DELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 090630"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT

2 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, , får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Allmänt om bankens verksamhet under första halvåret 2009 Första halvåret kännetecknades likt de närmast föregående kvartalen av kraftigt sjunkande marknadsräntor, vilket kräver ökat fokus på räntesättning i den enskilda affären mot kund. Vi kan se en tydlig tendens att nivåerna på räntemarginaler normaliseras efter några års marginalpress p g a konkurrenssituationen. Den globala ekonomiska krisen har medfört försämrad återbetalningsförmåga för många kunder. Vi ser ännu ingen större ökning på kreditförluster, men bedömer att såväl osäkra fordringar som kreditförluster kommer att öka i takt med att lågkonjunkturens effekter förstärks, varför det förebyggande arbetet intensifierats för att minimera de negativa konsekvenserna. Detta bland annat genom en tätare kontakt med kunder som visar tecken på betalningssvårigheter. På företagssidan kan konstateras en ökad rörlighet på marknaden, vilket visat sig i ett ökat antal förfrågningar från nya kunder. Fastighetsmarknaden inom vårt område på privatsidan fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Lerum Sparbanken Alingsås förvärvade per Swedbanks kontor i Lerum och har bedrivit verksamheten i befintliga lokaler sedan dess. I mitten av september 2009 kommer teknisk konvertering att genomföras, vilket skapar ytterligare förutsättning att bedriva en effektiv verksamhet. Beslut har även fattats att byta till en ombyggd lokal, skapad enligt moderna trender för bankservice i kontor. Inflyttning beräknas till våren Väsentliga händelser Under perioden har banken förvärvat aktier i Swedbank från Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB). SFAB har under juni 2009 ifrågasatt övertagandet och ställt krav mot banken som banken avvisat. In- och utlåningsutvecklingen Inlåningen från allmänheten uppgick per till tkr; en ökning sedan årsskiftet, , med tkr. Ökningen kommer från både företags- och hushållssektorn. Utlåningen till allmänheten uppgick per till tkr, efter avdrag för reserverade kreditförluster; en ökning sedan årsskiftet, , med tkr. Ökningen kommer i första hand från företagssektorn, men även hushållssektorn har ökat. Summan av sparbankens kreditgarantiförpliktelser uppgick per till tkr. Detta innebär en ökning sedan årsskiftet, , med tkr. 1

3 Affärsvolymer Sparbankens totala affärsvolym, d v s summan av inlånings- och utlåningsmedel (beviljad utlåning), utfärdade garantier, värdet i värdepappersdepåer, värdet på kapitalmarknadskonton, förmedlade indexobligtioner (SPAXar), totalt förmedlat till Robur, Swedbank Hypotek och Swedbank Finans samt förmedlade kortkrediter till EnterCard uppgick per till tkr. Detta innebär en ökning sedan årsskiftet med tkr; både sparandeoch lånesidan har ökat. Kapitaltäckningskvot Sparbankens kapitalbas uppgick per till tkr. Se not 7 Sparbankens kapitaltäckningskvot (kapitalbasen i relation av totalt kapitalkrav) uppgick till 1,92 per Kapitaltäckningskvot per var 2,27. Personal Antalet anställda (antalet arbetstimmar dividerat med talet 1.730) uppgick vid halvårsskiftet till 102 st. (inkl tillfälligt anställda). Vid halvårsskiftet, , låg siffran på 98 st. Sparbankens resultat Periodens resultat uppgår till tkr jämfört med per , en försämring med 24%. Rörelseresultat före kreditförluster uppgår till tkr jämfört med samma period f g år, en försämring med 36%. Summa räntenetto och rörelseintäkter uppgår till tkr, en minskning med 19 %. Räntenettot har minskat med 26% jämfört med och uppgår till tkr. Marginalen mellan ut- och inlåningsräntor har minskat jämfört samma period f g år med 0,46 procentenheter. Trots ökade volymer så gör alltså det låga ränteläget samt en lägre marginal att räntenettot har minskat. De övriga intäkterna uppgick till tkr vilket innebär en minskning mot föregående år med 5%. Kommenteras kan att utebliven utdelning på våra Swedbankaktier kompenseras med ett positivt värde på nettoresultat finansiella transaktioner. Kostnaderna för rörelsen exklusive kreditförluster uppgick till , vilket är en minskning med 5% jämfört med samma period föregående år. IT-kostnader uppgick till tkr, en ökning med 11%. Personalkostnaderna har ökat med 1% tkr och uppgick till tkr. Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar har skett med tkr. Kreditförlusterna som vid halvårsskiftet är en kreditvinst har nettobokförts till 242 tkr. Bokslutsdispositioner har ökat resultatet med 21 tkr och de består av upplösning av överavskrivningar på materiellaoch immateriella anläggningstillgångar. Skattekostnaden för första halvåret 2009 är beräknad till tkr. Resultat efter skatt uppgår till tkr 2

4 Kreditförluster Nyreserveringar för befarade kreditförluster har under första halvåret gjorts med tkr. Samtidigt har tkr återförts på grund av att de inte längre kan anses vara erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster. Tillsammans med konstaterade kreditförluster (netto 194 tkr) och influtet på tidigare konstaterade kreditförluster (433 tkr) resulterar detta i en kreditvinst på 242 tkr. För närvarande är kreditstocken väl analyserad och vi ser inget reserveringsbehov utöver det som är redovisat. Med tanke på den kraftigt försämrade konjunkturen så är vår bedömning att kreditförlusterna för hela 2009 kan komma att bli högre än ett normalt år för vår bank. Likviditet Sparbankens likvida medel uppgick per till tkr. De består av kassamedel, tkr och tillgångar på dagslåneräkning eller liknande hos Swedbank (justerad med clearingskulden) tkr. KI-tal KI-talet, d v s summa kostnader i förhållande till summa intäkter, uppgick till 0,66 per , vilket kan jämföras med 0,56 per Resultatprognos Sparbankens prognos för andra halvåret 2009 är att resultatet före kreditförluster bedöms motsvara första halvårets nivå. Revision En översiktlig granskning av delårsrapporten har skett av bankens interna revisorer. 3

5 RESULTATRÄKNING, TKR Not jun-09 jun-08 förändring i % Ränteintäkter ,1% Räntekostnader Räntenetto ,3% Erhållna utdelningar ,9% Provisionsintäkter ,5% Provisionskostnader ,3% Nettoresultat av finansiella 4 transaktioner ,8% Övriga rörelseintäkter ,4% Summa räntenetto och rörelseintäkter ,5% Allmänna administrationskostnader ,1% Avskrivning på materiella och immateriella anläggningstillgångar ,4% Övriga rörelsekostnader ,6% Summa kostnader före kreditförluster ,7% Resultat före kreditförluster ,2% Kreditförluster, netto Rörelseresultat ,2% Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat ,4% Periodens resultat ,3% 4

6 BALANSRÄKNING, TKR Not jun-09 jun-08 dec-08 Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer o andra rtebär värdep Aktier och andelar Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Förutbet. kostn/upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostn/förutbet. intäkter Avsättningar Summa skulder Obeskattade reserver Reservfond Fond för verkligt värde Periodens resultat Summa eget kapital Summa skulder, obeskattade reserver och eget kapital

7 SAMMANDRAG AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Vinstdispostion Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapial Årets resultat Utgående eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapial Årets resultat Utgående eget kapital

8 KASSAFLÖDESANALYS, TKR Den löpande verksamheten jan-jun 2009 jan-jun 2008 helår 2008 Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Avskrivningar Kreditförluster Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av utlåning till allmänheten finansinstitut Ökning/minskning av aktier, omsättningstillgångar Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/minskning av inlåning från allmänheten finansinstitut Förändring av övriga tillgångar Förändring av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/inlösen av finansiella anläggningstillgångar Aktier Värdepapper Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och Banktillgodohavanden Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara (avgår skuld på checkräkningskredit) Summa enligt kassaflödesanalysen

9 Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten för Sparbanken Alingsås har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinpektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag(fffs 2008:25). Sparbanken tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsingar som följer av FFFS 2008:25. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Räntenetto Ränteintäkter jun-09 jun-08 Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Varav derivat - ej säkringsredovisning Övriga Summa Varav: ränteintäkt från finansiella poster ej värderade till verkligt värde via RR ränteintäkt från osäkra fordringar Räntekostnader Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten varav: kostnad för insättningsgaranti Övriga 4 59 Summa Summa räntenetto Not 3 Provisionsintäkter jun-09 jun-08 Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Provisioner avseende utställda finansiella garantier Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa

10 Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner jun-09 jun-08 Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Valutakursförändringar Summa jun-09 jun-08 Via resultaträkning Via resultaträkning Vinst/förlust uppdelat per värderingskategori Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen Innehav för handelsändamål (tillgångar) Finansiella tillgångar som kan säljas Summa Not 5 Kreditförluster, netto jun-09 jun-08 Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar: Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Periodens nettokostnad för kreditförluster

11 Not 6 Utlåning till allmänheten jun-09 jun-08 dec-08 Utestående fordringar, brutto - svensk valuta avgår säkringsred derivat - utländsk valuta Summa Varav: osäkra individuell nedskrivning (specifikation se nedan) Redovisat värde, netto jun-09 jun-08 dec-08 Förändring av nedskrivningar Individuellt värderade osäkra lånefordringar Individuellt värderade osäkra lånefordringar Individuellt värderade osäkra lånefordringar Ingående balans Årets nedskrivning för kreditförluster Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster Utgående balans

12 Not 7 Kapitaltäckning Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering(fffs 2007:5). För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningar nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Kapitalbas jun-09 jun-08 dec-08 Primärt kapital, brutto Periodiseringsfond (73,70% därav) Avdragspost inkl. belopp enligt begränsningsregler Avdragspost uppskjutna skattefordringar Avdragspost goodwill Avdrag orealiserade värdeförändringar redovisade i Fond för verkligt värde Primärt kapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital, netto Utvidgad kapitalbas, brutto Avdragsposter Utvidgad kapitalbas, netto Total kapitalbas Kapitalkrav jun-08 jun-08 dec-08 Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav för valutarisk Totalt minimikapitalkrav Kapitaltäckningskvot 1,92 2,27 2,11 11

13 Alingsås den 17 augusti 2009 (fastställd på styrelsesammanträde denna dag) Ragnar Udin Verkställande Direktör 12

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni 2011 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Allmänt om verksamheten januari-juni 2013 Banken har under våren presenterat flera offensiva satsningar på bland annat skog- och lantbruksmarknaden,

Läs mer