Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006"

Transkript

1 Finansinspektionens diarienummer: Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har den 26:e februari 2007 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Detta tillägg skall läsas tillsammans med grundprospektet. Grundprospektet jämte tillägget och slutliga villkor för lån, warranter och bevis utgivna under prospektet finns att tillgå på och kan även rekvireras kostnadsfritt från något av bankens lokala kontor. Banken har den 16 februari 2007 offentliggjort bankens bokslutskommuniké för år Bokslutskommunikén biläggs på följande sidor i detta tillägg. Ratinginstitutet Moody s har per den 23 februari 2007 implementerat en ny ratingmetod för finansiella institut och har i samband med detta publicerat nya resultat för de svenska bankerna. Detta har medfört att Swedbanks rating för långfristig upplåning har höjts från Aa3 till Aa1.

2 Swedbank Bokslutskommuniké 2006 Den 16 februari 2007 FORTSATT STARK UTVECKLING PÅ ALLA MARKNADER Stabilt resultat för fjärde kvartalet 2006* Periodens resultat uppgick till mkr (2 911) Resultat per aktie uppgick till 5,65 kronor (5,65) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 19,8 procent (20,8) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,49) Räntenettot ökade med 4 procent till mkr (3 895) Rörelseresultatet uppgick till mkr (3 741) Återvinningarna översteg kreditförlusterna som netto uppgick till -72 mkr (-67). * jämfört med tredje kvartalet 2006 Årets resultat ökade med 13 procent exklusive realisationsvinster 2005** Årets resultat uppgick till mkr (11 879) Exklusive realisationsvinster 2005 ökade årets resultat med 13 procent Resultat per aktie uppgick till 21,11 kronor (23,14) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 19,3 procent (24,6) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,48) Primärkapitalrelationen var oförändrad 6,5 procent Intäkterna minskade till mkr (29 460) Exklusive realisationsvinster 2005 ökade intäkterna med 7 procent Utdelningen föreslås höjas med 10 procent till 8,25 kronor (7,50). ** jämfört med helår 2005 VD kommenterar fjärde kvartalet Swedbank fortsätter att utvecklas positivt. Räntenettot ökar för fjärde kvartalet i rad, nu med 4 procent jämfört med föregående kvartal. Även provisionsintäkterna och nettoresultatet från finansiella transaktioner hade starka kvartal. I den baltiska verksamheten fortsätter investeringarna och nyanställningarna för att möta den kraftiga marknadstillväxten. Lanseringen av vårt nya varumärke Swedbank har varit framgångsrik och överträffat våra förväntningar. Lanseringen bidrog till kostnadsökningen under kvartalet. Svensk bankrörelse, Baltisk bankrörelse och Swedbank Markets ökade alla intäkterna jämfört med föregående kvartal. Affärsvolymerna fortsatte att öka inom både utlåning och sparande, samtidigt som marknadsandelarna inom flera kärnområden ökat. Marknadsandelarna för hypotekslån till privatpersoner och utlåning till företagskunder ökade på samtliga fyra hemmamarknader, Sverige, Estland, Lettland och Litauen. I början på 2007 annonserade vi två långsiktiga spännande initiativ för en fortsatt uthållig resultattillväxt. I Ukraina, med 47 miljoner invånare, har vi tecknat avtal om att förvärva TAS-Kommerzbank. Banken är den trettonde största i landet och en av de snabbast växande. Detta i kombination med en ung och ännu outvecklad bankmarknad och en starkt växande ekonomi ger en betydande långsiktig potential. I Ryssland ska vi de kommande åren etablera oss på privatmarknaden. Även den marknaden kännetecknas av hög tillväxt och stor potential. På båda marknaderna kan vi dra fördel av våra samlade erfarenheter från Sverige och Baltikum. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

3 Sammanfattning, koncernen Förändr Förändr. mkr Kv4 Kv3 % He lår He lår % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Sw edbanks aktieägare Nyckeltal Kv4 Kv3 Kv4 Helår Helår Räntabilitet på eget kapital, % 19,8 20,8 19,7 19,3 24,6 Avkastning på totalt kapital, % 1,10 1,33 Resultat per aktie, kronor 1) 5,65 5,65 4,99 21,11 23,14 Resultat per aktie efter utspädning 2) 5,65 5,65 4,99 21,11 23,14 Eget kapital per aktie, kronor 3) 116,37 104,07 Eget kapital per aktie efter utspädning, kronor 4) 116,37 104,07 K/I-tal, före kreditförluster 0,52 0,49 0,53 0,52 0,48 Primärkapitalrelation, % 6,5 6,5 Kapitaltäckningsgrad, % 9,8 9,7 Kreditförlustnivå netto, % -0,02 0,04 Andel osäkra fordringar, % 0,07 0,12 Total reserveringsgrad, % ) antalet aktier specificeras på sidan 30. Nyckeltalen baseras på resultat och eget kapital hänförligt till aktieägarna i Swedbank. Balansräkningsdata Förändr. mdkr 31 dec 31 dec % Utlåning till allmänheten Inlåning från allmänheten Aktieägarnas eget kapital Balansomslutning Riskvägt belopp för kredit- och marknadsrisker Swedbank, bokslutskommuniké (34)

4 Resultatutveckling, koncernen, Kv jämfört med Kv Mycket god intäktstillväxt Periodens resultat uppgick till mkr (2 911) Resultat per aktie uppgick till 5,65 kronor (5,65) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 19,8 procent (20,8) Rörelseresultatet uppgick till mkr (3 741) Intäkterna ökade med 10 procent till mkr (7 164) Räntenettot ökade med 4 procent till mkr (3 895) Provisionsnettot ökade med 9 procent till mkr (2 109) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 54 procent till mkr (757) Kostnaderna ökade med 17 procent till mkr (3 490) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,49) Återvinningarna översteg kreditförlusterna som netto uppgick till -72 mkr (-67) Skattebelastningen ökade till 24 procent (22). Räntenettot ökade Räntenettoökningen förklaras främst genom utvecklingen i Baltisk Bankrörelse där räntenettot hade en fortsatt stark tillväxt och ökade med 13 procent till mkr (1 032). Under kvartalet ökade utlåningen med 12 mdkr eller 10 procent till 134 mdkr (122). Inlåningen ökade med 6 mdkr eller 8 procent till 84 mdkr (78). Tillsammans ökade volymtillväxten räntenettot med 115 mkr. Inlåningsmarginalerna förbättrades, främst på grund av högre styrräntor, och påverkade räntenettot positivt med 19 mkr. Lägre utlåningsmarginaler påverkade räntenettot negativt med 25 mkr. Konkurrensen på den svenska in- och utlåningsmarknaden var fortsatt hård, både på hushållsoch företagsmarknaden. Sammanlagt ökade räntenettot i Svensk Bankrörelse ändå med 13 mkr. En fortsatt volymökning av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 67 mkr, medan en marginalpress inom utlåningen påverkade negativt med 46 mkr. På inlåningssidan förbättrades marginalerna, främst tack vare en högre reporänta, och påverkade räntenettot positivt med 82 mkr. Hedge- och övriga effekter påverkade räntenettot negativt med 90 mkr. Swedbank Markets räntenetto var stabilt och uppgick till 192 mkr (197). I övriga rörelsegrenar ökade räntenettot med 14 mkr. Provisionsnettoökningen, som uppgick till 200 mkr eller 9 procent, förklaras bland annat av utvecklingen av aktiemarknadsrelaterade provisioner. Courtageintäkterna ökade med 58 mkr och kapitalförvaltningsprovisionerna med 38 mkr. Dessutom ökade betalningsprovisionerna med 19 mkr. I Svensk Bankrörelse ökade provisionsnettot med 102 mkr, i Baltisk Bankrörelse med 46 mkr och i Swedbank Markets med 31 mkr. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde i Swedbank Markets ökade med 237 mkr och i Baltisk Bankrörelse med 48 mkr genom starkt förbättrat tradingresultat. I Svensk Bankrörelse ökade nettoresultatet med 127 mkr bland annat genom värdeförändringen på utlåning, derivat och upplåning i Swedbank Hypotek. Försäkringsnettot uppgick till 80 mkr (67). Ökningen var främst hänförlig till verksamheten inom Kapitalförvaltning och försäkring. I försäkringsnettot ingår livförsäkrings- och sakförsäkringsverksamheten från Kapitalförvaltning och försäkring samt från Baltisk Bankrörelse. Intäkter från unit link-sparande ingår i provisionsnettot. Andelen av intresseföretags resultat uppgick till -26 mkr (53). Intresseföretagens negativa utveckling förklaras främst av nedskrivningar i Värdepapperscentralen, VPC. Övriga intäkter ökade med 55 mkr till 338 mkr bland annat genom ökade intäkter från sparbankerna och utdelning från Upplysningscentralen, UC. Säsongsmässig kostnadsökning Koncernens kostnader ökade med 17 procent eller 607 mkr till mkr (3 490). Personalkostnaderna ökade med 5 procent till mkr (2 073). Ökningen var främst hänförlig till Baltisk Bankrörelse genom ökat antal anställda och löneökningar, samt till Swedbank Markets. Resultatbaserade personalkostnader ökade i Swedbank Markets genom First Securities samt i Baltisk Bankrörelse. De resultatbaserade personalkostnaderna minskade med cirka 110 mkr genom återföring av reserver för resultatandelssystemet Kopparmyntet. Totalt sett var de resultatbaserade kostnaderna oförändrade och uppgick till 302 mkr (301). Övriga kostnader ökade med 35 procent till mkr (1 417). Ökningen förklaras främst av att de säsongsmässiga variationerna var ovanligt stora till följd av lägre aktivitetsnivå i tredje kvartalet vilken togs igen under resten av året. Lanseringen av det nya varumärket påverkade också kostnadsnivån i fjärde kvartalet. I Svensk Bankrörelse ökade kostnaderna med 269 mkr och i Gemensam och ny verksamhet med 108 mkr. I Baltisk Bankrörelse ökade kostnaderna 82 mkr. Återvinningarna översteg kreditförlusterna Återvinningarna översteg kreditförlusterna, som netto uppgick till -72 mkr (-67). Kreditkvaliteten är således fortsatt mycket god. I Svensk Bankrörelse uppgick kreditförlusterna till -158 mkr (-144) och kreditförlustnivån till -0,08 procent (-0,08). I Baltisk Bankrörelse uppgick kreditförlusterna till 84 mkr (81) och kreditförlustnivån till 0,33 procent (0,36). Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

5 Ökad skattekostnad Resultatet före skatt uppgick till mkr (3 741) och skattekostnaden till 928 mkr (806), vilket motsvarade en skattebelastning på 24 procent (22). Den högre skattesatsen fjärde kvartalet berodde främst på periodiseringseffekter. Resultatutveckling, koncernen, Kv jämfört med Kv Kvartalets resultat ökade 13 procent Periodens resultat ökade med 13 procent till mkr (2 570) Rörelseresultatet ökade med 19 procent till mkr (3 279) Intäkterna ökade med 13 procent till mkr (6 997) Räntenettot ökade med 9 procent till mkr (3 712) Provisionsnettot ökade med 22 procent till mkr (1 896) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 16 procent till mkr (1 006) Kostnaderna ökade med 10 procent till mkr (3 717) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,53) Återvinningarna var större än kreditförlusterna som uppgick till -72 mkr (1). Intäkterna ökade med 13 procent Räntenettoökningen med 337 mkr förklaras främst genom verksamheten i Baltisk Bankrörelse, där räntenettot ökade 312 mkr eller med 37 procent till mkr (852). Under perioden ökade utlåningen med 47 mdkr eller 53 procent till 134 mdkr (87). Inlåningen ökade med 16 mdkr eller 24 procent till 84 mdkr (68). Tillsammans ökade volymtillväxten räntenettot med 382 mkr. Inlåningsmarginalerna förbättrades, främst på grund av högre styrräntor och påverkade räntenettot positivt med 118 mkr. Utlåningsmarginalerna minskade och påverkade räntenettot negativt med 170 mkr. Periodiseringen av utlåningsprovisioner minskade räntenettot med 90 mkr. Räntenettot i Svensk Bankrörelse ökade med 26 mkr. En fortsatt volymökning av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med 307 mkr, medan marginalpressen på utlåningssidan påverkade negativt med lika mycket, 307 mkr. På inlåningssidan förbättrades däremot marginalerna, främst tack vare en högre reporänta, och påverkade räntenettot positivt med 221 mkr. Swedbank Markets räntenetto minskade till 192 mkr (237). I övriga rörelsegrenar ökade räntenettot med 44 mkr bland annat på grund av filialetableringarna i de nordiska länderna. Ökningen av provisionsnettot, som uppgick till 413 mkr eller 22 procent, förklaras främst av högre provisioner från betalningsförmedling, kapitalförvaltning och Corporate Finance. Försäkringsprovisioner utvecklades också väl. I Svensk Bankrörelse ökade provisionsnettot med 105 mkr, i Baltisk Bankrörelse med 110 mkr, i Swedbank Markets med 92 mkr och i Kapitalförvaltning och försäkring med 90 mkr. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 16 procent till mkr (1 006). I Swedbank Markets ökade nettoresultatet med 151 mkr och i Baltisk Bankrörelse med 140 mkr. I övriga rörelsegrenar minskade nettoresultatet med 135 mkr främst genom värdeförändringen i innehavet av norska grundfondsbevis, vilken var betydande fjärde kvartalet Försäkringsnettot uppgick till 80 mkr (67). Andelen av intresseföretags resultat minskade och uppgick till -26 mkr (48). Minskningen förklaras främst av nedskrivningar i VPC. Övriga intäkter ökade med 26 procent till 338 mkr (268). Kostnaderna ökade Kostnaderna ökade med 10 procent till mkr (3 717). I Baltisk Bankrörelse och Swedbank Markets ökade kostnaderna med 163 mkr respektive 78 mkr. I Svensk Bankrörelse minskade kostnaderna med 13 mkr. Personalkostnaderna ökade med 3 procent till mkr (2 109). Personalkostnaderna exklusive resultatbaserade personalkostnader ökade med 8 procent till mkr (1 731). I Baltisk Bankrörelse ökade personalkostnaderna med 125 mkr och i Swedbank Markets med 65 mkr. I Svensk Bankrörelse minskade de totala personalkostnaderna med 123 mkr i hög grad beroende på återföring av reserver för Kopparmyntet i fjärde kvartalet Övriga kostnader ökade med 19 procent till mkr (1 608). Ökningen förklaras av högre kostnader i Svensk Bankrörelse med 110 mkr och i Gemensam och ny verksamhet med 66 mkr huvudsakligen på grund av lanseringen av det nya varumärket. I Baltisk Bankrörelse ökade kostnaderna 38 mkr. Återvinningarna översteg kreditförlusterna Återvinningarna översteg kreditförlusterna, som netto minskade med 73 mkr till -72 mkr (1). I Svensk Bankrörelse uppgick kreditförlusterna till -158 mkr (-43) och i Baltisk Bankrörelse 84 mkr (57). Ökad skattekostnad Resultatet före skatt uppgick till mkr (3 279) och skattekostnaden uppgick till 928 mkr (675), vilket motsvarar en skattebelastning på 24 procent (21). Den högre skattesatsen fjärde kvartalet 2006 berodde främst på periodiseringseffekter. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

6 Resultatutveckling, koncernen, helår 2006 jämfört med helår 2005 Exklusive realisationsvinster ökade årets resultat med 13 procent Årets resultat minskade till mkr (11 879). Exklusive realisationsvinster 2005 ökade årets resultat med 13 procent Rörelseresultatet minskade till mkr (15 010). Exklusive realisationsvinster 2005 ökade rörelseresultatet med 12 procent Resultatet per aktie minskade till 21,11 kronor (23,14) Räntabiliteten på eget kapital minskade till 19,3 procent (24,6) K/I-talet uppgick till 0,52 (0,48) Primärkapitalrelationen var oförändrad 6,5 procent Intäkterna minskade till mkr (29 460) Räntenettot uppgick till mkr (15 539) Provisionsnettot ökade med 24 procent till mkr (7 170) Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 9 procent till mkr (2 957) Kostnaderna ökade till mkr (14 156) Återvinningarna översteg kreditförlusterna som uppgick till -205 mkr (294). Stark intäktsutveckling Intäkterna under 2005 inkluderar två realisationsvinster om totalt mkr. Försäljning av 50 procent av EnterCard gav en realisationsvinst på 800 mkr och försäljningen av Kundinkasso gav en realisationsvinst på mkr. I resultatet för 2006 finns inte några motsvarande realisationsvinster. Koncernens räntenetto 2006 var i stort sett oförändrat jämfört med 2005 och uppgick till mkr (15 539). I Baltisk Bankrörelse hade räntenettot en fortsatt stark tillväxt och ökade med 903 mkr eller 30 procent till mkr (3 035). Under året ökade utlåningen med 46 mdkr eller 53 procent till 134 mdkr (87). Inlåningen ökade med 16 mdkr eller 24 procent till 84 mdkr (68). Tillsammans ökade volymtillväxten räntenettot med mkr. Inlåningsmarginalerna förbättrades, främst på grund av högre styrräntor och påverkade räntenettot positivt med 276 mkr. Utlåningsmarginalerna minskade och påverkade räntenettot negativt med 646 mkr. Periodiseringen av utlåningsprovisioner minskade räntenettot med 351 mkr. Sammantaget minskade räntenettot i Svensk Bankrörelse med 826 mkr. En fortsatt volymökning av både in- och utlåning påverkade räntenettot positivt med mkr, medan en marginalpress inom utlåningen påverkade negativt med mkr. På inlåningssidan förbättrades däremot marginalerna, främst tack vare en högre reporänta, och påverkade räntenettot positivt med 260 mkr. Räntenettot minskade i övrigt med 784 mkr varav 270 mkr på grund av avyttringen 2005 av EnterCard och Kundinkasso. Swedbank Markets räntenetto minskade till 757 mkr (844). I övriga rörelsegrenar minskade räntenettot med 25 mkr. Provisionsnettot ökade med 24 procent till mkr (7 170). Kapitalförvaltningsprovisionerna ökade med 18 procent eller 569 mkr till mkr (3 150). Courtageintäkterna ökade med 42 procent eller 291 mkr till 989 mkr (698). Provisionsnettot ökade med 666 mkr i Swedbank Markets, med 434 mkr i Baltisk Bankrörelse, med 343 mkr i Kapitalförvaltning och försäkring samt med 287 mkr i Svensk Bankrörelse. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 9 procent till mkr (2 957). Nettoresultat finansiella poster ökade med 489 mkr i Swedbank Markets och med 242 mkr i Baltisk Bankrörelse genom goda resultat från tradingverksamheten. I Svensk Bankrörelse minskade nettoresultatet med 132 mkr främst genom förändring av verkligt värde på utlåning, derivat och upplåning i Swedbank Hypotek. I övriga rörelsegrenar minskade nettoresultatet med 345 mkr främst genom den kraftigt positiva värdeförändringen föregående år av innehavet av norska grundfondsbevis. Försäkringsnettot uppgick till 264 mkr (154). Ökad tillväxt inom försäkringsområdet medförde ökade intäkter framför allt i Baltisk Bankrörelse, där intäkterna ökade med 79 mkr. I Kapitalförvaltning och försäkring ökade intäkterna med 30 mkr. Övriga intäkter minskade till mkr (3 339). Intäkterna under 2005 inkluderar realisationsvinster uppgående till mkr. Kontrollerad kostnadsökning Koncernens kostnader ökade med 7 procent till mkr (14 156). Förändringen förklaras av expansionen i Baltisk Bankrörelse med 777 mkr. Kostnadsökningen i Swedbank Markets med 467 mkr påverkades av förvärvet i First Securities i juni Kostnaderna i Svensk Bankrörelse minskade med 449 mkr. Personalkostnaderna ökade med 5 procent till mkr (8 191). Personalkostnader exklusive resultatbaserade personalkostnader ökade med 6 procent till mkr (6 837). De resultatbaserade personalkostnaderna uppgick till mkr (1 354). I Svensk Bankrörelse minskade de totala personalkostnaderna med 8 procent till mkr (4 413). I Baltisk Bankrörelse uppgick personalkostnaderna till mkr (1 174) och i Swedbank Markets till mkr (931). Ökningen av personalkostnader är främst hänförlig till nyanställningar i Baltisk Bankrörelse där antalet anställda ökade till (7 226). Även löneökningar påverkade förändringen. Antalet anställda specificeras på sid 30. Övriga kostnader ökade med 10 procent till mkr (5 965). Ökningen beror till största delen på högre kostnader i Baltisk Bankrörelse. I Svensk Bankrörelse Swedbank, bokslutskommuniké (34)

7 minskade kostnaderna till mkr (4 768) trots lanseringen av det nya varumärket men i Baltisk Bankrörelse ökade de till mkr (1 080). Kostnaderna i Baltisk Bankrörelse påverkades negativt av en reservering på 151 mkr för en momstvist i Ryssland. Övriga kostnader i Swedbank Markets ökade med 104 mkr främst genom First Securities. Koncernens IT-kostnader uppgick, efter avdrag för intäkter från sparbanker och delägda banker, till mkr (2 205). I IT-kostnader ingår samtliga utvecklingsoch produktionskostnader samt servicekostnader för och avskrivningar av datautrustning. Återvinningarna översteg kreditförlusterna Kreditförlusterna minskade med 499 mkr till -205 mkr (294). Kreditförlustnivån minskade till -0,02 procent (0,04). I Baltisk Bankrörelse uppgick kreditförlusterna till 301 mkr (244) och kreditförlustnivån till 0,33 procent (0,45). Specifikation av kreditförluster och lånefordringar lämnas i not 3 och 4. Ökad skattekostnad Resultatet före skatt uppgick till mkr (15 010), skattekostnaden mkr (2 781) och skattebelastning var 23 procent (19). Den lägre skattebelastningen 2005 berodde i första hand på en högre andel skattefria intäkter. Ränterisk En höjning av samtliga marknadsräntor med en procentenhet skulle per den 31 december 2006 ha medfört en minskning av värdet av koncernens tillgångar och skulder, inklusive derivat, med mkr (1 298). I denna kalkyl ingår delar av bankens inlåning som åsatts en duration på mellan 2 och 3 år. Värdeminskningen för positioner i svenska kronor skulle ha uppgått till mkr (1 276) och positioner i utländsk valuta skulle få en värdeminskning med 15 mkr (22). Jämförelsetalen avser 31 december Vid en räntehöjning med en procentenhet skulle koncernens nettoresultat av finansiella transaktioner den 31 december 2006 ha minskat med 207 mkr (19). Kapitaltäckning Kapitaltäckningsgraden, som beräknas för den finansiella företagsgruppen, uppgick den 31 december 2006 till 9,8 procent (9,7), varav primärkapitalrelationen var 6,5 procent (6,5). Primärkapitalet inkluderar periodens resultat efter avdrag för föreslagen utdelning. Riskvägt belopp för kreditrisker ökade till 708 mdkr (590), främst på grund av kraftiga volymökningar i Svensk och Baltisk Bankrörelse. Riskvägt belopp för marknadsrisker minskade till 18 mdkr (26). Finansinspektionen godkände i december Swedbanks interna riskklassificeringsmetoder (IRK). Det innebär att Swedbank får basera beräkningen av kapitalkrav enligt Basel II för kreditrisker på dessa modeller redan med början Godkännandet omfattar 84 procent av Swedbanks kreditexponeringar. En specifikation över kapitaltäckningen återfinns på sid 21. Utlåning Koncernens utlåning till allmänheten ökade under året med 15 procent och uppgick vid årets utgång till 919 mdkr (796). Utlåningen i Svensk Bankrörelse ökade med 11 procent till 762 mdkr (688). Utlåningen till privatkunder ökade med 11 procent till 425 mdkr och utlåningen till företagskunder ökade med 12 procent till 324 mdkr. Hypoteksutlåningen till privatkunder steg med 11 procent under året. Marknadsandelen för hypoteksutlåning till hushåll i Sverige ökade till 32 procent (25) av nyförsäljningen. Motsvarande stockmarknadsandel var 31 procent. För utlåning till företagskunder ökade stockmarknadsandelen till 19 procent (18) vid årets slut. Utlåningen i Baltisk Bankrörelse ökade till 134 mdkr (87), vilket är en ökning med 53 procent sedan årets början. Utlåningen i Estland ökade med 44 procent till 54 mdkr, i Lettland med 77 procent till 40 mdkr, i Litauen med 45 procent till 34 mdkr och i Ryssland med 56 procent till 6 mdkr. Utlåningen till privatpersoner ökade med 64 procent till 54 mdkr och utlåningen till företag ökade med 48 procent till 80 mdkr. I Baltisk Bankrörelse ökade stockmarknadsandelen för bankutlåning till 45 procent (43) i Estland, 27 procent (23) i Lettland och 22 procent (21) i Litauen. Marknadsandelen för nyutlåning uppgick till 50 procent i Estland, 32 procent i Lettland och 23 procent i Litauen. Stockmarknadsandelen för hypoteksutlåning till hushåll uppgick till 50 procent (50) i Estland, 30 (28) i Lettland och 30 procent (30) i Litauen. En specifikation över utlåningen återfinns på sid 25. Sparande och placeringar Kundernas totala sparande och placeringar i Swedbank ökade under året med 15 procent till 841 mdkr (734). Kundernas inlåning, exklusive återköpsavtal (repor), ökade med 16 procent eller 52 mdkr till 377 mdkr (325). Inlåningen i Sverige ökade med 13 procent till 292 mdkr (257). Inlåningen i Baltisk Bankrörelse ökade med 24 procent till 84 mdkr (68), varav i Estland med 26 procent till 37 mdkr, i Lettland med 24 procent till 20 mdkr och i Litauen med 23 procent till 27 mdkr. I Sverige uppgick marknadsandelen för hushållsinlåningens nysparande till 30 procent (31), att jämföra med stockmarknadsandelen som var 26 procent. Marknadsandelen avseende netto-försäljningen på den svenska fondmarknaden uppgick till 2 procent (11) och stockmarknadsandelen var 26 procent. Marknadsandelen för nettoförändringen avseende noterade aktieindexobligationer uppgick till 31 procent och marknadsandelen för stocken var 30 procent. Swedbanks marknadsandel för totalt nysparande från hushåll via egen försäljnings-organisation i Sverige uppgick till 17 procent (19). I Baltisk Bankrörelse uppgick stockmarknadsandelen för hushållsinlåning till 62 procent (63) i Estland, 30 procent (29) i Lettland och 39 procent (39) i Litauen. En specifikation över sparande och placeringar återfinns på sid 25. Betalningar Trenden mot ett ökat kortanvändande fortsatte under Antalet utfärdade kort i Baltisk Bankrörelse Swedbank, bokslutskommuniké (34)

8 uppgick till 3,1 miljoner, vilket är en ökning med 15 procent sedan föregående år. Swedbank har 3,3 miljoner (3,2) utfärdade bankkort på den svenska marknaden. Under 2006 ökade antalet kortköp med 17 procent och antalet av banken inlösta korttransaktioner med 22 procent i Sverige. Babs Kortinlösen eget bolag Swedbank överförde under fjärde kvartalet all verksamhet inom affärsområdet Babs Kortinlösen till ett eget bolag, Swedbank Babs AB. Bolagsstämma och utdelning Swedbanks årsstämma 2007 hålls i Stockholm den 27 april. Bankens styrelse föreslår årsstämman att besluta om en kontant utdelning av 8,25 kronor per aktie (7,50), vilket motsvarar mkr och en utdelningsgrad på 39 procent. Som avstämningsdag för rätt till utdelning för 2006 föreslås den 3 maj Sista dagen för handel med bankens aktie med rätt till utdelning blir därmed den 27 april Om årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas kontantutdelningen komma att utbetalas genom VPC:s försorg den 8 maj Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med IAS 34. Moderbolaget upprättar som tidigare sin redovisning enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter samt redovisningsrådets rekommendation RR 32:05. Tillämpade redovisningsprinciper i bokslutskommunikén överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen för 2005, förutom att moderbolaget har ändrat värderingsprincip för valutasäkringar avseende investeringar i utländska dotter- och intresseföretag. Säkringarnas valutakomponent värderas numera till anskaffningsvärde. Jämförelsetal har räknats om. Rating S&P Moody's Fitch Dec 2006 Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Swedbank A-1 A+ P-1 Aa3 B- F1 A+ Swedbank Hypotek A-1 P-1 Aa3 F1+ AA- Hansabank P-1 Aa3 C+ F1 A * Bank Financial Strength Ratings I oktober höjdes Swedbanks långa rating av S&P. Swedbanks aktie Swedbanks aktie, kortnamn SWED A, är noterad på OMX Nordic Exchange SWED A 31 dec 31 dec Senast betalt, kr 248,50 216,50 Antal utestående aktier Börsvärde, mkr Händelser efter 31 december 2006 Swedbank förvärvar TAS- Kommerzbank i Ukraina Swedbank har den 7 februari 2007 tecknat avtal om att förvärva den ukrainska banken TAS-Kommerzbank (TAS). TAS, med huvudkontor i Kiev, är Ukrainas trettonde största bank sett till utlåning och en av de snabbast växande inom privatsegmentet. Banken har drygt 170 kontor, anställda, över privatkunder och företagskunder. Köpeskillingen uppgår till 735 miljoner USD, inklusive ett kapitaltillskott till TAS om 50 miljoner USD, som erläggs vid tidpunkten för affärens genomförande. TAS totala tillgångar uppgick per den 31 december 2006, enligt preliminära IFRS räkenskaper, till miljoner USD, lånestocken till 834 miljoner USD och inlåningen uppgick till 675 miljoner USD. TAS egna kapital, inklusive kapitaltillskottet, uppgår till 177 miljoner USD. Vinsten för helåret 2006 var 10 miljoner USD till följd av investeringar i utveckling av bankens kontorsnät. En tilläggsköpeskilling om maximalt 250 miljoner USD, baserad på TAS resultat och finansiella utveckling, kan komma att utbetalas om tre år. Primärkapitalrelationen beräknas initialt påverkas med -0,73 procentenheter när köpet verkställts. Sergiy Tigipko, VD i TAS, kvarstår som VD efter förvärvet med det övergripande ansvaret för bankens verksamhet. Han kommer att rapportera direkt till Swedbanks VD Jan Lidén, som blir ny styrelseordförande i TAS. Förvärvet förutsätter sedvanligt myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under andra halvåret Etablering på ryska privatmarknaden Swedbank utökar sin bank- och leasingverksamhet i Ryssland genom att också erbjuda banktjänster till privatmarknaden. Bankens nuvarande kontor i Moskva, S:t Petersburg och Kaliningrad kommer i fortsättningen att även tillhandahålla banktjänster till privatkunder och småföretag. Dessutom kommer nya kontor att öppnas i Moskva, S:t Petersburg och Kaliningrad under Swedbank förvärvar Söderhamns Sparbank Swedbank träffade i februari en överenskommelse att förvärva resterande 60 procent av aktierna i Söderhamns Sparbank AB av Sparbanksstiftelsen Söderhamn. Sedan tidigare äger Swedbank 40 procent av aktierna i banken. I samband med förvärvet övergår verksamheten i Söderhamns Sparbank AB till att bli en del av den norra regionen inom Swedbank. Söderhamns Sparbank har idag två kontor, 25 anställda och en affärsvolym på ca 4 miljarder kronor. Köpeskillingen för resterande 60 procent av banken är före utdelning 117,2 mkr, varav 7,2 miljoner kronor motsvarar stiftelsens andel av utdelningen för räkenskapsåret Förvärvet förutsätter Finansinspektionens tillstånd. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

9 Reviderade finansiella mål Swedbanks styrelse beslöt i februari 2007 om revidering av koncernen finansiella mål som därefter är följande: Räntabilitet - koncernens räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för övriga större, börsnoterade nordiska banker. Jämförelsebankerna är SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank samt DnB NOR. Operationell effektivitet - måttet för operationell effektivitet är relationen mellan kostnader och intäkter, K/I-talet. Det långsiktiga målet är att koncernens K/I-tal före kreditförluster ska understiga 0,50. Kapitaltäckning - kapitaltäckningsgraden ska lägst motsvara den nivå som vid varje tidpunkt bedöms lämplig för att bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att utveckla verksamheten. För primärkapitalrelationen gäller att den ska vara omkring 6,5 procent. Utdelning - utdelningen ska uppgå till omkring 40 procent av årets resultat exklusive engångseffekter. Utdelningens storlek tar sin utgångspunkt i den senaste utdelningen och bestäms med hänsyn till förväntad resultatutveckling, det kapital som bedöms nödvändigt för att utveckla verksamheten samt marknadens avkastningskrav. Resultat per aktie Swedbank ska ha en uthållig tillväxt i resultat per aktie som överstiger genomsnittet för övriga större, börsnoterade nordiska banker. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

10 Finansinspektionens diarienummer: Rörelsegrensredovisning Baltisk bankrörelse Baltisk Kapit alförvaltning Svensk affärsverksamhet bankrörelse Swedbank Gemensam och Helår Bankrörelse investeringar M arkets och försäkring ny verksamhet Elimineringar Koncernen mkr Räntenetto Provisionsnetto finansiella poster till verkligt värde Andel i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 22,2 31,7 29,7 31,7 28,3 21,0 52,5 38,9 4,7 12,8 19,3 24,6 K/I-tal före kreditförluster 0,52 0,46 0,46 0,47 0,55 0,58 0,37 0,43 0,98 0,85 0,52 0,48 Heltidstjänster Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på Swedbanks redovisningsprinciper, organisation och internredovisning. Vissa jämförelsesiffror för föregående perioder har räknats om beroende på mindre organisationsförändringar. Affärsverksamheten inom Baltisk Bankrörelse särredovisas från de koncernmässiga effekterna av Swedbanks ägande och förvärv av Hansabank. På detta sätt möjliggörs en tydligare analys av hur den baltiska affärsverksamheten utvecklas. Kommentarerna om Baltisk Bankrörelse i denna bokslutskommuniké avser affärsverksamheten om inte annat anges. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna, medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas inte. Koncernens eget kapital tillhörande aktieägarna allokeras till respektive rörelsegren baserat på kapitaltäckningsreglerna och bedömt ianspråktaget kapital. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel i relation till allokerat eget kapital.

11 Svensk Bankrörelse Svensk Bankrörelse är den dominerande rörelsegrenen i Swedbank. Här ingår det egna kontorsnätet med 477 kontor organiserade i 46 lokala banker fördelade på fem regioner. Genom samarbetet med sparbankerna och de delägda bankerna tillkommer ytterligare 276 kontor. Kontorsnätet kompletteras med 183 Bank i Butik. Genom avtalet med ICA Banken har kunderna möjlighet att göra kontantuttag i cirka ICA-butiker. Bankkontoren eller särskilda företagsenheter inom regionerna har kundansvaret för samtliga svenska kunder, med undantag för finansiella institutioner. Av rörelsegrenens cirka heltidstjänster återfinns ungefär i de fem regionerna. I rörelsegrenen ingår vidare Telefonbanken och Internetbanken samt dotterbolagen Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och Swedbank Babs vilkas produkter säljs genom Swedbank och de samverkande sparbankernas distributionsnät. Dotterbolagen Swedbank Fastighetsbyrå, Swedbank Juristbyrå och Swedbank Företagsförmedling bedrivs enligt ett franchisekoncept. Enheten Kunderbjudande och Produkter producerar och samordnar kunderbjudanden till olika kundgrupper och ansvarar för vidareutveckling och lansering av nya produkter utifrån kundernas behov. Till Svensk Bankrörelse räknas även den private bankingverksamhet, som bedrivs i dotterbolaget Swedbank Luxemburg, vars kunder huvudsakligen är utlandsboende svenskar, samt det samägda kortföretaget EnterCard med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Swedbank Robur med verksamhet inom fond- och kapitalförvaltning, pension och försäkring är i rörelsegrensredovisningen särredovisad från Svensk Bankrörelse. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

12 Resultatutveckling mkr Helår Helår Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Sw edbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 22,2 31,7 21,7 22,0 23,7 21,3 20,2 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägd volym Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Rörelseresultatet uppgick till mkr, vilket var mkr eller 18 procent lägre än föregående år. Exklusive realisationsvinster 2005 var rörelseresultatet 309 mkr eller 4 procent högre än föregående år. Intäkterna minskade med mkr eller 15 procent till mkr och kostnaderna minskade med 449 mkr eller 5 procent till mkr. Intäkterna 2005 inkluderade realisationsvinster avseende försäljningen av EnterCard med 800 mkr och försäljningen av Kundinkasso med mkr. Återvinningarna översteg kreditförlusterna och nettot uppgick till -499 mkr, jämfört med 27 mkr föregående år. Kreditförlustnivån var -0,07 procent (0,00). Räntabiliteten på allokerat eget kapital var 22,2 procent (31,7, exklusive realisationsvinster 23,2). Antalet heltidstjänster minskade med 17 jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2006 uppgick till mkr jämfört med mkr tredje kvartalet Minskningen uppkom huvudsakligen på grund av kostnader för lansering av nytt varumärke. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

13 Baltisk Bankrörelse Affärsverksamheten Baltisk Bankrörelse definieras som dotterbolaget Hansabank, med den justeringen att ett något lägre eget kapital allokeras till verksamheten utifrån bedömt riskkapitalbehov än det kapital som de facto finns i dotterbolaget. Detta innebär även en justering av räntenettot jämfört med vad som redovisas i dotterbolaget. Hansabank bedriver affärsverksamhet i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. I Baltisk Bankrörelse investering redovisas effekterna av Swedbanks ägande i Hansabank i form av bland annat koncernmässig goodwill, avdrag för minoritetens andel av vinsten och eget kapital under de perioder då bolaget inte var helägt samt koncernmässiga avskrivningar på övervärden i utlånings- och inlåningsportföljen identifierade vid förvärvet Baltisk Bankrörelse Affärsverksamhet Resultatutveckling mkr Helår Helår Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Sw edbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 29,7 31,7 32,1 33,1 23,8 28,7 27,7 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägd volym Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Rörelseresultatet uppgick till mkr, en ökning med 901 mkr eller 39 procent jämfört med föregående år. Periodiseringen av låneprovisioner minskade redovisat räntenetto med 351 mkr. Reserveringar för en momstvist i Ryssland uppgick till 151 mkr. Exkluderas dessa poster ökade resultatet med mkr. Räntabiliteten på allokerat eget kapital var 29,7 procent (31,7). Swedbank, bokslutskommuniké (34)

14 Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2006 uppgick till mkr och var 70 mkr eller 7 procent högre än för tredje kvartalet Antalet heltidstjänster ökade med jämfört med motsvarande period föregående år och med 252 jämfört med föregående kvartal. Ökningen beror på den organiska tillväxten i Baltikum och expansionen i Ryssland. Baltisk Bankrörelse, Affärsverksamhet och Investering Resultatutveckling mkr Helår Helår Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Sw edbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 14,1 13,1 17,1 16,7 10,3 11,6 10,8 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägd volym Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Swedbank, bokslutskommuniké (34)

15 Swedbank Markets Swedbank Markets omfattar kapitalmarknadsprodukter och olika typer av projekt- och företagsfinansieringar. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Förutom verksamheten i Sverige inkluderar rörelsegrenen dotterbolagen First Securities i Norge, First Securities LLC i New York samt ett representationskontor i Shanghai. Swedbank Markets erbjuder handel i värdepapper och derivatinstrument inom aktie-, ränte- och valutamarknaderna, finansieringslösningar samt kvalificerad analys och rådgivning. Inom analysfunktionen görs kontinuerligt analyser av cirka 150 nordiska bolag. För privata placerare erbjuder Swedbank Markets aktiehandel och breddmarknadsprodukter, som exempelvis aktieindexobligationer. Försäljningen av dessa produkter sker genom koncernens kontorsnät i Sverige, genom sparbanker och delägda banker, samt genom Internetbanken och Telefonbanken. Under första kvartalet 2005 konsoliderades First Securities i Norge enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebar att intäkter och kostnader nettoredovisades under Andel av intresseföretags resultat. Från och med juni 2005 konsoliderades First Securities som dotterföretag vilket medför bruttoredovisning av intäkter och kostnader i resultaträkningen. Resultatutveckling mkr Helår Helår Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i Sw edbank AB Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 28,3 21,0 31,9 21,1 35,4 24,4 23,1 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägd volym Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Rörelseresultatet uppgick till mkr, vilket var 556 mkr eller 52 procent högre än föregående år. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

16 Intäkterna från First Securities uppgick till mkr (549) och kostnaderna uppgick till 734 mkr (342). Räntabiliteten på allokerat eget kapital var 28,3 procent (21,0). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2006 uppgick till 437 mkr och var 149 mkr eller 52 procent högre än för tredje kvartalet First Securities intäkter ökade med 113 mkr under fjärde kvartalet och uppgick till 318 mkr, jämfört med 205 mkr tredje kvartalet 2006, och kostnaderna uppgick till 194 mkr jämfört med 141 mkr tredje kvartalet Kapitalförvaltning och försäkring Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Swedbank Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Resultatutveckling mkr Helår Helår Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 52,5 38,9 50,7 56,7 53,1 49,3 41,2 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Riskvägd volym Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Rörelseresultatet uppgick till mkr, en ökning med 319 mkr eller 38 procent jämfört med föregående år. Jämfört med tredje kvartalet 2006 minskade rörelseresultatet i fjärde kvartalet med 9 procent. Räntabiliteten på allokerat eget kapital var 52,5 procent (38,9). Fondsparande, volymer och flöden Inflödet i Swedbank Roburs egna och förmedlade fonder uppgick under året 2006 till 100,6 (76,9) mdkr och utflödet uppgick till 98,6 (67,2). Detta ger ett nettoinflöde i Swedbank Roburs egna och förmedlade fonder under året på 2,0 mdkr jämfört med 9,7 mdkr under motsvarande period föregående år. Av nettoinflödet härrörde 8,7 mdkr (4,1) från premiepensionssparande och 1,4 mdkr (0,0) från fondförsäkringssparande i Swedbank Försäkring. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

17 Fondförmögenheten i Swedbank Robur uppgick den 31 dec 2006 till 398 mdkr (355). Förändringen förklaras av högre värden på fondernas tillgångar med 41,4 mdkr, främst på grund av stigande aktiekurser under året. Därtill kommer nettoinflöden i fonderna på 1,6 mdkr, vilket ger en ökning av fondförmögenheten under året med 43 mdkr. I den institutionella kapitalförvaltningen förvaltades 63 mdkr (54), varav i Swedbank Roburs fonder 37 mdkr (30). Swedbank Roburs andel av fondsparande, nysparande netto, på den svenska fondmarknaden uppgick under 2006 till 2 procent (11). Marknadsandelen av förvaltat kapital på fondmarknaden uppgick den 30 sep 2006 till 26 procent (27). Fond- och försäkringssparande mdkr 31 dec 31 dec Fondförmögenhet varav: Svenska aktier, % 33,3 30,5 Utländska aktier, % 37,7 36,7 Räntebärande värdepapper, % 29,0 32,8 Antal kunder (tusental) Fondförsäkringssparande Förvaltat kapital 64,8 54,7 varav i Robur fonder 63,5 54,0 Antal försäkringar (tusental) Diskretionär förvaltning Förvaltat kapital varav i Robur fonder Försäkringssparande Försäljningen (inbetalda premier) av försäkringssparande uppgick under året till 9,6 mdkr (7,5). Det förvaltade kapitalet i Swedbank Försäkring uppgick vid årets slut till 64,8 mdkr (54,7). Marknadsandelen avseende nyteckning av fondförsäkring uppgick vid utgången av september 2006 till 11 procent (11). Antalet försäkringsavtal i Swedbank Försäkring uppgick vid årets slut till ( ). Därtill kommer grupplivförsäkringar med cirka 1 miljon försäkrade. Fondförvaltningens utveckling Huvuddelen av Swedbank Roburs fonder hade under perioden en positiv avkastning. Aktiefonderna med inriktning på Sverige hade en värdeökning på mellan 26 och 31 procent och Allemansfonderna en värdeökning på 18 procent. Blandfonderna visade en värdeökning på mellan 5 och 15 procent och de svenska räntefonderna en värdeförändring på 0,2-1,9 procent. Avkastningen relaterad till jämförelseindex har varit bäst för Småbolagsfond Europa, Råvarufonden och Ethica Sverige Mega. Av aktiefonderna hade 77 procent en avkastning som översteg jämförelseindex. Av blandfonderna överträffade 100 procent index och av räntefonderna överträffade 0 procent index. Den genomsnittliga ratingen för Swedbank Roburs fonder var, enligt Morningstar, vid utgången av ,22 (*). *) Morningstars mätmetod har ändrats under året varför en jämförelse ej är relevant Swedbank, bokslutskommuniké (34)

18 Gemensam och ny verksamhet I rörelsegrenen ingår IT och övriga servicefunktioner, Treasury, koncernstaber och koncernens eget försäkringsbolag Sparia, filialer i Norge, Finland och Danmark, representationskontor i Tokyo samt grundfondsbevisen i den norska sparbanken Nord-Norge. Under 2006 har aktieinnehavet i SpareBank 1 Gruppen och grundfondsbevisen i de norska sparbankerna Midt-Norge och Rogaland avyttrats. Resultatutveckling mkr Helår Helår Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 4,7 12,8 neg. 11,4 13,4 neg. 33,7 Intäktsposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Aktier och andelar i intresseföretag Riskvägd volym Totala tillgångar Totala skulder Heltidstjänster Rörelseresultatet uppgick till 84 mkr, en minskning med 515 mkr jämfört med föregående år. Minskningen uppkommer på grund av den kraftigt positiva värdeförändring 2005 avseende grundfondsbevisen i de norska sparbankerna. Jämfört med tredje kvartalet 2006 minskade rörelseresultatet med 6 mkr. Swedbank, bokslutskommuniké (34)

19 Elimineringar mkr Helår Helår Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Summa kostnader Affärsvolymer, mdkr Fond och försäkring Övrig placeringsvolym Totala tillgångar Totala skulder Swedbank, bokslutskommuniké (34)

20 Förteckning finansiell information Sida Resultaträkning, koncernen 20 Resultatutveckling, kvartal, koncernen 21 Kapitaltäckning 21 Resultaträkning, moderbolaget 22 Balansräkning 23 Kassaflödesanalys 23 Omsättning av egna skuldinstrument 23 Förändring av eget kapital, koncernen 24 Förändring av eget kapital, moderbolaget 24 Utlåning, koncernen 25 Sparande och placeringar, koncernen 25 Noter Not 1. Provisionsnetto, koncernen och moderbolaget 26 Not 2. Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde, koncernen och moderbolaget 27 Not 3. Kreditförluster netto och värdeförändring på övertagen egendom, koncernen och moderbolaget 28 Not 4. Utlåning till kreditinstitut samt utlåning till allmänheten, koncernen och moderbolaget 29 Kreditrisker, koncernen 29 Derivatinnehav, koncernen 30 Antal utestående aktier 30 Antal anställda 30 Swedbank, bokslutskommuniké (34)

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Periodens resultat 2007 ökade med 10 procent jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med 10 procent till 11 996 mkr (10 880) Resultat per aktie

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2007 Den 25 april 2007

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2007 Den 25 april 2007 Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2007 Den 25 april 2007 FORTSATT STARK UTVECKLING PÅ ALLA MARKNADER Stabilt resultat för första kvartalet 2007 jämfört med fjärde kvartalet 2006 Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr Första kvartalet i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 12 februari 2004 Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr (6 848) Årets resultat

Läs mer

Sammanfattning, koncernen

Sammanfattning, koncernen Delårsrapport för Swedbank Januari - september 2008 Stockholm den 22 oktober 2008 Periodens resultat ökade med 1 procent jämfört med de tre första kvartalen 2007 Periodens resultat uppgick till 8 972 mkr

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 11 februari 2005 Fortsatt stark resultatutveckling i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 11 912 mkr (9 564) Årets resultat ökade med 35

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Sveriges största bank

Sveriges största bank Svensk bankrörelse Sveriges största bank 16 Swedbank tilldelades utmärkelsen Bank of the Year in Sweden 26 av den ansedda brittiska tidskriften The Banker. Anledningen var bland annat att Swedbank lyckats

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2008 Stockholm den 24 april 2008

Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2008 Stockholm den 24 april 2008 Delårsrapport för Swedbank Januari - mars 2008 Stockholm den 24 april 2008 Periodens resultat för första kvartalet 2008 i nivå med första kvartalet Periodens resultat uppgick till 2 900 mkr (2 910) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ)

Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) f Halvårsrapport januari juni 2012 för Nordea Hypotek AB (publ) 1 (12) Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1 589 mkr (975), en ökning med 63 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 3 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer 10-1289 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 11 februari 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005 Ökade intäkter och minskade kostnader rörelseresultatet ökade 17 procent Första kvartalet 2005 i sammandrag: Rörelseresultatet

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer