Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014"

Transkript

1 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

2 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5 (5,9) procent. Räntenettot ökade 7 procent till 584 (544) Mkr. Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick till 16 (33) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,08) procent. Affärsvolymerna ökade 11 procent till 321 (290) mdr. Inlåningen ökade 10 procent till 70 (63) mdr. Utlåningen ökade 7 procent till 163 (152) mdr. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III uppgick till 14,1 procent den 31 mars Antalet kunder ökade med 5 procent till , antalet bankkort ökade 11 procent till och antalet inlåningskonton ökade 11 procent till

3 Stärkt marknadsposition Mdr 31 mars mars 2013 Förändring i % Affärsvolym % Bostadsutlåning LF Hypotek % Lantbruksutlåning 21,1 19,7 7 % Övrig utlåning Marknadsandel hushålls- och bostadsutlåning % 1) 5,0 % 4,9 % Inlåning % Marknadsandel inlåning % 1) 4,6 % 4,4 % Fondvolym % 1) Enligt statistik från SCB per 28 februari. 3

4 Tillväxt i kunder, bankkort och produkter 31 mars mars 2013 Förändring i % Kunder % Huvudbankskunder % Antal inloggningar/månad mobilapp % Antal betalningar % Bankkort % Antal inlåningskonton % Antal kunder, tusental Antal bankkort, tusental Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars

5 Resultaträkning Mkr Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Förändring i % Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av fin poster % Övriga rörelseintäkter % Summa rörelseintäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa rörelsekostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster, netto % Rörelseresultat % 5

6 God kvartalsutveckling Mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat

7 Ökat räntenetto och resultat Mkr Räntenetto Mkr Rörelseresultat och räntabilitet % Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars

8 Fortsatt förbättrat K/I-tal Mkr Rörelsekostnader och K/I-tal Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars ,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 Rörelsekostnaderna ökade med 10 procent till 345 (312) Mkr. Extra nedskrivning och fondbolagets ökade förvaltningskostnader. K/I-talet före kreditförluster stärktes till 0,62 (0,65) och K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 0,65 (0,72). 8

9 Balansräkning Mkr 31 mars mars 2013 Förändring i % Belåningsbara statsskuldförbindelser m m % Utlåning till kreditinstitut % Utlåning till allmänheten % Obligationer och andra räntebärande värdepapper % Derivat % Övriga tillgångsposter % Summa tillgångar % Skulder till kreditinstitut % In- och upplåning från allmänheten % Emitterade värdepapper % Derivat % Övriga skuldposter % Efterställda skulder % Eget kapital % Summa skulder och eget kapital % 9

10 Stabila nyckeltal Kv Kv Kv Helår 2013 Räntabilitet på eget kapital, % 7,5 % 6,9 % 5,9 % 6,7 % Avkastning på totalt kapital, % 0,36 % 0,33 % 0,27 % 0,31 % Placeringsmarginal, % 1,07 % 1,09 % 1,08 % 1,06 % K/I-tal före kreditförluster 0,62 0,62 0,65 0,63 K/I-tal efter kreditförluster 0,65 0,68 0,72 0,69 Andel osäkra fordringar, % 0,23 % 0,23 % 0,16 % 0,23 % Reserver i förhållande till utlåning, % 0,25 % 0,25 % 0,23 % 0,25 % Kreditförlustnivå, % 0,04 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % 10

11 Koncernens låneportfölj Låneportföljen, som uppgår till SEK 163 (152) mdr har en hög kreditkvalitet. Bara utlåning i Sverige och i SEK. God geografisk fördelning i hela landet. 71 (71) procent av låneportföljen är bostadsutlåning. Av bostadsutlåningen är 79 (79) procent säkerhet i villor och 21 (21) procent säkerhet i bostadsrätter. 88 procent av låneportföljen består av hushållskrediter enligt IRK. Blancolån 4,5 % Lantbruk 13% Låneportföljens produktfördelning Avbetalning 3,5 % Leasing 4 % Flerbostadsfastigheter 3% Industri- och kontorsfastigheter 0,5 % Övrig utlåning 0,5 Bostadsutlåning % Lantbruk Blancolån Leasing Avbetalning Övrigt Bolån 71% Apartment Buildings 11

12 Mycket god kreditkvalitet Mkr 31 mars mars 2013 Helår 2013 Lånefordringar Osäkra fordringar Andel osäkra fordringar, netto Reserver Reserver i förhållande till utlåning Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning 388 0,23 % 423 0,25 % 16 0,04 % 269 0,16 % 370 0,23 % 33 0,08 % 393 0,23 % 422 0,25 % 126 0,08 % Bankkoncernens kreditkvalitet mdr % 180 5, , ,0 80 2, , ,0 Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014 Utlåning till allmänheten, mdr Andel osäkra fordringar, % Kreditförlustnivå, % Källa: Länsförsäkringar 12

13 Nytt avtal med länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringsbolagen står för 80 % av risken avseende affärer de förmedlat Skapar starka incitament för hög kreditkvalitet Förlusttäckningen sker i samband med reserveringstillfället Kvittas mot upparbetade länsförsäkringsbolagsersättningar För att skapa en buffert betalas ersättningen till länsförsäkringsbolagen ut med två kvartals fördröjning 13

14 Kapitaltäckning fortsatt stor regulatorisk osäkerhet Höjt riskviktsgolv för bolån Kontracyklisk buffert Pelare 2-krav Leverage ratio Mer klarhet förväntas under maj 14

15 Kapitaltäckning Mkr 31 mars dec mars 2013 Kärnprimärkapital Primärkapital Kapitalbas Kapitalkrav Kärnprimärkapitalrelation, % 14,1 % 14,4 % - Primärkapitalrelation, % 14,1 % 14,4 % - Kapitaltäckningsgrad, % 18,6 % 19,1 % - 15

16 Upplåning Mdr 31 mars dec mars 2013 Inlåning 69,8 69,2 63,5 Säkerställda obl 104,7 99,2 90,0 Icke säkerställda obl 23,2 22,5 22,3 Certifikat 1,8 2,0 5,7 Eget kapital 4% Icke säkerställda obligationer 11% Finansieringskällor Certifikat 2% Skulder till kreditinstitut 1% Förlagslån 1% Skulder till kreditinstitut 5,0 1,9 3,9 Förlagslån, daterade Förlagslån, eviga 2,3-2,3-2,3 0,3 Eget kapital 8,4 8,3 7,6 Totalt 215,2 205,4 195,6 Inlåning 32% Säkerställda obligationer 49% 16

17 Förfalloprofil, LF Bankkoncernen 31 mars 2014 mdr >=2020 Covered bonds Senior unsecured Commercial papers År 17

18 Likviditetsreserv mdr Totalt 52,0 mdr Enbart placerad i AAA-ratade obligationer LCR 428% 31 mars 2014 (251% i genomsnitt Q1 2014) Likviditetsreserven möter kontrakterade åtaganden i cirka 2 år 18

19 Länsförsäkringar Hypotek Delårsrapport januari-mars

20 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK JANUARI-MARS 2014 Resultaträkning, LF Hypotek Mkr 31 mars mars 2013 Förändring, % Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av fin poster % Övriga rörelseintäkter % Summa rörelseintäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa rörelsekostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster, netto % Rörelseresultat % 20

21 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK JANUARI-MARS 2014 Länsförsäkringar Hypoteks låneportfölj Låneportföljen uppgår till 114 (104) mdr. 75 % villor, 20 % bostadsrätter och 5 % flerbostadsfastigheter. Kreditförlusterna, netto, är myclet låga och uppgår till -1,3 (1,1) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (0,00) procent. mdr Kreditkvalitet % Mars 2009 Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars ,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1 Utlåning till allmänheten, mdr Andel osäkra fordringar, % Kreditförluster, % Källa: Länsförsäkringar 21

22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK JANUARI-MARS 2013 Mycket god kreditkvalitet Mkr 31 mars dec mars 2013 Lånefordringar Osäkra fordringar Andel osäkra fordringar, netto 6 0,01 % 6 0,01 % 4 0,00% Reserver Reserver i förhållande till utlåning 48 0,04 % 49 0,04 % 42 0,04% Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå -1,3 0,00% 6,6 0,01 % 1,1 0,00% 22

23 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK JANUARI-MARS 2014 Cover pool 31 mars 2014 Geografisk fördelning Göteborg 7% Malmö 3% Säkerhetstyp Andel i% Viktat genomsnittligt Max-LTV Villor 77 % 63% Bostadsrätter 21 % 62% Fritidshus 2 % 60% Södra Sverige 10% Stockholm 15 % Norra Sverige 17 % Västra Sverige 24 % Inlåning Obligationer Certifikat Egete kapital Förlagslån Sektor 6 Sektor 7 Östra Sverige 24 % Totalt 100% 63% Cover poolen består enbart av svenska privatbostäder. 60 procent av lånen uppgår till 1,5 Mkr eller mindre. % Fördelning av lånestorlek 5 0 < ,000 1,000-1,500 1,500-2,500 2,500-5,000 > 5,000 Tkr 23

24 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK JANUARI-MARS 2014 Stresstest på cover pool 31 mars 2014 Stresstest husprisfall 20% Före stress Efter stress Viktat genomsnittligt Max-LTV % LTV-fördelning 31mars % 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-75% Start-LTV, % 24

25 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK JANUARI-MARS 2014 Högst kreditkvalitet Moody s nyckeltal collateral score visar att Länsförsäkringar Hypoteks tillgångar i cover poolen har fortsatt högst kreditkvalitet av alla svenska emittenter av säkerställda obligationer och är bland de främsta i Europa. % ) Collateral scores Average Sweden 6.7 % LF Hypotek Nordea Hypotek Skandiabanken 1) 3.8 % excluding minimum levels Swedbank Hypotek Stadshypotek SEB SCBC Average Germany: 10.0 % Source: Moody s European Covered Bonds Monitoring Overview Q3 2013, 31 January

26 Delårsrapport Q juli 2014

27 APPENDIX Koncernens låneportfölj per bolag Mkr LF Bank 31 mar 2014 LF Hypotek 31 mar 2014 Wasa Kredit 31 mar 2014 Lånefordringar Osäkra fordringar Andel osäkra fordringar, netto 149 0,35 % 6 0,01 % 233 1,67 % Reserver Reserver i förhållande till utlåning 186 0,44 % 48 0,04 % 189 1,35 % Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning 7 0,02 % -1,3 0,00 % 14 0,41 %

28 APPENDIX Kreditbetyg Bolag Institut Långfristig rating Kortfristig rating Länsförsäkringar Bank Standard & Poor's A/Stable A-1(K-1) Länsförsäkringar Bank Moody's A3/Stable P-2 Bolag Institut Långfristig rating Kortfristig rating Länsförsäkringar Hypotek* Standard & Poor's AAA/Stable Länsförsäkringar Hypotek* Moody's Aaa *Avser bolagets säkerställda obligationer 28

29 29 29

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011 - 09-05 Dnr 12-9348 Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) ( Banken ) grundprospekt för

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011

Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december 2011 - 1 1-01 Dnr 12-11598 Tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) grundprospekt av den 21 december Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Bank AB:s (publ) ( Banken ) grundprospekt för

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek Januari mars 2012

Länsförsäkringar Hypotek Januari mars 2012 23 APRIL Länsförsäkringar Hypotek Januari mars Perioden i korthet Utlåningen ökade 11 procent till 91 (82) mdr. Rörelseresultatet ökade 80 procent till 81 (45) och räntabiliteten på eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek Januari september 2012

Länsförsäkringar Hypotek Januari september 2012 25 OKTOBER Länsförsäkringar Hypotek Januari september Perioden i korthet Rörelseresultatet ökade till 254 (137) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 5,7 (3,5) procent. Räntenettot ökade 60

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 29 APRIL Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari mars PERIODEN I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 42 procent till 279 (197) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 9,1 (7,5) procent.

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Januari-mars 2014 29 APRIL Länsförsäkringar Bank Januari-mars DeLårsrapport Perioden i korthet, koncernen Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5 (5,9) procent.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 20 JULI Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-juni PERIODEN I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 24,7 procent till 697 (559) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 9,8 (8,8) procent.

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek Länsförsäkringar Hypotek D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i S e p t e m b e r 2 0 0 7 Sammanfattning Utlåningen ökade med 25 procent från 35 mdr till 44 mdr. marknadsandelen för hypoteksutlåning till

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 25 OKTOBER Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-september PERIODEN I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 25 procent till 1 077 (863) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,0

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 31 maj 2012

Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 31 maj 2012 - 09-0 5 Dnr 12-9349 Tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 31 maj Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) ( Hypoteket ) grundprospekt

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek 20 JULI Länsförsäkringar Hypotek Delårsrapport januari juni PERIODEN I KORTHET Rörelseresultatet ökade 55,9 procent till 343 (220) och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,2 (5,4) procent. Räntenettot

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank 10 FEBRUARI 2016 Länsförsäkringar Bank Bokslutskommuniké ÅRET I KORTHET, KONCERNEN Rörelseresultatet ökade 26 procent till 1 175 (935) och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 8,9 (8,3) procent.

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Bank D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I m a r s 2 0 0 8 Sammanfattning Resultatet före kreditförluster uppgick till 77 (66) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 63 (54) Mkr. Intäkterna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Hypotek 10 FEBRUARI 2016 Länsförsäkringar Hypotek Bokslutskommuniké ÅRET I KORTHET Rörelseresultatet ökade 26 procent till 509 (405) och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6,0 (5,5) procent. Räntenettot

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Volvofinans Bank AB. Bokslutsåret 2014

Volvofinans Bank AB. Bokslutsåret 2014 Volvofinans Bank AB Bokslutsåret 2014 Agenda Övergripande resultat Affärsstrategi Affärsområden Kortaffären Säljfinans PV Fleet Säljfinans LV Funding Resultat och Balansräkning Ökande lönsamhet och stärkta

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Tillägg 2011:4 till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 1 juni 2011

Tillägg 2011:4 till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 1 juni 2011 2012-02- 2 7 Dnr 12-2220 Tillägg :4 till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) grundprospekt av den 1 juni Detta dokument utgör ett tillägg till Länsförsäkringar Hypotek AB:s (publ) ( Hypoteket ) grundprospekt

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern KVARTAL 1-213 4 JUNI 213 Vinsterna ökar i bankerna Samtliga bolagsgrupper redovisar ett högre rörelseresultat under första kvartalet 213 jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS Resultaträkningar För året som slutade den 31 december miljoner SEK 2015 2014 2013 Oreviderad Räntenetto

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ)

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) f Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) 1 (12) Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1 589 mkr (975), en ökning med 63 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning Jun 2010 Jun 2009 Räntenetto, 648 203 Rörelseresultat, 445-405 Resultat efter skatt, 328-298 Utlåning, mdkr

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

LANDSHYPOTEK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

LANDSHYPOTEK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 LANDSHYPOTEK AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Utlåningsvolymen uppgick till 55 580 (51 773) MSEK Utlåningen har under ökat med 3 807 MSEK (7,4 %) till 55 580 MSEK. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2014 för Nordea Hypotek AB (publ)

Halvårsrapport januari juni 2014 för Nordea Hypotek AB (publ) f Halvårsrapport januari juni 2014 för Nordea Hypotek AB (publ) 1 (14) Resultat Rörelseresultatet uppgick till 2 107 mkr (1 889), en ökning med 11,5% jämfört med samma period föregående år. Resultatet

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2015-03-31 Periodisk information per 2015-03-31 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank Länsförsäkringar Bank B o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7 Sammanfattning Resultatet före kreditförluster uppgick till 290 (236) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 238 (198) Mkr, en ökning med

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011. AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011. AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Delårsrapport AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Sammanfattning 2011 Jan-jun 2010 Jan-jun Räntenetto, 857 648 Rörelseresultat, 220 445 Resultat efter

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

1 SWEDBANK HYPOTEK DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013. Swedbank Hypotek. Januari till juni 2013. Delårsrapport januari juni 2013 Stockholm, 16 juli 2013

1 SWEDBANK HYPOTEK DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013. Swedbank Hypotek. Januari till juni 2013. Delårsrapport januari juni 2013 Stockholm, 16 juli 2013 Swedbank Hypotek Delårsrapport januari juni 2013 Stockholm, 16 juli 2013 Januari till juni 2013 Rörelseresultat mkr Jämfört med januari till juni 2012 3 500 3 000 2 500 Rörelseresultatet uppgick till 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Kreditmarknadsbarometern

Kreditmarknadsbarometern Kreditmarknadsbarometern KVARTAL 1-214 2 JUNI 214 Inlåningen ökar Inlåningen från allmänheten ökade i samtliga bolagsgrupper. Vid utgången av det första kvartalet uppgick den årliga tillväxten i inlåningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09

Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Kapitaltäckning och likviditet 2015-09 Periodisk information per 30 september 2015 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Kraftigt växande inlåning men finansiella poster tynger. Kv 1

Kraftigt växande inlåning men finansiella poster tynger. Kv 1 Delårsrapport 1 januari 31 mars SBAB Bank AB (publ) Kraftigt växande inlåning men finansiella poster tynger. Carl-Viggo Östlund, Verkställande direktör Första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet Räntenettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer