DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr , får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni

2 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken Sparbanken Boken bedriver verksamhet i Skånes Fagerhult och Hishult, inom Örkelljunga och Laholms kommuner. Kontoren i Skånes Fagerhult och Hishult är båda fullservice-kontor och kan därmed erbjuda helhetslösningar av banktjänster. Genom samarbete med Swedbank Försäkring AB och Dina Försäkringar Lagadalen kan vi dessutom erbjuda de flesta försäkringslösningar. Sparbanken Boken har samarbetsavtal med Swedbank och är medlem av Sparbankernas Riksförbund. Sparbankens resultat Räntenetto Räntenettot för första halvåret uppgick till tkr, en ökning med femton procent jämfört med samma period. Utdelningar Utdelning på Swedbankaktier uppgick till 274 tkr. Under föregående år lämnades ingen utdelning. Provisionsnetto Provisionsnettot, skillnaden mellan provisionsintäkter och provisionskostnader, har ökat i jämförelse med samma period förra året. Provisionen från Swedbank Hypotek AB har ökat med 222 tkr. Avtalet ändras från och med juli 2011, vilket gör att vi förväntar vi oss en provision på årsbasis i nivå med förra året. Fondprovisionen från Swedbank Robur har ökat marginellt. I provisionsintäkterna ingår en återbäring av engångskaraktär i Sparbankernas Försäkrings AB på 130 tkr. Nettoresultat av finansiella transaktioner Under första halvåret var nettoresultat av finansiella transaktioner 63 tkr, att jämföra med tkr under samma period förra året. Båda årens resultat härrör sig från reavinst vid försäljning av aktier i Swedbank AB. Övriga intäkter Några nämnvärda förändringar av övriga intäkter har ej skett. Personalkostnader Kostnaderna för löner och arvoden jämte andra personalkostnader har minskat från tkr till tkr. I årets kostnader ingår avsättningar för vinstandelar med 42 tkr att jämföra med 13 tkr föregående år. I fjolårets personalkostnader ingick en större pensionsavsättning till avgående VD. Övriga kostnader Övriga kostnader inklusive avskrivningar på materiella tillgångar har minskat från tkr till tkr. Kreditförluster Reserveringar för sannolika och konstaterade kreditförluster uppgår för första halvåret till tkr (varav 38 tkr konstaterade) mot tkr föregående år. På tidigare konstaterade kreditförluster har under perioden influtit 88 tkr. Nettokostnaden för kreditförluster är tkr, att jämföra med tkr föregående år. Trots att kreditförlustnivån är högre än föregående år, bedömer vi nu att den inte ska komma upp i samma nivå på helår som. Från och med 2012 ska kreditförlustnivån inte överstiga bankens målsättning om 0,5% av utlåningen till allmänheten på årsbasis. Rörelseresultat Banken redovisar ett rörelseresultat före kreditförluster med tkr att jämföra med tkr motsvarande period förra året. Rörelseresultatet efter kreditförluster uppgår till tkr. Det innebär att årets halvårsresultat är tkr bättre än fjolårets, om man bortser från fjolårets reavinst. Resultatprognos Rörelseresultatet före kreditförluster för helåret beräknas uppgå till tkr. 2

3 Sparbankens ställning Inlåning och övrigt sparande Inlåningen från allmänheten har under årets första sex månader varit i stort sett oförändrad och uppgick vid halvårsskiftet till 590 mkr. Tillsammans med våra kunders placeringar i Roburfonder etc. uppgick bankens affärsvolym av sparande till 888 mkr (910 mkr per 31 dec ). Under erbjöd vi extra bra ränta på fasträntekonto, vilket lockade till sig sparande från kunder som hade sina övriga bankaffärer på annan ort / i annan bank. Denna inlåning var mycket dyr för banken, men behövdes under en tid för att vi skulle klara likviditetskraven när bland annat möjligheterna till utlåning i Swedbank Hypotek kraftigt begränsades. När vi ändrade villkoren för fasträntekontot, tog följaktligen ett antal kunder ut dessa pengar och placerade på annat håll. Under 2011 har fonderna minskat i värde, vilket givet får till följd en minskad volym i Swedbank Robur och Swedbank Försäkring. Utlåning Utlåningen till allmänheten har under första halvåret minskat med cirka fem procent. Utlåningen uppgick vid periodens slut till 510 mkr. Minskningen beror till stor del på att lån flyttats till Swedbank Hypotek. Tillsammans med förmedlade krediter till Swedbank Hypotek AB, Swedbank Jordbrukskredit AB och Swedbank Finans AB uppgick affärsvolymen på utlåningssidan till mkr. Vid halvårsskiftet var 74 mkr placerade som bunden utlåning i bankens egen portfölj, varav cirka 50 procent har en återstående räntebindningstid som är mindre än ett år. Affärsvolym Sparbankens affärsvolym uppgår därmed till mkr, en minskning med närmare tre procent sedan årsskiftet. Likviditet Till följd av minskad efterfrågan på krediter i kombination med restriktivitet från vår sida, har vi nu en god likviditet och uppfyller kraven med god marginal. Risker och osäkerhet Några väsentliga förändringar i bankens riskbedömningar har inte skett under rapportperioden. För information avseende risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till detaljerad redovisning i årsredovisningen. 3

4 Balansräkning, tkr Tillgångar 30 juni juni 31 dec Kassa Belåningsbara statsskuldsförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar för pensioner Summa skulder och avsättningar Eget kapital -Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

5 Resultaträkning, tkr Not Jan-juni 2011 Jan-juni Helår Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa övriga rörelseintäkter Summa räntenetto och rörelseintäkter Allm. administrationskostnader Avskrivning på materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostn. före kreditförluster Rörelseresultat före kreditförluster Kreditförluster netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Rapport över totalresultat tkr Periodens resultat Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Överfört till periodens resultat Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat

6 Noter till resultaträkningen Jan juni 2011 Jan juni 1. Räntenetto Sv. kreditinstitut Utlånin g Obligationer Övriga -0-0 Ränteintäkter Sv. kreditinstitut Inlåning Övrigt 0-0 Räntekostnader Räntenetto Erhållna Swedbank AB utdelningar Övriga - 13 Utdelningar Provisionsintäkter Betalningsförmedling Utlåningsprovisi on Inlåningsprovisio n Värdepappersprov Övriga provisioner Provisionsintäkter Provisions- Betalningsförmedling kostnader Värdepapperspr ov Övriga provisioner Provisionskostnader Nettoresultat Orealiserat resultat finansiella transaktioner Realiserad vinst Valutakursförändring Netto finansiella transaktioner Allmänna Personalkostnader adm. kostnader IT-kostnader Revisions- och konsulttj Fastighetskostnader Övriga adm.kostnader Allm. adm.kostnader

7 Jan juni 2011 Jan juni 7. Kreditförluster Konst. Kreditförluster netto Återförd reservering för sannolika kreditförluster som bokförts som konst. 0 1 Reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tid. konst. kreditförluster Återförda ej längre erfordr reserveringar för sannolika kreditförluster Kreditförluster netto Lånefordringar per kategori av låntagare tkr 7 30 juni dec Lånefordringar, brutto - offentlig sektor företagssektor hushållssektor varav personliga företagare ( ) ( ) - övriga Summa Varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Avgår: Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar - företagssektor hushållssektor Lånefordringar, netto - offentlig sektor företagssektor hushållssektor varav personliga företagare ( ) ( ) - övriga Summa Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inklusive ersättning för eventuella förseningar. Sparbanken innehar ingen egendom övertagen för skyddande av fordran. Med utgångspunkt från låntagarens hemvist är huvuddelen av sparbankens lånefordringar geografiskt hänförliga till sparbankens verksamhetsområde samt till närliggande församlingar och kommuner.

8 Förändringar i eget kapital tkr Reservfond Fond för verkligt värde Resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition - överfört till reservfonden Redovisat i resultaträkningen vid avyttring Omvärderingar redovisade direkt mot EK Periodens resultat Utgående eget kapital Övriga upplysningar Kapitaltäckning Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Redovisningsprinciper Sparbankens delårsrapport är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25 och 2009:11) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. Sparbanken tillämpar därigenom så kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Kapitalbas tkr 30 juni dec Primärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Primärt kapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital, netto Total kapitalbas Kapitalkrav tkr 30 juni dec Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativa risker Totalt minimikapitalkrav Vid beräkning av det legala minimikapitalkravet uppgår sparbankens kapitaltäckningskvot till 1,54, att jämföra med 1,63 per Kapitaltäckningskvoten är sparbankens kapitalbas ställd i relation till det legala minimikapitalkravet. 8

9 Hishult den 15 augusti 2011 Lars Hallengård, ordförande Christina Hartzell, VD Delårsrapporten har ej granskats av sparbankens revisor. 9

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

Delårsrapport för FOREX Bank AB

Delårsrapport för FOREX Bank AB Delårsrapport för FOREX Bank AB 1 januari - 31 augusti 2014 Sammanfattning av koncernens utveckling 2014 Styrelsen för FOREX Bank AB (org. nr. 516406-0104) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård Årsredovisning 2014 Att utmana och överraska I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

ÅR SRED OV IS N I NG 2010

ÅR SRED OV IS N I NG 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 Omslag: Svanar Skymning vid Sillnäsudden ute på Listerlandet Foto: Bengt-Ove Birgersson från Hosaby INNEHÅLL VD kommenterar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 6

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2012 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2012, sparbankens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer