Kvartalskommentar kvartal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalskommentar kvartal 2 2015"

Transkript

1 Kvartalskommentar kvartal Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under andra kvartalet. Detta som en följd av ökad osäkerhet i omvärlden. I fokus stod segdragna förhandlingar mellan Grekland och deras långivare, det vill säga, ECB, Eurogruppen och IMF. Förhandlingarna gick trögt från början och havererade i slutet av juni då Grekland utlyste folkomröstning om de tuffa villkoren för fortsatta lån. Det ökar osäkerheten om framtiden och inte ens ECBs mycket expansiva penningpolitik kunde råda bot på detta. Valresultatet i Storbritannien är ett startskott för en kommande folkomröstning om EU-medlemskapet som skall ske senast Det sätter ytterligare frågetecken om hur starka fundamenten är för EU- och valutasamarbetet. Lägg därtill en ökad spänning mellan Ryssland och Nato, inte minst avseende vårt närområde Östersjön. Tillväxten i USA under första kvartalet var också mycket svagare än förväntat. Det innebar nedrevideringar av tillväxtprognoser för såväl USA som världsekonomin. Förbättringen av konsumentförtroendet i Euroområdet under inledningen av året fick en abrupt inbromsning som en följd av osäkerheten kring Grekland. Även industriförtroendet planade ut. Svag tillväxt i Kina har inneburit ytterligare penningpolitiska åtgärder från den kinesiska centralbanken bl.a. lägre styrränta och lägre krav på inlåningsmarginaler för bankerna.

2 Diagram, Inköpschefsindex för USA, Japan, Kina Euroområdet och Sverige Diagram, BNP i USA, kvartalsutfall och prognos från OECD I ett läge där osäkerheten i omvärlden ökar minskar genomslaget av centralbankernas tillväxtfrämjande åtgärder. De blir i denna situation mer en garant för stabilitet på de finansiella marknaderna än generatorer för tillväxten. USA Trots en svag tillväxt under första kvartalet vilar ekonomin i USA på fast grund och visar en robust tillväxt. En stark arbetsmarknad med allt fler sysselsatta och låg arbetslöshet håller uppe hushållens framtidstro. Husmarknaden fortsätter att visa en stabil utveckling. Den starka dollarn innebär emellertid en fortsatt utmaning för amerikanska företags konkurrenskraft. Tillväxtprognoserna för USA har justerats ner efter de svaga siffrorna för första kvartalet. Konsensusprognoserna förutspår en tillväxt om endast 2,2 procent i år, ner från närmare 3 procent tidigare. Under 2016 och 2017 förväntas en succesiv förbättring av ekonomin med tillväxttal närmare 3 procent årligen. Fed börjar värma upp för den första räntehöjningen men flaggar för gradvisa höjningar i måttlig takt och att det inte är någon brådska att höja. I takt med att lediga resurser tas i anspråk förväntas inflationstrycket att stiga. En viktig faktor i detta är arbetsmarknaden som hittills uppvisat endast måttliga löneökningar trots en högre sysselsättning och sjunkande arbetslöshet. Europa Strukturella problem och resterna av statsskulds- och finanskrisen fortsätter att hämma tillväxten i Euroområdet. Det som varit i fokus de senaste månaderna har varit Grekland som förhandlar om nya lånevillkor när de gamla löper ut. Greklands nya regerings oresonliga hållning om slut på åtstramningar och krav på skuldnedskrivning har inte fallit i god jord hos lånegivarna. Situationen är komplex där Grekland sitter i en rävsax med höga skulder som hämmar tillväxten. Långivarna har en svår balansgång. Det gäller att göra det uthärdligt för Grekland samtidigt som de inte sänder ut signaler till andra länder att Grekland

3 särbehandlas och inte behöver göra tillräckliga åtaganden för att rätta till åratal av misskötsel av statsfinanserna. Hur detta slutar är högst osäkert i skrivande stund, likaså vad de kan få för konsekvenser för de finansiella marknaderna. Det mesta talar för att det finns brandväggar som skyddar det finansiella systemet från turbulensen i Grekland. Valresultatet i Storbritannien innebär att en folkomröstning om medlemskapet kommer allt närmare. Senast 2017 skall omröstningen hållas. Det skapar ytterligare spänningar inom EU, inte minst om hur populärt det är att vara med i denna klubb. All denna turbulens tar bort fokus från hur man skall lösa strukturella problem och få fart på tillväxten i EU i allmänhet och Euroområdet i synnerhet. ECBs roll ändras i detta läge till att vara en garant för euron och det finansiella systemet och mindre en viktig aktör för att ge förutsättningar för tillväxt. för osäkerhet. Inte minst efter att traditionella partier tappade stort till missnöjespartier i de regionala valen tidigare i år. ECB har fullt upp med krishantering i och med turbulensen i Grekland. Det skall bli spännande att se hur de hanterar situationen. Så här långt har ECB åtnjutit stort förtroende från de finansiella marknaderna. När saker och ting lugnar ner sig igen skiftar deras fokus återigen mot att få upp inflationsförväntningarna. ECBs åtgärder har så här långt haft en marginell påverkan att nå förväntningar i linje med inflationsmålet om 2 procents inflation. Diagram, tillväxt- och inflationsförväntningar euroområdet Diagram, BNP tillväxt i Euroområdet och prognos Emerging markets Ekonomer räknar med en svag tillväxt för Euroområdet de närmaste åren, med en tillväxt runt 1,5 procent årligen. En kroniskt svag tillväxt i Frankrike och Italien håller tillbaka tillväxten. De nationella valen i Spanien senare under året är en källa Ryssland fortsätter att gå sin egen väg och visar inga tecken mot att närma sig världssamfundet. Förutom situationen i Ukraina har fokus flyttats till Östersjöregionen där militära övningar från NATO besvarats med en ökad närvaro från Ryssland. Oljepriset fortsätter att ligga på låga nivåer och sanktionerna får ekonomiska konsekvenser. Tillväxtprognoserna enligt Bloom-

4 bergs senaste enkät avspeglar den svåra situationen med en förväntad negativ tillväxt om -3,5 procent 2015, vilket trots allt är uppjustering jämfört tidigare prognoser om BNP-tapp på närmare 4,5 procent. Diagram: prognos för BNP och inflation i Kina Sverige Både Konjunkturinstitutet och Riksbanken målar upp en positiv bild för svensk ekonomi de närmaste åren. Tillväxten förväntas öka med närmare 3 procent både 2015 och Det scenariot har överenstämt något bättre med konjunkturinstitutets egna barometrar än vad som varit fallit tidigare. Diagram: Sverige, hushållens och industrins konfidensindikatorer Inkommande statistik i Kina har varit i stort som förväntat under första halvåret. Det har emellertid skett med hjälp av regeringens finanspolitiska och centralbankens penningpolitiska stimulanser. Tillväxten växlar ner och det blir en svår utmaning hålla höga tillväxttal de närmaste åren i takt med att ekonomin når en mognadsfas. Sammantaget innebär det att konsensusprognoserna för tillväxten nedjusterats marginellt för 2015 till 6,9 procent. För 2016 och 2017 förväntas en tillväxt runt 6,5 procent. På den positiva sidan för världsekonomin är att tillväxtprognoserna för Indien ligger kvar på höga tillväxtal för 2015 och Tillväxten förväntas öka med närmare 7,5 procent årligen. Brasilien fortsätter att kämpa i hård motvind. En svagare krona och högre världstillväxt kommer att ge ett positivt tillväxtbidrag. Sysselsättningen förväntas öka och arbetslösheten sjunka. Det tillsammans med reallöneökningar och låga räntor ger ett stabilt och bra bidrag från hushållens konsumtion. Bostadsinvesteringar fortsätter också att driva tillväxten. Riksbanken drar också sitt strå till stacken med en alltmer expansiv penningpolitik i syfte att förankra inflationsförväntningarna i linje med inflationsmålet om 2 procent.

5 Aktiemarknaden Aktiemarknaden i Sverige har gett en hög avkastning under första halvåret. Euforin under första kvartalet dämpades emellertid under andra kvartalet då osäkerheten om framtiden åter fick övertaget. Internationella börser visade en likartad utveckling där bland annat börshaussen i Kina möttes med skepsis över höga värderingar under slutet av andra kvartalet. USA, hade en fortsatt svag utveckling i lokal valuta. Trots en korrigering på närmare 10 procent från toppnivåerna 2015 är börsen fortsatt högt värderad. Diagrammet nedan beskriver detta. Trots att förväntad avkastning på eget kapital (ROE) för det kommande året ligger under historiskt snitt så är investerarna beredda att betala ett högre pris för det egna kapitalet (P/B). Diagram: Avkastning på eget kapital (ROE) pris på eget kapital (P/B) Diagram: Utveckling för aktieplaceringar från årets början Aktieindexkonsortiet utland (AKU) gav en avkastning om 8,9 procent första halvåret. Våra aktivt förvaltade svenska aktiekonsortier gav en avkastning i linje med jämförelseindex under första halvåret. Aktiekonsortiet Sverige (AKS) ökade med 9,8 procent, vilket var -0,2 procentenheter sämre än jämförelseindex justerat för etiska restriktioner. Aktiekonsortiet Spiran (AKK) avkastade 10,2 procent, vilket var 0,2 procentenheter bättre än jämförelseindex. Aktieindexkonsortiet Sverige (AKX) steg med 9,9 procent, vilket var i linje med jämförelseindex. Det är framförallt en effekt av de låga räntorna men de senaste månadernas utveckling har visat att räntorna faktiskt kan stiga. I ett längre perspektiv är det mycket troligt att räntenivåerna kommer att stiga mot historiskt mer normala nivåer.

6 Diagram: Svenska kronans förändring i procent sedan 2014 mot USD, Euro och handelsvägda valutkorgarna KIX och TCW Räntemarknaden Den svenska räntemarknaden har i linje med utländska marknader återigen upplevt en stökig period med stigande räntor och ökad osäkerhet i kölvattnet av det Grekiska dramat. Egentligen har inte de underliggande ekonomiska förutsättningarna ändrats väsentligt utan orsaken är sannolikt en kombination av positionering och sämre likviditet. Första kvartalets resultat för företagen på stockholmsbörsen präglades av stora valutaeffekter. Som grafen ovan visar har kronan försvagats rejält sedan 2014, vilket gav positiva resultateffekter för de flesta företag. Underliggande resultat stod i princip och stampade med svag efterfrågan och små lönsamhetsförbättringar av vidtagna strukturprogram. Utsikterna för andra kvartalets resultat förväntas vara mer av samma sort. Lägg därtill att kronan stärkts jämfört med det första kvartalet, vilket innebär ett något mindre positivt bidrag från valuta. Tyvärr är bättre konjunktur och högre lönsamhet redan diskonterat i aktiekurserna. Förväntningar är högt ställda om både intäkter och resultat och det är upp till bevis för företagen de närmaste åren. Utsikterna de närmaste kvartalen är fortsatt osäkra och vi har i den här miljön svårt att hitta aktier med en riktigt attraktiv värdering. Ökad volatilitet på ränte- och valutamarknaden är också negativt för aktier. Vi är därför fortsatt försiktiga i vår positionering och inväntar bättre tillfälle för att dra upp våra positioner. Efter en mycket lång period med fallande räntor är den förväntade avkastningen på placeringar lägre och marknaden har över tiden flyttat till placeringar med högre avkastning och därför högre kreditrisk. Då högre kreditrisk normalt betyder sämre likviditet skapas en situation där volatiliteten förstärks när positioneringen förändras. Dessutom har de sista årens ökade regleringar lett till att banksystemet inte har samma möjlighet att öka värdepappersinnhav när placerare säljer vilket i sin tur leder till att ränterörelser förstärks. Räntan på en 6-årig statsobligation (SO-1047) steg under månaden från 0,18 till 0,37 procent medan motsvarande bostadsobligation (Caisse-1583) steg med 0,39 procent till 1,18 procent. Som diskuteras ovan är det naturligt att obligationer med mer kreditrisk faller mer i värde än statsobligationer men samtidigt har bostadsobligationer utvecklasts sämre relativt annan typ av kreditrisk. Detta är förvånande eftersom kreditkvaliteten i bostadsobligationer är mycket hög men reflekterar sannolikt obalanser i marknadens positionering.

7 Diagram: 10-åriga statsobligationer i USA, Tyskland och Sverige (Bloomberg) 4,0% 3,0% tror fortsatt att det leder till att den låga räntenivån består på kort sikt och att räntor först senare successivt stiger. Diagram: Inflationen och Riksbankens prognos (Riksbanken) 2,0% 1,0% 0,0% dec-13 apr-14 aug-14 dec-14 apr-15 US SW DE Under perioden har inget anmärkningsvärt hänt i den underliggande svenska ekonomin utan den utvecklas i linje med förväntningarna. Med stöd från en relativt svag krona och ökad exportefterfrågan ser situationen relativt ljus ut. Hittills har tillväxten varit ledd av inhemsk konsumtion men förutsättningarna finns nu för en mer bred expansion. Det finns också risker och den höga belåningen hos hushållen fortsätter att vara ett orostecken. Trots tillväxten saknas inflationstryck och Riksbanken ser ingen anledning att ändra sin extremt expansiva penningpolitik. Under hösten väntas dock inflationen stiga men detta beror till stor del på tekniska faktorer då förra höstens stora fall i energipriser faller ur det ettåriga inflationsmåttet. Riksbanken har varit tydlig med att inflationen måste upp och säger sig vara beredd att ta till ytterligare åtgärder om detta inte realiseras. Detta gör att Riksbanken är känslig för en eventuell förstärkning av kronan som relativt snabbt skulle leda till ett fall i inflationstakten. Vi tror att förutsättningar finns för en stigande inflation men tror att takten kan bli lägre än Riksbanken spår och att detta i sin tur riskerar att de känner sig tvingad till ytterligare åtgärder. Vi Situationen är fortsatt mycket osäker i Grekland som innebär en viktig risk även framöver. Efter omstruktureringen av skulden för några år sedan är Grekland i huvudsak skyldig pengar till offentliga institutioner som IMF, ECB och EU. Detta minskar den potentiella effekt som en betalningsinställelse kan få på de finansiella marknaderna men ökar också möjligheten att skjuta upp räntebetalningar och amorteringar av skulden. Den amerikanska ekonomin har jämfört med förväntningarna vid årets början utvecklats något svagare. Ekonomin ser nu ut att växa strax över 2,5 procent vilket är 0,5 procent lägre en tidigare prognoser. Samtidigt fortsätter vi att se en stark arbetsmarknad som riskerar att via löner leda till ett ökande inflationstryck. Den amerikanska centralbanken är också beredd att för att försäkra sig om en stabil tillväxt ligga kvar med en mer stimulativ politik än normalt och därigenom längre fram riskera en något högre inflation.

8 Diagram:Antal nyanmälda platser på historiskt höga nivåer (Bloomberg) Diagram: Avkastning för olika tillgångsslag under Räntekonsortiets avkastning för innevarande år är 0,62 procent, vilket är 0,03 procent bättre än jämförelseindex. I företagsobligationskonsortiet är avkastningen 0,57 procent vilket är 0,25 procent bättre än jämförelseindex. Skruva ner förväntad avkastning Vi har under senaste månaderna poängterat försiktighet i tillgångsfördelningen och även att kapitalägare inte bör ha för höga förväntningar om framtida avkastning. Trots detta rekommenderar vi inte undervikt av aktier utan enbart att försiktighet ska råda. Som vi beskriver nedan har den svenska börsen till stor del under året styrts av ränteutveckling, kronans utveckling samt oron för Grexit. Nedanstående figur visar avkastningen sedan januari 2014 för valda tillgångsslag. Aktieavkastningen har under mycket långt tid överträffat ränteavkastning, vilket i sig är en varningssignal. Realräntan har fallit kraftigt och är mycket nära noll i nuläget. Ett rimligt realt avkastningskrav är mellan 2 3 procent på ca 5 10 års sikt. Det betyder att den förväntade nominella avkastning blir närmare 5 procent om Riksbanken lyckas med att uppnå inflationsmålet om två procent. Svenska aktier kan sägas vara marginellt dyra utifrån egna meriter som till exempel P/E-tal. Värderingsmässigt bör investerare därför vara lite aktsam och förmodligen inte kraftigt övervikta aktier i nuläget. Samtidigt kan vi konstatera att, på relativ basis, aktier snarast är billiga eftersom riskpremien på aktier (P/E tal i förhållande till rådande marknadsränta) är hög, vilket visas i nedanstående figur. Denna relation förklaras av att tillgångsslaget traditionella ränteplaceringar är mycket högt värderad (läs extremt låga marknadsräntor). Detta förklarar varför vi inte är negativa på börsen, men samtidigt försiktiga. Som vi nämnt tidigare har alla stjärnor stått rätt för aktieplaceringar under ganska lång tid. Vår bedömning är att detta gynnsamma läge inte varar för evigt.

9 Diagram: Riskpremie på svenska aktier sedan 2006 att något högre räntor får börsen att falla, men däremot förhindrar det en alltför stor uppgång. Diagram: Svensk börs- och ränteutveckling Den svenska kronan har försvagats kraftigt och i synnerhet mot dollarn under den senaste 12-månadersperioden, vilket i hög grad gynnat den svenska börsutvecklingen. Under maj och juni har kronan stärkts mot dollarn vilket fått börsen att tappa lite fart. Se nedanstående figur. Diagram: Svenska kronans utveckling mot USD samt börsutveckling På samma sätt har den senaste tidens stigande ränteutveckling negativt påverkat börsutvecklingen (se nedan och notera att räntefiguren visar stigande räntor nedåt i figuren på höger skala). Vi förväntar oss varken att räntor fortsätter stiga kraftigt eller Vi bedömer att marknadsavkastningen under de närmaste 12 månaderna kommer att vara låg för såväl aktier (ca 5 procent) som räntebärande placeringar (nära nollstrecket). Det visar tydligt att våra avkastningsförväntningar för kommande år är låga för samtliga tillgångsslag. De extremt låga marknadsräntorna medför att den förväntade avkastningen med stor säkerhet kommer att vara mycket låg för ränteplaceringar de närmaste åren. Inte heller aktiemarknaden kan väntas generera höga avkastningstal, vilket baseras på relativt höga värderingar. Vår bedömning är att svenska aktier ter sig ungefär lika intressanta som globala aktier i nuläget. Även om räntenivån stigit något anser vi att svenska traditionella räntor är mycket högt värderade. Det betyder även att till exempel företagsobligationer blir högt värderade. Sammantaget gör vi bedömningen att avkastningsförutsättningarna oavsett val av tillgångsslag ser mycket mediokra ut för det närmaste året.

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2015 Innehåll Andra kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 4 Räntekonsortiet 12 Företagsobligationskonsortiet 14 Aktiekonsortiet Spiran 16 Aktiekonsortiet

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q1 2015 Innehåll Första kvartalet 2015 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet Sverige 16

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2015 Innehåll Tredje kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2015 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2013 Innehåll Tredje kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer