Delårsrapport. för perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30"

Transkript

1 1 Delårsrapport för perioden

2 Delårsrapport för perioden

3 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning i sammandrag 4 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 5 Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag 6 Not 1 Redovisningsprinciper 6 Not 2 Närstående 6 Not 3 Kapitaltäckning 6

4 Delårsrapport för 2014 Allmänt om verksamheten Södra Dalarnas Sparbank redovisar ett rörelseresultat för årets första halvår på 24,5 mkr. Resultatet är något högre än samma period föregående år, en förbättring med 3 %. Detta beror till största delen på ökat räntenetto. 1 januari 2014 bildade vi tillsammans med fem andra sparbanker i vår närhet ett gemensamt bolag med säte i Örebro. Den huvudsakliga anledningen var att säkra leverans samt stärka kompetens och oberoende kopplat till bankens risk- och complincearbete. I samband med det så genomfördes även en GAP-analys via Financial Compliance Group AB av bankens risk- och regelefterlevnadsarbete. GAP-analysen ligger till grund för arbetet med att säkerställa kvalitén på bankens arbetssätt och för förberedelserna inför de omfattande regelverksförändringar som träder i kraft under För att ytterligare stärka det interna regelverksarbetet i första linjen (verksamheten) så har ett tydligt kontrollpaket tagits fram för bankens samtliga chefer, i syfte att regelbundet och i god tid identifiera att arbetssätt och rutiner fungerar tillfredsställande. Från den 1 januari har banken en Personaladministrativ chef genom Catarina Wahlert på 100% och Lena Lundgren har tagit över som VD assistent. Vid den ordinarie stämman den 16 april valdes en ny ledamot in i bankens styrelse, Jan Larsson (bankens tidigare externrevisor, Deloitte). Banken har under våren 2014 arbetat fram en ny vision, affärsidé och värderingar väl anpassade för bankens arbete idag och framöver. Tydliga mål och strategier samt en aktivitetsplan för att uppnå dessa har antagits och en ny organisation har beslutats. Ett mer kundanpassat arbetssätt med tydliga yrkesroller har identifierats och börjat implementerats inom främst affärsrörelsen och de administrativa avdelningarna har genomgått förändringar i antal och arbetsuppgifter. Som ett led i vår omorganisation och strukturförändring så har storleken på ledningsgruppen minskat från 8 till 4 personer. Från och med april består bankens ledningsgrupp av: VD, Kreditchef, Ekonomi- och Finanschef samt Affärsrörelsechef/vice VD. Ledningsgruppens roll i banken är att informera, kompetensförstärka inom specialistområden samt fungera rådgivande till VD inför övergripande beslut som rör verksamheten. De mest kritiska områdena är kredit, ekonomi och affärsrörelsen vilket gör det naturligt att ledningsgruppen främst ska innehålla en sammansättning av just denna kompetens. För att ytterligare befästa det nya arbetssättet och för att skapa möjligheter att möta kunderna på deras villkor och önskemål har banken beslutat att flytta till en ny banklokal. Inflyttningsdatum är planerat till 15 januari I samband med beslutet att flytta banklokalen togs också ett principbeslut kring att banken inte ska äga några fastigheter. Bankens fastighet i Sälen avyttrades i slutet på 2013 och bankens nuvarande lokal i Hedemora samt i Långshyttan är ute till försäljning. Beslutet syftar till att bidra till mer fokus och tid till vår kärnverksamhet som är bank. Vi har under våren utvecklat en webplats som är mer kundinriktad, där kunder kan få svar på sina frågor (FAQ) och köphjälpar som leder till affär. Till hösten är en utbildning i affärsmannaskap inplanerad för samtliga av bankens anställda, i syfte att skapa ett mer kundanpassat arbetssätt och stärka bankens anställda i mötet med våra kunder. Hedemora i augusti 2014 Mirja Herrdin Verkställande Direktör Delårsrapport 2014, Södra Dalarnas Sparbank, orgnr Sida 2

5 Utveckling av resultat och ställning Rörelseresultat juni 2014 i jämförelse med juni 2013 Banken redovisar ett rörelseresultat före skatt för första halvåret på 24,5 mkr vilket är en resultatförbättring med 0,8 mkr motsvarande 3 %. Resultat före kreditförluster uppgick till 26,8 mkr vilket är en ökning med 10 %. Räntenettot uppgår till 37 mkr, en ökning med 4,1 mkr motsvarande 13 % sedan juni föregående år och fördelas enligt följande: Ränteintäkter från utlåning allmänhet har ökat med 1 mkr och uppgår till 40,8 mkr, medan räntekostnader från inlåning minskat med 3,6 mkr till 9 mkr. Ränteintäkter från kreditinstitut och räntebärande värdepapper uppgår till 5,7 mkr, en minskning med 0,4 mkr. Provisionsnettot uppgår till 14,4 mkr, en ökning med 0,8 mkr motsvarande 6 %, största anledningen är ökade värdepappersprovisioner från Robur Fonder som ökat med 0,7 mkr mot fg år. Bankens kostnader exkl kreditförluster uppgår till 30 mkr. En ökning med 1,8 mkr motsvarande 6 %. Största ökningen beror på bankens utbildningssatsning samt ökade konsulttjänster i form av köpta tjänster från Sparbankernas Risk och Compliance AB som startade vid årsskiftet. Kostnader för flytt till ny banklokal uppgår hittills till 85 tkr. Kreditförlusterna i banken uppgår per juni till 2,3 mkr, en ökning med 1,7 mkr från juni föregående år. Förlusterna härrör till största delen till två stycken företagsengagemang. Bankens K/I tal efter kreditförluster är vid periodens utgång 0,57 (0,55). Sparbankens ställning i jämförelse med utgående balans 2013 Balansomslutningen uppgår till mkr. Inlåningen till allmänhet har minskat något med 0,5 % till mkr. Utlåningen till allmänhet, efter avdrag för befarade kreditförluster, uppgår till mkr, en ökning med 11 % sen årsskiftet. Befarade kreditförluster uppgår till 8 mkr. Bankens totala affärsvolym (av sparbanken förvaltade/ förmedlade volymer) har sedan årsskiftet ökat med 4 % till mkr. Marknadsvärdet på förmedlade volymer till Robur Fonder och Swedbank Försäkring uppgår till mkr, en ökning med 10 % sedan årsskiftet. Förmedlade utlåning till Swedbank Hypotek är mkr och har under året minskat med -5 %. Bankens likviditet är fortsatt stark även om behållningen minskat något genom ökade utlåningsvolymer, bankens likviditetsreserv vid periodens utgång uppgår till 346 mkr, vilket motsvarar 14 % av inlåningen. Motsvarande siffra vid periodens ingång var 20 %. Därtill finns en outnyttjad kredit hos Swedbank som uppgår till 50 mkr. Kapitaltäckningen är fortsatt stark. Bankens kapitalbas uppgår till 348 mkr. Vid beräkning av det legala minimikapitalkravet uppgår bankens kapitaltäckningskvot till 2,13 och kapitalbasrelationen till 17,05 %. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policys och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. Styrelsen har i särskilda instruktioner delegerat ansvaret till andra funktioner och dessa rapporterar regelbundet till styrelsen. En omfattande beskrivning av bankens riskexponering återfinns i bankens årsredovisning för Banken ser inga betydande förändringar i riskexponering jämfört med vad som anges i årsredovisningen. Banken bevakar dock noggrant händelserna i vår omvärld Delårsrapport 2014, Södra Dalarnas Sparbank, orgnr Sida 3

6 Resultaträkning i sammandrag 1 januari 30 juni Tkr Jan-juni 2014 Jan-juni 2013 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat i sammandrag 1 januari 30 juni Tkr Jan-juni 2014 Jan-juni 2013 Periodens resultat Övrigt totalresultat 1 Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Övriga poster redovisade i totalresultatet 0 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Delårsrapport 2014, Södra Dalarnas Sparbank, orgnr Sida 4

7 Balansräkning i sammandrag Per den 30 juni Tkr Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar varav årets skattefordran varav uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänhet Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar 0 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital Reservfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Periodens resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Tkr 30 juni juni 2013 Ställda säkerheter 0 0 Eventualförpliktelser Delårsrapport 2014, Södra Dalarnas Sparbank, orgnr Sida 5

8 Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag har upprättats i enlighet med bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 9 kap och FFFS 2008:25 8 kap. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Närstående Vad gäller lön, pensioner och andra ersättningar till personer i ledande ställning så hänvisas till årsredovisningen. Inga övriga transaktioner finns. Not 3 Kapitaltäckning Nedan lämnas information, periodisk information, om bankens kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. För banken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Reglerna innebär att bankens kapitalbas (eget kapital och eventuella reserver) med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens kapitalpolicy. Banken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna om kapitalkravet nedan begränsar sig dock till det legala minimikapitalkravet. Sedan den 2 augusti har Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) upphävts och ersatts av (FFFS 2014:12) Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar, detta innebär således att banken delvis befinner sig i en oreglerad situation när det gäller vad och i vilken form som företag ska rapportera sin kapitaltäckning. Banken har därför valt att presentera kapitaltäckningen enligt den nya terminologin som började gälla 2 augusti 2014 i svensk lag. Jämförelsesiffrorna som avser 30 juni 2013 är beräknade enligt tidigare gällande regelverk (Basel II). Kapitalbas Tkr Kärnprimärkapital, brutto Avdrag för kärnprimärkapitalinstrument i den finansiella sektorn där instiutet inte har ett väsentligt innehav Kärnprimärkapital, netto Övrigt primärkapital 0 0 Primärkapital, brutto Avdragsposter Primärkapital, netto Supplementärt kapital, brutto Avdragsposter Supplementärt kapital, netto 0 0 Kapitalbas Delårsrapport 2014, Södra Dalarnas Sparbank, orgnr Sida 6

9 Riskvägt belopp Tkr Riskvägd belopp för kreditrisk enligt schablonmetoden fördelat på; Institut Företag Hushåll Säkrad genom panträtt i fastighet Oreglerade poster Fallerade exponeringar Säkerställda obligationer Aktieexponeringar Övriga exponeringar Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjustering 750 Riskvägt belopp för operativarisker enligt basmetoden Totalt exponeringsbelopp Kärnprimärkapitalrelation 17,05% 16,17% Primärkapitalrelation 17,05% 16,17% Total kapitalbasrelation 17,05% 13,45% Kapitalkrav Tkr Kapitalkrav kreditrisk enl schablonmetoden Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering 60 Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden Summa minimikapitalkrav Hedemora , på styrelsens uppdrag Mirja Herrdin, VD Delårsrapporten har ej granskats av bankens externrevisorer. Delårsrapport 2014, Södra Dalarnas Sparbank, orgnr Sida 7

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni 2011 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer