten i Kina växlar ner är det i dagsläget svårt att se att ekonomin skulle gå in i recession. Det står för mycket på spel för att Kina och världssamfundet ska låta detta ske i nuvarande ansträngda

4 Efter den stora kursnedgången under månaden är vi lite mer positiva till aktier, givet att nuvarande konjunkturscenario håller. Det gäller emellertid att turbulensen på de finansiella marknaderna och konjunkturoron inte biter sig fast och verkar återhållande på konsumtion och investeringar. Rapporterna för tredje kvartalet förväntas inte ge någon större vägledning om framtiden. Det blir troligtvis ytterligare ett förlorat kvartal med i stort sett oförändrad efterfrågan och marginaler men fortsatt positiva valutaeffekter. Aktier värderas nu i nivå med historisk värdering. Den senaste tidens konjunkturoro har fortsatt att pressa kurserna för konjunkturskänsliga bolag. Det ger ett bra tillfälle att försiktigt öka övervikter i exempelsvis SKF, Sandvik och Atlas Copco som börjar se attraktiva ut för en långsiktig investerare. Räntemarknaden Osäkerheten kring utvecklingen i den kinesiska ekonomin har under perioden skapat volatilitet på räntemarknaderna då räntor först fallit för att senare stiga. Med fallande energipriser och ökad oro för en global avmattning hamnar penningpolitiken i förnyat fokus då inflationsmålen känns allt mer avlägsna. Inflationen mäts i årstakt och då förra höstens fall i oljepriset snart hamnar bortom mätperioden så skulle detta, vid oförändrat oljepris, ha gett ett tryck upp i inflationstakten. Istället har oljepriset fallit kraftigt och den förväntade kalendereffekt ser ut att utebli. Diagram: Oljepriset, utfall och Riksbankens senaste prognos (juli) 4% 3% 2% 1% 0% -1% $110 $90 $70 $50 $ Prognos Utfall Detta gör att Riksbankens prognos på en snabb normalisering av inflationstakten redan i närtid känns allt mer osäker. Med den expansiva penningpolitiken i en miljö med relativt god tillväxt så borde inflationen ta fart. Risken är dock att bankens prognos är för optimistisk. Diagram: Inflation, utfall och Riksbankens prognos -2% Utfall Prognos

5 Också den europeiska centralbanken (ECB) kan konstatera att den extremt expansiva penningpolitiken inte ser ut att ha fått någon bestående effekt på inflationsförväntningar. Riksbanken mäter de långsiktiga inflationsförväntningarna via enkäter medan ECB istället tittar på finansiella instrument som ett utryck för den förväntade inflationen på 10 års sikt. I bilden nedan syns att dessa tidigare legat stabilt strax över inflationsmålet på 2 procent för att under 2014 sjunka kraftigt. ECB såg uppgången under 2015 som ett tecken på att penningpolitiken lyckats men under den senast tiden har förväntningarna fallit tillbaka. Diagram: 10-åriga inflationsförväntningar inom eurozonen Räntan på en svensk 5-årig statsobligation (SO-1047) föll under månaden från 0,11 till 0,06 procent medan motsvarande bostadsobligation (Caisse-1583) föll från 0,90 procent till 0,82 procent. Detta betyder att ränteskillnaden mellan bostads- och statsobligationer har minskat något under perioden. Diagram: 5-årig räntedifferens mellan stats- och bostadsobligationer 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% dec-14 jun-15 5-årig bostadsspread Räntekonsortiets avkastning för innevarande år är 1,19 procent, vilket är 0,09 procent bättre än jämförelseindex. I företagsobligationskonsortiet har avkastningen ökat med 0,33 procent till 1,61 procent vilket är 0,33 procent bättre än jämförelseindex. I USA förbereder sig räntemarknaden på att centralbanken höjer styrräntan för första gången på snart 10 år. FED har sagt att tidpunkten kommer att bero på den löpande statistiken och marknaden förbereder sig på att höjningen kommer i september.

6 Snarare kortsiktig marknadskorrektion än början på långsiktig börsnedgång Sedan tidig vår har vi predikat försiktighet i tillgångsfördelningen och samtidigt att kapitalägare inte bör ha för höga förväntningar om framtida avkastning. Den senaste tidens börsoro ställer frågan om vi för tillfället ser en kortsiktig marknadskorrektion eller början på en mer långsiktig börsnedgång efter flera år av oavbrutna uppgångar. I nedanstående figur visas hur marknadens osäkerhet exploderat på senare tid, vilken sannolikt stimulerats av ökad ekonomisk osäkerhet i Kina, stigande värderingar på börsen, geopolitiska händelser och risk för en nära förestående räntehöjning i USA. DIagram: Volatilitet på amerikanska aktiemarknadenunder som hälsosam. Till detta kan även läggas att marknadsosäkerheten medför att FED höjer räntan under hösten men med största sannolikhet inte i närtid. Aktieavkastningen har under mycket långt tid överträffat ränteavkastning, vilket i sig är en varningssignal. Realräntan har fallit kraftigt och är mycket nära noll i nuläget. Ett rimligt realt avkastningskrav för en portfölj bestående av aktier, ränteplaceringar och företagsobligationer är mellan 2 3 procent på ca 5 10 års sikt. Det betyder att den förväntade nominella avkastning blir närmare 5 procent om Riksbanken lyckas med att uppnå inflationsmålet om två procent. Nedanstående figur visar avkastningen sedan januari 2014 för valda tillgångsslag. Diagram: Avkastning för olika tillgångsslag under Vi är övertygade om att detta snarare är en kortsiktig marknadskorrektion. Det är inte troligt att vi får se kraftiga fall i den ekonomiska tillväxten i Kina eftersom det finns både finans- och penningpolitiska muskler att hantera situationen (vilket inte finns i Europa). Marknadskorrektionen är snarare att betrakta Vår övertygelse är dessutom att en 30-årig bull-trend med fallande marknadsräntor är över. Det betyder inte att vi förväntar oss stigande räntor i närtid utan snarare att räntor kommer att röra sig sidledes men med stora ränterörelser (dvs under hög

7 osäkerhet). Sammantaget betyder det att avkastningen från traditionella ränteplaceringar kan väntas vara mycket låg. Diagram: Riskpremie på svenska aktier sedan 2006 Samtidigt kan vi konstatera att, på relativ basis, aktier snarast är billiga eftersom riskpremien på aktier (P/E tal i förhållande till rådande marknadsränta) är hög, vilket visas i nedanstående figur. Denna relation förklaras av att tillgångsslaget traditionella ränteplaceringar är mycket högt värderad (läs extremt låga marknadsräntor). Detta förklarar varför vi inte är negativa på börsen. Som vi nämnt tidigare har alla stjärnor stått rätt för aktieplaceringar under ganska lång tid. Alltså viss försiktighet men goda förutsättningar i förhållande till ränteplaceringar. Försvagningen av den svenska kronan gynnar svenska aktieplaceringar i förhållande till globala, varför det finns anledning att föredra svenska aktier. Vi bedömer att marknadsavkastningen under de närmaste 12 månaderna kommer att vara låg för såväl aktier (ca 5-10 procent) som räntebärande placeringar (nära nollstrecket). De extremt låga marknadsräntorna medför att den förväntade avkastningen med stor säkerhet kommer att vara mycket låg för ränteplaceringar de närmaste åren. Vår bedömning är att svenska aktier ter sig mer intressanta än globala aktier i nuläget. Även om räntenivån stigit något anser vi att svenska traditionella räntor är mycket högt värderade. Det betyder även att t ex företagsobligationer blir högt värderade. Sammantaget betyder det att vi föredrar svenska aktieplaceringar som överviktas mot andra tillgångsslag som globala aktier, traditionella ränteplaceringar och företagsobligationer den närmaste perioden.

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1 212-4-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:2 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:2 212-7-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Andra kvartalet 212 De statsfinansiella problemen i Västeuropa fortsätter att gäcka

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Riksbanken sänkte som väntat räntan vid mötet i slutet av oktober. Sänkningen var lite större än väntat och Riksbankens reporänta är nu på noll. Den lägsta räntan någonsin i Sverige. Det

Läs mer

MARKNADSINSIKT. December 2014

MARKNADSINSIKT. December 2014 MARKNADSINSIKT December 2014 November blev överlag en lugn börsmånad även om vissa aktiemarknader som Ryssland och Norge drabbades hårt av fallande oljepris. De senaste veckorna har nyhetsflödet dominerats

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-23 Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/2014-0246 Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Det har varit ett par intressanta veckor sedan vår förra marknadsanalys i slutet av april. Krisen i Ukraina har fortsatt, men finansmarknadernas oro verkar åtminstone för tillfället ha

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer