Delårsrapport. Januari Juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari Juni 2013"

Transkript

1 Delårsrapport Januari Juni 2013

2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari - juni RESULTAT Sparbankens rörelseresultat för det första halvåret 2013 uppgick till tkr, vilket innebar en ökning med tkr jämfört med samma period föregående år. Avkastning på eget kapital beräknat som rörelseresultat efter 22% schablonskatt i procent av genomsnittligt eget kapital och 78% av obeskattade reserver blev 7,27%. Intäkter Räntenettot uppgick till tkr och minskade med tkr jämfört med motsvarande period föregående år. Trots den positiva utvecklingen av både in- och utlåningsvolymer medförde de sänkta marknadsräntorna en lägre räntemarginal och ett minskat räntenetto under det första halvåret 2013 jämfört med samma period Under det andra halvåret 2012 sänktes reporäntan vid två tillfällen med sammanlagt 0,50 procentenheter och uppgick vid halvårsskiftet 2013 till 1,00%. Erhållna utdelningar ökade med tkr jämfört med samma period förra året, främst tack vare höjd utdelning på aktierna i Swedbank AB. Provisionsintäkterna var tkr högre än under första halvåret Inlåningsprovisionerna svarade för 413 tkr av ökningen och värdepappersrelaterade provisioner för 880 tkr. Övriga provisionsintäkter ökade med 218 tkr till följd av ökade jurist- och försäkringsprovisioner. Provisionskostnaderna ökade med 511 tkr till följd av högre betalningsförmedlings- och värdepappersprovisionskostnader. Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till -781 tkr och är tkr lägre än samma period Den svaga börsutvecklingen och stigande långa räntor under slutet av det första halvåret 2013 har påverkat främst orealiserade värdeförändringar i Sparbankens värdepappersportfölj negativt. De totala intäkterna under det första halvåret 2013 blev således tkr högre än under samma period 2012.

3 Kostnader Allmänna administrationskostnader är 745 tkr högre än under motsvarande period Det är framför allt personalkostnader som är högre beroende på ökade lönekostnader. Genomsnittligt antal medarbetare uppgick under första halvåret 2013 till 82 st, jämfört med 82,5 st förra året. Lokalkostnader ökade med 211 tkr medan ITkostnader minskade med 579 tkr. Övriga rörelsekostnader var 167 tkr högre än under 2012 främst beroende på högre kostnader för reklam och PR. Kostnaden för kreditförluster uppgick under det första halvåret 2013 till tkr (f å tkr). Då avsättning till resultatandelsstiftelsen Guldeken beräknas utifrån helårsresultatet och extern kvalitetsmätning som sker under hösten 2013 har ingen avsättning skett för första halvåret. SPARBANKENS STÄLLNING Placeringar De totala placeringarna 1 var vid halvårsskiftet tkr, en ökning med tkr (4,27%) sedan årsskiftet. Inlåningen i banken uppgick till tkr ( tkr), Fondsparande till tkr ( tkr), Försäkringssparande till tkr ( tkr) samt Övriga placeringar till tkr ( tkr). Utlåning Sparbankens totala utlåning 2 uppgick till tkr, en minskning med tkr (-0,63%). Utlåningen till allmänheten uppgick till tkr ( tkr), förmedlade krediter till Swedbank Hypotek uppgick till tkr ( tkr) och övrig utlåning till tkr ( tkr). 1 Placeringar = Inlåning från allmänheten, fonder, försäkringar, värdepappersdepåer, kapitalmarknadskonton och strukturerade produkter. 2 Utlåning = Utlåning till allmänheten, förmedlad utlåning till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans, garantier, kortkrediter samt beviljade ej utnyttjade krediter.

4 Kapitalkrav Sparbankens minimikapitalkrav uppgår till tkr och Sparbankens kapitalbas uppgår till tkr, vilket innebär en kapitaltäckningskvot om 2,71. Således täcker Sparbankens kapital med bred marginal de risker som är förknippade med bankens verksamhet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Sparbankens fortsatta resultat och finansiella ställning påverkas av en rad faktorer, såsom konjunkturutveckling och utvecklingen på världens finansmarknader. Utvecklingen av dessa samt deras påverkan på marknadsräntorna kommer att ha stor betydelse för Sparbankens räntenetto och resultat under de kommande sex månaderna. Vidare uppstår i Sparbankens verksamhet olika typer av risker, såsom kredit-, likviditets- och marknadsrisker. Sparbankens styrelse har fastställt policies och riktlinjer för att begränsa och kontrollera risktagandet i banken. Förändringar i lagstiftning och branschpraxis är ytterligare faktorer som kan påverka Sparbankens verksamhet och utveckling under de kommande månaderna. Här kan nämnas förslagen på nya regelverk avseende kapitaltäckning, likviditet och intern styrning.

5 Resultaträkning tkr Not jan-juni 2013 jan-juni 2012 jan-dec 2012 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivning på materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat

6 Balansräkning tkr Not Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på räntesäkrade poster i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar mm Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 5 Reservfond Fond för orealiserade värdeförändringar Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avstättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder inga inga inga Ansvarsförbindelser -Garantier Åtaganden -Övriga åtaganden

7 Noter 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 9 kap. och FFFS 2008:25 8 kap. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 2 Närstående Andra transaktioner med närstående tkr Transaktioner för de sex månader som avslutades Inköp av tjänster Sparbankernas Försäkrings AB Indecap AB Försäljning av tjänster Indecap AB Aktieutdelning Sparbankernas Försäkrings AB Indecap AB Fordran Bolag närstående styrelseledamöter Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. 3 Kreditförluster netto Jan Juni 2013 Jan Juni 2012 Individuellt värderade fordringar Periodens bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade Periodens reservering avseende befarade kreditförluster Influtet på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar Avsättning av gruppvis reservering 0 0 Periodens totala kreditförluster, netto

8 4 Utlåning till allmänheten Lånefordringar, brutto Offentlig sektor 0 0 Företagssektor Hushållssektor Övriga Summa Varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar Företagssektor Hushållssektor Osäkra lånefordringar Företagssektor Hushållssektor Avgår: Specifika reserveringar för individuellt värderade fordringar Företagssektor Hushållssektor Lånefordringar, nettobokfört värde Offentlig sektor 0 0 Företagssektor Hushållssektor Övriga Summa Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalning ej fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inklusive ersättning för eventuella förseningar.

9 5 Rapport över förändringar i eget kapital Verkligt värde Periodens Totalt eget Reservfond reserv resultat kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Anslag till allmännyttiga medel Utgående eget kapital Verkligt värde Periodens Totalt eget Reservfond reserv resultat kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat Vinstdisposition Anslag till allmännyttiga medel Utgående eget kapital Övriga upplysningar Kapitaltäckning Information om Sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). För Sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.

10 Kapitalbas Primärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enl begränsningsregler Primärt kapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enl begränsningsregler Supplementärt kapital, netto Total kapitalbas Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav för valutarisk 97 Totalt minimikapitalkrav Köping i augusti 2013 Mikael Bohman Verkställande direktör Delårsbokslutet är ej granskat av sparbankens revisorer.

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni 2011 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Sparbanken Öresund AB (publ) Org. Nr. 516406-0088 Swedbank köpte i maj 2014 Sparbanken Öresund, en del av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015 för Sparbanken Skåne AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2015 för Sparbanken Skåne AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 för Sparbanken Skåne AB (publ) Lund den 27 augusti 2015 Första halvåret 2015 innebar stabil volymtillväxt för Sparbanken Skåne. Rörelseresultatet landar på 182 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för FOREX Bank AB

Delårsrapport för FOREX Bank AB Delårsrapport för FOREX Bank AB 1 januari - 31 augusti 2014 Sammanfattning av koncernens utveckling 2014 Styrelsen för FOREX Bank AB (org. nr. 516406-0104) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. www.roslagenssparbank.se Miljöcertifierad enligt ISO 14001

INNEHÅLL. www.roslagenssparbank.se Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Årsredovisning 2006 INNEHÅLL VD har ordet 3 Fem år i sammandrag 4 Resultat- och balansräkningar 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisnings- och värderingsprinciper

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer