Fakta om FöreningsSparbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om FöreningsSparbanken"

Transkript

1 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling och nyckeltal 8 7. Resultat Hansabank 1 8. Intäkter Kostnader Resultat per rörelsegren Balansräkning Räntor Finansiering och ränterisker Kreditkvalitet Struktur Ägare och aktien 22

2 1. Marknadsposition Vår kundbas 31 mars februari 25 Privatpersoner Offentlig sektor FSB 4,1 milj FSB 215 kommuner Delägda,4 milj Delägda 2 kommuner Fristående 1,3 milj Fristående 93 kommuner Hansabank 4,3 milj FSB 21 landsting Myndigheter % Marknadsandelar, hushåll Sverige FöreningsSparbanken 1. Små/medelstora företag Organisationer FSB 231 Fackliga Delägda 24 Kooperativa Fristående 9 Kyrkliga Hansabank 165 Stora företag. Total utlåning Hypotek Inlåning Fonder* Privatobligationer* Banken i Sverige Marknadsposition Sverige * Avser 31 december 24 Sparande och placeringar Löner och betalningar 1:a hushållsinlåning 1:a bankkort 772 (781) kontor i hela landet 1:a fondsparande 1:a kortinlösen 28 (213) Bank i Butik 3:a fondförsäkring 1-2:a lönehantering 723 (811) mötesplatser via Posten/Svensk 1:a Individuellt Pensionssparande 1-2:a girobetalningar Kassaservice (1 183) automater 5-6:a aktiehandel Boende Telefonbanken, 2,2 (2,1) miljoner kunder 1:a premiepensionsspar 1-2:a boendelån Internetbanken, 1,8 (1,7) miljoner kunder 1-2:a fastighetsmäkleri Företagsmarknaden Inklusive fristående sparbanker och delägda 4:a inlåning Mötesplatser banker. (Siffror inom parantes avser 2:a utlåning 1:a kontor december 24) us avbetalning/leasing 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Produkter per privatkund, Sverige Produkter per företagskund, Sverige Antal kunder, tusental Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal produkter produkter 29-3,98 Antal kunder, 29-4, ,97 tusental 212-4, , , ,2 36-4, ,1 39-4, , , ,93* 43-4,7* , , , , , , ,96* 53-4,67* > > 1 Jun-2 Mar-5 Jun-2 Mar-5 * Förändring av produktutbud och kundbegrepp * Förändring av produktutbud och kundbegrepp

3 1. Marknadsposition Giro - privatkunder inkl fristående sparbanker och delägda banker samt Hansabank Bankkort inkl fristående sparbanker delägda banker samt Hansabank Kunder, tusental Antal kort, tusental Transaktioner per kvartal, miljoner mar/3 jun/3 sep/3 dec/3 mar/4 jun/4 sep/4 dec/4 mar/5 FöreningsSparbanken Köp, miljoner (antal) Hansabank Inlösen, miljoner (antal) Internetbanken inkl fristående sparbanker och delägda banker samt Hansabank 31 mars 25 Telefonbanken - Sverige Kunder, tusental Betalningar, miljoner Personlig Service kunder - en ökning med 1,7 % från samtal på ett år - en ökning med 8,1 % Självbetjäning kunder - en ökning med,8 från samtal på ett år - en ökning med 7, % mar/3 jun/3 sep/3 dec/3 mar/4 jun/4 sep/4 dec/4 mar/5 mar/3 jun/3 sep/3 dec/3 mar/4 jun/4 sep/4 dec/4 mar/5 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Hansabank Giro via internet, Sverige Internetbankskunder FSB Internetbankskunder Hansabank Antal betalningar 3

4 2. Internationell närvaro Internationell tillväxt - tre alternativ 1) Förvärv av universalbank i Norden eller Baltikum majoritetsägande alla förvärv ska på sikt ge ett positivt bidrag till koncernens avkastning på eget kapital 2) Förvärvsledd expansion inom vissa produktområden skalfördelar ökat kundvärde genom internationell närvaro kompletterande distributionskanaler 3) Etablering av kontorsverksamhet i nordiska huvudstäder Filialer Norge (Oslo) England (London) USA (New York) 19,5 % Finland Sverige 19,9 % Representationskontor Japan (Tokyo) Norge Estland Kina (Shanghai) Lettland Litauen 88,9 % Luxemburg Land Sverige Norge Finland Baltikum Total Bank FöreningSparbanken EnterCard Aktia Hansabank Delägda banker First Securities Fristående sparbanker SpareBank 1 Gruppen Ägarandel 1 procent 19,9 procent 88,9 procent 33,3 procent 19,5 procent Investering 216 mkr 155 mkr mkr mkr 2 mkr 1 33 mkr Kontor ATM Privatkunder 4,1+,4+1,3 miljoner 4,3 miljoner 1,1 miljoner Företagskunder

5 3. Finansiella och strategiska mål Strategi Sverige Finansiella mål Räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker, Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB NOR och vara minst 2 procent högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. Den svenska marknaden är basen och hemmamarknaden för FöreningsSparbankens verksamhet. FöreningSparbanken ska vara en fullsortimentsbank med en stark lokal närvaro över hela landet, genom ett eget kontorsnät och genom samarbete med fristående sparbanker och delägda banker. FöreningsSparbanken ska vara en bank för var och en och erbjuda kunder i alla kundsegment ett attraktivt utbud av finansiella produkter. Ökad kundnöjdhet är ledstjärnan för FöreningsSparbankens strategiska inriktning. Koncernens K/I-tal före kreditförluster ska långsiktigt understiga,5. Kapitaltäckningsgraden ska lägst motsvara den nivå som vid varje tidpunkt bedöms lämplig för att bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att utveckla verksamheten. Primärkapitalrelationen ska långsiktigt vara 7 procent. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av resultatet efter skatt. Räntabilitet på eget kapital Kapitaltäckning % % Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5. Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kapitaltäckning Primärkapital Mål primärkapital Utdelning 7 Kr Utdelningsgrad 57% 45% 56% 7% 48% 4% Utdelningstillväxt 7% 1% 5% 13% Direktavkastning * 4.% 3.81% 4.23% 5.34% 4.8% 3.93% * Baserat på börskursen vid årets utgång 5

6 4. Sparande och placeringar Marknadsandelar svenska fondbolag 31 mars 25 (31 december 24) 31 mars 25 Roburs fondtillgångar Länsf./ Wasa 4,% (4,) Övriga 23,% (22,8) SHB 13,5% (13,3) Nordea 15,5% (15,9) Robur 27,7% (27,8) SEB 16,3% (16,2) % Mar/3 Jun/3 Sep/3 Dec/3 Mar/4 Jun/4 Sep/4 Dec/4 Svenska aktier Utländska aktier Räntebärande värdepapper Mar/5 Nysparande netto mdkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Marknadsandel % 31/3 25 Bankinlåning, privat Nettoförsäljning fonder och försäkring Privatobligationer Delsumma privat Bankinlåning företag och övrigt Övriga kanaler i Sverige Summa Delägda banker och fristående sparbanker Hansabank - bankinlåning * Hansabank - fond och försäkring Summa nysparande netto * Exklusive valutakursförändring Sparande och placeringar, stock 31/3 31/3 31/12 31/12 31/12 mdkr Hushållsinlåning, svenska kronor Hushållsinlåning, valuta Övrig inlåning, svenska kronor Övrig inlåning, valuta Summa inlåning Fondförmögenhet Diskretionär förvaltning Fondförsäkring avgår fondförsäkring i egna bolag Privat- och övriga obligationer Total Sparande och placeringar, nettoflöden Kv1 Kv1 Helår Helår Helår mdkr Hushållsinlåning Övrig inlåning, svenska kronor Övrig inlåning, valuta Fondsparande, nettosparande Fondförsäkring, premieteckning Privatobligationer

7 5. Utlåning Utlåningsmarknad, Sverige mdkr Banker 1 5 Bostadsinstitut 1 5 Feb-2 Apr-2 Jun-2 Aug-2 Oct-2 Dec-2 Feb-3 Apr-3 Jun-3 Aug-3 Oct-3 Dec-3 Feb-4 Apr-4 Jun-4 Aug-4 Oct-4 Dec-4 Feb-5 Källa: Statistiska Centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, 28 februari, 25 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 31 mars 25 (31 december 24) 31 mars 25 (31 december 24) Fastighetsförvaltning 21% (2) Kommuner 2% (2) Spintab, privat personer 43% (43) Flerfamiljshus 18% (19) Jordbruk 6% (6) Företag, exkl. fastighetsförvaltning 24% (25) Bank, privatpersoner 6% (6) Hansabank, privatpersoner 3% (3) Övriga privatpersoner 1% (1) Enfamiljshus 6% (6) Kommunala lån och garantier 6% (6) Bostadsrätter 9% (9) Affärsegendom 1% () Utlåningsvolymer 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 mdkr Privatpersoner varav Spintab Fastighetsförvaltning Övrig företagsutlåning Kommuner * Summa exkl FI-Holding FI-Holding Summa Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal (repor) Totalt utlåning * Kommunala bolag ingår ej 7

8 6. Resultatutveckling och nyckeltal Förändring av räntenettot jämfört med kv1 24, mkr Förändring av provisionsnettot jämfört med kv1 24, mkr Svensk kontorsrörelse 96 Betalningsförmedling 67 Swedbank Markets 11 Kapitalförvaltning 39 Internationell bankrörelse 131 Utlåningsprovisioner -4 Kapitalförvaltning och försäkring -2 Courtage -25 Gemensam service och Staber m.m 93 Övrigt -51 Elimineringar 151 Summa 48 Resultatutveckling Kv1 Kv1 Helår mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Försäkringsnetto Andel i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatter Periodens resultat från löpande verksamhet Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt Periodens resultat Hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken AB (publ) Minoriteten Nyckeltal 31/3 31/3 31/ Räntabilitet på eget kapital, % * Avkastning på totalt kapital, % Kreditförlustnivå, netto, % Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % Primärkapitalrelation,% K/I-tal före kreditförluster Räntemarginal, % Placeringsmarginal, % Riskvägda tillgångar/balansomslutning, % Aktieägarnas resultat per aktie, kr Utdelning per aktie, kr 6.5 * Baserat på resultat och eget kapital tillhörande aktieägarna i FöreningsSparbanken Balansräkningsdata 31/3 31/3 31/12 mkr Total utlåning varav hypoteksutlåning In- och upplåning från allmänheten Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Balansomslutning Riskvägda tillgångar

9 6. Resultatutveckling och nyckeltal Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Försäkringsnetto Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat från löpande verksamhet Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt Periodens resultat Hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken AB (publ) Minoriteten Räntenetto, Spintab Resultat exkl jämförelsestörande poster mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Resultatpåverkan IAS 39 5 Summa jämförelsestörande poster Rörelseresultat Exkl. jämförelsestörande poster Andel i intressebolags resultat mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 First Securities FöreningsSparbanken Sjuhärad Färs & Frosta Sparbank Övriga delägda banker i Sverige VPC BGC-Holding Övriga bolag SpareBank 1 Gruppen 7 6 Aktia Summa

10 7. Resultat Hansabank Hansabank, kvartalsresultat mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Hansabank, balansräkningsdata 31/3 31/3 31/12 (enligt Hansabanks finansiella rapportering) mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Räntabilitet på aktieägarnas eget kapital, %

11 8. Intäkter mkr Kvartalsutveckling intäkter Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Räntenetto Provisioner Nettores fin poster Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Övriga provisionsintäkter Summa provisionsintäkter Provisionskostnader Betalningsförmedling Värdepappersprovisioner Övriga provisionskostnader Summa provisionskostnader Provisionsnetto Finansiella instrument klassificerade som handel samt derivat Aktier och andelar Värdeförändring Utdelning 4 2 Räntebärande instrument Värdeförändring Räntor Andra finansiella instrument Värdeförändring Summa Övriga finansiella instrument till verkligt värde Aktier och andelar Värdeförändring -23 Utdelning Räntebärande instrument Värdeförändring Summa Valutakursförändring Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Försäkringsnetto Fastighetsintäkter Intäkter från fristående sparbanker Andel i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa Summa intäkter

12 9. Kostnader Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling mkr mkr Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Totala kostnader Svenska rörelsen Internationell bankrörelse Personalkostnader Övrigt Kostnadsutveckling mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Personalkostnader Löner och arvoden Resultatbaserade personalkostnader Andra personalkostnader Summa personalkostnader Övriga kostnader Fastigheter och lokaler Data Tele och porto Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övrigt Summa övriga kostnader Summa kostnader varav Internationell bankrörelse Antal heltidstjänster 31/3 31/12 3/9 3/6 31/ Tillsvidareanställda Tillfälligt anställda Summa Hansabank FI-Holding Totalt

13 1. Resultat per rörelsegren Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på FöreningsSparbankens organisation och internredovisning. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej. Koncernens eget kapital hänförligt till aktieägarna (ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Goodwill med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och eventuell nedskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse. Svensk kontorsrörelse har kundansvaret för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige. Den omfattar bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet. Vidare ingår enheten för kunderbjudanden och produkter (inkluderar bl a dotterbolagen Spintab, FSB Finans, KIAB och Entercard), delägda svenska banker, privatbanksverksamheten i Luxemburg, FSB Fastighetsbyrå och FSB Juristbyrå och finansförvaltningen inom Spintab (ansvarig för upplåning till hypoteksverksamheten). Svensk kontorsrörelse mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % Summa tillgångar, mdkr Swedbank Markets. Swedbank Markets omfattar Investment Banking och Merchant Banking. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Rörelsegrenen inkluderar, förutom verksamheten i Sverige, filialerna i Oslo, London och New York, First Securities i Norge samt representationskontor i Shanghai. Swedbank Markets mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % Summa tillgångar, mdkr

14 1. Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning och försäkring. Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % Summa tillgångar, mdkr Internationell bankrörelse. I Internationell bankrörelse ingår dotterbolaget Hansabank i Baltikum samt aktieinnehavet i SpareBank 1 Gruppen och Aktia. FI-Holding i Danmark ingick till och med augusti 24. På grund av minskad ägarandel redovisas inte SpareBank 1 Gruppen, från och med juni 24 och Aktia, från och med december 24 som intresseföretag. Internationell bankrörelse mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % Summa tillgångar, mdkr Gemensam service och Staber. I Gemensam service och Staber ingår IT och övriga servicefunktioner, Treasury, koncernstaber och koncernens eget försäkringsbolag Sparia. I rörelsegrenen ingår ett fåtal kreditförlustreserveringar som inte redovisas av kundansvariga enheter. Gemensam service och Staber mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % neg 64.6 neg Summa tillgångar, mdkr Elimineringar mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader

15 Balansräkning 31 mars 25 mdkr Balansräkning 31/3 31/3 31/12 mkr Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar varav för vilka kunder bär placeringsrisken Derivat Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Skulder där kunden bär placeringsrisken Derivat Övriga skulder och avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Summa skulder, avsättningar och eget kapital Utlåning 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 mdkr Privatpersoner varav Spintab Fastighetsförvaltning Handel, hotell, restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner * Summa exkl FI-Holding FI-Holding Summa Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret Återköpsavtal (repor) Summa utlåning * Kommunala bolag ingår ej 11. Balansräkning Utlåning privatpersoner, 68 Hushållsinlåning, 164 Övrig utlåning till allmänheten, 25 Hypoteksutlåning, 434 Kreditinstitut, 127 Övrig inlåning från allmänheten, 146 Emitterade värdepapper mm, 446 Räntebärande Kreditinstitut, 122 värdepapper, 84 Derivat, 34 Derivat, 34 Övriga tillgångar, 91 Övriga skulder, 129 Eget kapital, 47 Inlåning 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 mdkr Transaktionskonton Sparkonton Dagslån Övrigt Inlåning i utländsk valuta S:a inlåning från allmänheten varav icke finansiella företag

16 12. Räntor Ränteutveckling i Sverige 1 % mar/2 jun/2 sep/2 dec/2 mar/3 jun/3 sep/3 dec/3 mar/4 jun/4 sep/4 dec/4 mar/5 1 år Swap 9 dagar STIBOR-ränta Annonserade räntor 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Inlåning, privatpersoner Privatkonto - 15 kr....,* kr e-sparkonto ,35* Sparkapitalkonto - 1 kr kr Sparandekonton - 1 kr kr ,1* kr ,35* Fasträntekonto 3 månader år år år * Annonserade per Annonserade räntor 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Hypoteksutlåning Spintab månader år år

17 13. Finansiering och ränterisker Återstående löptid Spintabs utlåning, 31 mars 25 mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Återstående löptid Spintabs upplåning, 31 mars 25, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Finansiering och kapitalstruktur, 31 mars 25 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation, % ningsgrad, % Banken Spintab Koncernen Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 31 mars 25 mkr <3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa Förenings- Sparbanken, koncernen varav i utländsk valuta Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen varav i utländsk valuta

18 14. Kreditkvalitet Koncernens utlåning fördelad per säkerhet Osäkra fordringar brutto minskade med mars 25 (31 december 24) Blanco Borgen procent till mkr (3 932) 8% (8) 2% (2) Kommuner Reserveringsgraden ökade till 151 procent (129) och landsting Kreditförlusterna minskade med 3 procent till Företagshypotek 7% (7) 99 mkr (142) 2% (2) Kreditförlustnivån sjönk till,5 procent (,7) (Siffror inom parentes avser 31 mars 24) Övriga fastigheter 13% (13) Övriga säkerheter 7% (6) Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter 61% (62) Specifikation lånefordringar sektor/bransch, mkr 31 mars 25 Bokfört värde före beaktande av reserveringar Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper Bokfört värde för lånefordringar efter beaktande av reserveringar Bokfört värde för osäkra lånefordringar (oreglerade) Bokfört värde för oreglerade lånefordringar för vilka ränta intäktsförs Privatpersoner Fastighetsförvaltning Handel, hotell, restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner* Utlåning Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - allmänheten Total utlåning till kreditinstitut och allmänheten * Kommunala bolag ingår ej Kreditexponering 31 mars 25, bokfört värde mkr Varav kredit Land Utlåning Derivat Placeringar Garantier Övrigt Totalt % av total institut Sverige OECD * varav Danmark varav Norge Baltikum Ryssland Latinamerika varav Brasilien Japan Övriga Ostasien varav Sydkorea varav Kina Övriga länder Summa * Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien. 18

19 14. Kreditkvalitet Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kreditförluster, koncernen Reserveringar Bortskrivningar Återvinningar Värdeförändring på övertagen egendom 2-1 Summa Kreditförluster, per bolag FöreningsSparbanken AB Spintab FI-Holding Hansabank Övriga Summa Kreditförluster per bransch Privatpersoner Fastighetsförvaltning Handel, hotell och restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Övrigt Summa Osäkra fordringar fördelade i koncernen 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 mkr Osäkra fordringar, brutto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, reserv FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, netto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa

20 15. Struktur Operationell struktur STYRELSE Internrevision VD Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Kapitalförvaltning och Försäkring Gemensam service och Staber Internationell bankrörelse Norra regionen Region Stockholm Mellersta regionen Västra regionen Sydöstra regionen Region Öresund Telefon- och internetbanken Sparbanksalliansen -delägda sparbanker Kunderbjudande och produkter Spintab Kundinkasso EnterCard FSB Finans FSB Fastighetsbyrå FSB Företagsförmedling FSB Juristbyrå Swedbank Luxemburg Swedbank Markets -Merchant Banking -Investment Banking Roburkoncernen -Robur Fonder -Robur Kapitalförvaltning -Robur Försäkring Gemensam service -Support -IT-service -IT-utveckling Koncernstaber Treasury Hansabankkoncernen -Estland -Lettland -Litauen -Ryssland Internationell bankrörelse stab Legal struktur FöreningsSparbanken AB AB Spintab Robur AB FSB Finans AB EnterCard AS Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB Kundinkasso AB K.I.A.B. FSB Juristbyrå AB FSB Fastighetsbyrå AB FSB Jordbrukskredit Robur Försäkring AB Robur Kapitalförvaltning AB Robur Fondholding AB Allround AB (67%) FSB Öland AB ( 6% ) AS Hansabank ( 88,9% ) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB ( 5% ) Babs Paylink AB (49%) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSB Sjuhärad AB (47,5%) FSB Söderhamn AB ( 4% ) Vimmerby Sparbank AB (4%) First Securities (33,3%) Färs och Frosta Sparbank AB ( 3% ) BGC-Holding AB (29,2%) Finansiell ID-Teknik AB (28,3%) DocHotel i Stockholm AB (25%) VPC AB (19,8%) 2

21 15. Struktur Koncernledning Jan Lidén, VD och koncernchef. Jan Alexandersson, chef telefon- och internetbank Gith Bengtsson, facklig representant. Christer Cragnell, CIO. Anders Ek, vvd, chef Internationell bankrörelse. Catrin Fransson, vvd, chef Norra regionen. Lennart Haglund, vvd, chef Region Öresund. Kjell Hedman, vvd, chef Kunderbjudande och Produkter. Britt Henriksson, vvd, chef Sydöstra regionen. Mikael Inglander, vvd, chef Region Stockholm. Henrik Kolga, informationsdirektör. Bengt-Erik Lindgren, vvd, chef Mellersta regionen. Lars Lundqvist koncernkreditchef. Ingrid Persson, vvd, ansvarig för relationer med fristående sparbanker och delägda banker. Fredrik Runnquist, chef Gemensam service Peter Rydell, vvd, chef Västra regionen. Göran Theodorsson, vvd, personaldirektör och tillförordnad stabschef. Annika Wijkström, vvd, chef Swedbank Markets. Kreditlimiter Styrelsen Obegränsat Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Cirka 6 mdkr 15/5 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation 7,5/15/2/3 mkr Två handläggare,25/3/5 mkr 21

22 16. Ägare och aktien Aktieägare 31 mars 25 % Ägarstruktur 31 mars 25 (31 december 24) Sparbanksstiftelser 2.9 Fristående sparbanker 8.2 Alecta 4.7 Robur Fonder 3.5 AMF Pension 3.1 AFA Försäkring 2.4 SHB/SPP Fonder 2.4 FSB resultatandelsstiftelser AP-fonden 1.7 Lantbrukskooperationen 1.6 Svenska institutioner 42,6% (42,4) Allmänheten 11,4% (11,4) Fristående sparbanker 8,2% (8,1) Utländska ägare 16,9% (17,2) Utländska ägare 16.9 Övriga svenska institutioner 21.3 Allmänheten 11.4 Totalt 1. Sparbanksstiftelser 2,9% (2,9) Antal aktieägare: Antal aktier: Antal utestående aktier: Återköpta egna aktier: Källa: DN Ägarservice och FöreningsSparbanken Data per aktie 31/3 31/3 31/12 31/12 31/12 Kronor Resultat Eget kapital Kontantutdelning Börskurs vid periodens utgång Direktavkastning, % Börskurs / Eget kapital, % Aktiekapitalets utveckling Tillkommande/ Aktie- År Transaktion Nominellt värde Kurs, % återköpta antal Ackumulerat antal kapital per aktie, kr aktier utestående aktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 1: Nyemission Nyemission/ nedsättning 1 65/ Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Återköp av egna aktier

23 För ytterligare information: Jan Lidén, VD och koncernchef Henrik Kolga, Informationsdirektör Jonas Blomberg, chef Investor Relations Tobias Norrby, Investor Relations Lina Sjöström, Investor Relations Investor Relations, fax E-post: Investor Relations på internet: FöreningsSparbankens hemsida: Investor Relations sidor: Adress: FöreningsSparbanken, S Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: Delårsrapport jan-jun augusti 25 Delårsrapport jan-sep oktober 25 Rating mars 25 Standard & Poor's Moody's Fitch R&I Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Lång FöreningsSparbanken A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab A1 - P1 Aa3 - F1+ AA- - Hansabank - - P1 A1 C F1 A - * Bank Financial Strength Ratings 23

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Kv 4 2002 14 februari 2003

Kv 4 2002 14 februari 2003 Kv 4 22 14 februari 23 Innehåll 1. Sveriges största hushållsbank 1 2. Strategi 2 3. Allianser 4 4. Finansiella mål 6 5. Sparande och placeringar 7 6. Utlåning 8 7. Resultatutveckling och nyckeltal 9 8.

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

FöreningsSparbanken 1999

FöreningsSparbanken 1999 FöreningsSparbanken 1999 2 Viktiga händelser kv 4 1999 Fusionsarbetet avslutat Resursbanken framgångsrikt avslutad per årsskiftet Kraftig ökning av sparandevolym och provisionsnetto Samordning av sparandeområdet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 4 2001 2 Sammanfattning år 2001 + Stabilt rörelseresultat exklusive engångsposter Fortsatt volym- och resultattillväxt i Baltikum Fortsatt volym- och resultattillväxt i Danmark Stark

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 2 2000 Viktiga händelser kv 2 2000 2 Bästa kvartalsresultatet i bankens historia Rörelseresultat exkl reavinster ökade 105 % första halvåret Räntabilitet på eget kapital ökade till

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

FöreningsSparbanken kv

FöreningsSparbanken kv FöreningsSparbanken kv 2 1999 2 Viktiga händelser kv 2 1999 Fortsatt god volymutveckling Stark tillväxt av fondförmögenheten och provisionsnettot Kreditförluster och problemkrediter minskade kraftigt Stora

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr Första kvartalet i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Periodens resultat 2007 ökade med 10 procent jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med 10 procent till 11 996 mkr (10 880) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 12 februari 2004 Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr (6 848) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 11 februari 2005 Fortsatt stark resultatutveckling i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 11 912 mkr (9 564) Årets resultat ökade med 35

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer