Delårsrapport Januari juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari juni 2008"

Transkript

1 Januari juni 2008

2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI Styrelsen för Sparbanken Eken AB, , får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni Då ej annat anges avser jämförelser den 30 juni Beloppsuppgifter är, om inget annat anges, i tkr. Samtliga belopp för jämförelsetidpunkter som anges, har framräknats genom sammanslagningar av uppgifter från de sparbanker som nu ingår i Sparbanken Eken AB. Allmänt om verksamheten Styrelserna för sex sparbanker i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län beslutade under hösten 2007 om ett samgående. De sex bankerna är Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelövs och Västra Torsås Sparbank, Åryds Sparbank och Älmeboda Sparbank. Ansökan om tillstånd att bedriva bank inlämnades till Finansinspektionen i januari och beviljades i maj Slutlig registrering av den nya banken hos Bolagsverket gjordes den 2 juni Samgåendet sker med retroaktiv verkan från den 1 januari Sparbanken Eken är ett aktiebolag. Alla bolagets aktier ägs av sex sparbanksstiftelser, en från vart och ett av de sex sammanslagna bankernas verksamhetsområde. Ägandet är därmed lokalt och förankrat i bygden. Arbetet med sammanslagningen har under våren tagit mycket tid och resurser. Dock har utvecklingen för banken under våren varit mycket positiv vad gäller försäljning och volymtillväxt. Ytterligare samordning kommer att ske under hösten och förhoppningen är att full datateknisk sammanläggning ska vara klar under första halvåret Risker och osäkerhetsfaktorer Det har under rapportperioden inte skett några väsentliga förändringar avseende risker och osäkerhetsfaktorer för banken. För information om bankens risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningarna 2007 för de sparbanker som nu ingår i Sparbanken Eken AB. Sparbankens volymer För sparbankens volymer avses förändringen första halvåret Den totala affärsvolymen per halvårsskiftet uppgick till mkr, en ökning med 232 mkr eller 3,4 %. Inlåningen från allmänheten var vid periodens slut mkr, en ökning med 94 mkr eller 4,0 %. Utlåningen till allmänheten uppgick till mkr, en ökning med 221 mkr eller 12,2 %. Förhållandet utlåning/inlåning var i juni %, vilket är en förbättring sedan årsskiftet med 6 %. I affärsvolymen ingår även förmedlade volymer såsom fonder, försäkringar och hypotekslån. Kunders placeringar i fonder och försäkringar hade ett samlat värde på mkr, en minskning med 127 mkr eller 9,3 %. Den internationella finansoron under hösten och våren har kraftigt påverkat börskurserna och kundernas benägenhet att spara i fonder har minskat. Av sparbanken förmedlad utlåning till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans uppgick till mkr, en ökning med 16 mkr eller 1,3 %. De förmedlade volymerna påverkas av att banken även placerar räntebunden utlåning och avbetalningskontrakt i egen portfölj.

3 Sparbankens resultat Resultatet före kreditförluster minskade med Sammantaget är periodens resultat före kreditförluster (25 445). Rörelseresultatet efter kreditförluster uppgår till (26 893). Räntenettot uppgick under första halvåret till (31 759) en ökning med eller 16,0 %. Ränteintäkterna uppgick till (54 448) medan räntekostnaderna ökde till (22 689). Avgiften till insättningsgarantin ingick här med 638 (636). Sparbanken mäter kvartalsvis hur en ränteändring på två procent påverkar räntenettot och rapporterar det till Finansinspektionen. Denna påverkan uppgick till 5,1 % av kapitalbasen. Styrelsen uppsatta begränsning är 8,0 % av kapitalbasen. Övriga rörelseintäkter uppgick till (16 861) vilket innebar en minskning med eller 51,8 %. Erhållna utdelningar avseende aktieinnehavet i Swedbank AB uppgick till (4 156) en ökning med 9,1 %. Utdelning på övriga börsaktier under perioden blev 248 (282). Provisioner netto minskade med 15,0 % till (8 123). Främsta anledningen till förändringen är minskade fondprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner påverkade rörelseintäkterna med ( ), en negativ förändring med Detta beror bl.a. på orealiserade värdeförändringar i vårt innehav av värdepapper med (+ 976). Förändringen härrör till största delen från placeringar i strukturerade produkter vilka är köpta med en återbetalningskurs om minst 100 % av nominellt belopp. Realisationsresultat uppgick till (3 123). Rörelsekostnaderna, före kreditförluster, uppgick till (23 175) en ökning med eller 28,8 %. Ökningen påverkades kraftigt av kostnader av engångskaraktär som kan hänföras till bildandet av den nya banken, vilka uppgått till cirka 6 mkr. Resterande utgörs av löpande kostnadsökningar. Periodens kreditförluster gav ett netto om ( ). Periodens kreditförlustnivå uppgår därmed till 0,2 % av den totala utlåningen. Styrelsen uppsatta begränsning är att kreditförlusterna inte ska överstiga 0,5 % av utlåningen över en femårsperiod. Sparbankens ställning Sparbankens likviditet har varit god och motsvarar 14 % av inlåningen från allmänheten. Kapitalbasen översteg minimikapitalkravet med 167,9 mkr. Kapitaltäckningskvoten, d.v.s. kapitalbasen i förhållande till kapitalkravet var 2,13 (2,31). Styrelsen gör årligen en intern kapitalutvärdering. Denna utvärdering finns i separat dokument och utvisar att banken har en betryggande kapitalbuffert utöver det lagstadgade kapitalkravet. (se vidare sidan 7) Resultatprognos Rörelseresultatet för 2008 beräknas bli ca 30 mkr.

4 Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr Förjan - juni jan - juni ändring Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto ,0% Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Summa räntenetto och rörelseintäkter ,5% Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster ,8% Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto Not Rörelseresultat ,3% Skatt på periodens resultat Periodens resultat ,6% Not 1 Kreditförluster netto Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för kreditförluster Influtet på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar

5 Sid 4 Balansräkning Förtkr ändring TILLGÅNGAR Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Not Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar ,8% SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa skulder och avsättningar ,7% Obeskattade reserver Reservfond Fond för verkligt värde Resultat för perioden Summa Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital ,8% Not 2 Utlåning till allmänheten Lånefordringar, brutto - offentlig sektor företagssektor hushållssektor övriga Summa varav: Avgår: Oreglerade eller på annat sätt osäkra lånefordingar - företagssektor hushållssektor Specifika reserveringar för individuellt värderade fordringar - företagssektor hushållssektor Lånefordringar, nettobokfört värde

6 Sid 5 Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inklusive ersättning för eventuella förseningar. Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av uppl anskaffningsvärden Oreal värdeförändring fin instrument Förändring avsättningar 695 Avskrivningar Kreditförluster Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning (-) utlåning till allmänheten Ökning (+) inlåning från allmänheten Ökning (-), minskning (+) övriga tillgångar Ökning (+), minskning (-) övriga skulder Kassaflöde från den löpande veksamheten Investeringsverksamheten Inköp (-), försäjning/inlösen (+) av obligationer Inköp (-), försäljning (+) av aktier och andelar Inköp (-) materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Livida medel vid periodens början Livida medel vid periodens slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa Utlåning till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut Summa enligt kassaflödesanalysen

7 Förändring i eget kapital Sid 6 Reservfond Fond för Årets Totalt eget verkligt värde resultat kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Överföring till stiftelse Finansiella tillgångar som kan säljas: - omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Övriga upplysningar Redovisningsprinciper Från och med den 1 januari 2007 tillämpar sparbanken s k lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de begränsningar som följer av RR 32 Redovisning för juridiska personer eller FFFS 2006:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Komponentavskrivning har ej tillämpats då beräkning utvisar att denna metod ej medför väsentlig påverkan. Kapitaltäckning Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditporföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet.

8 Sid 7 Kapitalbas Primärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Primärt kapital, netto Supplementärt kapital,brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital, netto - Total kapitalbas Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativ risk Totalt minimikapitalkrav Ryd den 27 augusti 2008 På styrelsens uppdrag Leif Fransson Verkställande direktör en har ej granskats av sparbankens revisorer.

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Kontaktinformation och öppettider delary ryd Öppettider Öppettider Adress Adress Telefon Fax Telefon E-post Fax E-post

Kontaktinformation och öppettider delary ryd Öppettider Öppettider Adress Adress Telefon Fax Telefon E-post Fax E-post Årsredovisning -10 1 Närhet är vår storhet vi fortsätter att växa Sparbanken Eken kan summera ännu ett framgångsrikt verksamhetsår. Tillströmningen av nya kunder fortsätter, samtidigt som redan befintliga

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Sparbanken Eken jubilerade med rejäl resultatförbättring Under 2013 fyllde Sparbanken Eken fem år. Det blev ett jubileumsår med mersmak. Resultatet nästan fördubblades

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård Årsredovisning 2014 Att utmana och överraska I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

VD kommentar OMVÄRLDEN BANKÅRET 2006

VD kommentar OMVÄRLDEN BANKÅRET 2006 06 SMS-omslag 07-04-03 09.03 Sida 2 Å R S R E D OV I S N I N G 2006 06 SMS-omslag 07-04-03 09.03 Sida 3 VD kommentar OMVÄRLDEN En stark konjunktur och ett högre inflationstryck har drivit upp räntorna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2011:01 Datum för godkännande och publicering 25 februari 2011 Diarienummer 11-1722 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer