DELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2010-06-30"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Skurups Sparbank, , får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden Verksamheten Under första halvåret har stort fokus legat vid att implementera den nya organisationen. Med nya avdelningar, funktioner och yrkesroller har banken genomgått en omfattande organisationsförändring som ställt stora krav på struktur och engagemang. Som en konsekvens av den nya organisationen har bankens personalkostnader ökat jämfört med föregående år. Det målmedvetna arbetet med att stärka bankens räntenetto har fortsatt under året och visar på ett förbättrat räntenetto med ökade marginaler samt ett mindre beroende av penningmarknadsrelaterade lån. Vidare har arbetet med att stärka kreditprocessen fortsatt. De nya rutiner, ökade resurser samt kompetenshöjande åtgärder som påbörjades under år 2009 har visat på önskad effekt med bland annat lägre kreditförluster och större samverkan mellan pris och risk. Bankens ägande i Sveland Sakförsäkringsbolag har halverats i och med försäljningen av aktier till TryggHansa. I samband med försäljningen skrevs värdet på aktierna ned vilket samtidigt belastar resultatet. I juni månad fick Skurups Sparbank sin ansökan beviljad av Finansinspektionen gällande utökat försäkringstillstånd. Det nya tillståndet innebär att banken kan teckna avtal med flertalet försäkringsbolag om att administrera och sälja deras pensionslösningar. Sparbankens resultat Rörelseresultatet före kreditförluster för första halvåret 2010 uppgår till tkr, att jämföra med tkr motsvarande period föregående år. Räntenettot ökade jämfört med samma period från tkr till tkr, en ökning med 0,9 %. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin, som ingår i räntenettot, uppgår till 978 tkr (fg år 799 tkr). Provisionsnettot för perioden uppgår till tkr, motsvarande en ökning med 1,1 % jämfört med föregående period ifjol då de uppgick till tkr. Rörelsekostnaderna exklusive kreditförluster ökade jämfört första halvåret 2009 med 10,0 %, från tkr till tkr. Skillnaden består mestadels i ökade personalkostnader samt ökade fastighetskostnader beroende på ombyggnation. I Nettoresultat av finansiella transaktioner ingår nedskrivning av bankens aktier i Sveland Sakförsäkringar AB med tkr. Kreditförlusterna för perioden summerar till tkr, motsvarande period föregående år uppgick dessa till tkr. Delårsrapport av 9

2 Sparbankens ställning tkr Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten, netto Medelomslutning Under första halvåret har volymutvecklingen varit fortsatt positiv, och den totala affärsvolymen uppgår till tkr. Medelaffärsvolymen har under perioden ökat från tkr ( ) till tkr, en ökning med 7,3 %. Balansomslutningen uppgår till tkr, en minskning med 1,0 % sedan årsskiftet. Sparbankens utlåning har under redovisad period ökat från tkr ( ) till tkr, vilket är en ökning med 1,7 %. Inlåningsvolymen har under samma period minskat från tkr till tkr, motsvarande 2,8 %. Likviditeten har varit god och sparbanken har uppfyllt kravet på tillräcklig betalningsberedskap enligt bankrörelselagen. Vid beräkning av det legala minimikapitalkravet uppgår sparbankens kapitalbas till tkr och det totala kapitalkravet till tkr, vilket ger en kapitaltäckningskvot på 1,55. Volymutveckling Affärsvolym ultimo samt balansomslutning i mdkr Delårsrapport av 9

3 Affärsvolym, ultimo tkr Inlåning Swedbank Robur Fond Värdepappersdepåer, marknadsvärde Kapitalmarknadskonton Swedbank Robur Försäkring Spax Fondguide PPM Cerdo Inlåning Utlåning Garantier Swedbank Hypotek Swedbank Kortkrediter Ej utnyttjade krediter Swedbank Finans Totalt Kostnads-/intäktsrelation Summa kostnader exklusive kreditförluster i relation till räntenettot samt övriga rörelseintäkter Summa kostnader inklusive kreditförluster i relation till räntenettot samt övriga rörelseintäkter ,76 0,66 0,89 Neg. Delårsrapport av 9

4 Resultaträkning tkr jan - jun 2010 jan - jun 2009 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Summa räntenetto och rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader varav personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader exklusive kreditförluster Rörelseresultat före kreditförluster Kreditförluster Not Rörelseresultat Skatter Periodens resultat Delårsrapport av 9

5 Balansräkning tkr Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Not Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättning för pensioner Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Fond för verkligt värde Reservfond Periodens resultat Summa eget kapital Not Summa skulder, avsättningar och eget kapital Delårsrapport av 9

6 Kassaflödesanalys tkr jan - jun 2010 jan - jun 2009 jan-dec 2009 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Av- och nedskrivningar Kreditförluster Inkomstskatt Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Förändring av utlåning till allmänheten Förändring av värdepapper, omsättningstillgångar Förändring av inlåning från allmänheten Förändring av inlåning från kreditinstitut Förändring av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella och immateriella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förlagslån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Specifikation av likvida medel - kassa utlåning kreditinstitut skulder kreditinstitut Summa likvida medel Delårsrapport av 9

7 Noter till resultat- och balansräkning Not 1. Kreditförluster netto Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Nedskrivning av kreditförluster garantier Nedskrivning av övertagen egendom för skydd av fordran Kreditförluster netto Not 2. Utlåning till allmänheten Lånefordringar brutto - företagssektor hushållssektor, inklusive företagarhushåll varav personliga företag övriga Summa Varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor, inklusive företagarehushåll Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs - företagssektor hushållssektor, inklusive företagarehushåll Delårsrapport av 9

8 Osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor, inklusive företagarehushåll Avgår: Specifika reserveringar för individuellt värderade fordringar - företagssektor hushållssektor, inklusive företagarehushåll Lånefordringar, nettobokfört värde Not 3. Förändringar i eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Finansiella tillgångar som kan säljas -omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Delårsrapport av 9

9 Kapitaltäckning Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5). För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Kapitalbas Reservfond Avdragsposter inklusive belopp enligt begränsningsregeln Primärt kapital, netto Orealiserade värdeförändringar, fond för verkligt värde Tidsbundna förlagslån, efter reduktion, max Eviga förlagslån Avdragsposter inklusive belopp enligt begränsningsregeln Supplementärt kapital, netto Total kapitalbas Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativ risk Totalt minimikapitalkrav Kapitaltäckningskvot 1,55 (Total kapitalbas/totalt minimikapitalkrav) Resultatprognos Enligt prognos utifrån nu kända förutsättningar uppskattas rörelseresultatet för 2010 till mellan och tkr före kreditförluster. Skurup den 26 augusti 2010 SKURUPS SPARBANK Ola Drehmer VD Delårsrapporten har inte granskats av sparbankens revisorer. Delårsrapport av 9

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Delårsrapport. Marginalen AB

Delårsrapport. Marginalen AB Delårsrapport för Marginalen AB januari-augusti 2010 Delårsrapport januari - augusti 2010 VD har ordet Marginalen Bank bildas Finans AB Marginalen fick sin ansökan om bankoktroj beviljad av Finansinspektionen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT. Arrangör. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2011:01 Datum för godkännande och publicering 25 februari 2011 Diarienummer 11-1722 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård Årsredovisning 2014 Att utmana och överraska I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

ÅR SRED OV IS N I NG 2010

ÅR SRED OV IS N I NG 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 Omslag: Svanar Skymning vid Sillnäsudden ute på Listerlandet Foto: Bengt-Ove Birgersson från Hosaby INNEHÅLL VD kommenterar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 6

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2012 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2012, sparbankens

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2 Landshypotek Bank AB Delårsrapport #2 Januari juni (Jämfört med samma period förra året) Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, om kvartal 2: Vi ser tillbaka på ett kvartal med hög marknadsaktivitet som genererat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer