FöreningsSparbanken Kv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Kv 3 2002"

Transkript

1 FöreningsSparbanken Kv

2 Viktiga händelser januari-september Rörelseresultatet uppgick till mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,9 procent (15,5) Resultat per aktie uppgick till 5,69 kronor (7,71) Räntenettot ökade till mkr (11 201) Provisionsnettot uppgick till mkr (4 586) Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 253 mkr (962) Kostnaderna minskade och uppgick till mkr (10 326) Kreditförlusterna uppgick till mkr (878)

3 Marknadsposition 3

4 4 Stor kundbas Privatpersoner FSPA 4,2 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 3,6 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) i Sverige FSPA 215 kommuner * Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA företag Delägda företag Fristående företag FI-Holding företag Hansabank företag Stora företag FöreningsSparbanken Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer * Flera kommuner är kunder i både FSPA och delägda eller fristående banker

5 5 Komplett produktutbud stark marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-6:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri

6 6 Banken i Sverige 857 (870) kontor i hela landet 328 (305) Bank i Butik (1 310) mötesplatser via Posten/Svensk Kassaservice (2 700) lantbrevbärarlinjer (1 125) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat FöreningsSparbanken via Telefon 2,0 (2,0) miljoner kunder är anslutna FöreningsSparbanken via Internet 1,3 (1,1) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2001)

7 7 Banken i Nordikum (2 036) kontor i Nordikum 363 (341) Bank i Butik (2 746) automater Telefonbank 2,4 (2,2) miljoner kunder är anslutna Internetbank 2,4 (1,9) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2001)

8 8 Automater, Telefoni och Internet i Sverige Januari-september (123) miljoner uttag i automater 40 (35) miljoner samtal till FöreningsSparbanken via Telefon 38 (30) miljoner inloggningar på FöreningsSparbanken via Internet (Siffror inom parentes avser januari-september 2001)

9 9 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Januari-september 2002 Antal kassatransaktioner 15,5 miljoner (16,4) en minskning med 5 procent Antal kortköp 110,8 miljoner (91,2) en ökning med 21 procent Antal Internetbetalningar 34,8 miljoner (28,2) en ökning med 23 procent (Siffror inom parantes avser januari-september 2001)

10 10 Transaktioner Privatkunder Andel av transaktioner Andel av transaktioner jan-sep 2002 jan-sep 2001 Kassa 5,5% 6,1% Automat 27,1% 32,2% Kortköp 39,0% 34,0% Internetbetalning 12,3% 10,5% Girobetalning 16,1% 17,2% Summa 100,0 % 100,0 %

11 Antal produkter per kund privatkunder 11 Antal kunder Genomsnittligt antal produkter i Sverige , , , , , , , , > Antal produkter per kund

12 Antal kunder Antal produkter per kund företagskunder Genomsnittligt antal produkter i Sverige , , , , , , , , > Antal produkter per kund

13 Låna 13

14 14 Viktiga händelser Låna Koncernens utlåning ökade till 658 mdkr (640, 31/ ) Spintabs utlåning till privatpersoner ökade till 242 mdkr (228, 31/ ) Koncernens utlåning ökade med 1,4 procent under kvartal exklusive valutakurseffekter

15 15 Koncernens utlåning Netto exklusive återköpsavtal mkr FI-Holding och Hansabank

16 16 Utlåning mdkr 30/ / / / Privatpersoner varav Spintab koncernen Fastighetsförvaltning Handel, hotell o restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut Kommuner Övrigt Summa Återköpsavtal (repor) Total utlåning

17 17 Nettoutlåning Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 mdkr Bankutlåning, privat 0,4 0,4 0,3 1,2 0,7 Bankutlåning, övrigt 0,2 4,5 0,2 Hypotek hushåll 3,7 3,7 3,3 3,5 3,4 Övrigt 1,6 3,2 0,8 0,6 1,3 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 5,1 2,8 4,0 2,9 4,0 Delägda och fristående sparbanker 1,5 1,3 1,1 1,4 0,6 Hansabank * 2,1 1,2 1,3 2,3 0,5 FI-Holding * 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 Summa nettoutlåning 8,9 5,7 6,5 6,3 4,8 * exklusive valutakursförändring

18 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal 18 FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding mdkr 30/ / / / / / Privatpersoner 289,0 275,0 7,3 6,2 0,0 0,0 varav Spintab koncernen 242,1 228,2 Fastighetsförvaltning 117,2 116,9 2,7 2,1 17,0 16,5 Handel, hotell o restaurang 16,1 16,1 4,5 3,9 5,1 4,9 Byggnadsverksamhet 8,4 8,9 0,8 0,7 1,3 1,4 Tillverkningsindustri 13,6 14,3 5,3 4,3 31,8 32,8 Transport 6,4 6,3 3,1 2,5 4,9 5,4 Skogs- och lantbruk 29,6 27,4 0,8 0,7 0,0 0,0 Övrig serviceverksamhet 12,1 13,4 1,6 1,6 0,3 1,7 Övrig företagsutlåning inkl kreditinstitut 41,6 42,6 1,6 1,9 11,0 9,9 Kommuner 12,8 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt 12,5 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 559,3 543,6 27,7 23,9 71,4 72,6

19 19 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal mdkr 30/ / Förändring FöreningsSparbanken AB % Spintab % FöreningsSparbanken Finans % FI-Holding 71 * 73 2 % Hansabank 28 ** % Övriga enheter 3 3 Summa % * varav valutakurseffekt 2 mdkr ** varav valutakurseffekt 1 mdkr

20 Koncernens utlåning fördelad per säkerhet september 2002 Övriga fastigheter 16% Företagshypotek 3% Borgen 2% Blanco 12% Övriga säkerheter 6% Kommun och landsting 7% Bostadsfastigheter inklusive bostadsrätt 54% Utlåning 658 miljarder

21 21 Spintab Spintabs låneportfölj Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 30 september 2002 (31 december 2001) 30 juni 2002 (31 december 2001) Kommunala lån och garantier 8% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 5% (5%) Stadshypotek 30% (31%) (inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (30%) Flerfamiljshus 21% (21%) Bostadsrätter 6% (5%) Enfamiljshus 59% (60%) SBAB 12% (12%) Nordea Hypotek 16% (15%) Övrigt 12% (12%) Räntemarginal (%) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 Utlåning (mdkr) Antal lån (tusental)

22 Spara 22

23 23 Viktiga händelser Spara Fortsatt kraftig börsnedgång Marknadsandelen för nysparande netto ökade till 16,5 procent (15,1) Fortsatt positiv utveckling av hushållsinlåningen i Sverige, marknadsandelen första halvåret för nysparande ökade till 22,5 procent (17,6 procent för helåret 2001) Inlåningen från hushåll ökade till 140 mdkr (132, 31/ ) Marknadsandelen för nettosparandet i Roburs fonder uppgick till 15,7 procent (18,8) Nettoinflödet i fonderna 8,2 mdkr (8,5)

24 24 Sparande mdkr mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 FöreningsSparbanken inkl FI-Holding och Hansabank FöreningsSparbanken exkl FI-Holding och Hansabank

25 25 Sparande och placeringar mdkr Inlåning från allmänheten 30/ / / / Hushåll, SEK Hushåll, valuta Övriga, SEK Övriga, valuta Summa Diskretionär förvaltning Fondförmögenhet varav PPM Privatobligationer, räntebärande Privatobligationer, aktieindex Fondförsäkring avgår fondförsäkring i Roburs fonder Totalt

26 26 Nysparande netto Marknads- Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 andel % mdkr / Bankinlåning, privat 2,2 1,9 3,4 0,9 5,6 22,5 ** Nettoförsäljning fonder och försäkring 0,8 1,5 4,8 2,2 0,6 13,7 Privatobligationer 0,1 0,5 0,2 1,1 0,0 2,1 Delsumma privat 3,1 3,9 8,0 0,2 6,2 16,5 Bankinlåning övrigt 0,4 4,9 5,7 3,6 3,6 Övriga kanaler i Sverige 0,1 0,6 0,0 0,9 0,0 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 3,4 9,4 13,7 4,3 2,6 Delägda och fristående sparbanker 0,1 0,2 1,0 0,0 0,2 Hansabank* 0,6 0,2 1,7 2,2 0,7 9,0 *** Summa nysparande netto 2,7 9,4 16,4 2,1 1,7 * exklusive valutakursförändring ** avser *** avser Estland

27 27 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 17,8 25,6 2,7 17,0 18,2 25,1 0,2 2,3 varav PPM 2,8 2,7 2,6 2,6 Räntefonder 19,5 25,4 5,2 17,6 19,3 25,8 8,2 27,1 varav PPM Blandfonder 2,1 15,2 0,3 10,7 2,3 13,2 0,1 1,3 varav PPM 0,1 0,1 Totalt 39,4 23,7 8,2 15,7 39,8 23,7 8,5 18,8

28 28 Robur Fondtillgångar 30 september 2002 (31 december 2001) Marknadsandelar, totala tillgångar, svenska fondbolag 30 juni 2002 Räntebärande värdepapper 39,1% (27,0%) Svenska aktier 24,4% (29,4%) Övriga 152 mdkr 19,8% Länsförsäkringar/Wasa 29 mdkr 3,7% Robur 224 mdkr 29,0% SHB 92 mdkr 11,9% Utländska aktier 36,5% (43,6%) Nordea 138 mdkr 17,9% SEB 136 mdkr 17,7% Fondförmögenhet (mdkr) Antal kunder (tusental)

29 29 Robur Försäkring Nyteckning fondförsäkring, marknadsandelar 1/ / SEB TryggLiv 18,9% SHB Fond 15,4% Nordea 7,4% Övriga 12,0% Skandia Link 28,0% Robur Försäkring 18,3% Antal försäkringar (tusental) Förvaltat kapital (mdkr)

30 Betala 30

31 31 Viktiga händelser Betala Fortsatta volymökningar; kortköpen ökade 21 procent och inlösta korttransaktioner ökade 28 procent under första nio månaderna jämfört med motsvarande period föregående år Provisionsnetto från betalningsförmedlingen visar stabil ökning Mkr (1 228) Under perioden skickades cirka e-fakturor ( )

32 32 Giro Privatkunder Antal kunder med giro mar-00 jun-00 sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Hansabank Giro via Internet, Sverige

33 33 Bankkort Sverige Baltikum Antal kort kv2-00 kv3-00 kv4-00kv1-01kv2-01 kv3-01kv4-01 kv1-02 kv2-02kv3-02 Transaktioner per kvartal, tusental FöreningsSparbanken Köp, tusental Hansabank Inlösen, tusental

34 Banken via Telefon 34

35 35 Banken via Telefon Antal kunder sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 Personlig service, Sverige Självbetjäning, Sverige Personlig service, Hansabank Självbetjäning, Hansabank

36 36 Statistik Banken via Telefon September 2002 Personlig Service kunder en ökning med 8,6 procent från samtal på ett år en ökning med 0,8 procent Självbetjäning kunder en ökning 2,2 procent från samtal på ett år en ökning med 3,2 procent KundCenter samtal på ett år en ökning med 14,7 procent

37 Banken via Internet 37

38 38 Statistik Internet Sverige September ( ) betalningar under månaden ( ) kunder (7 450) e-lönebesked (34 573) e-fakturor under månaden (11 400) kunder WAP-bank ( ) inloggningar/månad Mer än 72 procent av anslutna kunder har loggat in (Siffror inom parentes avser juni 2002) (98 590) fondtransaktioner under månaden ( ) e-sparkonto

39 39 Andel transaktioner via Internet Januari-september procent (31) av girobetalningarna sker via Internet 28 procent (33) av antalet aktieaffärer i Lokal Bank görs via Internet Banken via Internet står för 29 procent (20) av antalet köp och försäljningar av fondandelar (Siffror inom parentes avser januari-september 2001)

40 40 Banken via Internet Antal kunder sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 Internet UNG Internet för telefonbankskunder Internetbankskund i Hansabank Internetbankskund

41 41 Antal betalningar via Internet kv3-99 kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 FöreningsSparbanken Hansabank

42 Nordikum 42

43 43 Viktiga händelser Nordikum Fortsatt framgångsrik integrering av litauiska LTB, numera Hansa LTB, i Hansabank Fortsatt positiv utveckling av intäkter, kostnader och rörelseresultat i Hansabank och FI-Holding jämfört med andra kvartalet 2002 Fortsatt negativ resultatutveckling och engångsnedskrivning av goodwill i SpareBank 1 Gruppen Fortsatta förhandlingar om nytt samarbetsavtal med SpareBank 1 Gruppen

44 44 Östersjöregionen Nordikum 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 70 % ägarandel 60 % ägarandel

45 45 Kvartalsresultat FIH Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 mkr Räntenetto Provisioner netto Finansiella transaktioner netto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

46 46 Kvartalsresultat Hansabank Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 mkr Räntenetto Provisioner netto Finansiella transaktioner netto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

47 47 Nordikumalliansen Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia + Fri- Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen stående + Delägda + Kooperativa + Fristående Sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 70 procent Investering mkr 190 mkr mkr mkr mkr Kontor ATM Privat- 4,2 + 0,4 2,3 miljoner 0,9 miljoner 3,6 miljoner 12,7 miljoner kunder + 1,3 miljoner Företags kunder

48 Resultat 48

49 49 Nyckeltal 30/ / / Räntabilitet på eget kapital, % 10,9 14,7 15,5 Resultat per aktie, kr 5,69 9,86 7,71 Eget kapital per aktie, kr 71,01 71,02 69,17 K/I-tal före kreditförluster 0,62 0,60 0,59 K/I-tal efter kreditförluster 0,69 0,66 0,64 Kreditförlustnivå netto, % 0,24 0,21 0,18 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 0,3 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 10,9 11,3 10,5 Primärkapitalrelation, % 7,1 7,1 6,8

50 50 Resultaträkning mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

51 51 Resultaträkning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 2 77 Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

52 52 Intäkter Förändring Kv / Kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen FI-Holding Hansabank Totalt Förändring

53 53 Kostnader Förändring Förändring Kv / Kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning Fusionskostnader FI-Holding Hansabank Firstview Totalt

54 54 Resultat före kreditförluster Förändring Förändring Kv / Kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning Fusionskostnader FI-Holding Hansabank Firstview Totalt

55 Kvartalsresultat 55 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisioner netto Nettoresultatet av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avsättning resultatandelsstiftelser Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser Kreditförluster Nedskrivning finansiella anl.tillgångar Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Skatt m m Minoritetens andel Periodens resultat

56 Resultat per rörelsegren Januari - september Svensk Kapital- Interkontors- Swedbank förvalt. & nationell Finans- Eliminermkr rörelse Markets Försäkring bankrörelse förvaltning Övrigt ingar Koncernen Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning fin. anl.tillg Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Allokerat eget kapital * Räntabilitet ** 19,6 % 3,4 % 18,6 % 5,2 % 4,7 % * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital

57 57 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 19,6 % 23,7 %

58 58 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 19,5 % 19,9 % 19,4 % 21,4 % 25,1 %

59 59 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster 62 Andelar i intresseföretags resultat m m 13 Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 3,4 % 19,5 %

60 60 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 9,2 % neg 13,6 % 11,4 % 10,8 %

61 61 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 18,6 % 21,3 %

62 62 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Resultat per rörelsegren Andelar i intresseföretags resultat m m Kapitalförvaltning & Försäkring Rörelseresultat Räntabilitet 12,8 % 19,3 % 23,7 % 20,3 % 19,1 %

63 63 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 5,2 % 10,5 %

64 64 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet neg 8,9 % 9,2 % 7,3 % 9,7 %

65 65 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl. tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 4,7 % 30,0 %

66 66 Resultat per rörelsegren mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Finansförvaltning Rörelseresultat Räntabilitet neg 43,8 % 27,2 % 19,5 % 31,1 %

67 67 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital

68 68 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat

69 69 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter ,845 3 % Intäkter 1,892 1,829 3 % Personalkostnader % Övriga kostnader 1,849 1,782 4 % Kostnader 1,892 1,829 3 %

70 70 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader

71 71 Ränteutveckling Procent årig 90-dagar

72 72 Förändring av räntenettot Januari-september 2002 jämfört med januari-september 2001, mkr Internationell bankrörelse Högre utlåningsvolym Svensk kontorsrörelse Högre inlåningsvolym Svensk kontorsrörelse Finansförvalningen 350 Lägre inlåningsmarginal Svensk kontorsrörelse 100 Swedbank Markets 100 Övrigt

73 73 Provisionsnetto mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Betalningsförmedling % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner % Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisionsintäkter % Betalningsförmedling % Värdepappersprovisioner % Övriga provisionskostnader % Summa provisionskostnader % Summa provisioner netto %

74 74 Förändring av provisionsnettot Januari-september 2002 jämfört med januari- september 2001, mkr Betalningsförmedlingsprovisioner 260 Kapitalförvaltningsprovisioner 120 Courtage

75 75 Provisionsnetto mkr Kv Kv Förändring Betalningsförmedling % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner % Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisionsintäkter % Betalningsförmedling % Värdepappersprovisioner % Övriga provisionskostnader % Summa provisionskostnader % Summa provisioner netto %

76 Nettoresultat av finansiella transaktioner 76 mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

77 Förändring av nettoresultat finansiella transaktioner Januari-september 2002 jämfört med januari-september 2001, mkr Valutakursförändringar exkl Hansabank 210 Räntebärande värdepapper 75 Valutakursförändringar Hansabank 50 Aktier och andelar

78 Nettoresultat av finansiella transaktioner 78 mkr Kv Kv Förändring Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

79 79 Övriga intäkter mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring Utdelningar Intäkter för IT-tjänster Kontorsöverlåtelser Övriga rörelseintäkter Summa

80 80 Erhållna utdelningar mkr Jan-sep 2002 Jan-sep 2001 Förändring BGC Erste Bank HSB 2 2 OM-gruppen SpareBank 1 Midt Norge SpareBank 1 Nord Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Vest Handelslagret Utdelningar i koncernbolag Summa

81 81 Kostnadsutveckling mkr Kopparmyntet 667 mkr kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 Totala kostnader Kostnad exkl. Kopparmyntet, Alecta, personalminskning och fusionskostnader Kostnad exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, Alecta, personalminskning och fusionskostnader

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014 Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 798 mkr (4 562) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning var 3,45 (4,14)

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Föreningsbanken 1996 A

Föreningsbanken 1996 A A Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 1997 kl 14.00 i kongresshallen, Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer