Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport, Januari-Juni 2008"

Transkript

1 Delårsrapport Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer , avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden till Allmänt om verksamheten Banken bedriver traditionell bankverksamhet, förmedling av försäkringar samt, genom särskilda tillstånd, begränsad värdepappers- och pensionssparrörelse. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Västerviks kommun och är inriktad på hushåll, små och medelstora företag inklusive lantbruk, föreningar, församlingar samt kommunen och dess bolag. Verksamheten har bedrivits i oförändrad omfattning under perioden. Bankens resultat Räntenettot ökade under perioden, jämfört med samma period föregående år, med 3,9 Mkr till 42,5 Mkr. Erhållna utdelningar uppgick till 18,4 Mkr mot 17,0 Mkr föregående år. Utdelningen på aktier i Swedbank AB uppgick till 18,4 Mkr. Provisionsnettot minskade med 1,6 Mkr till 16,0 Mkr, till stor del beroende på lägre fondoch värdepappersprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 1,2 Mkr mot 2,4 Mkr föregående år, till stor del beroende på föregående års reavinster på avyttrade värdepapper. Allmänna administrationskostnader ökade med 9,9 Mkr till 41,1 Mkr. Banken inledde under andra halvåret 2007 ett omfattande arbete med att renovera lokalerna i Västervik. Kostnader relaterade till ombyggnationen belastar resultatet på denna rad med ett belopp om 9,2 Mkr. Bankens avskrivningar på anläggningstillgångar ökade med 0,3 Mkr till 1,1 Mkr. Banken har återfört nedskrivningar och kreditförluster netto uppgår till ett positivt belopp om 4,2 Mkr mot -0,4 Mkr föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 36,2 Mkr jämfört med 40,2 Mkr föregående år. Bankens ställning Bankens totala affärsvolym ökade under perioden med 39,2 Mkr eller 0,4 % till 9 475,8 Mkr. In- och upplåningen från allmänheten ökade med 101,5 Mkr eller 4,7 % till 2 273,9 Mkr Utlåningen till allmänheten ökade under perioden med 97,1 Mkr eller 4,2 % till 2 428,8 Mkr. Därutöver fanns hos Swedbank Hypotek av banken förmedlade krediter om 2 488,8 Mkr. Minimikapitalkravet enligt Basel II uppgick till 168,0 Mkr och bankens kapitalbas uppgick till 364,4 Mkr. Kapitaltäckningskvoten vid periodens slut var därmed 2,17. Likvida medel har minskat under perioden med 19,1 Mkr till 215,5 Mkr. Banken har dessutom en outnyttjad kredit om 100 Mkr hos Swedbank AB. Vi ser inom överskådlig tid inga problem med att uppfylla bankens åtaganden.

2 Delårsrapport Resultaträkning (Mkr) jan-juni jan-juni Ränteintäkter 75,2 59,2 Räntekostnader -32,7-20,6 Räntenetto 42,5 38,6 Erhållna utdelningar 18,4 17,0 Provisionsintäkter 19,1 21,3 Provisionskostnader -3,1-3,7 Nettoresultat av finansiella transaktioner 1,2 2,4 Övriga rörelseintäkter 0,7 0,7 Summa räntenetto och rörelseintäkter 78,8 76,3 Allmänna administrationskostnader -41,1-31,2 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -1,1-0,8 Övriga rörelsekostnader -4,6-3,7 Summa rörelsekostnader före kreditförluster -46,8-35,7 Resultat före kreditförluster 32,0 40,6 Kreditförluster, netto (not 1) 4,2-0,4 Rörelseresultat 36,2 40,2 Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat -5,1-6,6 Periodens resultat 31,1 33,6 Balansräkning (Mkr) 30 juni dec 2007 Tillgångar Kassa 28,6 39,9 Utlåning till kreditinstitut 186,9 194,7 Utlåning till allmänheten (not 2) 2 428, ,6 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 52,1 1 Aktier 238,1 374,0 Materiella tillgångar 28,9 24,9 Övriga tillgångar 1,5 1,5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,9 20,5 Summa tillgångar 2 976, ,1 Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut 5,2 6,9 In- och upplåning från allmänheten 2 273, ,4 Övriga skulder 9,9 40,7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42,2 11,7 Avsättningar 12,1 12,1 Summa skulder 2 343, ,8 Obeskattade reserver Aktiekapital Reservfond 5 5 Fond för verkligt värde 132,6 268,6 Balanserad vinst 169,8 136,2 Resultat för perioden 31,1 48,5 Summa eget kapital 633,5 753,3 Summa skulder och eget kapital 2 976, ,1

3 Delårsrapport Noter till resultat- och balansräkning (Mkr) 1 Kreditförluster netto 30 juni dec 2007 Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster -13,5-2,5 Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för sannolika kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade 13,0 2,1 Periodens nedskrivning för sannolika kreditförluster 0,1-6,2 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster 0,2 0,7 Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för sannolika kreditförluster 5,0 2,5 2 Utlåning till allmänheten 30 juni dec 2007 Lånefordringar, brutto - offentlig sektor - företagssektor 1 378, ,8 - hushållssektor 1 059,5 994,8 - övriga 1,3 1,4 Summa 2 439, ,0 varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar - företagssektor 18,6 30,6 - hushållssektor 3,0 3,6 Periodens nettokostnad 4,8-3,4 Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster -0,4-0,7 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster -0,2-0,3 gruppvis värderade homogena lånefordringar -0,6-1,0 Ansvarsförbindelser infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser 0 0,4 kreditförluster 4,2-4,0 Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs - företagssektor - hushållssektor Osäkra lånefordringar - företagssektor 20,4 42,1 - hushållssektor 3,2 5,2 Avgår: Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar - företagssektor -8,5-24,0 - hushållssektor -1,6-2,5 Nedskrivningar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar - företagssektor -0,3 - hushållssektor -0,2-0,6 Lånefordringar, nettobokfört värde 2 428, ,6 Definitioner Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inklusive ersättning för eventuella förseningar.

4 Delårsrapport Kassaflödesanalys (Mkr) jan-jun 2008 helår 2007 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 36,2 60,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner -0,5-0,1 Av-/nedskrivningar 1,1 1,8 Kreditförluster -4,0 4,7 Inkomstskatt -5,1-12,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 27,7 54,9 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten -94,1-353,1 Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar -42,1-1 Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten 101,5 131,7 Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut -1,7 1,4 Förändringar av övriga tillgångar och skulder 8,3-13,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,4-188,4 Investeringsverksamheten Försäljning av materiella tillgångar 0,2 0,3 Förvärv av materiella tillgångar -3,9-4,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,7-3,8 Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning -15,0-1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15,0-1 Årets kassaflöde -19,1-202,2 Likvida medel vid periodens början 234,6 436,8 Likvida medel vid periodens slut 215,5 234,6 Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa- och banktillgodohavanden 28,6 39,9 Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 186,9 194,7 Summa 215,5 234,6 Förändring i eget kapital (Mkr) 30 juni dec 2007 Ingående eget kapital 753,3 848,6 Periodens resultat 31,1 48,5 Utdelning -15,0-1 Värdeförändringar hänförliga till tillgångar som kan säljas -135,9-133,8 Utgående eget kapital 633,5 753,3

5 Delårsrapport Kapitaltäckning Informationen om bankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). För banken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Banken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Den interna kapitalutvärderingsprocessen har prövats och godkänts av Finansinspektionen under våren Upplysningarna om kapitalkravet nedan begränsar sig dock till det legala minimikapitalkravet. Kapitalbas (Mkr) Primärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Primärt kapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital, netto Utvidgad kapitalbas, brutto Avdragsposter Utvidgad kapitalbas, netto Avdrag för stora exponeringar Total kapitalbas 30 juni ,7-119,0 350,7 132,7-119,0 13,7 364,4 Kapitalkrav (Mkr) Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablon metoden Kapitalkrav för risker i handelslagret Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav för valutarisk Kapitalkrav för råvarurisk Totalt minimikapitalkrav Total kapitalbas Totalt minimikapitalkrav Överskott av kapital* Kapitaltäckningskvot 30 juni ,6 15,4 168,0 364,4 168,0 196,4 2,17 * Endast i förhållande till minimikapitalkravet. Västervik , på styrelsens uppdrag Mats Hasselquist, VD Delårsrapporten har ej granskats av bankens revisorer. Box Västervik Besöksadress Kvarngatan 20 Västervik Organisationsnummer Telefon

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni 2011 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Sparbanken Öresund AB (publ) Org. Nr. 516406-0088 Swedbank köpte i maj 2014 Sparbanken Öresund, en del av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer