FöreningsSparbanken Kv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Kv 3 2002"

Transkript

1 FöreningsSparbanken Kv

2 Viktiga händelser januari-september Rörelseresultatet uppgick till mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,9 procent (15,5) Resultat per aktie uppgick till 5,69 kronor (7,71) Räntenettot ökade till mkr (11 201) Provisionsnettot uppgick till mkr (4 586) Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 253 mkr (962) Kostnaderna minskade och uppgick till mkr (10 326) Kreditförlusterna uppgick till mkr (878)

3 Marknadsposition 3

4 4 Stor kundbas Privatpersoner FSPA 4,2 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 3,6 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) i Sverige FSPA 215 kommuner * Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA företag Delägda företag Fristående företag FI-Holding företag Hansabank företag Stora företag FöreningsSparbanken Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer * Flera kommuner är kunder i både FSPA och delägda eller fristående banker

5 5 Komplett produktutbud stark marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-6:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri

6 6 Banken i Sverige 857 (870) kontor i hela landet 328 (305) Bank i Butik (1 310) mötesplatser via Posten/Svensk Kassaservice (2 700) lantbrevbärarlinjer (1 125) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat FöreningsSparbanken via Telefon 2,0 (2,0) miljoner kunder är anslutna FöreningsSparbanken via Internet 1,3 (1,1) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2001)

7 7 Banken i Nordikum (2 036) kontor i Nordikum 363 (341) Bank i Butik (2 746) automater Telefonbank 2,4 (2,2) miljoner kunder är anslutna Internetbank 2,4 (1,9) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2001)

8 8 Automater, Telefoni och Internet i Sverige Januari-september (123) miljoner uttag i automater 40 (35) miljoner samtal till FöreningsSparbanken via Telefon 38 (30) miljoner inloggningar på FöreningsSparbanken via Internet (Siffror inom parentes avser januari-september 2001)

9 9 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Januari-september 2002 Antal kassatransaktioner 15,5 miljoner (16,4) en minskning med 5 procent Antal kortköp 110,8 miljoner (91,2) en ökning med 21 procent Antal Internetbetalningar 34,8 miljoner (28,2) en ökning med 23 procent (Siffror inom parantes avser januari-september 2001)

10 10 Transaktioner Privatkunder Andel av transaktioner Andel av transaktioner jan-sep 2002 jan-sep 2001 Kassa 5,5% 6,1% Automat 27,1% 32,2% Kortköp 39,0% 34,0% Internetbetalning 12,3% 10,5% Girobetalning 16,1% 17,2% Summa 100,0 % 100,0 %

11 Antal produkter per kund privatkunder 11 Antal kunder Genomsnittligt antal produkter i Sverige , , , , , , , , > Antal produkter per kund

12 Antal kunder Antal produkter per kund företagskunder Genomsnittligt antal produkter i Sverige , , , , , , , , > Antal produkter per kund

13 Låna 13

14 14 Viktiga händelser Låna Koncernens utlåning ökade till 658 mdkr (640, 31/ ) Spintabs utlåning till privatpersoner ökade till 242 mdkr (228, 31/ ) Koncernens utlåning ökade med 1,4 procent under kvartal exklusive valutakurseffekter

15 15 Koncernens utlåning Netto exklusive återköpsavtal mkr FI-Holding och Hansabank

16 16 Utlåning mdkr 30/ / / / Privatpersoner varav Spintab koncernen Fastighetsförvaltning Handel, hotell o restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut Kommuner Övrigt Summa Återköpsavtal (repor) Total utlåning

17 17 Nettoutlåning Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 mdkr Bankutlåning, privat 0,4 0,4 0,3 1,2 0,7 Bankutlåning, övrigt 0,2 4,5 0,2 Hypotek hushåll 3,7 3,7 3,3 3,5 3,4 Övrigt 1,6 3,2 0,8 0,6 1,3 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 5,1 2,8 4,0 2,9 4,0 Delägda och fristående sparbanker 1,5 1,3 1,1 1,4 0,6 Hansabank * 2,1 1,2 1,3 2,3 0,5 FI-Holding * 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 Summa nettoutlåning 8,9 5,7 6,5 6,3 4,8 * exklusive valutakursförändring

18 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal 18 FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding mdkr 30/ / / / / / Privatpersoner 289,0 275,0 7,3 6,2 0,0 0,0 varav Spintab koncernen 242,1 228,2 Fastighetsförvaltning 117,2 116,9 2,7 2,1 17,0 16,5 Handel, hotell o restaurang 16,1 16,1 4,5 3,9 5,1 4,9 Byggnadsverksamhet 8,4 8,9 0,8 0,7 1,3 1,4 Tillverkningsindustri 13,6 14,3 5,3 4,3 31,8 32,8 Transport 6,4 6,3 3,1 2,5 4,9 5,4 Skogs- och lantbruk 29,6 27,4 0,8 0,7 0,0 0,0 Övrig serviceverksamhet 12,1 13,4 1,6 1,6 0,3 1,7 Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut 41,6 42,6 1,6 1,9 11,0 9,9 Kommuner 12,8 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt 12,5 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 559,3 543,6 27,7 23,9 71,4 72,6

19 19 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal mdkr 30/ / Förändring FöreningsSparbanken AB % Spintab % FöreningsSparbanken Finans % FI-Holding 71 * 73 2 % Hansabank 28 ** % Övriga enheter 3 3 Summa % * varav valutakurseffekt 2 mdkr ** varav valutakurseffekt 1 mdkr

20 Koncernens utlåning fördelad per säkerhet september 2002 Övriga fastigheter 16% Företagshypotek 3% Borgen 2% Blanco 12% Övriga säkerheter 6% Kommun och landsting 7% Bostadsfastigheter inklusive bostadsrätt 54% Utlåning 658 miljarder

21 21 Spintab Spintabs låneportfölj Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 30 september 2002 (31 december 2001) 30 juni 2002 (31 december 2001) Kommunala lån och garantier 8% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 5% (5%) Stadshypotek 30% (31%) (inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (30%) Flerfamiljshus 21% (21%) Bostadsrätter 6% (5%) Enfamiljshus 59% (60%) SBAB 12% (12%) Nordea Hypotek 16% (15%) Övrigt 12% (12%) Räntemarginal (%) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 Utlåning (mdkr) Antal lån (tusental)

22 Spara 22

23 23 Viktiga händelser Spara Fortsatt kraftig börsnedgång Marknadsandelen för nysparande netto ökade till 16,5 procent (15,1) Fortsatt positiv utveckling av hushållsinlåningen i Sverige, marknadsandelen första halvåret för nysparande ökade till 22,5 procent (17,6 procent för helåret 2001) Inlåningen från hushåll ökade till 140 mdkr (132, 31/ ) Marknadsandelen för nettosparandet i Roburs fonder uppgick till 15,7 procent (18,8) Nettoinflödet i fonderna 8,2 mdkr (8,5)

24 24 Sparande mdkr mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 FöreningsSparbanken inkl FI-Holding och Hansabank FöreningsSparbanken exkl FI-Holding och Hansabank

25 25 Sparande och placeringar mdkr Inlåning från allmänheten 30/ / / / Hushåll, SEK Hushåll, valuta Övriga, SEK Övriga, valuta Summa Diskretionär förvaltning Fondförmögenhet varav PPM Privatobligationer, räntebärande Privatobligationer, aktieindex Fondförsäkring avgår fondförsäkring i Roburs fonder Totalt

26 26 Nysparande netto Marknads- Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 andel % mdkr / Bankinlåning, privat 2,2 1,9 3,4 0,9 5,6 22,5 ** Nettoförsäljning fonder och försäkring 0,8 1,5 4,8 2,2 0,6 13,7 Privatobligationer 0,1 0,5 0,2 1,1 0,0 2,1 Delsumma privat 3,1 3,9 8,0 0,2 6,2 16,5 Bankinlåning övrigt 0,4 4,9 5,7 3,6 3,6 Övriga kanaler i Sverige 0,1 0,6 0,0 0,9 0,0 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 3,4 9,4 13,7 4,3 2,6 Delägda och fristående sparbanker 0,1 0,2 1,0 0,0 0,2 Hansabank* 0,6 0,2 1,7 2,2 0,7 9,0 *** Summa nysparande netto 2,7 9,4 16,4 2,1 1,7 * exklusive valutakursförändring ** avser *** avser Estland

27 27 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 17,8 25,6 2,7 17,0 18,2 25,1 0,2 2,3 varav PPM 2,8 2,7 2,6 2,6 Räntefonder 19,5 25,4 5,2 17,6 19,3 25,8 8,2 27,1 varav PPM Blandfonder 2,1 15,2 0,3 10,7 2,3 13,2 0,1 1,3 varav PPM 0,1 0,1 Totalt 39,4 23,7 8,2 15,7 39,8 23,7 8,5 18,8

28 28 Robur Fondtillgångar 30 september 2002 (31 december 2001) Marknadsandelar, totala tillgångar, svenska fondbolag 30 juni 2002 Räntebärande värdepapper 39,1% (27,0%) Svenska aktier 24,4% (29,4%) Övriga 152 mdkr 19,8% Länsförsäkringar/Wasa 29 mdkr 3,7% Robur 224 mdkr 29,0% SHB 92 mdkr 11,9% Utländska aktier 36,5% (43,6%) Nordea 138 mdkr 17,9% SEB 136 mdkr 17,7% Fondförmögenhet (mdkr) Antal kunder (tusental)

29 29 Robur Försäkring Nyteckning fondförsäkring, marknadsandelar 1/ / SEB TryggLiv 18,9% SHB Fond 15,4% Nordea 7,4% Övriga 12,0% Skandia Link 28,0% Robur Försäkring 18,3% Antal försäkringar (tusental) Förvaltat kapital (mdkr)

30 Betala 30

31 31 Viktiga händelser Betala Fortsatta volymökningar; kortköpen ökade 21 procent och inlösta korttransaktioner ökade 28 procent under första nio månaderna jämfört med motsvarande period föregående år Provisionsnetto från betalningsförmedlingen visar stabil ökning Mkr (1 228) Under perioden skickades cirka e-fakturor ( )

32 32 Giro Privatkunder Antal kunder med giro mar-00 jun-00 sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Hansabank Giro via Internet, Sverige

33 33 Bankkort Sverige Baltikum Antal kort kv2-00 kv3-00 kv4-00kv1-01kv2-01 kv3-01kv4-01 kv1-02 kv2-02kv3-02 Transaktioner per kvartal, tusental FöreningsSparbanken Köp, tusental Hansabank Inlösen, tusental

34 Banken via Telefon 34

35 35 Banken via Telefon Antal kunder sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 Personlig service, Sverige Självbetjäning, Sverige Personlig service, Hansabank Självbetjäning, Hansabank

36 36 Statistik Banken via Telefon September 2002 Personlig Service kunder en ökning med 8,6 procent från samtal på ett år en ökning med 0,8 procent Självbetjäning kunder en ökning 2,2 procent från samtal på ett år en ökning med 3,2 procent KundCenter samtal på ett år en ökning med 14,7 procent

37 Banken via Internet 37

38 38 Statistik Internet Sverige September ( ) betalningar under månaden ( ) kunder (7 450) e-lönebesked (34 573) e-fakturor under månaden (11 400) kunder WAP-bank ( ) inloggningar/månad Mer än 72 procent av anslutna kunder har loggat in (Siffror inom parentes avser juni 2002) (98 590) fondtransaktioner under månaden ( ) e-sparkonto

39 39 Andel transaktioner via Internet Januari-september procent (31) av girobetalningarna sker via Internet 28 procent (33) av antalet aktieaffärer i Lokal Bank görs via Internet Banken via Internet står för 29 procent (20) av antalet köp och försäljningar av fondandelar (Siffror inom parentes avser januari-september 2001)

40 40 Banken via Internet Antal kunder sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 Internet UNG Internet för telefonbankskunder Internetbankskund i Hansabank Internetbankskund

41 41 Antal betalningar via Internet kv3-99 kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 FöreningsSparbanken Hansabank

42 Nordikum 42

43 43 Viktiga händelser Nordikum Fortsatt framgångsrik integrering av litauiska LTB, numera Hansa LTB, i Hansabank Fortsatt positiv utveckling av intäkter, kostnader och rörelseresultat i Hansabank och FI-Holding jämfört med andra kvartalet 2002 Fortsatt negativ resultatutveckling och engångsnedskrivning av goodwill i SpareBank 1 Gruppen Fortsatta förhandlingar om nytt samarbetsavtal med SpareBank 1 Gruppen

44 44 Östersjöregionen Nordikum 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 70 % ägarandel 60 % ägarandel

45 45 Kvartalsresultat FIH Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 mkr Räntenetto Provisioner netto Finansiella transaktioner netto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

46 46 Kvartalsresultat Hansabank Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 mkr Räntenetto Provisioner netto Finansiella transaktioner netto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

47 47 Nordikumalliansen Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia + Fri- Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen stående + Delägda + Kooperativa + Fristående Sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 70 procent Investering mkr 190 mkr mkr mkr mkr Kontor ATM Privat- 4,2 + 0,4 2,3 miljoner 0,9 miljoner 3,6 miljoner 12,7 miljoner kunder + 1,3 miljoner Företags kunder

48 Resultat 48

49 49 Nyckeltal 30/ / / Räntabilitet på eget kapital, % 10,9 14,7 15,5 Resultat per aktie, kr 5,69 9,86 7,71 Eget kapital per aktie, kr 71,01 71,02 69,17 K/I-tal före kreditförluster 0,62 0,60 0,59 K/I-tal efter kreditförluster 0,69 0,66 0,64 Kreditförlustnivå netto, % 0,24 0,21 0,18 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 0,3 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 10,9 11,3 10,5 Primärkapitalrelation, % 7,1 7,1 6,8

50 50 Resultaträkning mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

51 51 Resultaträkning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 2 77 Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

52 52 Intäkter Förändring Kv / Kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen FI-Holding Hansabank Totalt Förändring

53 53 Kostnader Förändring Förändring Kv / Kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning Fusionskostnader FI-Holding Hansabank Firstview Totalt

54 54 Resultat före kreditförluster Förändring Förändring Kv / Kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning Fusionskostnader FI-Holding Hansabank Firstview Totalt

55 Kvartalsresultat 55 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisioner netto Nettoresultatet av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avsättning resultatandelsstiftelser Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser Kreditförluster Nedskrivning finansiella anl.tillgångar Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Skatt m m Minoritetens andel Periodens resultat

56 Resultat per rörelsegren Januari - september Svensk Kapital- Interkontors- Swedbank förvalt. & nationell Finans- Eliminermkr rörelse Markets Försäkring bankrörelse förvaltning Övrigt ingar Koncernen Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning fin. anl.tillg Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Allokerat eget kapital * Räntabilitet ** 19,6 % 3,4 % 18,6 % 5,2 % 4,7 % * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital

57 57 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 19,6 % 23,7 %

58 58 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 19,5 % 19,9 % 19,4 % 21,4 % 25,1 %

59 59 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster 62 Andelar i intresseföretags resultat m m 13 Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 3,4 % 19,5 %

60 60 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 9,2 % neg 13,6 % 11,4 % 10,8 %

61 61 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 18,6 % 21,3 %

62 62 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Resultat per rörelsegren Andelar i intresseföretags resultat m m Kapitalförvaltning & Försäkring Rörelseresultat Räntabilitet 12,8 % 19,3 % 23,7 % 20,3 % 19,1 %

63 63 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 5,2 % 10,5 %

64 64 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet neg 8,9 % 9,2 % 7,3 % 9,7 %

65 65 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl. tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 4,7 % 30,0 %

66 66 Resultat per rörelsegren mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Finansförvaltning Rörelseresultat Räntabilitet neg 43,8 % 27,2 % 19,5 % 31,1 %

67 67 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital

68 68 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat

69 69 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter ,845 3 % Intäkter 1,892 1,829 3 % Personalkostnader % Övriga kostnader 1,849 1,782 4 % Kostnader 1,892 1,829 3 %

70 70 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader

71 71 Ränteutveckling Procent årig 90-dagar

72 72 Förändring av räntenettot Januari-september 2002 jämfört med januari-september 2001, mkr Internationell bankrörelse Högre utlåningsvolym Svensk kontorsrörelse Högre inlåningsvolym Svensk kontorsrörelse Finansförvalningen 350 Lägre inlåningsmarginal Svensk kontorsrörelse 100 Swedbank Markets 100 Övrigt

73 73 Provisionsnetto mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Betalningsförmedling % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner % Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisionsintäkter % Betalningsförmedling % Värdepappersprovisioner % Övriga provisionskostnader % Summa provisionskostnader % Summa provisioner netto %

74 74 Förändring av provisionsnettot Januari-september 2002 jämfört med januari- september 2001, mkr Betalningsförmedlingsprovisioner 260 Kapitalförvaltningsprovisioner 120 Courtage

75 75 Provisionsnetto mkr Kv Kv Förändring Betalningsförmedling % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner % Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisionsintäkter % Betalningsförmedling % Värdepappersprovisioner % Övriga provisionskostnader % Summa provisionskostnader % Summa provisioner netto %

76 Nettoresultat av finansiella transaktioner 76 mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

77 Förändring av nettoresultat finansiella transaktioner Januari-september 2002 jämfört med januari-september 2001, mkr Valutakursförändringar exkl Hansabank 210 Räntebärande värdepapper 75 Valutakursförändringar Hansabank 50 Aktier och andelar

78 Nettoresultat av finansiella transaktioner 78 mkr Kv Kv Förändring Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

79 79 Övriga intäkter mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Utdelningar Intäkter för IT-tjänster Kontorsöverlåtelser Övriga rörelseintäkter Summa

80 80 Erhållna utdelningar mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring BGC Erste Bank HSB 2 2 OM-gruppen SpareBank 1 Midt Norge SpareBank 1 Nord Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Vest Handelslagret Utdelningar i koncernbolag Summa

81 81 Kostnadsutveckling mkr Kopparmyntet 667 mkr kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 Totala kostnader Kostnad exkl. Kopparmyntet, Alecta, personalminskning och fusionskostnader Kostnad exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, Alecta, personalminskning och fusionskostnader

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

FöreningsSparbanken 1999

FöreningsSparbanken 1999 FöreningsSparbanken 1999 2 Viktiga händelser kv 4 1999 Fusionsarbetet avslutat Resursbanken framgångsrikt avslutad per årsskiftet Kraftig ökning av sparandevolym och provisionsnetto Samordning av sparandeområdet

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Kv 4 2002 14 februari 2003

Kv 4 2002 14 februari 2003 Kv 4 22 14 februari 23 Innehåll 1. Sveriges största hushållsbank 1 2. Strategi 2 3. Allianser 4 4. Finansiella mål 6 5. Sparande och placeringar 7 6. Utlåning 8 7. Resultatutveckling och nyckeltal 9 8.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kv2 02 Kv1 02 Kv 4 01 Kv 3 01 Kv 2 01 Kv 1 01 Försäljning försäkring (vägd*) Totalt 5 393 8 254 6 802 6 032 7 535 8 276

Kv2 02 Kv1 02 Kv 4 01 Kv 3 01 Kv 2 01 Kv 1 01 Försäljning försäkring (vägd*) Totalt 5 393 8 254 6 802 6 032 7 535 8 276 Appendix 1 SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv svarar för koncernens livförsäkringsverksamhet enligt ett bankassurans-koncept, dvs integrerad bank- och försäkringsverksamhet. Syftet med konceptet är att erbjuda

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Allmänt om verksamheten januari-juni 2013 Banken har under våren presenterat flera offensiva satsningar på bland annat skog- och lantbruksmarknaden,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

(1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.11.53

(1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.11.53 (1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.11.53 Årsredovisning 2004 (1,1) -1-1148_Omslag.indd 05-03-31, 21.18.13 2004 i sammandrag. 2004 var ett framgångsrikt år för Förenings Sparbanken med en stark utveckling

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - september 2002 Delårsrapport januari - september 2002 För tredje kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt till 0,7 (-29,9) mkr Kostnaderna under tredje kvartalet reducerades

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar!

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar! JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! FöreningsSparbanken är idag Nordens mest lönsamma bank. Utvecklingen av

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer