Delårsrapport Kv februari Jan Lidén VD och koncernchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Kv4 2008 12 februari 2009. Jan Lidén VD och koncernchef"

Transkript

1 Delårsrapport Kv februari 2009 Jan Lidén VD och koncernchef

2 Innehåll Fjärde kvartalet 2008 Koncernen Affärsområden Kommentarer på aktuella områden Kreditkvalitet Likviditet och upplåning Kapitalisering Utdelning Sammanfattning 2

3 Resultatutveckling

4 Fjärde kvartalet 2008 koncernen Resultatet ökade med 34% till mkr (2 468 kv3), exkl. goodwillnedskrivning Räntenettot ökade med + 6% till mkr (5 424) Provisionsnettot minskade med 11% till följd av börsnedgången Ökade reserveringar för kreditförluster, mkr (812), varav Baltisk bankrörelse 977 Mkr Goodwillavskrivning i Ukraina på mkr Föreslagen utdelning om 2,40 kr per preferensaktie och 4,50 kr per ordinarie aktie. Periodens resultat, mkr Kv Kv Kv Kv Kv4-2008* * Exklusive nedskrivning av goodwill mkr

5 Fjärde kvartalet 2008 koncernen, forts Framgångsrik nyemission om 12,4 mdkr ger primärkapitalrelation på 10,7% Stärkt likviditet genom större upplåningsvolymer (med och utan statlig garanti) Förberedda för sämre tider Primärkapitalrelation, % * * Inklusive totalt tecknat kapital. 5

6 Affärsområdena Svensk bankrörelse Fortsatt utlåningstillväxt, företagsutlåningen minskade till följd av ett samarbete med Kommuninvest Räntenettot ökade med 6% Fortsatt fokus på kostnadskontroll och kreditkvalitet Internationell bankrörelse Förbättrat rörelseresultat 18 nya kontor i Ukraina och två till i Ryssland under kvartalet fokus på attrahera inlåning God affärsutveckling i de nordiska filialerna Nedskrivning av goodwill Baltisk bankrörelse Stora makroekonomiska utmaningar Fortsatt starkt resultat före kreditförluster Ökade reserveringar för kreditförluster Fokus på kreditkvaliteten Swedbank Markets Växande kundhandel och god riskhantering har medfört en fortsatt god intjäning Swedbank behåller positionen som ledande aktör gällande förmedling av företagsobligationer Aktiehandelsmarknadsandelarna på Nasdaq OMX Stockholm ökade 6

7 Kommentarer på aktuella områden

8 Kreditkvalitet osäkra fordringar ökar Fördelning av utlåningen Lettland 6% Litauen 5% Övriga 7% % 4,0 3,5 3,0 Andel osäkra fordringar Estland 7% Swedbank Hypotek 49% Sverige 75% 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kv1-06 Kv2-06 Kv3-06 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08 Kv2-08 Kv3-08 Kv4-08 Swedbank Hypotek Svensk bankrörelse Baltisk bankrörelse Koncernen 8

9 Kreditförluster konstaterade förluster fortsatt låga mkr Svensk bankrörelse % 1 0,6 0,2-0,2-0, mkr Swedbank Hypotek % 1 0,5 0-0, , ,0 1,5 1,0 0,5 0 0,0 9 Q1-06 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Kv1-06 Kv2-06 Kv3-06 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08 Kv2-08 Kv3-08 Kv4-08 Kv1-06 Kv2-06 Kv3-06 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08 Kv2-08 Kv3-08 Kv4-08 mkr Baltisk bankrörelse % Kreditförluster, netto Konstaterade förluster Kreditförlustnivå, netto Kreditförluster, netto = konstaterade förluster + reserveringar - återvinningar

10 Utvalda exponeringar begränsad risk Den säkerställda exponeringen mot Lehman Brothers är oförändrad USD 1 350m Säkerheterna består av 69 lån med 55 fastigheter som underliggande pant Värdet på säkerheten överstiger exponeringsbeloppet Efter en förnyad analys finner vi fortsatt inget behov av reserveringar Utestående volymer - hedgefonder 1,4 mdkr All exponering är säkerställd Utestående volymer - sk Conduiter och SIVs 94 mkr Utestående volymer CDOer 183 mkr Utestående volymer Private Equity 15,1 mdkr Nordiska förvärvsfinansieringar 99% utgörs av seniora lån Största sektor är health care, 45 % Genomsnittligt lånebelopp är ca 650 mkr 10

11 Låg risk i räntebärande värdepapper (134 mdkr) Övriga bolag 11% Innehav fördelat per bransch Bostadsobligationer, Ej säkerställda 7% Övriga finansiella bolag 9% Banker 15% Stater & kommuner 21% Bostadsobligationer, Säkerställda 37% Geografisk fördelning avseende emittenter Norge 5% Storbritannien 7% Baltikum 2% USA 5% Övriga 8% Sverige 73% Redovisningsmässig klassificering Per den 31 december värderades cirka 19 procent av koncernens räntebärande värdepapper med värderingsmodeller att jämföras med cirka 81 procent per 30 september och cirka 5 procent per den 31 december 2007 EUR 16% Innehav fördelat per valuta USD 4% LVL 1% NOK 5% GBP LTL 0% EEK 1% 0% Investeringar som hålles till förfall** Omklassificer at per % Investeringar som hålles till förfall** Ursprunglig klassificering 1% * Redovisas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen ** Redovisas till upplupet anskaffningsvärde SEK 73% Innehav för handel * 93% 11

12 Mer än 1 års likviditet Stresstest av likviditeten Huvudsakliga antaganden: Ingen tillgång till kapitalmarknader; ingen refinansiering av utlåning till kreditinstitut, emitterade obligationer eller förlagslån SEK mdkr En vecka Två veckor Tre veckor En månad Två månader Tre månader Fyra månader Fem månader Sex månader Nio Månader Tolv Månader 12

13 Förberedda för sämre tider Primärkapitalrelation 10,7 % God likviditet Tätare genomgång av exponeringar som bedöms ha högre risk Fortsatta fokus på systematiskt arbete i Baltikum: Resursförstärkning Processer Legala strukturer Scenarioplanering 13

14 Koncernresultat Mikael Inglander CFO 14

15 Resultaträkning, koncernen Kv Kv % Kv % mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster, verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader* Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till Swedbanks aktieägare * Exklusive nedskrivning av goodwill mkr, Kv

16 Resultaträkning, koncernen Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 % mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster, verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader* Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till Swedbanks aktieägare * Exklusive nedskrivning av goodwill mkr,

17 Rörelsegrenar, sammanfattning 2008 vs 2007, mkr 2008 % 2008 % 2008 % 2008 % 2008 % Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till Swedbanks aktieägare Räntabilitet allokerat kap., % * Exklusive nedskrivning av goodwill mkr, 2008 Ukrainsk bankrörelse konsoliderades från och med juli 2007 Svensk bankrörelse Baltisk bankrörelse Int'l. bankrörelse* Swedbank Markets Kapitalförvaltning 17

18 Svensk bankrörelse, räntenettoförändring mkr Kv vs Kv Kv vs Kv Räntenetto Kv Räntenetto Kv Förändringar: Högre utlåningsvolymer Högre utlåningsmarginal Högre inlåningsvolymer 36 Minskad inlåningsvolymer 40 Minskad inlåningsmarginal Övriga förändringar Summa förändringar Räntenetto Kv

19 Baltisk bankrörelse affärsverksamhet, räntenettoförändring Kv vs Kv Kv vs Kv mkr Räntenetto Kv Räntenetto Kv Förändringar: Högre utlåningsvolymer 104 Minskad utlåningsmarginal Valutakurspåverkan utlåning Minskad inlåningsvolym Högre inlåningsmarginaler Valutakurspåverkan inlåning Övriga förändringar Summa förändringar 8 87 Räntenetto Kv

20 Provisionsnetto, koncernen mkr Kv Kv % Kv % Betalningar Utlåning Courtage Kapitalförvaltning Försäkring Corporate finance Övrigt Summa provisionsnetto

21 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Kv Kv Kv Kv Kv Kv mkr Svensk bankrörelse Swedbank Mortgage, öppen ränteexponering MasterCard Baltisk bankrörelse Internationell bankrörelse Ineffektivitet i säkringsredovisning Swedbank Markets Värdering av kreditobligationer Kapitalförvaltning och försäkring Gemensam service och koncernstaber Derivat, koncernens upplåning Elimineringar Summa nettoresultat finansiella poster

22 Kostnader mkr Kv Kv % Kv % Svensk bankrörelse Baltisk bankrörelse affärsverksamhet Internationell bankrörelse* Swedbank Markets Kapitalförvaltning och försäkring Övrigt Summa kostnader varav personalkostnader i: Svensk bankrörelse Baltisk bankrörelse Internationell bankrörelse Swedbank Markets Kapitalförvaltning och försäkring * Exklusive nedskrivning av goodwill mkr, Kv

23 Nyckeltal, koncernen Jan-dec 2008 Jan-dec 2007 Räntabilitet, % * Resultat per aktie, kr * Eget kapital per aktie, kr K/I-tal * Kreditförlustnivå, % Andel osäkra fordringar, % Total reserveringsgrad, % Kärnprimärkapitalrelation, nytt regelverk, % Primärkapitalrelation, nytt regelverk, % Kapitaltäckningsgrad, nytt regelverk, % * Exklusive nedskrivning av goodwill mkr,

24 Sammanfattning Starkt resultat Genomlyst, diversifierad balansräkning Förbättrad kapitalisering och likviditet Fokus på systematiskt arbete för att hantera svårare tider 24

25 Appendix 25

26 Shipping exponering Utestående volymer till shippingbolag var vid årsskiftet ca 20,4 mdkr Portföljens duration är 4 år Genomsnittlig fartygsålder är 6 år Begränsad exponering mot torrlast (9 %) och biltransport (2,7 %) Kunderna har i huvudsak långa fraktkontrakt Offshore 42% Tanker 33% Ro-Ro, Container &Bulk 25% 26

27 Förfalloprofil långfristig upplåning Swedbank (exkl. Swedbank Hypotek) förfalloprofil SEK mdkr, nom. belopp SEK mdkr, nom. belopp Swedbank Hypotek förfalloprofil

28 Långfristig upplåning Swedbank Group Långfristig upplåning SEK mdkr Swedbank Swedbank Hypotek Förfall Emitterat varav garanterad 61 0 Förfall Emitterat 2009* varav garanterad 40 0 * Per 9 feb

29 Hypoteksutlåning, Sverige Totalt 595 mdkr Andel av portföljen 70,0% Belåningsgrad Flerfamiljshus (inkl Brf) 14% Fritidshus 2% Utlåning Jord- och Kommunlån skogsbruksfas etc t. 3% 6% 60,0% 50,0% Bostadsrättslg h 15% 40,0% Kommersiella fast. 0% Villa 60% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% <30% 30-50% 50-60% 60-75% 75-85% >85% Belåningsgrad Upplåning Eget kapital 6% F-cert 26% Småhus Flerfamiljshus (inkl Brf) Bostadsrätter Genomsnittlig belåningsgrad 46%. Över hälften av volymen har en belåningsgrad som ligger under 30 procent av fastigheternas marknadsvärde. Säkerställda obligation er 68% 29

30 Övrig utlåning till allmänheten, Sverige (exkl. Swedbank Hypotek), totalt 309 mdkr mkr Kommuner Övrig företagsutlåning Skogs o lantbruk Transport Tillverkningsindustri Byggnadsverksamhet Hotell o restaurang Handel Fastighetsförvaltning Privatpersoner Uthyrning av övriga fastigheter 8% Fastighetsförvaltning Övrig fastighetsförvaltning 9% Uthyrning av bostäder 28% Uthyrning av industrilokaler 36% Bostadsrättsföreningar 19% 0 30

31 Baltikum 31

32 Asset quality Net loan losses Net loan losses 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% EURm Estonia Latvia Lithuania Baltic Banking % 1.61% 0.58% 0.98% % 0.51% 0.17% 0.35% Q % 3.70% 0.77% 1.91% Q1 07 Q2 07 Q3 07 Net loan losses Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 NLL YoY % growth Risk indicators Net loan losses Overdues >60 days, EURm Overdues >60 days, % Total provisions, EURm Write offs, EURm Recoveries, EURm Total repossessed assets, EURm % % % ,2 4.8 Corporate incl real estate incl industry Private incl private home loans Baltic Banking % 2.16% 1.02% 0.52% 0.29% 0.98% % 0.57% 0.31% 0.33% 0.34% 0.35% Q % 5.81% 1.99% 0.95% 0.73% 1.91% 32

33 Asset quality by country Net loan loss dynamics 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Net loan losses EURm Estonia Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 0,0% Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Est Lat Lit Baltic Banking EURm Latvia 60 Global recession has had a large negative impact on the Baltic economies. The impact is seen as a surge in net loan loss levels in Q in Estonia and Latvia. Lithuania expected to follow with a time lag Downturn has particularly sharp impact on residential market Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 EURm Lithuania Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 NLL ratio change in total provisions (both for performing and non-performing loan portfolio) and net write-offs against beginning of the year portfolio 33

34 Credit quality of the loan book Well diversified portfolio dominated by retail exposures Macro developments have triggered downgrades in all segments: Real estate sector drives downgrades in large corporate segment (exposure > EUR 0.8m). Due to negative sentiment new lending is down, and the effect of downgrades cannot be balanced any more SME/SSE has been the first segment to react to downturn. Acceptable risk profile retained (45% of portfolio with PD<1%) Private portfolio has low risk profile (72% with PD<1%) EURm EURm 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Low risk Large corporate risk profile Low risk Q Q SME/SSE risk profile A A- B B- C C- D D- E E- F Q Q % Private portfolio risk profile EURm 30% 20% 10% Low risk Nonperforming Nonperforming Nonperforming 0% Q Q * Risk exposure: on-balance + off-balance portfolio 34

35 Overdue development Rising overdues over 90 days have the most impact on rising NLL levels Corporate, EE 5% 4% 3% 2% 1% 0% dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec days days over 90 days Corporate, LV 5% 4% 3% 2% 1% 0% dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec days days over 90 days Corporate, LT 5% 4% 3% 2% 1% 0% dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec days days over 90 days 2,5% Private, EE 2,5% Private, LV 2,5% Private, LT 2,0% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec days days over 90 days 0,0% dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec days days over 90 days 0,0% dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec days days over 90 days * Overdues / current portfolio 35

36 Overdue loans Swedbank Estonia and Swedbank Latvia vs market 4% Estonia - overdues over 30 days / current portfolio 4% Estonia - overdues over 60 days / current portfolio 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 36 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 sep-08 dec-08 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 sep-08 Rest of the market Swedbank Estonia (bank) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Latvia - overdues over 30 days / current portfolio dec-04 mar-05 jun-05 sep-05 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 dec-08 Rest of the market Swedbank Estonia (bank) Rest of the market Swedbank Latvia (bank) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Latvia - overdues over 90 days / current portfolio dec-04 mar-05 jun-05 sep-05 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 Rest of the market Swedbank Latvia (bank) Source: Bank of Estonia, FKTK of Latvia, Hansabank Group data

37 Baltic lending by sectors Portfolio (EURm), December 2008 Portfolio growth (EURm), Q4 08 Individuals Mortgage Other 44% -68 Real-estate mgmt % -10 Retail & Wholesale % -127 EURm Industry % -102 Transport % -18 Construction536 3% -62 Other* % % - share of portfolio * Other portfolio includes Other business services, Energy, Agriculture, State & Municipality and Other loans 37

38 Estonian lending by sectors Portfolio (EURm), December 2008 Portfolio growth (EURm), Q4 08 Individuals % -49 Real-estate mgmt % 0 Retail & Wholesale 633 8% -77 Industry 454 6% -52 Transport 282 4% -7 Construction 174 2% -28 Other % % - share of portfolio * Other portfolio includes Other business services, Energy, Agriculture, State & Municipality and Other loans 38

39 Latvian lending by sectors Portfolio (EURm), December 2008 Portfolio growth (EURm), Q4 08 Individuals % -20 Real-estate mgmt % 4 Retail & Wholesale 511 8% -13 Industry % -43 Transport 298 5% 3 Construction 252 4% -6 Other % % - share of portfolio * Other portfolio includes Other business services, Energy, Agriculture, State & Municipality and Other loans 39

40 Lithuanian lending by sectors Portfolio (EURm), December 2008 Portfolio growth (EURm), Q4 08 Individuals % 0 Real-estate mgmt % -14 Retail & Wholesale % -37 Industry % -7 Transport 438 8% -15 Construction 110 2% -28 Other % % - share of portfolio * Other portfolio includes Other business services, Energy, Agriculture, State & Municipality and Other loans 40

41 Mortgage portfolio Due to the effects of crisis all vintages are converging to the same level of overdues. It is becoming complicated to separate the effects of origination quality from the downturn impact Est Lat Lit* Overdues / Balance, % 5% 4% 3% 2% 1% EE Mortgage overdues > 30 days LTV, total portfolio LTV>80% (share of portfolio) LTV>100% (share of portfolio) 67% 30% 12% 71% 38% 12% 70% 33% 13% 0% 0m 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 27m 30m 33m 36m % LV Mortgage overdues > 30 days 5% LT Mortgage overdues > 30 days Overdues / Balance, % 4% 3% 2% 1% Overdues / Balance, % 4% 3% 2% 1% 0% 0m 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 27m 30m 33m 36m 0% 0m 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 27m 30m 33m 36m * Part of loans issued backed by guarantee of the State insurance company 41

42 Corporate client portfolio From 2005 to 2008, new lending changed New lending in 2006 and 2007 mainly went to companies rated 4 or 5 (scale of 7) In 2008, the downturn caused downgrades, rating 5 real estate portfolio most affected New lending in 2008 focused to high quality borrowers, mainly ratings 1 to 3-. Volumes decreasing due to negative market sentiment Large corporate risk profile meur 30% 25% % % 10% 5% 0% BB Rating 6 & 7 exposures BB Total provisions, YTD 2008 Commercial real estate 2008 Commercial real estate Production Production Retailing Retailing 2007 Transportation Other EURm 2007 Transportation Other EURm

43 Real estate portfolio Apartment transaction volume development Real estate and in particular residential development is the most sensitive sector in Baltic Banking portfolio Around 58% from total Real Estate portfolio are cash flow generating properties with good tenant mix. Baltic Banking has always strictly restrained from financing speculative type of properties 0 Dec.04 Jūn.05 Dec.05 Jūn.06 Dec.06 Jūn.07 Dec.07 Jūn.08 Dec.08 Downturn has caused drop in residential market transaction volumes. As a result residential development portfolio (31% of total real estate portfolio) is demonstrating increase in overdue and default figures. Portfolio vulnerabilities are well understood and monitored, action plans set on a case by case basis No of transactions Tallinn Riga Vilnius 43

44 Baltic lending by sectors real estate Estonia 3% 15% 24% Portfolio, December % 8% 8% 29% 6% 11% Latvia 2% 15% 43% 15% 23% 3% 12% 18% 22% Construction Individuals Production Real-estate mgmt Other Transport Retail & Wholesale 6% 5% Lithuania 13% 5% Office 38% Production&Warehouse Residential 40% 31% Retail Land plots Other 44

45 Collateral breakdown Baltic Banking loan portfolio is adequately secured. Private mortgage portfolio is fully covered with family houses and apartments (as a rule owner occupied). Commercial real estate collaterals are revaluated at least once per year. Valuation is performed by independent experts. Full asset pledge, including tangible assets and current assets, is most common case for Corporate portfolio. Collateral position enhancement with owner guarantees and additional collateral is used for more risky customers and SME segments. The share of unsecured loans is insignificant: 5.4% (used for top ratings in corporate segment and consumer products in private). Baltic Collateral (EURm) State Private real-estate Corporate real-estate Guarantees Other collateral* Unsecured Unsecured corporate Unsecured private Total** Dec ,321 7, ,742 1, ,569 % 2% 36% 38% 2% 18% 5% 4% 2% 100% Dec ,660 7, , ,167 % 1% 33% 39% 3% 18% 5% 4% 1% 100% *Other collateral is deposits, customer payments, vehicles, etc ** Total loans including repos 45

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Delårsrapport Kv2 2008 17 juli 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv2 2008 17 juli 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport 20 17 juli 20 Jan Lidén VD och koncernchef Fortsatt stabilt resultat Fortsatt stabilt resultat i samtliga affärsområden Periodens resultat jan-jun ökade med 8 procent till 6 504 mkr (6 022)

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS Resultaträkningar För året som slutade den 31 december miljoner SEK 2015 2014 2013 Oreviderad Räntenetto

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 juni 2012 diarienr 12-5765 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 29 oktober 2012 Tilläggsprospektet diarienr 12-11384 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 4 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juli 2010 Diarienr 10-5831 Tilläggsprospektets diarienummer 11-4601 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 2 maj 2011 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juni 2011 diarienr 11-5340 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 27 oktober 2011 Tilläggsprospektets diarienr 11-11104 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

1 SWEDBANK HYPOTEK DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013. Swedbank Hypotek. Januari till juni 2013. Delårsrapport januari juni 2013 Stockholm, 16 juli 2013

1 SWEDBANK HYPOTEK DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013. Swedbank Hypotek. Januari till juni 2013. Delårsrapport januari juni 2013 Stockholm, 16 juli 2013 Swedbank Hypotek Delårsrapport januari juni 2013 Stockholm, 16 juli 2013 Januari till juni 2013 Rörelseresultat mkr Jämfört med januari till juni 2012 3 500 3 000 2 500 Rörelseresultatet uppgick till 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 27 november 2013 diarienr 13-11945 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 4 februari 2014 Tilläggsprospektet diarienr 14-1432 Swedbank Hypotek AB (publ)

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 11 april 2013 diarienr 13-2892 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 19 juli 2013 Tilläggsprospektets diarienr 13-7948 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

Sammanfattning, koncernen

Sammanfattning, koncernen Delårsrapport för Swedbank Januari - september 2008 Stockholm den 22 oktober 2008 Periodens resultat ökade med 1 procent jämfört med de tre första kvartalen 2007 Periodens resultat uppgick till 8 972 mkr

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari september DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1/5 Stockholm den 3 oktober Januari-september Jämfört med januari-september Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Första kvartalet 2010

Första kvartalet 2010 Första kvartalet 2010 jämfört med första kvartalet 2009 Periodens resultat var 536 mkr (-3 358) Resultat per aktie var 0,46 kronor (-3,59) Räntabilitet på eget kapital var 2,4 procent (-15,6) K/I-talet

Läs mer