Kvartalskommentar kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalskommentar kvartal 2 2015"

Transkript

1 Kvartalskommentar kvartal Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under andra kvartalet. Detta som en följd av ökad osäkerhet i omvärlden. I fokus stod segdragna förhandlingar mellan Grekland och deras långivare, det vill säga, ECB, Eurogruppen och IMF. Förhandlingarna gick trögt från början och havererade i slutet av juni då Grekland utlyste folkomröstning om de tuffa villkoren för fortsatta lån. Det ökar osäkerheten om framtiden och inte ens ECBs mycket expansiva penningpolitik kunde råda bot på detta. Valresultatet i Storbritannien är ett startskott för en kommande folkomröstning om EU-medlemskapet som skall ske senast Det sätter ytterligare frågetecken om hur starka fundamenten är för EU- och valutasamarbetet. Lägg därtill en ökad spänning mellan Ryssland och Nato, inte minst avseende vårt närområde Östersjön. Tillväxten i USA under första kvartalet var också mycket svagare än förväntat. Det innebar nedrevideringar av tillväxtprognoser för såväl USA som världsekonomin. Förbättringen av konsumentförtroendet i Euroområdet under inledningen av året fick en abrupt inbromsning som en följd av osäkerheten kring Grekland. Även industriförtroendet planade ut. Svag tillväxt i Kina har inneburit ytterligare penningpolitiska åtgärder från den kinesiska centralbanken bl.a. lägre styrränta och lägre krav på inlåningsmarginaler för bankerna.

2 Diagram, Inköpschefsindex för USA, Japan, Kina Euroområdet och Sverige Diagram, BNP i USA, kvartalsutfall och prognos från OECD I ett läge där osäkerheten i omvärlden ökar minskar genomslaget av centralbankernas tillväxtfrämjande åtgärder. De blir i denna situation mer en garant för stabilitet på de finansiella marknaderna än generatorer för tillväxten. USA Trots en svag tillväxt under första kvartalet vilar ekonomin i USA på fast grund och visar en robust tillväxt. En stark arbetsmarknad med allt fler sysselsatta och låg arbetslöshet håller uppe hushållens framtidstro. Husmarknaden fortsätter att visa en stabil utveckling. Den starka dollarn innebär emellertid en fortsatt utmaning för amerikanska företags konkurrenskraft. Tillväxtprognoserna för USA har justerats ner efter de svaga siffrorna för första kvartalet. Konsensusprognoserna förutspår en tillväxt om endast 2,2 procent i år, ner från närmare 3 procent tidigare. Under 2016 och 2017 förväntas en succesiv förbättring av ekonomin med tillväxttal närmare 3 procent årligen. Fed börjar värma upp för den första räntehöjningen men flaggar för gradvisa höjningar i måttlig takt och att det inte är någon brådska att höja. I takt med att lediga resurser tas i anspråk förväntas inflationstrycket att stiga. En viktig faktor i detta är arbetsmarknaden som hittills uppvisat endast måttliga löneökningar trots en högre sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. Europa Strukturella problem och resterna av statsskulds- och finanskrisen fortsätter att hämma tillväxten i Euroområdet. Det som varit i fokus de senaste månaderna har varit Grekland som förhandlar om nya lånevillkor när de gamla löper ut. Greklands nya regerings oresonliga hållning om slut på åtstramningar och krav på skuldnedskrivning har inte fallit i god jord hos lånegivarna. Situationen är komplex där Grekland sitter i en rävsax med höga skulder som hämmar tillväxten. Långivarna har en svår balansgång. Det gäller att göra det uthärdligt för Grekland samtidigt som de inte sänder ut signaler till andra länder att Grekland

3 särbehandlas och inte behöver göra tillräckliga åtaganden för att rätta till åratal av misskötsel av statsfinanserna. Hur detta slutar är högst osäkert i skrivande stund, likaså vad de kan få för konsekvenser för de finansiella marknaderna. Det mesta talar för att det finns brandväggar som skyddar det finansiella systemet från turbulensen i Grekland. Valresultatet i Storbritannien innebär att en folkomröstning om medlemskapet kommer allt närmare. Senast 2017 skall omröstningen hållas. Det skapar ytterligare spänningar inom EU, inte minst om hur populärt det är att vara med i denna klubb. All denna turbulens tar bort fokus från hur man skall lösa strukturella problem och få fart på tillväxten i EU i allmänhet och Euroområdet i synnerhet. ECBs roll ändras i detta läge till att vara en garant för euron och det finansiella systemet och mindre en viktig aktör för att ge förutsättningar för tillväxt. för osäkerhet. Inte minst efter att traditionella partier tappade stort till missnöjespartier i de regionala valen tidigare i år. ECB har fullt upp med krishantering i och med turbulensen i Grekland. Det skall bli spännande att se hur de hanterar situationen. Så här långt har ECB åtnjutit stort förtroende från de finansiella marknaderna. När saker och ting lugnar ner sig igen skiftar deras fokus återigen mot att få upp inflationsförväntningarna. ECBs åtgärder har så här långt haft en marginell påverkan att nå förväntningar i linje med inflationsmålet om 2 procents inflation. Diagram, tillväxt- och inflationsförväntningar euroområdet Diagram, BNP tillväxt i Euroområdet och prognos Emerging markets Ekonomer räknar med en svag tillväxt för Euroområdet de närmaste åren, med en tillväxt runt 1,5 procent årligen. En kroniskt svag tillväxt i Frankrike och Italien håller tillbaka tillväxten. De nationella valen i Spanien senare under året är en källa Ryssland fortsätter att gå sin egen väg och visar inga tecken mot att närma sig världssamfundet. Förutom situationen i Ukraina har fokus flyttats till Östersjöregionen där militära övningar från NATO besvarats med en ökad närvaro från Ryssland. Oljepriset fortsätter att ligga på låga nivåer och sanktionerna får ekonomiska konsekvenser. Tillväxtprognoserna enligt Bloom-

4 bergs senaste enkät avspeglar den svåra situationen med en förväntad negativ tillväxt om -3,5 procent 2015, vilket trots allt är uppjustering jämfört tidigare prognoser om BNP-tapp på närmare 4,5 procent. Diagram: prognos för BNP och inflation i Kina Sverige Både Konjunkturinstitutet och Riksbanken målar upp en positiv bild för svensk ekonomi de närmaste åren. Tillväxten förväntas öka med närmare 3 procent både 2015 och Det scenariot har överenstämt något bättre med konjunkturinstitutets egna barometrar än vad som varit fallit tidigare. Diagram: Sverige, hushållens och industrins konfidensindikatorer Inkommande statistik i Kina har varit i stort som förväntat under första halvåret. Det har emellertid skett med hjälp av regeringens finanspolitiska och centralbankens penningpolitiska stimulanser. Tillväxten växlar ner och det blir en svår utmaning hålla höga tillväxttal de närmaste åren i takt med att ekonomin når en mognadsfas. Sammantaget innebär det att konsensusprognoserna för tillväxten nedjusterats marginellt för 2015 till 6,9 procent. För 2016 och 2017 förväntas en tillväxt runt 6,5 procent. På den positiva sidan för världsekonomin är att tillväxtprognoserna för Indien ligger kvar på höga tillväxtal för 2015 och Tillväxten förväntas öka med närmare 7,5 procent årligen. Brasilien fortsätter att kämpa i hård motvind. En svagare krona och högre världstillväxt kommer att ge ett positivt tillväxtbidrag. Sysselsättningen förväntas öka och arbetslösheten sjunka. Det tillsammans med reallöneökningar och låga räntor ger ett stabilt och bra bidrag från hushållens konsumtion. Bostadsinvesteringar fortsätter också att driva tillväxten. Riksbanken drar också sitt strå till stacken med en alltmer expansiv penningpolitik i syfte att förankra inflationsförväntningarna i linje med inflationsmålet om 2 procent.

5 Aktiemarknaden Aktiemarknaden i Sverige har gett en hög avkastning under första halvåret. Euforin under första kvartalet dämpades emellertid under andra kvartalet då osäkerheten om framtiden åter fick övertaget. Internationella börser visade en likartad utveckling där bland annat börshaussen i Kina möttes med skepsis över höga värderingar under slutet av andra kvartalet. USA, hade en fortsatt svag utveckling i lokal valuta. Trots en korrigering på närmare 10 procent från toppnivåerna 2015 är börsen fortsatt högt värderad. Diagrammet nedan beskriver detta. Trots att förväntad avkastning på eget kapital (ROE) för det kommande året ligger under historiskt snitt så är investerarna beredda att betala ett högre pris för det egna kapitalet (P/B). Diagram: Avkastning på eget kapital (ROE) pris på eget kapital (P/B) Diagram: Utveckling för aktieplaceringar från årets början Aktieindexkonsortiet utland (AKU) gav en avkastning om 8,9 procent första halvåret. Våra aktivt förvaltade svenska aktiekonsortier gav en avkastning i linje med jämförelseindex under första halvåret. Aktiekonsortiet Sverige (AKS) ökade med 9,8 procent, vilket var -0,2 procentenheter sämre än jämförelseindex justerat för etiska restriktioner. Aktiekonsortiet Spiran (AKK) avkastade 10,2 procent, vilket var 0,2 procentenheter bättre än jämförelseindex. Aktieindexkonsortiet Sverige (AKX) steg med 9,9 procent, vilket var i linje med jämförelseindex. Det är framförallt en effekt av de låga räntorna men de senaste månadernas utveckling har visat att räntorna faktiskt kan stiga. I ett längre perspektiv är det mycket troligt att räntenivåerna kommer att stiga mot historiskt mer normala nivåer.

6 Diagram: Svenska kronans förändring i procent sedan 2014 mot USD, Euro och handelsvägda valutkorgarna KIX och TCW Räntemarknaden Den svenska räntemarknaden har i linje med utländska marknader återigen upplevt en stökig period med stigande räntor och ökad osäkerhet i kölvattnet av det Grekiska dramat. Egentligen har inte de underliggande ekonomiska förutsättningarna ändrats väsentligt utan orsaken är sannolikt en kombination av positionering och sämre likviditet. Första kvartalets resultat för företagen på stockholmsbörsen präglades av stora valutaeffekter. Som grafen ovan visar har kronan försvagats rejält sedan 2014, vilket gav positiva resultateffekter för de flesta företag. Underliggande resultat stod i princip och stampade med svag efterfrågan och små lönsamhetsförbättringar av vidtagna strukturprogram. Utsikterna för andra kvartalets resultat förväntas vara mer av samma sort. Lägg därtill att kronan stärkts jämfört med det första kvartalet, vilket innebär ett något mindre positivt bidrag från valuta. Tyvärr är bättre konjunktur och högre lönsamhet redan diskonterat i aktiekurserna. Förväntningar är högt ställda om både intäkter och resultat och det är upp till bevis för företagen de närmaste åren. Utsikterna de närmaste kvartalen är fortsatt osäkra och vi har i den här miljön svårt att hitta aktier med en riktigt attraktiv värdering. Ökad volatilitet på ränte- och valutamarknaden är också negativt för aktier. Vi är därför fortsatt försiktiga i vår positionering och inväntar bättre tillfälle för att dra upp våra positioner. Efter en mycket lång period med fallande räntor är den förväntade avkastningen på placeringar lägre och marknaden har över tiden flyttat till placeringar med högre avkastning och därför högre kreditrisk. Då högre kreditrisk normalt betyder sämre likviditet skapas en situation där volatiliteten förstärks när positioneringen förändras. Dessutom har de sista årens ökade regleringar lett till att banksystemet inte har samma möjlighet att öka värdepappersinnhav när placerare säljer vilket i sin tur leder till att ränterörelser förstärks. Räntan på en 6-årig statsobligation (SO-1047) steg under månaden från 0,18 till 0,37 procent medan motsvarande bostadsobligation (Caisse-1583) steg med 0,39 procent till 1,18 procent. Som diskuteras ovan är det naturligt att obligationer med mer kreditrisk faller mer i värde än statsobligationer men samtidigt har bostadsobligationer utvecklasts sämre relativt annan typ av kreditrisk. Detta är förvånande eftersom kreditkvaliteten i bostadsobligationer är mycket hög men reflekterar sannolikt obalanser i marknadens positionering.

7 Diagram: 10-åriga statsobligationer i USA, Tyskland och Sverige (Bloomberg) 4,0% 3,0% tror fortsatt att det leder till att den låga räntenivån består på kort sikt och att räntor först senare successivt stiger. Diagram: Inflationen och Riksbankens prognos (Riksbanken) 2,0% 1,0% 0,0% dec-13 apr-14 aug-14 dec-14 apr-15 US SW DE Under perioden har inget anmärkningsvärt hänt i den underliggande svenska ekonomin utan den utvecklas i linje med förväntningarna. Med stöd från en relativt svag krona och ökad exportefterfrågan ser situationen relativt ljus ut. Hittills har tillväxten varit ledd av inhemsk konsumtion men förutsättningarna finns nu för en mer bred expansion. Det finns också risker och den höga belåningen hos hushållen fortsätter att vara ett orostecken. Trots tillväxten saknas inflationstryck och Riksbanken ser ingen anledning att ändra sin extremt expansiva penningpolitik. Under hösten väntas dock inflationen stiga men detta beror till stor del på tekniska faktorer då förra höstens stora fall i energipriser faller ur det ettåriga inflationsmåttet. Riksbanken har varit tydlig med att inflationen måste upp och säger sig vara beredd att ta till ytterligare åtgärder om detta inte realiseras. Detta gör att Riksbanken är känslig för en eventuell förstärkning av kronan som relativt snabbt skulle leda till ett fall i inflationstakten. Vi tror att förutsättningar finns för en stigande inflation men tror att takten kan bli lägre än Riksbanken spår och att detta i sin tur riskerar att de känner sig tvingad till ytterligare åtgärder. Vi Situationen är fortsatt mycket osäker i Grekland som innebär en viktig risk även framöver. Efter omstruktureringen av skulden för några år sedan är Grekland i huvudsak skyldig pengar till offentliga institutioner som IMF, ECB och EU. Detta minskar den potentiella effekt som en betalningsinställelse kan få på de finansiella marknaderna men ökar också möjligheten att skjuta upp räntebetalningar och amorteringar av skulden. Den amerikanska ekonomin har jämfört med förväntningarna vid årets början utvecklats något svagare. Ekonomin ser nu ut att växa strax över 2,5 procent vilket är 0,5 procent lägre en tidigare prognoser. Samtidigt fortsätter vi att se en stark arbetsmarknad som riskerar att via löner leda till ett ökande inflationstryck. Den amerikanska centralbanken är också beredd att för att försäkra sig om en stabil tillväxt ligga kvar med en mer stimulativ politik än normalt och därigenom längre fram riskera en något högre inflation.

8 Diagram:Antal nyanmälda platser på historiskt höga nivåer (Bloomberg) Diagram: Avkastning för olika tillgångsslag under Räntekonsortiets avkastning för innevarande år är 0,62 procent, vilket är 0,03 procent bättre än jämförelseindex. I företagsobligationskonsortiet är avkastningen 0,57 procent vilket är 0,25 procent bättre än jämförelseindex. Skruva ner förväntad avkastning Vi har under senaste månaderna poängterat försiktighet i tillgångsfördelningen och även att kapitalägare inte bör ha för höga förväntningar om framtida avkastning. Trots detta rekommenderar vi inte undervikt av aktier utan enbart att försiktighet ska råda. Som vi beskriver nedan har den svenska börsen till stor del under året styrts av ränteutveckling, kronans utveckling samt oron för Grexit. Nedanstående figur visar avkastningen sedan januari 2014 för valda tillgångsslag. Aktieavkastningen har under mycket långt tid överträffat ränteavkastning, vilket i sig är en varningssignal. Realräntan har fallit kraftigt och är mycket nära noll i nuläget. Ett rimligt realt avkastningskrav är mellan 2 3 procent på ca 5 10 års sikt. Det betyder att den förväntade nominella avkastning blir närmare 5 procent om Riksbanken lyckas med att uppnå inflationsmålet om två procent. Svenska aktier kan sägas vara marginellt dyra utifrån egna meriter som till exempel P/E-tal. Värderingsmässigt bör investerare därför vara lite aktsam och förmodligen inte kraftigt övervikta aktier i nuläget. Samtidigt kan vi konstatera att, på relativ basis, aktier snarast är billiga eftersom riskpremien på aktier (P/E tal i förhållande till rådande marknadsränta) är hög, vilket visas i nedanstående figur. Denna relation förklaras av att tillgångsslaget traditionella ränteplaceringar är mycket högt värderad (läs extremt låga marknadsräntor). Detta förklarar varför vi inte är negativa på börsen, men samtidigt försiktiga. Som vi nämnt tidigare har alla stjärnor stått rätt för aktieplaceringar under ganska lång tid. Vår bedömning är att detta gynnsamma läge inte varar för evigt.

9 Diagram: Riskpremie på svenska aktier sedan 2006 att något högre räntor får börsen att falla, men däremot förhindrar det en alltför stor uppgång. Diagram: Svensk börs- och ränteutveckling Den svenska kronan har försvagats kraftigt och i synnerhet mot dollarn under den senaste 12-månadersperioden, vilket i hög grad gynnat den svenska börsutvecklingen. Under maj och juni har kronan stärkts mot dollarn vilket fått börsen att tappa lite fart. Se nedanstående figur. Diagram: Svenska kronans utveckling mot USD samt börsutveckling På samma sätt har den senaste tidens stigande ränteutveckling negativt påverkat börsutvecklingen (se nedan och notera att räntefiguren visar stigande räntor nedåt i figuren på höger skala). Vi förväntar oss varken att räntor fortsätter stiga kraftigt eller Vi bedömer att marknadsavkastningen under de närmaste 12 månaderna kommer att vara låg för såväl aktier (ca 5 procent) som räntebärande placeringar (nära nollstrecket). Det visar tydligt att våra avkastningsförväntningar för kommande år är låga för samtliga tillgångsslag. De extremt låga marknadsräntorna medför att den förväntade avkastningen med stor säkerhet kommer att vara mycket låg för ränteplaceringar de närmaste åren. Inte heller aktiemarknaden kan väntas generera höga avkastningstal, vilket baseras på relativt höga värderingar. Vår bedömning är att svenska aktier ter sig ungefär lika intressanta som globala aktier i nuläget. Även om räntenivån stigit något anser vi att svenska traditionella räntor är mycket högt värderade. Det betyder även att till exempel företagsobligationer blir högt värderade. Sammantaget gör vi bedömningen att avkastningsförutsättningarna oavsett val av tillgångsslag ser mycket mediokra ut för det närmaste året.

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2015 Innehåll Andra kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

Marknadskommentar Q3 2015

Marknadskommentar Q3 2015 Marknadskommentar Q3 2015 Tema konjunkturoro och aktievärdering Stor osäkerhet präglar konjunkturscenariot Det framtida konjunkturscenariot präglas av ovanligt stor osäkerhet. Kina går in i en ny fas i

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar augusti 2016

Månadskommentar augusti 2016 Månadskommentar augusti 2016 Ekonomiska utsikter Diagram: Tillväxtprognoser för 2016 Marknadsoptimism efter sommaren Trots att opinionsläget var jämnt inför Storbrittaniens EUomröstning blev marknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Månadskommentar juni 2016

Månadskommentar juni 2016 Månadskommentar juni 2016 Ekonomiska utsikter Diagram: Andel sysselsatta, 20-64 år, säsongsjusterat Ökad osäkerhet ger volatila marknader Vi kan nu sammanfatta första halvåret med att svensk ekonomin fortsatt

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadskommentar oktober 2016

Månadskommentar oktober 2016 Månadskommentar oktober 2016 Nollräntepolitiken måste ersättas av mer expansiv finanspolitik I skrivande stund är det amerikanska presidentvalet en joker för utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2015 Innehåll Första kvartalet 2015 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q4 2014 Innehåll Fjärde kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar december 2015

Månadskommentar december 2015 Månadskommentar december 2015 Utsikter inför det nya året återhämtning och de flesta bedömare tror att den reala tillväxten för dessa ekonomier knappt når över 2 procent de kommande åren. Diagram över

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2014 Innehåll Andra kvartalet 2014... 3 Vad kan en kapitalägare göra i dessa tider?.... 3 Ekonomiska läget.... 4 USA... 4 Europa.... 5 Emerging markets.... 6 Sverige....

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning december 2007

Penningpolitisk uppföljning december 2007 Penningpolitisk uppföljning december 7 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 8 december att lämna reporäntan oförändrad på procent. Under första halvåret 8 väntas reporäntan behöva höjas

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 11 024 mnkr. Totalt är det är en ökning med 208 mnkr sedan förra månaden, 87%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen ANFÖRANDE DATUM: 2008-08-21 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Malmö SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Boräntenytt Nummer 3 14 april 2011

Boräntenytt Nummer 3 14 april 2011 Boräntenytt Nummer 3 14 april 211 Säker Riksbank i osäker omvärld Den svenska ekonomin växer snabbt och vi räknar fortfarande med att Riksbanken höjer styrräntan tre gånger till i år och att långa räntor

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 6 mars Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Den svenska ekonomin och penningpolitiken vart är vi på väg? Svensk ekonomi har visat relativ

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 515 mnkr. Totalt är det är en ökning med 35 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 554 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2017

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2017 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 217 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 712 mnkr. Totalt är det en ökning med 36 mnkr sedan förra månaden, 73% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 737 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2014 Innehåll Första kvartalet 2014 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Fortsatt skakig global konjunktur

Fortsatt skakig global konjunktur Fortsatt skakig global konjunktur Industriarbetsgivarna, uppdatering av konjunkturläget den 15 december 2015 Under hösten har mönstret från de senaste fem åren upprepats: I takt med att året fortskrider

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer