Delårsrapport. Januari juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Januari juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport Januari juni 2014

2 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, , får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni Allmänt om verksamheten Sparbanken Göinge AB bildades genom ett samgående av fyra lokala sparbanker. Sparbanken Göinge AB ägs av fyra sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Röke, Farstorp, Glimåkra och Vinslöv, en från vart och ett av de sammanslagna bankernas verksamhetsområde. Utveckling av resultat Räntenettot uppgick till (34 211), vilket är en minskning med 0,2 % jämfört med första halvåret Minskningen beror på en allmän marknadsräntenedgång vilken har motverkats av en ökning av utlåningsvolymer. Erhållna utdelningar, avser aktieutdelning från Swedbank AB, utgjorde 6 565, en ökning med 10,5 %, att jämföras med under motsvarande period föregående år. Provisioner netto uppgick under perioden till (9 826), en ökning med 10,0 % jämfört med första halvåret Främst är det provisioner från Swedbank Robur Fond AB och Swedbank Hypotek AB som har ökat. Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick under samma period till -136 (289). Resultatet har främst påverkats av värdeförändringar i sparbankens värdepappersportfölj. Sparbankens värdepapper är upptagna till marknadsvärde. Rörelsekostnaderna uppgick till (20 645), en ökning med 47,3%. Till största delen beror ökningen på ombyggnadskostnader avser en kostnad av engångskaraktär. Personalkostnadernas andel utgör (12 144), en ökning med 16,1 %. Kreditförlusterna uppgick till +134 (-2 645), intäkten är en följd av att banken kunnat lösa upp tidigare gjorda reserveringar. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till (27 218), en minskning med 21,6 %. Inlåning och utlåning Inlåningen från allmänheten (inkl. postväxlar) har sedan årsskiftet ökat med eller 6,0 % och uppgick därmed till Marknadsvärdet på de totala förmedlade volymerna till Swedbank Robur och Swedbank Försäkring uppgick till vilket är en ökning med eller 19,5 % under Utlåningen till allmänheten har under samma period ökat med eller 9,9 % och uppgick vid halvårsskiftet till Förmedlingen till Swedbank Hypotek AB har under samma period ökat med eller 3,7 % och den totala förmedlade volymen till Swedbank Hypotek AB uppgår till Sparbankens kapitalbas uppgick till och det totala riskvägda beloppet var Totalt kapitalkrav är ( ) vilket innebär ett kapitalöverskott på ( ). Kapitaltäckningsgraden, dvs kapitalbasen i förhållande till totalt riskvägt belopp, var 23,10 %. Prognos 2014 Sparbanken räknar med att redovisa ett rörelseresultat på ca 35 mkr för Finansiella instrument, risker och osäkerhetsfaktorer I sparbankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har sparbankens styrelse, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i sparbanken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. Sparbankens styrelse har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen. Sparbanken identifierar kontinuerligt de risker som dess verksamhet medför. Processen beskrivs i sparbankens Riskpolicy och ska säkerställa att sparbanken på ett tydligt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker sparbanken är exponerad för och som sedan ligger till grund för sparbankens interna kapitalutvärdering. I årsredovisningen 2013 finns beskrivning av sparbankens risker. Det har inte skett några betydande förändringar i riskbedömningen jämfört med vad som angavs i årsredovisningen. Händelser av väsentlig betydelse VD Jörgen Abrahamsson har, på egen begäran, slutat i banken. Tillförordnad VD är Evamarie Ekholm.

3 sid 2 (5) Resultaträkning Not Jan-Juni Jan-Juni Förändr Helår % 2013 Ränteintäkter ,6% Räntekostnader ,1% Räntenetto ,2% Erhållna utdelningar Provisionsintäkter ,5% Provisionskostnader ,5% Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter ,4% 753 Summa räntenetto och rörelseintäkter ,2% Allmänna administrationskostnader ,6% Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ,6% -729 Övriga rörelsekostnader ,3% Summa kostnader före kreditförluster ,3% Resultat före kreditförluster ,0% Kreditförluster, netto Rörelseresultat ,6% Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat ,0% Rapport över totalresultat Jan-Juni Jan-Juni Helår Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat

4 Balansräkning Not sid 3 (5) TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavande Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Inventarier Byggnader o mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 st aktier och kvotvärde 100 ) Fritt eget kapital Överkursfond Fond för verkligt värde Balanserade vinstmedel Periodens resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Garantier Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden Övriga åtaganden

5 Noter 1 Redovisningsprinciper 2 Kreditförluster 3 Utlåning till allmänheten 4 Kapitaltäckning 5 Närstående sid 4 (5) Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag har upprättats i enlighet med bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 9 kap. och FFFS 2008:25 8 kap. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Jan-juni Jan-Juni Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Periodens nedskrivning för kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Periodens nettokostnad ansvarsförbindelser 0 0 Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Not 3 Kreditförluster Utlåning till allmänheten Lånefordringar, brutto företagssektor hushållssektor Summa varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor övriga 0 Osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor övriga Avgår: Specifika reserveringar för individuellt värderade fordringar - företagssektor hushållssektor Lånefordringar, nettobokfört värde Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inklusive ersättning för eventuella förseningar.

6 Not 4 Kapitaltäckning I och med införandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för institut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (CRR) så har upplysningskraven för kapitaltäckning förändrats. I Sverige fördes delar av dessa förändringar in i svensk reglering genom införandet av FFFS 2013:27 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, men detta endast tills att den nya kapitaltäckningslagen förts in i svensk lagstiftning. sid 5 (5) Som en konsekvens så har FFFS 2007:5 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt FFFS 2008:14 Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter upphävts och ersatts av FFFS 2014:12 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar, som är mer anpassad till de krav på offentliggörande som stipuleras i CRR Kapitalrelationer Kärnprimärkapitalrelation, kärnprimärkapital netto/totalt riskvägt belopp 23,10% 19,69% Primärkapitalrelation 23,10% 19,69% Totalkapitalrelation 23,10% 20,64% Kapitalbas Kärnprimärkapital Avdragsposter inkl belopp enligt begränsningsregler Kärnprimärkapital, brutto Supplementärt kapital Avdragsposter inkl belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital Total kapitalbas, netto Riskvägt belopp Riskvägt belopp för kreditrisk enligt schablonmetoden Institutexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Exponeringar med säkerhet i fastighet Fallerade exponeringar Exponeringar i form av säkerställda obligationer Aktier Övriga poster Riskvägt belopp för operativ risk enligt basmetoden Riskvägt belopp för valutarisk Summa riskvägt belopp Kapitalbaskrav Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav för valutarisk Summa kapitalbaskrav Siffror 2013 enligt Sparbanken Göinges dåvarande beräkning enligt det nya regleverket. Från 1 januari 2014 enligt gällande regelverk (Basel 3). Not 5 Närstående Närstående personer är styrelseledamöter, ledande befattningshavare och familjemedlemmar till dessa personer. Sedan har inga väsentliga förändringar skett i avtalen med dessa personer. Vinslöv i augusti 2014 Evamarie Ekholm Verkställande direktör Delårsrapporten har ej granskats av sparbankens revisorer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Sparbanken Öresund AB (publ) Org. Nr. 516406-0088 Swedbank köpte i maj 2014 Sparbanken Öresund, en del av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015 för Sparbanken Skåne AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2015 för Sparbanken Skåne AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 för Sparbanken Skåne AB (publ) Lund den 27 augusti 2015 Första halvåret 2015 innebar stabil volymtillväxt för Sparbanken Skåne. Rörelseresultatet landar på 182 miljoner

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni 2011 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den

Läs mer

Delårsrapport för FOREX Bank AB

Delårsrapport för FOREX Bank AB Delårsrapport för FOREX Bank AB 1 januari - 31 augusti 2014 Sammanfattning av koncernens utveckling 2014 Styrelsen för FOREX Bank AB (org. nr. 516406-0104) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Annica Lundblad, vd Delårsrapport januari juni 2015 SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Kommentarer till delårsrapporten januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer