VALDEMARSVIKS SPARBANK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALDEMARSVIKS SPARBANK"

Transkript

1 VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska hushållen har ökat med 25 mkr till 441 mkr. Det är en procentuell ökning med 6 % under året. Totalt uppgår inlåningen till 714 mkr exklusive postväxlar. Under året har marknadsvärdet av kundernas fondtillgångar stigit med omkring 40 mkr. Utvecklingen på världens olika aktiebörser har stigit rejält under året. Som exempel har bankens Balkanfond stigit med över 30 %. Stockholmsbörsens aktieindex har ökat med omkring 10 % sedan årsskiftet. Riksbanken har höjt sin styrränta vid två tillfällen under halvåret, från 3,00 % till 3,50 %. Den genomsnittliga styrräntan är 1,29 % högre jämfört med första halvåret. ligger i absoluta toppen bland sparbankerna i upprättande av försäkringslösningar. Volymen över förmedlade försäkringar till Robur Försäkring har ökat med hela 42 %, sedan första halvåret. Låna Kreditefterfrågan har varit fortsatt god under första halvåret. Ökningen har varit stor för boendekrediter. Till Swedbank Hypotek har förmedlats omkring 20 mkr. i fastighetskrediter. Under året har införts förändringar på medlemslån. På nya medlemslånet ingår förutom livförsäkring även ett återbetalningsskydd. Under året har vi anslutit oss till Bolån Direkt och Privatlån Direkt. Det innebär att våra kunder kan ansöka om krediter genom Bank via Internet och få ett snabbt besked Bland företagskunderna är det traditionella branscher som lantbruk och byggverksamhet som ökat, medan utlåning för fastighetsförvaltning har minskat under perioden. Betala Under första halvåret har vi lanserat Valdemarsvikskortet. Det är ett kombinerat betal- och kreditkort, där kunden själv kan välja om han vill betala in hela köpesumman eller dela upp den i delbetalningar. Kortet, som har ett motiv från Valdemarsvik med Valdemarsviken i fonden, har blivit mycket populärt under den korta tid som det har funnits. Bank via Telefon och Bank via Internet är våra två nyare kontaktvägar med banken. De utvecklas ständigt och är ett bra komplement till våra kontor. Idag är de flesta av våra rådgivare uppbokade i kundmöten och då är de Bank via Telefon och Bank via Internet oumbärliga för många av våra kunder. Personal och Utveckling Första halvåret har varit händelserikt. Bankens VD har meddelat att han kommer att avgå med pension under nästa år. Två av banksäljarna har genomgått utbildning och klarat provet till certifierade privatrådgivare. Samtliga företagsrådgivare har klarat provet för certifierade företagsrådgivare.

2 De legala kraven på banken ökar. Sedan årsskiftet gäller internationella redovisningsregler för banken, samtidigt infördes Basel II. Det ställer ytterligare krav på bankens medarbetare. Samarbete sker i en gemensam riskkontrollenhet, tillsammans med sparbankerna i Vadstena och Åtvidaberg. En stor del av bankernas regelverk och riskkontroll kan därmed samordnas och effektiviseras. Sparbankens resultat fortsätter att visa en stabil resultatutveckling. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 7,3 mkr (6,9 mkr). Detta är något bättre än föregående års halvårsresultat, och kan till stor del förklaras av ökat räntenetto och förbättrade provisionsintäkter under perioden. Räntenettot ökade med 6 % och uppgift till 13,3 mkr (12,6 mkr). God volymtillväxt för både in- och utlåning samt ett högre ränteläge har gjort att räntenettot har ökat jämfört med. Reporäntan har under perioden höjts med 1,29 procentenheter till 3,50 %. Kostnaden för den statliga insättningsgarantin har belastat räntenettot med 0,2 mkr (0,2 mkr). Utdelning, avseende aktieinnehavet i Swedbank AB, har erhållits med 1,4 mkr (1,3 mkr). Någon förändring av aktieinnehavet har inte skett under perioden, varför förändringen beror på höjd utdelning. Provisionsintäkterna ökade totalt med 11 % till 6,3 mkr (5,7 mkr). Värdepappersprovisionerna ökade med 17 % jämfört med föregående år och uppgår till 2,8 mkr. Ökningen beror på ökade fondförmedlingsprovisioner och provisioner för förmedling av aktieindexobligationer (SPAX). Provisionskostnaderna har minskat med 22 % till 1,1 mkr. Bankens kostnader för betalningsförmedling i form av bankgiro och girobetalningar har minskat under perioden. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 13,2 mkr (12,0 mkr), vilket är en ökning med 10 %. Personalkostnaderna ökade med 14 % till 7,7 mkr (6,7 mkr), kostnader för marknadsföring ökade med 68 %, medan IT-kostnaderna har varit oförändrade sedan föregående år. Kostnader för byte av bankens logotyp ingår bland kostnader för marknadsföring. Kreditförlusterna uppgick under första halvåret till dvs. intäkten för återvunna kreditförluster är högre än periodens kostnad för kreditförluster Sparbankens ställning Inlåning Bankens inlåning från allmänheten ( exkl. postväxlar) har sedan årsskiftet ökat med 36 mkr eller 5,3 % och uppgick vid halvårsskiftet till 714,4 mkr. Marknadsvärdet på de totalt förmedlade volymerna till Robur och Robur Försäkring uppgick till 824 mkr, vilket är en ökning med 72 mkr sedan årsskiftet. Utlåning Utlåningen till allmänheten, efter avdrag för sannolika kreditförluster, har sedan årsskiftet ökat med 38,8 mkr eller 5,6 %. Sparbankens låneportfölj uppgick därmed vid periodens slut till 727,9 mkr. Den totalt förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek

3 och Swedbank Finans ökade med 18 mkr till 499 mkr. Affärsvolym Den totala affärsvolymen (av sparbanken förvaltade och förmedlade volymer) uppgick vid periodens slut till mkr, vilket är en ökning med 219 mkr eller 7,8 % sedan årsskiftet. Likviditet Bankens bokförda värde av kassa, banktillgodohavande samt räntebärande värdepapper uppgår till 93 mkr. eller 11 % av balansomslutningen. För att höja avkastningen på bankens likvida medel, har vi under perioden placerat en del av likviditeten i företagscertifikat med löptider mellan 1 och 3 månader. Kapitaltäckningsgrad Kapitaltäckningsgraden, dvs. kapitalbasen i procent av bankens riskvägda placeringar uppgår till 15,01 % (föregående år 14,87 %). Det motsvarar kapitaltäckningskvoten 1,88. (dvs. bankens kapitalbas i förhållande till totalt minimikapitalkrav) RESULTATRÄKNING Kkr. Januari-juni Förändri ng % Ränteintäkter Räntekostnader Varav avgift för insättargaranti Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella 48 transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Summa räntenetto och rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader exkl. kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto (not 1) Rörelseresultat Not 1. Kreditförluster netto Individuellt värderade fordringar Periodens bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i delårsbokslutet redovisats som konstaterade Periodens reservering för sannolika kreditförluster

4 Influtet på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Periodens nettokostnad för individuellt värderade fordringar Not 2 Utlåning till allmänheten 30 juni 30 juni Lånefordringar brutto -offentlig sektor företagssektor hushållssektor Summa Osäkra lånefordringar Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs Summa oreglerade fordringar Avgår: Specifika reserveringar för individuellt värderade fordringar -företagssektor hushållssektor Summa Lånefordringar, nettobokfört värde Definitioner: Oreglerad lånefordran är fordran för vilken räntor, amorteringar och övertrasseringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker lånefordran är en fordran för vilken der är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbelopp och räntor, inklusive ersättning för eventuella förseningar. Förändring i eget kapital 30 juni 31 dec Ingående eget kapital Periodens resultat Effekter vid övergång till IFRS Värdering till verkligt värde enligt IAS 39 Utgående eget kapital Övriga upplysningar Byte av redovisningsprincip

5 Från och med den 1 januari tillämpar sparbanken s.k. lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de begränsningar som följer av RR 32 Redovisning för juridiska personer eller FFFS :16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Införandet av s.k. lagbegränsad IFRS har inneburit ett byte av redovisningsprinciper. Någon väsentlig inverkan på resultaträkningen för har inte uppkommit. Någon omräkning av jämförelseperioden har därför inte skett. Kapitaltäckning Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska till försäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkning etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Kapitalbas 30 juni Primärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Primärt kapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler Supplementärt kapital, netto Total kapitalbas Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Kapitalkrav för operativ risk Totalt minimikapitalkrav Valdemarsvik i augusti Johan Ringborg VD Delårsrapporten har inte granskats av Sparbankens revisor.

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni 2011 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2013 Allmänt om verksamheten januari-juni 2013 Banken har under våren presenterat flera offensiva satsningar på bland annat skog- och lantbruksmarknaden,

Läs mer