Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005"

Transkript

1 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34 procent till mkr (3 161) Räntenettot uppgick till mkr (3 979) Provisionsnettot ökade med 29 procent till mkr (1 533) Realisationsvinst om mkr från försäljning av KIAB Kostnaderna ökade med 2 procent till mkr (3 399) Hansabanks rörelseresultat ökade med 42 procent till 678 mkr (477) Ny koncernledning och förändrade affärsområden FöreningsSparbanken utsågs till Årets Affärsbank för tredje året i rad. Januari september : Rörelseresultatet ökade med 56 procent till mkr (7 656) Periodens resultat ökade med 33 procent till mkr (7 094) Räntabiliteten ökade till 27,3 procent (22,8). Exklusive realisationsvinster ökade räntabiliteten till 21,3 procent (19,1) Resultat per aktie ökade till 18,45 kronor (13,48) Hansabanks rörelseresultat ökade med 32 procent till mkr (1 346). 1

2 Resultatutveckling i koncernen tredje kvartalet Jämförelsetalen avser tredje kvartalet. Nyckeltal baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i FöreningsSparbanken om inget annat anges. Rörelseresultatet ökade med 102 procent till mkr (2 583). Intäkterna ökade med 43 procent till mkr (6 115) medan kostnaderna ökade med 2 procent till mkr (3 399). Räntabiliteten på eget kapital ökade till 35,1 procent (30,3). I intäkterna ingår en realisationsvinst om mkr från försäljningen av dotterbolaget KIAB. Exklusive realisationsvinster ökade rörelseresultatet med 47 procent till mkr (2 583), resultat per aktie med 47 procent till 5,46 kronor (3,72) och räntabiliteten ökade till 23,6 procent (19,1). Intäkterna ökade med 43 procent Intäkterna under det tredje kvartalet ökade med 43 procent till mkr (6 115). Räntenettot minskade med 1 procent, provisionsnettot ökade med 29 procent och nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde ökade kraftigt. Införandet av IAS 39 påverkade intäkterna positivt med 447 mkr. Räntenettot Räntenettot minskade med 1 procent till mkr (3 979). Räntenettot i Svensk kontorsrörelse minskade med 230 mkr till mkr (3 293). Räntenettot påverkades positivt av fortsatt ökade utlånings- och inlåningsvolymer medan det lägre allmänna ränteläget och marginalpressen påverkade negativt. Införandet av IAS 39 påverkade räntenettot negativt med 97 mkr genom utebliven periodisering av återköpsdifferenser och ränteskillnadsersättning i Spintab. Swedbank Markets räntenetto minskade med 46 mkr. I Internationell bankrörelse ökade räntenettot med 155 mkr genom en stark volymutveckling i Hansabank. Räntenettot belastades av en periodisering uppgående till 40 mkr avseende den omvärderade utlåningsportföljen i Hansabank. I Treasury och centrala enheter ökade räntenettot med 93 mkr. Provisionsnettot ökade med 29 procent Provisionsnettot ökade med 29 procent till mkr (1 533). Tack vare en högre användning av bank- och kreditkort samt volymökning inom inlösenverksamheten ökade betalningsförmedlingsprovisionerna med 21 procent eller med 124 mkr till 711 mkr (587). Genom goda inflöden av sparmedel i fonderna och ett positivt börsklimat ökade kapitalförvaltningsprovisionerna med 21 procent till 820 mkr (677). I First Securities, som redovisas som dotterbolag från och med 15 juni, uppgick provisionsnettot till 115 mkr. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade till mkr (167). Intäkterna från finansiella tillgångar och skulder klassificerade som handel samt derivat uppgick till 755 mkr (197). Intäkterna från övriga finansiella instrument till verkligt värde ökade med 147 mkr till 150 mkr (3). Valutakursförändringarna uppgick till 139 mkr (-33). Införandet av IAS 39 påverkade nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde positivt med 544 mkr främst genom av kunder inbetald ränteskillnadsersättning och positiva marknadsvärdesförändringar på derivat. Försäkringsnetto I försäkringsnettot ingår livförsäkrings- och sakförsäkringsverksamheten i Robur Försäkring och Hansabank. Intäkter från unit-link ingår i provisionsnettot. Nettot av försäkringspremier och -avsättningar uppgick till 38 mkr (36). Andel av intresseföretags resultat Andel av intresseföretags resultat redovisat enligt kapitalandelsmetoden uppgick till 91 mkr (128). Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter ökade med mkr till mkr (272). Här ingår realisationsvinsten om mkr från försäljningen av dotterbolaget KIAB. 2

3 Kostnaderna ökade 2 procent Koncernens kostnader under det tredje kvartalet ökade med 2 procent eller med 53 mkr till mkr (3 399). Kostnadsökningen förklaras främst av ökade kostnader i Internationell bankrörelse och i Swedbank Markets. I Internationell bankrörelse ökade kostnaderna med 138 mkr. I Swedbank Markets ökade kostnaderna med 115 mkr medan de i övrig svensk verksamhet minskade med 200 mkr. Personalkostnader De totala personalkostnaderna ökade 93 mkr eller med 5 procent och uppgick till mkr (1 982). I Internationell bankrörelse ökade personalkostnaderna med 82 mkr och uppgick till 303 mkr (221). I Swedbank Markets uppgick personalkostnaderna till 246 mkr (148) och ökade således med 98 mkr främst genom First Securities, som från och med 15 juni redovisas som dotterbolag. I övrig svensk verksamhet minskade personalkostnaderna med 87 mkr till mkr (1 613). Resultatbaserade personalkostnader ökade med 51 mkr till 351 mkr (300). Ökningen var främst hänförlig till First Securities. Personalförändringskostnaderna i den svenska verksamheten minskade med 93 mkr till 49 mkr (142). Antalet anställda i koncernen uttryckt i heltidstjänster 30 sep 30 juni 31 mars 31 dec 30 sep Svenska verksamheten Tillsvidareanställda Tillfälligt anställda Totalt Hansabank First Securities Totalt Övriga allmänna administrationskostnader Övriga allmänna administrationskostnader minskade med 3 procent till mkr (1 282). I den svenska verksamheten uppgick kostnaderna till mkr (1 123) och i Internationell bankrörelse uppgick de till 213 mkr (159). Kostnaderna i Gemensam service & Staber påverkades positivt av en momsåtervinning med 96 mkr. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar minskade med 1 procent till 134 mkr (135). IT-kostnaderna I IT-kostnader ingår samtliga utvecklings- och produktionskostnader samt servicekostnader för och avskrivningar på datautrustning. Kvartalets IT-kostnader uppgick, efter avdrag för intäkter från sparbanker och delägda banker, till 618 mkr (614). Motsvarande kostnad i den svenska verksamheten var 445 mkr (455). Kreditförlusterna minskade ytterligare Kreditförlusterna minskade med 26 procent till 98 mkr (133). I Hansabank uppgick kreditförlusterna till 64 mkr (68). Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Skattebelastningen 17 procent Resultatet före skatt uppgick till mkr (2 583) och skattekostnaden till 899 mkr (592), vilket motsvarar en skattebelastning om 17 procent (23). Den lägre skattesatsen förklaras främst av en högre andel ej skattepliktiga intäkter. 3

4 Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt uppgick under tredje kvartalet till mkr. Den avvecklade verksamheten avser FI-Holding som såldes till Kaupthing Bank i september. Försäljningen medförde en realisationsvinst om mkr. Resultatutveckling i koncernen januari september Jämförelsetalen avser januari september om inget annat anges. Nyckeltal baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i FöreningsSparbanken om inget annat anges. Rörelseresultatet för årets tre första kvartal ökade med mkr eller med 56 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till mkr (7 656). Periodens resultat ökade med 33 procent till mkr (7 094). Resultatet per aktie ökade till 18,45 kr (13,48). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 27,3 procent (22,8). I årets resultat ingår realisationsvinster om 810 mkr från försäljningen av 40 procent av EnterCard samt mkr från försäljningen av KIAB. Exklusive realisationsvinsterna ökade rörelseresultatet med 28 procent till mkr (7 634), resultat per aktie med 26 procent till 14,08 kr (11,20) och räntabiliteten på eget kapital ökade till 21,3 procent (19,1). Från och med den 15 juni i år ingår First Securities i koncernen som dotterbolag. Intäkterna i First Securities uppgick till 333 mkr, kostnaderna till 197 mkr och rörelseresultatet till 136 mkr. FöreningsSparbankens ägarandel i EnterCard är 60 procent men enligt avtal fördelas resultat och utdelning lika mellan FöreningsSparbanken och Barclaycard. Intäkter Intäkterna ökade med 25 procent eller med mkr och uppgick till mkr (18 286). Exklusive realisationsvinster var intäktsökningen 13 procent. Införandet av IAS 39 påverkade intäkterna positivt med 886 mkr. Räntenettot ökade med 758 mkr eller 7 procent och uppgick till mkr (11 160). Räntenettot påverkades positivt av ökade affärsvolymer i såväl Sverige som Baltikum, medan marginalpressen och det lägre allmänna ränteläget påverkade negativt. Effekterna av IAS 39 var däremot marginella och uppgick till -34 mkr. Räntenettot belastades även av en periodisering avseende den omvärderade utlåningsportföljen i Hansabank uppgående till 158 mkr. Provisionsnettot under årets tre första kvartal ökade med 17 procent eller med 769 mkr och uppgick till mkr (4 568). Provisionsnettot från betalningsverksamheten ökade med 17 procent och kapitalförvaltningen med 13 procent. I First Securites uppgick provisionsintäkterna till 283 mkr. Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde ökade med 770 mkr till mkr (1 394). Införandet av IAS 39, som också kommenteras på sidan 10, påverkade positivt med 920 mkr. Kostnader Kostnaderna ökade med 3 procent eller 292 mkr och uppgick till mkr (10 235). I Internationell bankrörelse ökade kostnaderna med 367 mkr och uppgick till mkr (1 262). I Swedbank Markets uppgick kostnaderna till mkr (848) och ökade således med 206 mkr främst genom First Securities, som från och med 15 juni redovisas som dotterbolag. I övrig svensk verksamhet minskade kostnaderna med 281 mkr till mkr (8 125). Resultatbaserade personalkostnader ökade med 178 mkr till 978 mkr (800). Ökningen var främst hänförlig till First Securities. Personalförändringskostnaderna i den svenska verksamheten minskade med 58 mkr till 186 mkr (244). Koncernens IT-kostnader uppgick, efter avdrag för intäkter från sparbanker och delägda banker, till mkr (1 680). Motsvarande kostnad i den svenska verksamheten var mkr (1 389). 4

5 Avskrivningarna har ökat med 4 procent eller 15 mkr till 443 mkr (428). Ökningen förklaras av avskrivning om 38 mkr avseende immateriella tillgångar som uppkom i samband med förvärvet av samtliga utestående aktier i Hansabank under andra kvartalet. Kreditförluster Kreditförlusterna var fortsatt låga och minskade med 101 mkr eller med 26 procent och uppgick till 294 mkr (395). Kreditförlustnivån uppgick till 0,05 procent (0,07) och reserveringsgraden till 149 procent (151). I Hansabank uppgick kreditförlusterna till 186 mkr (180), kreditförlustnivån till 0,45 procent och reserveringsgraden till 121 procent. Den 30 september uppgick koncernens osäkra fordringar brutto till mkr (2 579). Reserveringar för lånefordringar uppgick till mkr (3 904). Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Skattebelastning Resultatet före skatt uppgick till mkr (7 656) och skattekostnaden till mkr (1 712), vilket motsvarar en skattebelastning om 18 procent (22). Den lägre skattesatsen förklaras främst av en högre andel ej skattepliktiga intäkter. Ränterisk En höjning av samtliga marknadsräntor med en procentenhet skulle per den 30 september ha medfört en minskning av värdet av koncernens tillgångar och skulder, inklusive derivat, med 496 mkr (650). I denna kalkyl ingår delar av bankens inlåning som åsatts en duration på cirka två år. Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till 335 mkr (714) medan positioner i utländsk valuta skulle få en värdeminskning med 161 mkr (värdeökning med 64 mkr). Jämförelsetalen avser 31 december. Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner den 30 september ha ökat med 649 mkr (minskat med 220 mkr). Kapitaltäckning Kapitaltäckningsgraden, som beräknas för den finansiella företagsgruppen, uppgick den 30 september till 9,9 procent (11,6), varav primärkapitalrelationen var 6,5 procent (8,2). Under första halvåret förvärvade FöreningsSparbanken samtliga utestående aktier i Hansabank för 15,8 mdkr. Genom förvärvet minskade primärkapitalrelationen med cirka 2,3 procentenheter. Primärkapitalet den 30 september inkluderar periodens resultat efter avdrag för beräknad utdelning. Riskvägt belopp för kreditrisker ökade till 570 mdkr (503) främst på grund av volymökningar i moderbanken, Spintab och Hansabank. Riskvägt belopp för marknadsrisker ökade till 23 mdkr (21). Specifikation av kapitaltäckning mkr 30 sep 31 dec 30 sep Primärkapital Varav primärkapitaltillskott Supplementärkapital Avgår aktier mm Utvidgad del av kapitalbas Kapitalbas Riskvägt belopp för kreditrisker Riskvägt belopp för marknadsrisker Summa riskvägt belopp Kapitaltäckningsgrad, % 9,9 11,6 11,3 Primärkapitalrelation, % 6,5 8,2 7,7 I den finansiella företagsgruppen FöreningsSparbanken ingick den 30 september FöreningsSparbanken koncernen, Eskilstuna Rekarne Sparbank AB, Färs och Frosta Sparbank AB, FöreningsSparbanken Sjuhärad AB, FöreningsSparbanken Söderhamn AB, Bergslagens Sparbank AB, Vimmerby Sparbank AB och 5

6 BoStocken AB. Försäkringsbolag i koncernen ingår ej enligt regelverket för kapitaltäckning i finansiell företagsgrupp. Sparande och placeringar Kundernas totala sparande och placeringar i FöreningsSparbanken uppgick den 30 september till 705 mdkr (596) vilket är en ökning med 18 procent eller 109 mdkr sedan årets början. Kundernas inlåning, exklusive återköpsavtal (repor), ökade med 15 procent eller 42 mdkr till 319 mdkr (277). Inlåningen i svenska kronor ökade till 234 mdkr (215) och inlåningen i utländsk valuta till 85 mdkr (62). Roburs andel av fondsparande (nysparande netto) på den svenska fondmarknaden uppgick till 15 procent (23). För hushållsinlåning ökade marknadsandelen för nysparande till 25 procent (10) och för emissionsvolymer avseende aktieindexobligationer uppgick den till 27 procent (27). Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige ökade till 19 procent (17). Sparande och placeringar, koncernen mdkr Förändr. 30 sep 31 dec % 30 sep Inlåning från allmänheten Hushåll 152,7 136, ,8 Hushåll, utländsk valuta 26,7 20, ,5 varav Hansabank 26,5 20, ,4 Företag samt övriga 81,1 78,7 3 76,3 Företag samt övriga, utländsk valuta 58,4 41, ,7 varav Hansabank 32,4 24, ,8 Summa inlåning från allmänheten 318,9 277, ,3 Diskretionär förvaltning * 22,9 21,3 8 22,5 Fondförmögenhet 350,1 285, ,8 varav fondförsäkring i egna bolag 51,9 41, ,0 Privatobligationer, räntebärande 2,0 1,6 25 1,5 Privatobligationer, aktieindex 11,0 9,9 11 9,3 Totalt sparande och placeringar 704,9 595, ,4 * exklusive placeringar i Roburs fonder Utlåning Koncernens totala kreditexponering, inklusive ansvarsförbindelser och derivatkontrakt, uppgick till 955 mdkr (894). Sedan årsskiftet har kreditexponeringen på den svenska marknaden ökat med 27 mdkr och på den baltiska marknaden med 34 mdkr. Den preliminära analysen vid förvärvet av ytterligare aktier i Hansabank medförde en omvärdering av utlåningen med 1,6 mdkr. Exklusive omvärderingen ökade koncernens utlåning till allmänheten med 10 procent eller 66 mdkr. Sedan årets början har utlåningen i den svenska verksamheten ökat med 7 procent till 685 mdkr (641). Utlåning till privatpersoner i den svenska verksamheten ökade med 7 procent till 374 mdkr (350) och utlåningen till företag med 6 procent till 296 mdkr (278). Utlåningen i Hansabank ökade till 77 mdkr (53) vilket, exklusive omvärderingen, är en ökning med 43 procent sedan årsskiftet. Utlåningen till privatpersoner ökade med 54 procent till 28 mdkr och utlåningen till företag ökade med 41 procent till 48 mdkr. 6

7 Utlåning, koncernen Mdkr Förändr. 30 sep 31 dec % 30 sep Privatpersoner 402,4 367, ,2 varav Spintab 325,2 300, ,9 Fastighetsförvaltning 157,6 142, ,4 Handel, hotell, restaurang 26,8 24, ,8 Byggnadsverksamhet 10,7 9,3 15 9,7 Tillverkningsindustri 24,0 20, ,0 Transport 13,1 11, ,8 Skogs- och lantbruk 40,5 37,2 9 36,4 Övrig serviceverksamhet 20,2 16, ,0 Övrig företagsutlåning 52,5 51,2 3 49,2 Kommuner exkl. kommunala bolag 14,2 13,8 3 13,5 Summa utlåning till allmänheten 762,0 694, ,0 varav Hansabank 77,2 52, ,8 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 63,6 60,0 6 59,6 Återköpsavtal (repor) 107,5 80, ,5 Total utlåning 933,1 834, ,1 Betalningar Kortbetalningar Antalet bankkort på den svenska marknaden utgivna av FöreningsSparbanken uppgick till 3,2 miljoner. Trenden med en ökad kortanvändning fortsätter. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade antalet kortköp med 19 procent och antalet av banken inlösta korttransaktioner med 22 procent. Girobetalningar Kunderna fortsätter att övergå från att använda pappersbaserad girobetalning till att använda elektroniskt internetbaserat giro genom internetbanken. Antalet privatkunder på den svenska marknaden med giroanslutning uppgick till 2,7 miljoner (2,7). Av dessa hade 1,3 miljoner (1,2) internetbaserade giroanslutningar. Elektroniska betalningar Kunderna tar emot e-fakturor direkt i internetbanken och kan på ett säkert och bekvämt sätt godkänna betalningar. 314 företag i Sverige erbjuder e-fakturatjänsten jämfört med 272 företag den 31 december. Antalet skickade e-fakturor ökar stadigt. Under januari-september skickades e-fakturor, jämfört med under motsvarande period. Övrigt FöreningsSparbanken utsågs till Årets Affärsbank för tredje året i rad FöreningsSparbanken har utsetts till Årets Affärsbank i tidningen Affärsvärldens undersökning Finansbarometern. Det är tredje året i rad som FöreningsSparbanken får utmärkelsen i en av Sveriges största oberoende undersökningar av bank-, finans- och försäkringsmarknaden. Finansbarometern, som är en av Sveriges största oberoende undersökningar av bank-, finans- och försäkringsmarknaden, har genomförts bland ekonomichefer och andra nyckelpersoner på de drygt företagen och organisationerna i Sverige med över 200 anställda och/eller 200 mkr i omsättning. Ökning av antalet aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner Under våren 2000 erbjöds de anställda i FöreningsSparbanken och de helägda koncernbolagen i Sverige samt styrelseledamöterna i de lokala bankerna att på marknadsmässiga villkor köpa teckningsoptioner i 7

8 FöreningsSparbanken. Totalt tecknades optioner vilka berättigade till teckning av lika många aktier under perioden maj - september. Den sista september hade , motsvarande 31 procent, optioner utnyttjats för att teckna lika många nyemitterade aktier. Antalet emitterade aktier i FöreningsSparbanken AB ökar därmed från till , varav eget innehav genom återköp Genom emissionen ökade den finansiella företagsgruppens kapitaltäckningsgrad och primärkapitalrelation med 0,08 procentenheter. Nytt primärkapitaltillskott FöreningsSparbanken AB har den 30 september tagit upp primärkapitaltillskott uppgående till 14 mdr japanska yen, motsvarande knappt 1 mdkr. Genom tillskottet ökade den finansiella företagsgruppens kapitaltäckningsgrad med 0,16 procentenheter och primärkapitalrelation med 0,09 procentenheter. FöreningsSparbanken har sedan tidigare två utestående primärkapitaltillskott (s k hybridkapital) om 300 miljoner USD och 200 miljoner GBP, motsvarande totalt 5,2 mdkr. Kundinkasso avyttrat I slutet av september sålde FöreningsSparbanken samtliga aktier i Kundinkasso AB KIAB till Lindorff Sverige AB enligt tidigare träffat avtal om aktieförsäljning och om ett samarbete inom inkassoområdet. Försäljningen av dotterbolaget omfattade även till KIAB överlåtna lånefordringar och medförde en realisationsvinst om mkr. Minskat ägande i Aktia Under tredje kvartalet sålde FöreningsSparbanken aktier i Aktia Sparbank Abp. FöreningsSparbankens ägarandel i Aktia minskade därmed från 19,9 procent till 1,1 procent. Transaktionerna hade begränsad finansiell effekt för FöreningsSparbanken. Ny koncernstruktur Från och med den 1 september har FöreningsSparbanken en ny koncernledning där följande personer ingår: VD och koncernchefen Jan Lidén, ställföreträdande chefen för Svensk bankrörelse Bengt-Erik Lindgren, chefen för Kunderbjudande och produkter Kjell Hedman, chefen för den Baltiska bankrörelsen Erkki Raasuke, chefen för Hansabank i Lettland Ingrida Bluma, chefen för Swedbank Markets Annika Wijkström, chefen för Strategisk och internationell bankrörelse Anders Ek samt som facklig företrädare, Gith Bengtsson. Verksamheten kommer att bedrivas i följande fem affärsområden som rapporterar till den nya koncernledningen: Svensk bankrörelse som omfattar lokal bankverksamhet i Sverige däribland Robur, Baltisk bankrörelse som omfattar Hansabanks verksamhet i Estland, Lettland, Litauen samt Ryssland, Markets som består av Swedbank Markets i Sverige och koncernens engagemang i norska First Securities, Strategisk och internationell bankrörelse som omfattar koncernens internationella verksamhet och affärsintressen med undantag av det som hör till andra affärsområden, samt Gemensam service som omfattar IT Utveckling, IT Service och Support. Ordinarie bolagsstämma 2006 FöreningsSparbankens ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 25 april 2006 i Malmö. FöreningsSparbankens valberedning består av: Ramsay Brufer, representant för Alecta Pensionsförsäkring Ulf Christoffersson, representant för Fristående Sparbanker och Sparbankernas Riksförbund Jan-Erik Erenius, representant för AMF Pension Allan Karlsson, representant för Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltningsaktiebolag och Sparbanksstiftelser Carl Eric Stålberg, styrelseordförande FöreningsSparbanken. Valberedningens uppgifter är att lämna förslag på bolagsstämmans ordförande, ordförande och övriga styrelseledamöter i FöreningsSparbankens styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt till arvodering av FöreningsSparbankens revisorer. 8

9 Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen, kan antingen skicka e-post till eller skriva till FöreningsSparbanken, Valberedningen i FöreningsSparbanken, c/o Styrelsens sekreterare, Stockholm. Händelser efter den 30 september Standard & Poor s höjde utsikterna för bankens rating I oktober höjde ratinginstitutet Standard & Poor s utsikterna för FöreningsSparbankens långsiktiga rating till positive från stable. I motiven till de förbättrade utsikterna hänvisas till bankens internationella strategi, den goda lönsamheten, de låga kreditförlusterna och en god kreditkvalitet. Aktuell rating redovisas i tabell på sidan 28. Redovisningsprinciper jämfört med årsredovisningen Allmänt Från och med upprättar noterade företag inom EU sin koncernredovisning enligt av EU antagna internationella redovisningsstandarder International Financial Reporting Standards IFRS. Standarderna ges ut av International Accounting Standards Board (IASB) och blir obligatoriska för noterade företag i takt med att EU godkänner dem. Införandet av IFRS-principerna i redovisningen innebär också att jämförelseperioden för har omräknats enligt de principer som gäller i delårsrapporten. Det finns ett undantag från kravet på att räkna om jämförelseperioder till de nya standarderna som koncernen tillämpat. Undantaget avser IAS 39, Finansiella instrument: Redovisning och värdering som istället gäller från. Det är gällande standard som skall tillämpas vid årsbokslutet vilket innebär att förändringar kan ske i redovisade uppgifter. Banken upprättar som tidigare sin redovisning enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, och rapporten följer samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen förutom i rapporten beskrivna förändringar. De beloppsmässiga skillnaderna beskrivs detaljerat i bilaga. Effekterna av förändrade redovisningsregler i eget kapital framgår också av eget kapital räkningen. Koncernredovisning Minoritetsintressen ingår numera både i eget kapital och i resultat. I anslutning till resultaträkningen lämnas upplysning om hur resultatet fördelar sig på aktieägarna samt minoriteten. Inom eget kapital redovisas aktieägarnas respektive minoritetens eget kapital var för sig. Vid upprättandet av förvärvsanalys fördelas anskaffningsvärdet på identifierade tillgångars, skulders och ansvarsförbindelsers verkliga värden vid anskaffningstillfället. Förvärvad balans innehåller samtliga immateriella tillgångar som kan särskiljas och värderas separat även om de inte är redovisade hos förvärvat företag. Restposten som inte kan fördelas utgör goodwill, som nedskrivningsprövas istället för att skrivas av. Finansiella instrument Finansiella tillgångar indelas i kategorierna finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen samt lånefordringar. Finansiella instrument till verkligt värde omfattar instrument som innehas för handel och samtliga derivat, oavsett syftet med innehavet av derivatet. Tidigare redovisades derivat enligt principen för uppskjuten säkringsredovisning när de säkrade andra finansiella instrument som värderades till upplupet anskaffningsvärde. Till kategorin hänförs också andra finansiella tillgångar som vid första redovisningstillfället valts att oåterkalleligt redovisas till verkligt värde. Koncernen har valt att värdera vissa aktier och andelar som inte innehas för handel och inte är dotterbolag eller intresseföretag till verkligt värde med värdeförändring redovisad i resultaträkningen. En väl avgränsad låneportfölj med fast ränta har valts att värderas till verkligt värde, eftersom ränteexponeringen säkrats med derivat. Innehav av värdepapper liksom 9

10 motsvarande finansiella skulder, där kunder bär placeringsrisken, har också redovisats till verkligt värde via resultaträkningen. Lånefordringar redovisas som tidigare till upplupet anskaffningsvärde så länge de inte anses vara osäkra, då värdering istället sker till bedömt återvinningsvärde. Vissa typer av provisionsintäkter i samband med nyutlåning periodiseras som ränta, medan de tidigare redovisats som provisionsintäkter. Finansiella skulder som innehas för handel och derivat utgör finansiella instrument och redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde i resultaträkningen omfattar värdeförändring på finansiella instrument värderade till verkligt värde, instrumentens aktieutdelningar samt räntor på handelsinstrument. Dessutom redovisas där differenser som uppkommer då finansiella instrument, värderade till upplupet anskaffningsvärde, förtidsinlöses eller återköps. Säkringsredovisning Säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas i vissa fall när ränteexponeringen i finansiella instrument säkrats med derivat. Säkringsredovisningen medför att den säkrade risken i det säkrade instrumentet också omvärderas till verkligt värde. Både värdeförändringen på säkringsinstrumentet, derivatet, och värdeförändringen på den säkrade risken redovisas i resultaträkningen i Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde. Försäkringskontrakt Försäkringskontrakt med obetydligt inslag av försäkringsrisk, däribland fondförsäkringssparande, redovisas som finansiellt instrument. I resultaträkningen redovisas intäkterna i provisionsnettot. Övriga försäkringskontrakt redovisas i balansräkningen under avsättningar. I resultaträkningen redovisas erhållna premier och försäkringsavsättningar för dessa på egna rader. Avvecklade verksamheter Verksamheter under avveckling av väsentlig betydelse redovisas sammantaget efter skatt på egen rad i resultaträkningen efter periodens resultat från ordinarie verksamhet. Avyttringen av FI-Holding redovisas därför enligt denna princip medan resultat- och balansposter avseende KIAB inte omklassificerats. Förändringar i IAS 39 EU godkände inte IAS 39 som den utfärdats av IASB utan gjorde en betydelsefull ändring hösten vid införandet av rekommendationen i EU-lagstiftningen. Den s.k. fair value option togs bort avseende värdering av skulder med innebörd att skulder, förutom skulder kategoriserade som handel och skulder som säkringsredovisas, ska värderas till upplupet anskaffningsvärde. Möjligheten att värdera finansiella skulder till verkligt värde är en viktig förutsättning för att FöreningsSparbanken ska kunna ge en rättvisande redovisning av resultatet från verksamhet i finansiella instrument med fast ränta. Utan möjligheten att värdera både utlåning, motsvarande upplåning och tillhörande derivat till verkligt värde uppkommer en situation där resultatredovisningen kan bli mer volatil än vad de ekonomiska förutsättningarna medför. Under juni utfärdade IASB en reviderad fair value option. Denna väntas bli godkänd av EUkommissionen under fjärde kvartalet. Om EU godkänner den reviderade versionen av IAS 39, och om FöreningsSparbanken väljer att tillämpa den, kommer redovisat resultat och finansiell ställning att ändras. FöreningsSparbanken har identifierat de tillgångar och skulder, som ska värderas till verkligt värde, om EU godkänner revideringen av fair value option. 10

11 Nyckeltal för koncernen Nyckeltal baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i FöreningsSparbanken. Kv3 Kv3 30 sep 30 sep Helår Räntabilitet på eget kapital, % 35,1 30,3 27,3 22,8 21,8 Exkl. reavinster 23,6 19,1 21,3 19,1 19,1 Avkastning på totalt kapital, % 1,44 0,96 1,00 Resultat per aktie, kronor 1) 8,23 6,03 18,45 13,48 17,50 Exkl. reavinster 5,46 3,72 14,08 11,20 15,20 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 2) 8,23 6,03 18,45 13,48 17,50 Eget kapital per aktie, kronor 3) 98,12 82,46 86,16 Eget kapital per aktie, efter utspädning, kronor 4) 97,64 82,45 86,14 K/I-tal före kreditförluster 0,39 0,56 0,46 0,56 0,55 Exkl. reavinster 0,47 0,56 0,51 0,56 0,55 Kapitaltäckningsgrad, % 9,9 11,3 11,6 Primärkapitalrelation, % 6,5 7,7 8,2 Kreditförlustnivå netto, % 0,05 0,07 0,07 Andel osäkra fordringar, % 0,18 0,21 0,18 Total reserveringsgrad (not 4), % ) Genomsnittligt antal utestående aktier ) Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning ) Antal utestående aktier ) Antal utestående aktier efter utspädning

12 Resultaträkning, koncernen mkr Jan- sep % Kv3 Kv3 % Helår Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto (not 1) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde (not 2) Försäkringspremier Försäkringsavsättningar Försäkringsnetto Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Personalkostnader exkl. resultatbaserade personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övrigt Summa allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster (not 3) Rörelseresultat Skatt Resultat från löpande verksamhet Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Minoriteten Resultat per aktie, kronor 1) 18,45 13,48 8,23 6,03 17,50 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 1) 18,45 13,48 8,23 6,03 17,50 1) Se nyckeltal på sidan 11 för antal aktier 12

13 Resultatutveckling i koncernen per kvartal mkr Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Försäkringsnetto Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personal Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Resultat från löpande verksamhet Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Minoriteten

14 Rörelsegrensredovisning mkr Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Kapitalförvaltning och försäkring Internationell bankrörelse Gemensam service och Staber Elimineringar januari - september Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Andel i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 34,8 21,2 24,4 26,2 40,9 40,3 14,8 36,8 48,9 neg. K/I-tal före kreditförluster 0,45 0,56 0,59 0,57 0,43 0,41 0,45 0,46 Heltidstjänster Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på FöreningsSparbankens internredovisning och den organisation, som gällde till och med 31 augusti. Rörelsegrensredovisningen kommer från och med fjärde kvartalet att anpassas till den organisationsförändring som gäller från och med 1 september. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej. Koncernens eget kapital tillhörande aktieägarna (ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Goodwill och andra övervärden med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och eventuell nedskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse Svensk kontorsrörelse har kundansvaret för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige. Den omfattar bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet. Vidare ingår enheten för kunderbjudande och produkter (inkluderar bl a dotterbolagen Spintab, FöreningsSparbanken Finans och det under tredje kvartalet avyttrade Kundinkasso), EnterCard, delägda svenska banker, privatbanksverksamheten i Luxemburg, FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå samt FöreningsSparbanken Juristbyrå. Sedan maj bedrivs också bankverksamhet i Köpenhamn. Kontorsnätet i Sverige är organiserat i 61 lokala banker i 6 regioner över hela landet. FöreningsSparbanken har med sina 478 kontor det största kontorsnätet av de svenska bankerna. Genom samarbetet med sparbankerna och de delägda bankerna tillkommer ytterligare 282 kontor. Kontorsnätet kompletteras med 206 Bank i Butik. Genom avtalet med Svensk Kassaservice har kunderna dessutom möjlighet att utföra vissa 14

15 kassaärenden på 692 kontor och genom avtal med ICA Banken har kunderna möjlighet att göra kontantuttag i cirka ICA butiker. Till telefonbanken är 2,2 miljoner kunder anslutna. Antalet kunder anslutna till internetbanken är 1,9 miljoner. Av dessa är 1,8 miljoner privatkunder vilket motsvarar 29 procent av privatkunderna i FöreningsSparbanken inklusive sparbanker och delägda banker. Av företagskunderna är 43 procent anslutna till internetbanken. Resultatutveckling mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Andel i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 34,8 21,2 49,1 33,1 22,1 21,4 22,9 20,0 Resultatposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag, mdkr Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster Rörelseresultatet uppgick till mkr, en ökning med mkr eller 62 procent från föregående år. Intäkterna ökade med mkr eller 25 procent till mkr, varav 810 mkr avsåg realisationsvinst från försäljningen av 40 procent av EnterCard till Barclaycard och mkr avser realisationsvinst från försäljningen av KIAB. Kostnaderna ökade med 37 mkr eller 0,5 procent till mkr. Kreditförlusterna uppgick till 70 mkr, vilket var en minskning med 169 mkr eller 71 procent jämfört med föregående år. Kreditförlustnivån var 0,02 procent (0,05). Räntabiliteten på allokerat eget kapital var 34,8 procent (21,2). Rörelseresultatet för tredje kvartalet var mkr högre än andra kvartalet. Kvartalet påverkades positivt av ökade realisationsvinster med drygt 600 mkr, ökade intäkter i övrigt med drygt 500 mkr samt lägre kostnader med drygt 200 mkr. Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 15

16 Antalet heltidstjänster minskade med 240 jämfört med föregående år och med 18 jämfört med föregående kvartal. Swedbank Markets Swedbank Markets omfattar Investment Banking och Merchant Banking. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Förutom verksamheten i Sverige inkluderar rörelsegrenen filialerna i Oslo, London och New York, First Securities i Norge samt representationskontor i Shanghai. Swedbank Markets erbjuder handel i värdepapper och derivatinstrument inom aktie-, ränte- och valutamarknaderna, finansieringslösningar samt kvalificerad analys och rådgivning. Inom analysfunktionen görs kontinuerligt analyser av cirka 150 nordiska bolag. För privata placerare erbjuder Swedbank Markets aktiehandel och breddmarknadsprodukter, som exempelvis aktieindexobligationer. Försäljningen sker genom koncernens kontorsnät i Sverige, genom sparbanker och delägda banker, samt genom internetbanken och telefonbanken. Resultatutveckling mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Andel i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 24,4 26,2 17,0 32,2 24,0 38,3 14,1 32,1 Resultatposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag, mdkr Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster Swedbank Markets rörelseresultat uppgick till 701 mkr, vilket var 44 mkr eller 7 procent högre än föregående år. Inom Investment Banking ökade intäkterna med 33 mkr eller 5 procent men inom ränte- och valutahandeln i Merchant Banking minskade intäkterna med 8 procent eller 65 mkr. I First Securities, som redovisas som dotterbolag från och med 15 juni, uppgick intäkterna till 333 mkr. Kostnaderna uppgick till 197 mkr. Kv 3 Kv 2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 16

17 Räntabiliteten på allokerat eget kapital var 24,4 procent (26,2). Kapitalförvaltning och försäkring Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell- och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Resultatutveckling mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 40,9 40,3 45,8 38,8 38,3 39,8 41,4 40,1 Resultatposter Intäkter från externa kunder Provisioner till andra rörelsegrenar Affärsvolymer, mdkr Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster Rörelseresultatet uppgick till 612 mkr, en minskning med 26 mkr eller 4 procent jämfört med föregående år. Minskningen uppkom på grund av ökade försäljningsprovisioner till lokal bank. Räntabiliteten på allokerat eget kapital var 40,9 procent (40,3). Fondsparande, volymer och flöden Nettoinflödet i Roburs egna och förmedlade fonder uppgick under de tre första kvartalen till 9,5 mdkr jämfört med 11,8 mdkr under motsvarande period föregående år. Av nettoinflödet härrörde 4,3 mdkr (3,2) från premiepensionssparande och 0,7 mdkr (2,3) från fondförsäkringssparande i Robur Försäkring. Fondförmögenheten i Robur uppgick den 30 september till 342 mdkr (280). Förändringen förklaras av högre värden på fondernas tillgångar med 52 mdkr, främst på grund av stigande aktiekurser under året. Därtill kommer nettoinflöden i fonderna på 10 mdkr, vilket ger en ökning av fondförmögenheten under året med 62 mdkr. I den institutionella kapitalförvaltningen förvaltades 51 mdkr (43), varav i Roburs fonder 28 mdkr (22). Roburs andel av fondsparande, nysparande netto, på den svenska fondmarknaden uppgick till 15 procent (23) för de tre första kvartalen. Marknadsandelen av förvaltat kapital på fondmarknaden uppgick den 30 juni till 27 procent (28). Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv3 Kv2 17

18 Fondförvaltning 30 sep 31 dec 30 sep Fondförmögenhet (mdkr) Varav: Svenska aktier, % 28,8 29,4 28,8 Utländska aktier, % 34,8 34,2 34,8 Räntebärande värdepapper, % 36,4 36,4 36,4 Antal kunder (tusental) Fondförsäkringssparande Förvaltat kapital (mdkr) 52,3 41,4 41,0 Varav i Robur fonder 51,9 41,3 41,0 Antal försäkringar (tusental) Diskretionär förvaltning Förvaltat kapital (mdkr) Varav i Robur fonder Försäkringssparande Försäljningen (inbetalda premier) av fondförsäkringssparande uppgick under de tre första kvartalen till 5,3 mdkr (4,5). Det förvaltade kapitalet i Robur Försäkring uppgick den 30 september till 52,3 mdkr (41,4). Marknadsandelen avseende nyteckning av fondförsäkring uppgick vid utgången av juni till 11 procent (14). Antalet försäkringsavtal i Robur Försäkring uppgick vid utgången av september till ( ). Därtill kommer grupplivförsäkringar med cirka 1 miljon försäkrade. Fondförvaltningens utveckling Merparten av Roburs fonder hade under perioden en positiv avkastning. Aktiefonderna med inriktning på Sverige hade en värdeökning på mer än 25 procent och Allemansfonderna en värdeökning på drygt 22 procent. Blandfonderna visade en värdeökning på mellan 10 och 21 procent och de svenska räntefonderna en värdeökning på mellan 1 och 5 procent. Av aktiefonderna hade 79 procent en avkastning som översteg sina jämförelseindex. Avkastningen relaterad till jämförelseindex har varit bäst för Sverigefonderna, Östeuropa och Småbolagsfonderna. Blandfonderna överträffade index medan räntefonderna utvecklades något sämre än index. Den genomsnittliga ratingen för Roburs fonder var, enligt Morningstar, vid utgången av kvartalet 3,40 (3,28). Internationell bankrörelse I Internationell bankrörelse ingår verksamheten i dotterbolaget Hansabank samt aktieinnehaven i SpareBank 1 Gruppen och Aktia. På grund av minskad ägarandel redovisas inte SpareBank 1 Gruppen från och med juni och Aktia från och med december som intresseföretag. Det allokerade kapitalet för rörelsegrenen ökade med 3,7 mdkr. Med anledning av förvärvet av resterande aktier i Hansabank för 15,8 mdkr ökade det allokerade egna kapitalet för Hansabank med 8,7 mdkr medan försäljningen av FI-Holding reducerade kapitalet med 4,7 mdkr. 18

19 Resultatutveckling mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Andel i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Avvecklad verksamhet Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 14,8 36,8 17,7 18,9 7,8 13,3 73,6 17,7 Resultatposter Intäkter från externa kunder Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Aktier och andelar i intresseföretag, mdkr Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster I rörelsegrenen Internationell bankrörelse redovisas Hansabanks resultat enligt de redovisningsprinciper som gäller för rörelsegrensredovisningen. Det innebär förändringar gentemot den resultatredovisning, som Hansabank själv publicerar. För de första tre kvartalen påverkas räntenettot negativt med drygt 200 mkr men även viss negativ påverkan på provisionsnettot och kostnaderna uppkommer. Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Rörelseresultatet uppgick till mkr, en ökning med 503 mkr eller 39 procent från föregående år. Intäkterna inom Hansabank ökade med 494 mkr eller 18 procent jämfört med föregående år till mkr. Kostnaderna ökade med 349 mkr eller 28 procent till mkr. Kreditförlusterna ökade med 6 mkr till 186 mkr. För Hansabank var räntabiliteten på allokerat eget kapital 13,0 procent (33,5). Förklaringen till förändringen är det ökade egna allokerade kapitalet samt periodisering av omvärdering samt avskrivning på immateriella tillgångar härrörande från förvärvet av Hansabank. Den redovisade räntabiliteten för Hansabank som självständigt bolag var 26,1 procent (24,5) Hansabanks rörelseresultat för tredje kvartalet var 210 mkr högre än andra kvartalet. Kv 3 Kv 2 19

20 Antal heltidstjänster inom Hansabank ökade med 798 jämfört med föregående år och 350 jämfört med föregående kvartal. Ökningen berodde på organisk tillväxt i Baltikum samt etablering i Ryssland. Gemensam service och Staber I Gemensam service och Staber ingår IT och övriga servicefunktioner, Treasury, koncernstaber och koncernens eget försäkringsbolag Sparia. Resultatutveckling mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Andel i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 48,9 neg. 79,9 neg. 75,0 62,7 neg. 65,2 Resultatposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Aktier och andelar i intresseföretag, mdkr Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster Rörelsegrenen redovisade ett rörelseresultat på 128 mkr, en ökning med 449 mkr jämfört med föregående år. Främst på grund av återvunnen moms avseende åren 1999 och 2000 är rörelseresultatet 116 mkr högre i kvartal 3 än i kvartal 2. Kv 3 Kv 2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 20

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari juni 2005 Den 18 augusti 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari juni 2005 Den 18 augusti 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari juni Den 18 augusti Rörelseresultatet ökade med 33 procent Första halvåret i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 6 752 mkr (5 073) Periodens

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Jan Lidén, VD och koncernchef

Jan Lidén, VD och koncernchef Jan Lidén, VD och koncernchef 1 2 Stabil, lönsam utveckling i den svenska rörelsen Fortsatt stark tillväxt i såväl volymer som lönsamhet i Hansabank Stärkta positioner inom sparande och inlåning 3 Rörelseresultatet

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2004 Den 29 oktober 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2004 Den 29 oktober 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 29 oktober Fortsatt hög lönsamhet och stark resultatutveckling Januari september i sammandrag: Periodens resultat ökade med 42 procent till 6

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari juni 2004 Den 18 augusti 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari juni 2004 Den 18 augusti 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari juni Den 18 augusti Fortsatt starkt resultat Första halvåret i sammandrag: Periodens resultat ökade med 22 procent till 3 626 mkr (2 983) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken (under namnändring till Swedbank) Januari - mars 2006 Den 28 april 2006

Delårsrapport för FöreningsSparbanken (under namnändring till Swedbank) Januari - mars 2006 Den 28 april 2006 Delårsrapport för FöreningsSparbanken (under namnändring till Swedbank) Januari - mars Den 28 april Marknadsandelar, hög tillväxt och stabilt finansiellt resultat. Första kvartalet i sammandrag (jämförelsesiffror

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport Kv3, VD/CFO-presentation 26 oktober

Delårsrapport Kv3, VD/CFO-presentation 26 oktober Delårsrapport 3, 2006 VD/CFO-presentation 26 oktober Jan Lidén, VD och koncernchef 2 Ett starkt kvartal Svensk Bankrörelse, stabil och lönsam utveckling - hög affärsaktivitet och växande affärsvolymer

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005 Ökade intäkter och minskade kostnader rörelseresultatet ökade 17 procent Första kvartalet 2005 i sammandrag: Rörelseresultatet

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS Utlåningen fortsatte att visa god tillväxt under första kvartalet

Delårsrapport JANUARI - MARS Utlåningen fortsatte att visa god tillväxt under första kvartalet Delårsrapport JANUARI - MARS 2005 Utlåningen fortsatte att visa god tillväxt under första kvartalet Rörelseresultatet förbättrades med 6 mnkr till 1 362 mnkr (1 356) Räntenettot ökade med 45 mnkr till

Läs mer

Handelsbanken Januari - december februari 2009

Handelsbanken Januari - december februari 2009 Handelsbanken Januari - december 2008 10 februari 2009 Sammanfattning Fjärde kvartalet 2008 jämfört med tredje kvartalet 2008 Rörelseresultatet ökade med 39% till 5 216 mnkr och med 20% exklusive reavinster

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr Första kvartalet i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 11 februari 2005 Fortsatt stark resultatutveckling i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 11 912 mkr (9 564) Årets resultat ökade med 35

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2017

Delårsrapport januari juni 2017 Delårsrapport januari juni 2017 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks resultat för det första halvåret 2017 uppgick till 22 916 tkr (18 534 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Bokslutsmeddelande JANUARI - DECEMBER Rörelseresultatet ökade med 6% till mkr. Räntenettot ökade med 138 mkr till mkr

Bokslutsmeddelande JANUARI - DECEMBER Rörelseresultatet ökade med 6% till mkr. Räntenettot ökade med 138 mkr till mkr Bokslutsmeddelande JANUARI - DECEMBER 2003 Rörelseresultatet ökade med 6% till 5 005 mkr Räntenettot ökade med 138 mkr till 4 986 mkr Omkostnaderna minskade med 36% Återvinningarna översteg nya kreditförluster

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS Rörelseresultatet ökade med 10% till mkr. Effektiviseringsarbetet ger lägre omkostnader

Delårsrapport JANUARI - MARS Rörelseresultatet ökade med 10% till mkr. Effektiviseringsarbetet ger lägre omkostnader Delårsrapport JANUARI - MARS 2004 Rörelseresultatet ökade med 10% till 1 356 mkr Effektiviseringsarbetet ger lägre omkostnader Kreditförlusterna fortsätter att vara på en låg nivå. Återvinningarna översteg

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 12 % till 10,4 Mkr (9,3 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från Swedbank Robur och Swedbank Försäkring.

Provisionsintäkterna har ökat med 12 % till 10,4 Mkr (9,3 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från Swedbank Robur och Swedbank Försäkring. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett stabilt resultat före kreditförluster för första halvåret 2014. Reserverade kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER Utlåningen ökade till 436 mdkr (405) Rörelseresultatet förbättrades med 347 mnkr till mnkr (3 865)

Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER Utlåningen ökade till 436 mdkr (405) Rörelseresultatet förbättrades med 347 mnkr till mnkr (3 865) Delårsrapport JANUARI SEPTEMBER Utlåningen ökade till 436 mdkr (405) Rörelseresultatet förbättrades med 347 till 4 212 (3 865) Räntenettot ökade med 106 till 3 987 (3 881) Omkostnaderna minskade med 9

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2007-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2007 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2007-01-01-2007-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER Rörelseresultatet ökade med 3% till mkr. Omkostnaderna minskade med 13%

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER Rörelseresultatet ökade med 3% till mkr. Omkostnaderna minskade med 13% Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2004 Rörelseresultatet ökade med 3% till 3 865 mkr Omkostnaderna minskade med 13% Återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster Förbättrad tillväxt av volymerna

Läs mer

Handelsbanken januari september oktober 2015

Handelsbanken januari september oktober 2015 Handelsbanken januari september 21 oktober Sammanfattning januari september Rörelseresultatet ökade till 14 942 mkr (14 901) Vinst per aktie uppgick till 6,21 kr (6,21) Räntabilitet på eget kapital uppgick

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Stadshypoteks delårsrapport januari juni 2001

Stadshypoteks delårsrapport januari juni 2001 21 augusti 2001 Pressmeddelande Stadshypoteks delårsrapport januari juni 2001 Sammanfattning Rörelseresultatet fortsatte att öka till 2 189 mkr, Stadshypoteks bästa halvår någonsin Fortsatt sjunkande omkostnader

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

Handelsbanken Januari - mars april 2010

Handelsbanken Januari - mars april 2010 Handelsbanken Januari - mars 21 28 april 21 Sammanfattning första kvartalet 21 Stigande vinst per aktie upp 14% jämfört med fjärde kvartalet Rörelseresultatet ökade 18% jämfört med fjärde kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport 2018 januari - juni

Delårsrapport 2018 januari - juni Delårsrapport 2018 januari - juni DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2018 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Stadshypoteks delårsrapport januari juni 2002

Stadshypoteks delårsrapport januari juni 2002 20 augusti 2002 Pressmeddelande Stadshypoteks delårsrapport januari juni 2002 Sammanfattning Rörelseresultatet ökade till 2 275 mkr Fortsatt minskande omkostnader Återvinningarna fortsätter att överstiga

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 12 februari 2004 Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr (6 848) Årets resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Rörelseresultatet fortsatte att öka till mkr. Återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster

Rörelseresultatet fortsatte att öka till mkr. Återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2002 Ulla Jansson Information AB Jobb: SHB 1759 Dag: 020411 Tid: 11.30 Sign: Eva Rörelseresultatet fortsatte att öka till 1 166 mkr Fortsatt sjunkande omkostnader Återvinningarna

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

1 (6) Delårsrapport januari juni 2004 för Nordea Hypotek AB (publ)

1 (6) Delårsrapport januari juni 2004 för Nordea Hypotek AB (publ) 1 (6) Delårsrapport januari juni 2004 för Nordea Hypotek AB (publ) Byte av redovisningsvaluta Från och med innevarande räkenskapsår har bolaget övergått från svenska kronor till euro som redovisningsvaluta.

Läs mer

2006:4. Swedbank Hypotek. Bokslutskommuniké

2006:4. Swedbank Hypotek. Bokslutskommuniké 2006:4 Swedbank Hypotek Bokslutskommuniké Januari december 2006 2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR SWEDBANK HYPOTEK JANUARI-DECEMBER 2006 Swedbank Hypotek JANUARI DECEMBER 2006 I SAMMANDRAG (Jämförelsesiffror avser

Läs mer

Handelsbanken januari - december februari 2011

Handelsbanken januari - december februari 2011 Handelsbanken januari - december 2010 9 februari 2011 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital inklusive utdelningar Ackumulerade utdelningar sedan 2006 Justerat eget kapital per aktie Kr/aktie 225

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport -01-01 -06-30 Delårsrapport för januari juni Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden -01-01 -06-30. (Då ej annat anges avser

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 1(6) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2016-01-01--06-30 Rörelseresultat Rörelseresultatet blev 100,3 mkr vilket är en minskning med 7,5 % (8,2 mkr). Räntenettot minskade med 1,8 % (1,0 mkr) till

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

2006:2. Delårsrapport. Januari juni Spintab

2006:2. Delårsrapport. Januari juni Spintab 2006:2 Delårsrapport Januari juni 2006 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI-JUNI 2006 Spintab JANUARI JUNI 2006 I SAMMANDRAG (Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år) Utlåningen

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Handelsbanken januari - december februari 2010

Handelsbanken januari - december februari 2010 Handelsbanken januari - december 2009 18 februari 2010 Sammanfattning januari december 2009 jämfört med januari december 2008 Resultatet före kreditförluster ökade 3% till 17 115 mnkr (16 661) Räntabiliteten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2017 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2017 Delårsrapport för perioden 2017-01-01-2017-06-30 Verkställande direktören för Åse Viste Sparbank, org.nr 569000-6670, får härmed lämna delårsrapport för bankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

2006:1. Delårsrapport. Januari mars Spintab

2006:1. Delårsrapport. Januari mars Spintab 2006:1 Delårsrapport Januari mars 2006 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI-MARS 2006 Spintab JANUARI MARS 2006 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under de fyra senaste kvartalen med nominellt 42 638

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport org.nr

Delårsrapport org.nr Delårsrapport 2013-06-30 www.bjursassparbank.se org.nr 583201-2495 Delårsrapport 2013-06-30 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får här lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet 2013-01-01-2013-06-30.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Swedbank Hypotek. Delårsrapport

Swedbank Hypotek. Delårsrapport Swedbank Hypotek Delårsrapport Januari mars 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SWEDBANK HYPOTEK JANUARI-MARS Swedbank Hypotek JANUARI MARS I SAMMANDRAG (Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år) Utlåningen

Läs mer

Handelsbanken januari - mars april 2011

Handelsbanken januari - mars april 2011 Handelsbanken januari - mars 2011 27 april 2011 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital inklusive utdelningar Ackumulerade utdelningar senaste 5 åren Justerat eget kapital per aktie Kr/aktie 225 200

Läs mer

Handelsbanken Första halvåret augusti 2005

Handelsbanken Första halvåret augusti 2005 Handelsbanken Första halvåret 2005 23 augusti 2005 Resultaträkning, januari - juni Förändring mnkr 2005 2004 % Räntenetto 7 475 7 384 1 Provisionsnetto 3 356 2 983 13 Verksamhet till verkligt värde 1 319

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer