Delårsrapport för januari - juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för januari - juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport för januari - juni 2014

2 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden Allmänt om verksamheten Södra Hestra Sparbank har inlett innevarande verksamhetsår förtjänstfullt, vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva en stabil verksamhet. Det presenterade halvårsresultatet är i nivå med motsvarande period föregående år. Den stora utmaningen detta första halvår och förmodligen resten av verksamhetsåret har varit och blir att hålla räntenettot intakt. Volymutvecklingen har varit positiv främst genom en stigande fondbörs men också genom ökat sparande i fonder. Inlåningen har minskat fokus hos kunderna på grund av låga räntenivåer och tillväxt har varit svår att uppnå. Utlåningen har tagit bättre fart under våren med betydligt fler propåer om investeringar både på privat- och företagssidan. Fastighetsmarknaden är dock mycket avvaktande och pressad inom verksamhetsområdet. Extremt mycket tid har och kommer att läggas på att anpassa bankens ramverk i form av policys och instruktioner till Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för intern styrning (GL44) som även gäller för icke systemviktiga banker som Södra Hestra Sparbank. Dessutom har tillkommit föreskrifter om tillsynskrav med svenska tillämpningar av kapitaltäckningsdirektivet (CRD) och tillsynsförordningen (CRR) med ett 10-tal nya rapporter som ska rapporteras till Finansinspektionen kvartalsvis och innebär en mycket stor arbetsbelastning vid dessa tillfällen. Riksbanken sänkte reporäntan ytterligare vid halvårsskiftet mot bakgrund av att inflationen blivit lägre än väntat och inflationstrycket bedömts förbli lågt. Sänkningen var oväntat stor och nu finns inget kvar att sänka med en reporänta på 0,25 %. Först i slutet av 2015 väntas reporäntan höjas till den räntebana som reviderats ned påtagligt. Vad gäller Sverige ser Riksbanken att konjunkturen fortsätter att stärkas genom en stark hushållssektor och ökade bostadsinvesteringar. När efterfrågan i omvärlden tar fart ökar även tillväxten i de mer exportberoende delarna av näringslivet vilket påskyndas genom en svagare svensk krona med lägre reporänta. Samtidigt är Riksbanken oerhört orolig för den ökade skuldsättningen hos hushållen främst för boendet. Därför har ökat fokus på amorteringar framförts från myndighetshåll, politiker och bankföreningen. Det är mycket viktigt även för Södra Hestra Sparbanks privatkunder att öka amorteringarna i detta unika lågränteläge.

3 Såsom avslutning går det inte att undvika att kommentera arbetsmarknadsläget i kommunen. Nedskärningen som Stora Enso gjort har givetvis påverkat många personer och självklart ortens tillväxt och framtidstro. Men banken har inte kunnat konstatera några ökade obeståndsärenden beroende på detta, utan de drabbade har kunnat lösa sin situation med nytt arbete. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Förändringen av arbetsmarknadssituationen i Hyltebruk på grund av Stora Ensos kraftiga neddragning har satt en negativ framtidstro för orten. Detta har påverkat fastighetspriserna och möjligheten att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen. Priserna på fastigheter utvecklas för närvarande i negativ riktning och framkallar en icke oväsentlig osäkerhetsfaktor i värdet på fastigheterna. Dessutom får det konsekvensen att fastigheter i dåligt skick blir näst intill osäljbara. Sparbankens resultat Rörelseresultatet uppgår till tkr. Resultatet vid motsvarande tid föregående år uppgick till tkr. Räntenettot har ökat med 1% jämfört med motsvarande tid föregående år och uppgick till tkr att jämföras med tkr. Provisionsintäkterna har ökat jämfört med föregående år och uppgick till tkr. Provisionsnettot som helhet visar på en ökning med 512 tkr jämfört med föregående år eller 5%. Allmänna administrationskostnader har ökat med 4% jämfört med föregående år. IT kostnader ökade med 14% och är en stor anledning till ökningen av administrationskostnader. Avskrivningar har minskat med 25% och övriga rörelsekostnader har minskat med 9%. Kreditförlustnivån är i detta halvårsbokslut lägre än budgeterat. Prognosen för resten av året är svårbedömd men det kan finnas behov av ytterligare reserveringar. Sparbankens ställning Affärsvolymen som består av inlåning och utlåning i bankens balansräkning samt outnyttjade krediter, garantier och förmedlade volymer uppgick till tkr vilket är en ökning med 2% från årsskiftet. Inlåningen från allmänheten minskade med 1% från årets början och uppgick till tkr. Utlåningen till allmänheten ökade med 2% från årets början och uppgick till tkr. Kunders placeringar i fonder och försäkringar hade ett samlat marknadsvärde av tkr. Det är en ökning med 7% från årsskiftet. Kapitaltäckning Kapitaltäckningsgraden per uppgick till 17,97.

4 Förväntad resultatutveckling Resultatnivån som varit under det första halvåret förväntas kunna hålla i sig resten av året. Bankens resultat för 2014 beräknas bli 43 mkr före kreditförluster. Resultaträkning, tkr Not jan-juni jan-juni Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa räntenetto och rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat

5 Rapport över totalresultat, tkr jan-juni jan-juni Periodens resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på tillgångar som kan säljas Årets övrigt totalresultat Balansräkning, tkr 30 juni dec juni 2013 TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar mm Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden

6 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Redovisningsprinciper Sparbankens delårsrapport är upprättad enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL 1995:1559) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25). Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Kapitaltäckning På grund av nytt regelverk har banken valt att ej visa jämförelsesiffror för år Kapitalrelationer, procent 30 juni 2014 Kärnprimärkapitalrelation 17,97 Primärkapitalrelation 17,97 Totalkapitalrelation 17,97 Kapitalbas, tkr Kärnprimärkapital Övrigt primärkapital 0 Supplementärkapital 0 Total kapitalbas Riskvägt belopp, tkr Exponeringar mot institut Exponeringar mot företag Exponeringar mot hushåll Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter Fallerade exponeringar Exponeringar i form av säkerställda obligationer Aktieexponeringar Övriga poster Riskvägt belopp för operativ risk Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjustering 37 Summa riskvägt belopp

7 Kapitalbaskrav, tkr 30 juni 2014 Kapitalkrav för kreditrisk Kapitalkrav för operativ risk Kapitalkrav för kreditvärderingsjusteringsrisk 3 Summa kapitalbaskrav Delårsrapporten har ej granskats av sparbankens revisor. Hyltebruk den Kjell Axelsson Jörgen Rydqvist Styrelseordf VD

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639)

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-06-30 FÖR SÖRMLANDS SPARBANK (org nr 516401-9639) Allmänt om verksamheten Sörmlands Sparbanks första halvår 2014 präglas av en lugn utveckling i positiv riktning, utan egentliga

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport för FOREX Bank AB

Delårsrapport för FOREX Bank AB Delårsrapport för FOREX Bank AB 1 januari - 31 augusti 2014 Sammanfattning av koncernens utveckling 2014 Styrelsen för FOREX Bank AB (org. nr. 516406-0104) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014

Delårsrapport Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamheten jan jun 2014 4 Resultaträkning koncernen 7 Rapport över totalresultatet koncernen 7 Rapport över finansiell ställning

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni 2011 delårsrapport jan - jun 2011 För kundernas skull sedan 1826 Sparbanken 1826 är Sveriges äldsta sparbank och det första fröet till den sparbank som finns idag sattes den

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Sparbanken Öresund AB (publ) Org. Nr. 516406-0088 Swedbank köpte i maj 2014 Sparbanken Öresund, en del av banken (cirka 47 procent av volymen) avyttrades därefter till nybildade

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Annica Lundblad, vd Delårsrapport januari juni 2015 SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Kommentarer till delårsrapporten januari

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport 2015-06

Delårsrapport 2015-06 Delårsrapport 2015-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2015-06-30 Resultat för första halvåret 2015 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 7 procent till 43 312 msek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera

Läs mer