DELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 080630"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT

2 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, , får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Allmänt om bankens verksamhet under första halvåret 2008 Första halvåret 2008 har präglats av den globala kreditoron, som har sitt ursprung i USA. Denna oro har i Sverige förstärkts av en begynnande stagflation - en viss stagnation i tillväxten i kombination med en stigande inflation. Riksbankens räntepolitik har därför stått i centrum inför varje möte med dess direktion. Vi tror oss dock kunna se slutet på den snabba höjningen av Riksbankens styrränta. Storbankernas halvårsrapporter innebar också ett något mer balanserat seende på utvecklingen av kreditförluster både på den svenska marknaden och i Baltikum där dessa banker har stora intressen. Lokalt har detta inneburit större fokus på utlåningstillväxten. Fastighetspriserna har planat ut och en viss tröghet har märkts i försäljningen av framförallt dyrare objekt. Krediter ej betalda inom 60-dagar, har procentuellt ökat mycket i takt med stigande räntor. Bevakning av krediter med kraftigt ökade månadskostnader sker regelbundet. Med ökad fokus på krediter och kostnader tror vi på en god utveckling under andra halvåret I sådana här tider bör också vår lokala närvaro innebära konkurrensfördelar på marknaden. Lerum Den 22 oktober 2007 undertecknades ett avtal mellan Swedbank AB och Sparbanken Alingsås avseende överlåtelse av Swedbanks kontorsrörelse i Lerum till Sparbanken Alingsås med tillträdesdag den 1 januari Syftet med överlåtelsen var dels att Swedbank önskar renodla sitt kontorsnät, dels att stärka Sparbanken Alingsås ställning som fullsortimentsbank i Lerums kommun samt att båda parter önskar förstärka sina gemensamma marknadsandelar i Stor-Göteborg genom fortsatt gott samarbete. Sparbanken Alingsås har upprättat en plan för en omfattande satsning inom hela Lerums kommun i syfte att uppnå ökade marknadsandelar: Kontoret i Lerum ska bli ett fullservicekontor med kompetens på såväl privat- som företagssidan (om- och tillbyggnad krävs) Kontorschef har utsetts (tillträde i augusti 2008) Företagsrådgivare inom samtliga segment har tillförts Kontoret Privat- och försäkringsrådgivare ska tillföras kontoret Öppettiderna ska utökas 2

3 Sparbanken Alingsås ska som vederlag för överlåtelsen erlägga en köpeskilling på 80 mkr baserad på den affärsvolym som förelåg Affärsvolymen uppgick till mkr per ( ) fördelat enl följande: sparande/placeringar 842 mkr (854 mkr) varav inlåning i egen stock 502 mkr utlåning mkr (1.430 mkr) varav utlåning i egen stock 181 mkr In- och utlåningsutvecklingen Inlåningen från allmänheten uppgick per till tkr; en ökning sedan årsskiftet, , med tkr. Ökningen kommer från både företags- och hushållssektorn. Utlåningen till allmänheten uppgick per till tkr, efter avdrag för reserverade kreditförluster och säkringsredovisade Swapar; en ökning sedan årsskiftet, , med tkr. Ökningen kommer i första hand från företagssektorn, men även hushållssektorn har ökat. Summan av sparbankens kreditgarantiförpliktelser uppgick per till tkr. Detta innebär en ökning sedan årsskiftet, , med tkr. Medelomslutning Medelomslutningen, d v s genomsnittlig balansräkning under året, uppgick per till tkr. För hela 2007 låg den på tkr. Affärsvolymer Sparbankens totala affärsvolym, d v s summan av inlånings- och utlåningsmedel (beviljad utlåning), utfärdade garantier, värdet i värdepappersdepåer, värdet på kapitalmarknadskonton, förmedlade indexobligtioner (SPAXar), totalt förmedlat till Robur, Swedbank Hypotek och Swedbank Finans samt förmedlade kortkrediter till Swedbank Kort uppgick per till tkr. Detta innebär en ökning sedan årsskiftet med tkr; både sparandeoch lånesidan har ökat. Kapitaltäckningskvot Sparbankens kapitalbas uppgick per till tkr. Den består av det egna kapitalet som delas upp i primärt och supplementärt kapital och som sedan reduceras med bokförda värdet på Swedbankaktier, skattemässigt restvärde på goodwill för köpet av Lerumskontoret och uppskjutna skattefordringar. Sparbankens kapitaltäckningskvot (kapitalbasen i % av totalt kapitalkrav) uppgick till 2,27 per Kapitaltäckningskvot per var 2,19. 3

4 Lokaler och investeringar Kostnader för reparationer och ombyggnad uppgår till tkr under första halvåret Ny ventilation har installerats i fastigheten, i den del som uthyres till biblioteket och ritningsarbete har påbörjats för ombyggnation av kontoret i Lerum. Inventarier har inköpts för tkr, till största delen består det av nya datorer till alla kontor. Personal Antalet anställda i banktjänst (antalet arbetstimmar dividerat med talet 1.730) uppgick vid halvårsskiftet till 98 st (inkl tillfälligt anställda). Av dessa 98 kan cirka 9 årsarbetare hänföras till Lerumskontoret och därmed har vi ökat antalet anställda med 1 person jämfört med årsskiftet, , då siffran låg på 88 st. Sparbankens resultat Räntenettot uppgick till tkr per , vilket innebär en ökning med tkr (26,4 %) vid jämförelse med Volymökning och utdelning på förvärvade indexobligationer är skälet till att vi, trots höjd marknadsränta, har lyckats öka räntenettot. Relativt sett har dock räntenettot sjunkit på grund av minskad räntemarginal mellan in- och utlåning. Utdelning på aktier i företrädesvis Swedbank AB har bokförts som Erhållna utdelningar. Beloppet uppgick till tkr; en ökning med tkr (30,5 %) vid jämförelse med Provisionsintäkterna uppgick till tkr per , vilket innebär en ökning med 621 tkr (1,4 %) vid jämförelse med Det är framför allt provisionerna från utlåningsförmedling som ökat. Provisionskostnaderna, d v s olika avgifter i anslutning till förvärvade provisionsintäkter, upp-gick till tkr per , vilket innebär en ökning med 961 tkr, eller 17,1 % vid jämförelse med Nettoresultatet av finansiella transaktioner, d v s realiserade kursvinster/kursförluster i samband med avyttrade värdepapper, förändring av orealiserade kursvinster/kursförluster på värdepapper, värdering av inlåningsswapar, valutaterminer samt valutakursförändringar, uppgick till tkr per Vid halvårsskiftet bokfördes förlustsiffran tkr. Den ökade orealiserade förlusten beror främst på lägre marknadsvärden då räntan har gått upp under det sista året. Övriga rörelseintäkter, som innehåller intäkter från fastighetsrörelsen samt diverse andra intäkter, uppgick till tkr per , vilket innebär en ökning med 98 tkr (5,5 %) vid jämförelse med De totala intäkterna, efter avdrag för provisionskostnader, uppgick till tkr per , vilket innebär en ökning med tkr (13,7 %) vid jämförelse med

5 De allmänna administrationskostnaderna uppgick till tkr per , vilket innebär en ökning med tkr (19,8 %) sedan I de allmänna administrationskostnaderna ingår personalkostnader med tkr ( tkr ), lokalkostnader med tkr (1.907 tkr ), IT-kostnader med tkr (9.880 tkr ), revisions- och konsultkostnader med tkr (2.224 tkr ), fastighetskostnader med tkr (456 tkr ) och övrigt med tkr (4.364 tkr ). I personalkostnaderna ingår förändring av beräknad semesterskuld per samt en uppskattning och halvering av de resultatandelspengar som kommer att avsättas Dessa uppgår till tkr inkl särskild löneskatt. Ökningen av de allmänna administrationskostnaderna sedan föregående år orsakas främst av högre personalkostnader, högre IT-kostnader samt högre lokalkostnader. Avskrivning på materiella och immateriella tillgångar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Av- och nedskrivningar på materiella (inventarier och fastigheter) och immateriella (goodwill) anläggningstillgångar gjordes per med tkr, vilket innebär en ökning med tkr sedan Övriga rörelsekostnader uppgick till tkr per , vilket innebär en ökning med tkr (15,5 %) sedan I de övriga rörelsekostnaderna ingår bl a avgifter till centrala organ och myndigheter, marknadsföringskostnader och kostnader för försäkringar, värdehantering och larm. De totala rörelsekostnaderna uppgick därefter till tkr per , vilket innebär en ökning med tkr (31,6 %) sedan Kreditförlusterna hamnade netto på -429 tkr per (se särskild rubrik), vilket innebär en kreditvinst. Föregående år blev nettot en kreditvinst på 619 tkr. Resultatet före kreditförluster uppgick till tkr per , vilket innebär en försämring med tkr (3,2 %) sedan Rörelseresultatet, d v s resultatet efter bokförda kreditförluster, uppgick till tkr per , vilket innebär en minskning med tkr (3,5 %) sedan Kreditförluster Nyreserveringar för sannolika kreditförluster har under första halvåret gjorts med tkr. Samtidigt har tkr återförts på grund av att de inte längre kan anses vara erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster. Tillsammans med konstaterade kreditförluster (netto 204 tkr) och influtet på tidigare konstaterade kreditförluster (709 tkr) resulterar detta i en kreditvinst på 429 tkr. För andra halvåret finns idag inget som tyder på annat än att kreditförlusterna på helåret högst kommer att uppgå till normal kreditförlustnivå för vår bank. Likviditet Sparbankens likvida medel uppgick per till tkr. De består av kassamedel, tkr och tillgångar på dagslåneräkning eller liknande hos Swedbank (justerad med clearingskulden) tkr. 5

6 KI-tal KI-talet, d v s summa kostnader i förhållande till summa intäkter, uppgick till 0,56 per , vilket kan jämföras med 0,48 per Om kreditförlusterna inte tas med i beräkningen blir KI-talet 0,56 per , vilket kan jämföras med 0,48 per Resultatprognos Sparbankens prognos för hela 2008 är att resultatet före kreditförluster kommer att hamna i nivå med föregående års motsvarande resultat. 6

7 RESULTATRÄKNING, TKR jun-08 jun-07 förändring Ränteintäkter ,0% Räntekostnader NOT Räntenetto ,4% Erhållna utdelningar ,5% Provisionsintäkter ,4% Provisionskostnader ,1% Nettoresultatet av finansiella transaktioner ,7% Övriga rörelseintäkter ,5% Summa räntenetto och rörelseintäkter ,7% Allmänna administrationskostnader ,8% Avskrivning på materiella och immateriella anläggningstillgångar ,6% Övriga rörelsekostnader ,5% Summa kostnader före kreditförluster ,6% Resultat före kreditförluster ,2% Kreditförluster, netto NOT Rörelseresultat ,5% Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat ,8% Periodens resultat ,9% 7

8 BALANSRÄKNING, TKR jun-08 dec-07 förändring Tillgångar Kassa ,3% Utlåning till kreditinstitut ,9% Utlåning till allmänheten NOT ,4% Obligationer o andra rtebär värdep ,4% Aktier Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar ,7% Övriga tillgångar ,1% Förutbet. kostn/upplupna intäkter ,2% Summa tillgångar ,5% Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut ,8% Inlåning från allmänheten ,6% Övriga skulder ,9% Upplupna kostn/förutbet. intäkter Avsättningar ,7% Summa skulder ,3% Obeskattade reserver ,1% Fond för verkligt värde Reservfond ,3% Resultat för perioden ,8% Summa eget kapital ,3% Summa skulder, obeskattade reserver och eget kapital ,5% 8

9 SAMMANDRAG AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL Bundet eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Fritt eget kapital Årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Vinstdisposition Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapial Årets resultat Utgående eget kapital

10 KASSAFLÖDESANALYS, TKR jan-jun 2008 jan-jun 2007 Helår 2007 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Avskrivningar Kreditförluster Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder allmänheten finansinstitut Ökning/minskning av aktier, omsättningstillgångar Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/minskning av inlåning från allmänheten finansinstitut Förändring av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/inlösen av finansiella anläggningstillgångar Aktier Värdepapper Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och Banktillgodohavanden Checkräkningskrediter som är omedelbart uppsägningsbara (avgår skuld på checkräkningskredit) Summa enligt kassaflödesanalysen

11 Överensstämmelse med normgivning och lag Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Förvärvad goodwill skrivs av planenligt med 20% på anskaffningsvärdet. NOT 1: Räntekostnader, tkr jun-08 jun-07 Varav avgift för insättargaranti NOT 2: Kreditförluster, netto, tkr jun-08 jun-07 Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar: Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Periodens reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Ansvarsförbindelser Periodens nettokostnad för infriande av garantier Periodens nettokostnad för kreditförluster

12 NOT 3: Utlåning till allmänheten, tkr jun-08 dec-07 Lånefordringar, brutto: Offentlig sektor Företagssektor Hushållssektor Övrigt Summa brutto varav: Oregl. lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar - offentlig sektor företagssektor hushållssektor övrigt 0 0 Osäkra lånefordringar - offentlig sektor företagssektor hushållssektor övrigt 0 0 Avgår: Specifika reserveringar för individuellt värderade fordringar - offentlig sektor företagssektor hushållssektor övrigt 0 0 Lånefordringar, nettobokfört värde Definitioner: Oreglerad lånefordran är en fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inklusive ersättning för eventuella förseningar. 12

13 Kapitaltäckning Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering(fffs 2007:5). För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningar nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Kapitalbas jun-08 jun-07 dec-07 Primärt kapital, brutto Avdragspost inkl. belopp enligt begränsningsregler Avdragspost uppskjutna skattefordringar Avdragspost goodwill Primärt kapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital, netto Utvidgad kapitalbas, brutto Avdragsposter Utvidgad kapitalbas, netto Avdrag för stora exponeringar Total kapitalbas Kapitalkrav jun-08 jun-07 dec-07 Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav för valutarisk Totalt minimikapitalkrav

14 Alingsås den 25 augusti 2008 (fastställd på styrelsesammanträde denna dag) Ragnar Udin VD Revisionsrapport Till styrelsen i Sparbanken Alingsås, org.nr Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Sparbanken Alingsås för perioden 1 januari 30 juni Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet mer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidtaga andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Alingsås Lars-Olof Pettersson Auktoriserad revisor 14

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD kommentar................................ 4 Sparbanksstämman........................... 6 Fem år i sammandrag......................... 7 Förvaltningsberättelse.........................

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig Sidensjö Sparbank Lokal Stark Självständig Årsredovisning 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSANALYS...2 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR...13

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer