Handelsbankens delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbankens delårsrapport"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till (6 068) och resultatet per aktie steg med 11% till 10,81 kr (9,75) Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 13% till (8 066) Rörelseresultatet i Kontorsrörelsen utanför Sverige ökade med 64% och för Kontorsrörelsen i Sverige med 7% Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet steg till 14,0% (13,6) Intäkterna ökade med 10% till (16 107) Räntenettot ökade med 17% till (11 190) K/I-talet förbättrades till 45,3% (47,3) Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,05) Primärkapitalrelationen steg till 19,4% (17,4). Kärnprimärkapitalrelationen steg till 16,8% (14,8) Samtliga obligationsförfall till och med första halvåret 2013 är förfinansierade och banken valde att utöka den totala likviditetsreserven till över 750 mdkr Sammanfattning andra kvartalet, jämfört med första kvartalet Periodens resultat efter skatt för total verksamhet steg med 2% till (3 348) och resultatet per aktie uppgick till 5,44 kr (5,36) Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 14,4% (13,8) Intäkterna var i stort sett oförändrade och uppgick till (8 866) Kreditförlustnivån var oförändrad och uppgick till 0,07% (0,07) Rörelseresultatet steg på samtliga hemmamarknader utanför Sverige

2 Innehållsförteckning Sidan Koncernen Översikt 3 Koncernens utveckling 4 Koncernen Segment 7 Kontorsrörelsen i Sverige 8 Kontorsrörelsen utanför Sverige 10 Kontorsrörelsen i Storbritannien 12 Kontorsrörelsen i Danmark 13 Kontorsrörelsen i Finland 14 Kontorsrörelsen i Norge 15 Handelsbanken International 16 Handelsbanken Capital Markets 17 Övrigt 19 Finansiella rapporter i sammandrag Koncernen 20 Nyckeltal 20 Resultaträkning 21 Resultat per aktie 21 Totalresultat 22 Utveckling per kvartal 22 Balansräkning 23 Förändring eget kapital 24 Kassaflödesanalys 24 Not 1 Redovisningsprinciper 24 Not 2 Provisionsnetto 25 Not 3 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde 25 Not 4 Övriga administrativa kostnader 25 Not 5 Kreditförluster och osäkra fordringar 26 Not 6 Avvecklad verksamhet 27 Not 7 Utlåning och kreditexponering 28 Not 8 Derivat 29 Not 9 Goodwill och andra immateriella tillgångar 30 Not 10 Skulder till kreditinstitut, in- och upplåning från allmänheten 30 Not 11 Förvaltat kapital 30 Not 12 Omsättning av egna skuldinstrument och aktier 30 Not 13 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga åtaganden 31 Not 14 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 31 Not 15 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde 33 Not 16 Tillgångar och skulder i valuta 34 Not 17 Transaktioner med närstående 34 Not 18 Kapitalbas och kapitalkrav i den finansiella företagsgruppen 35 Not 19 Risk och kapitalhantering 38 Not 20 Handelsbanksaktien 40 Finansiella rapporter i sammandrag Moderbolaget 41 Granskningsrapport 44 Information telefonkonferens, med mera 45 Aktiekursutveckling och övrig information 46 2 Handelsbanken

3 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Koncernen Översikt Förändr Förändr Förändr Resultaträkning i sammandrag Räntenetto % % % Provisionsnetto % % % Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % % % Riskresultat försäkring % 36 8% % 209 Övriga utdelningsintäkter % % 146 Andelar i intresseföretags resultat % % 9 Övriga intäkter % 38-11% % 143 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar % % % -462 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % % -816 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar % 0 0% % 7 Rörelseresultat % % % Skatter % % % Periodens resultat från kvarvarande verksamhet % % % Periodens resultat från avvecklad verksamhet, efter skatt % 49-41% % 159 Periodens resultat % % % Balansräkning i sammandrag Summa utlåning till allmänheten % % % varav hypoteksutlåning % % % In- och upplåning från allmänheten % % % varav hushåll % % % Summa eget kapital % % % Summa tillgångar % % % Nyckeltal i sammandrag Räntabilitet på eget kapital, total verksamhet * 14,4% 14,0% 13,8% 14,0% 13,6% 13,5% Räntabilitet på eget kapital, kvarvarande verksamhet * 14,3% 13,8% 13,6% 13,8% 13,4% 13,4% K/I-tal kvarvarande verksamhet 45,5% 47,3% 45,2% 45,3% 47,3% 47,1% Resultat per aktie, total verksamhet, kr 5,44 5,04 5,36 10,81 9,75 19,78 - efter utspädning 5,34 4,95 5,22 10,54 9,59 19,39 Primärkapitalrelation enligt Basel II 19,4% 17,4% 19,1% 19,4% 17,4% 18,4% * Vid beräkning av räntabilitet på eget kapital justeras eget kapital för påverkan av orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som "Tillgängliga för försäljning" samt för kassaflödessäkringar. 3 Handelsbanken

4 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Koncernens utveckling JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Periodens resultat efter skatt för total verksamhet steg under första halvåret med 11% till (6 068) och resultatet per aktie ökade med 11% till 10,81 kr (9,75). Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet steg till 14,0% (13,6). Koncernens rörelseresultat steg med 13% till (8 066) och i Kontorsrörelsen utanför Sverige ökade rörelseresultatet med 64%. I Kontorsrörelsen i Sverige steg rörelseresultatet med 7%. K/I-talet i den kvarvarande verksamheten förbättrades till 45,3% (47,3). Intäkter Förändr Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella poster % Övriga intäkter % Summa intäkter % Intäkterna ökade med 10% till som ett resultat av ett förbättrat räntenetto. Valutakursförändringar påverkade intäkterna positivt med 97. Räntenettot steg med 17% till till följd av såväl stigande affärsvolymer som räntemarginaler. Räntenettot steg med 31% i Kontorsrörelsen utanför Sverige och med 11% i den svenska kontorsrörelsen. Större affärsvolymer medförde att koncernens kostnader för olika statsavgifter som belastar räntenettot ökade till -569 (-499). Valutakurs-effekter påverkade räntenettot positivt med 73. Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 6% till mdkr (1 519). Ökningen var 6% i såväl hushållssektorn som företagssektorn. Medelvolymen inlåning steg med 13% till 686 mdkr (605). Företagsinlåningen växte med 18% och hushållsinlåningen med 7%. Provisionsnettot sjönk med 176 eller 5% till (3 893). Förändringen förklaras i sin helhet av minskade intäkter till följd av lägre omsättning och kursnivåer på aktiemarknaderna. Courtageintäkterna minskade med 20% eller 154 och fondförvaltningsprovisionerna sjönk med 6% eller 50. Den totala minskningen i provisionsnettot motverkades av en ökning i flertalet övriga provisionskällor. Nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde minskade med 16% till 563 (669), främst till följd av lägre kundaktivitet jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnader Förändr Personalkostnader % Övriga administrativa kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % De totala kostnaderna ökade med 5% till Valutakursförändringar ökade kostnaderna med 47 och förklarar en procentenhet av ökningen. Personalkostnaderna steg med 8% till , varav valutakursförändringar förklarar en procentenhet. Ytterligare tre procentenheter förklaras av att avsättningen till Stiftelsen Oktogonen steg till -458 (-420), att kostnaden för korridoreffekten vid beräkning av pensioner enligt IAS 19 ökade till -110 (-10) samt av att en sänkning av diskonteringsräntan ökade pensionskostnaderna med 30. De rörliga ersättningarna, inklusive sociala avgifter och lönebikostnader, minskade till -64 (-130). Medelantalet anställda ökade till medarbetare (11 078), framförallt till följd av expansionen i Storbritannien. Övriga administrativa kostnader minskade marginellt till (-2 462), huvudsakligen till följd av lägre kostnader för köpta tjänster. Kreditförluster Förändr Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning 0,07 0,05 0,02 Osäkra fordringar, netto % Andel osäkra fordringar, % 0,16 0,23-0,07 Kreditförlusterna uppgick till -579 (-416) och kreditkvaliteten var fortsatt stabil. Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,05). Osäkra fordringar netto minskade med 26% till (3 777) motsvarande 0,16% av utlåningen (0,23). 4 Handelsbanken

5 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade till (3 348) och resultatet per aktie steg till 5,44 kr (5,36). Räntabiliteten på eget kapital steg till 14,4% (13,8). Rörelseresultatet minskade marginellt till (4 571). I Kontorsrörelsen utanför Sverige steg rörelseresultatet på samtliga hemmamarknader. K/I-talet uppgick till 45,5% (45,2). Intäkter Förändr Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella poster % Övriga intäkter % Summa intäkter % Räntenettot ökade något till Ökade affärsvolymer, positiva valutakurseffekter och något förbättrade utlåningsmarginaler motverkades till stor del av lägre inlåningsmarginaler i den svenska kontorsrörelsen. Valutakursförändringar påverkade räntenettot positivt med 32. I Kontorsrörelsen utanför Sverige steg räntenettot med 6%, eller 122, och i den svenska kontorsrörelsen sjönk räntenettot med 3%, eller 120, till följd av att inlåningsmarginalerna minskade med 195 jämfört med föregående kvartal. Avgifter till stats- och insättargarantier steg till -291 (-278) till följd av ökade affärsvolymer. Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek uppgick till 17 (-11). Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 2% till mdkr (1 590). Ökningstakten steg något mot slutet av perioden. Den totala medelvolymen inlåning minskade med 2% till 680 mdkr (692) till följd av en lägre volym kortfristig företagsinlåning. Medelvolymen hushållsinlåning ökade med 2% samtidigt som företagsinlåningen minskade med 4%. Provisionsnettot minskade med 67, eller 4%, till (1 892). Nedgången förklaras främst av att courtageintäkterna minskade med 89, eller 25%, till följd av lägre omsättning och aktivitet på aktiemarknaderna. Minskningen i provisionsnettot motverkades delvis av att fondförvaltnings- och betalningsprovisionerna ökade med 7% respektive 9% jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde sjönk till 219 (344). Kundaktiviteten var lägre än i det första kvartalet, vilket medförde ett minskat resultat i ränte- och valutahandeln. Kostnader Förändr Personalkostnader % Övriga administrativa kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % De totala kostnaderna var i stort sett oförändrade och uppgick till En tvåprocentig ökning av övriga administrativa kostnader motverkades av minskade av- och nedskrivningar. Personalkostnaderna var oförändrade jämfört med föregående kvartal. Periodens preliminära avsättning till rörliga ersättningar, inklusive sociala avgifter och löne-bikostnader, uppgick till -23 (-41) och avsättningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen uppgick till -229 (-229). Korridoreffekten vid beräkning av pensionskostnader enligt IAS 19 var oförändrad och uppgick till -55 (-55). Övriga administrativa kostnader steg med 2% till , främst till följd av ökade rese- och marknadsföringskostnader. Genomsnittligt antal anställda minskade till medarbetare (11 135). Kreditförluster Förändr Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning 0,07 0,07 0,00 Osäkra fordringar, netto % Andel osäkra fordringar, % 0,16 0,16 0,00 Kreditförlusterna minskade något till -288 och kreditförlustnivån uppgick oförändrat till 0,07% (0,07). Osäkra fordringar netto uppgick till (2 744), motsvarande 0,16% (0,16) av utlåningen. UTVECKLING I SEGMENTEN (Kvartal 2 jämfört med kvartal 1 ) I Kontorsrörelsen i Sverige minskade rörelseresultatet med 6% till (3 428), främst till följd av lägre inlåningsmarginaler. Kreditförlustnivån uppgick till 0,04% (0,03). I Kontorsrörelsen utanför Sverige ökade rörelseresultatet med 13% till (1 015) och resultatet steg i samtliga hemmamarknader. Intäkterna steg med 5%, främst till följd av ett ökat räntenetto, medan kostnaderna ökade med 3%. Kreditförlustnivån minskade till 0,16% (0,19). 5 Handelsbanken

6 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Handelsbanken Capital Markets ökade rörelseresultatet med 30% till 205 (158) till följd av ett högre nettoresultat av finansiella poster och minskade kostnader. Inom corporate finance var banken största nordiska aktör avseende köp och försäljning av bolag, såväl i Sverige som i Norden. Nettoinflödet till bankens fonder i Sverige uppgick under första halvåret till 9,8 mdkr, motsvarande en marknadsandel på 83%. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Handelsbankens höga förtroende i fundingmarknaden innebar att bankens fundingkostnader och femåriga CDS-spread var bland de allra lägsta i den europeiska bankmarknaden. Under andra kvartalet stod Handelsbanken för två av de totalt fem seniora obligationsemissioner i benchmarkstorlek som genomfördes av europeiska banker. Totalt emitterade banken under andra kvartalet obligationer till ett värde av 53 mdkr, fördelat på 21 mdkr i seniora obligationer och 32 mdkr i säkerställda obligationer. Under det första halvåret uppgick den emitterade obligationsvolymen till 124 mdkr, varav 82 mdkr utgjordes av säkerställda obligationer och 42 mdkr av seniora obligationer. Den genomsnittliga löptiden uppgick till cirka 4,5 år. Periodens emitterade volym innebär att samtliga obligationsförfall till och med första halvåret 2013 är förfinansierade. Banken valde att utöka den totala likviditetsreserven till över 750 mdkr. Kassamedel och likvida tillgångar placerade i centralbanker steg under kvartalet med 97 mdkr till 438 mdkr och volymen likvida obligationer uppgick till 85 mdkr. Resterande del av reserven utgörs främst av outnyttjat emissionsutrymme av säkerställda obligationer i Stadshypotek. Enligt gällande definition uppgick koncernens Liquidity Coverage Ratio (LCR) vid halvårsskiftet till 178%. I USD och EUR var LCR 281% respektive 166%. KAPITAL 31 mar Förändr Kärnprimärkapitalrelation, Basel II 16,8% 16,4% 0,4 Primärkapitalrelation enligt Basel II 19,4% 19,1% 0,3 Kapitaltäckningsgrad enligt Basel II 19,9% 19,9% 0,0 Eget kapital % Primärkapital % Kapitalbasen steg i kvartalet till 101 mdkr (99) och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II uppgick oförändrat till 19,9% (19,9). Periodens vinst är den främsta förklaringen till att eget kapital ökade med 4,3 mdkr till 97,0 mdkr under andra kvartalet. Primärkapitalet ökade med 3,3 mdkr till 98,8 mdkr (95,4) och kärnprimärkapitalet steg till 85,6 mdkr (81,9). Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II steg till 16,8% (16,4) och primärkapitalrelationen till 19,4% (19,1). Av ökningen i kvartalet på 0,3 procentenheter bidrog periodens vinst positivt med 0,4 procentenheter samtidigt som ökade utlåningsvolymer påverkade med -0,2 procentenheter. Nettot av övriga effekter påverkade primärkapitalrelationen positivt med 0,1 procentenhet. Basel III / IAS 19 Banken uppskattar att övergången från Basel II till Basel III vid kommande årsskifte kommer innebära en minskning av kärnprimärkapitalrelationen med 1,5 till 1,8 procentenheter. Vid utgången av andra kvartalet uppgick reduktionen till 1,8 procentenheter och kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III var därmed 15,0%. Om de förväntade förändringar i pensionsregelverket (IAS 19) tillämpats vid halvårsskiftet hade kärnprimärkapitalrelationen reducerats med ytterligare 0,2 procentenheter till 14,8%. RATING Såväl Handelsbankens lång- som kortfristiga rating var under perioden oförändrade med stabila utsikter hos Standard & Poor s, Fitch och DBRS. Som ett resultat av Moody s omvärdering av 114 europeiska banker, sänkte ratinginstitutet under kvartalet bankens långfristiga rating från Aa2 till Aa3 med stabila utsikter. Långfristig Kortfristig Standard & Poor's AA- A-1+ Fitch AA- F1+ Moody's Aa3 P-1 C DBRS AA (low) VERKSAMHETER UNDER AVVECKLING Finansiell styrka Verksamheter under avveckling inkluderar verksamheter som övertagits för skyddande av fordran och som banken avser att avyttra. Resultatet efter skatt omfattar verksamheten i Plastal och uppgick under första halvåret till 78 (97). 6 Handelsbanken

7 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Koncernen Segment Januari - juni Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen utanför Sverige Capital Markets Övrigt Justeringar och elimineringar Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Andelar i intresseföretags resultat 0 0 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrativa kostnader Internt köpta och sålda tjänster Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultatutdelning Rörelseresultat efter resultatutdelning Interna intäkter * Januari - juni Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen utanför Sverige Capital Markets Övrigt Justeringar och elimineringar Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrativa kostnader Internt köpta och sålda tjänster Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultatutdelning Rörelseresultat efter resultatutdelning Interna intäkter * * Interna intäkter som ingår i summa intäkter består av intäkter från transaktioner med andra rörelsesegment. Eftersom ränteintäkter och räntekostnader redovisas netto som intäkt innebär det att interna intäkter bland annat innehåller nettot av intern finansieringskostnad mellan segmenten. Segmenten utgörs av Kontorsrörelsen i Sverige, Kontorsrörelsen utanför Sverige samt Capital Markets. I segmentens resultaträkningar ingår interna poster såsom interna räntor, provisioner och ersättningar för interna tjänster huvudsakligen enligt självkostnadsprincipen. Den del av Capital Markets rörelseresultat som inte innehåller risktagande resultatutdelas till kundansvarigt kontor i kontorsrörelsen. Räntabilitet på allokerat kapital för segmenten är beräknat på genomsnittligt allokerat kapital och skattesatsen 26,3%. För koncernen beräknas räntabilitet på eget kapital efter redovisad skatt. 7 Handelsbanken

8 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen i Sverige består av sex regionbanker samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Sverige. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbankerna tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 461 kontor i hela Sverige. Handelsbanken Finans har ett heltäckande sortiment av finansbolagstjänster och arbetar genom bankens kontor och i finansieringssamarbeten med återförsäljare samt leverantörer. Stadshypotek är bankens hypoteksbolag och är helt integrerat i kontorsrörelsen. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % % % Provisionsnetto % 849 1% % Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % % % 510 Övriga intäkter % % 20 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % Internt köpta och sålda tjänster % % % Avskrivningar % -22 0% % -91 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 Rörelseresultat % % % Resultatutdelning % % % 664 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % Interna intäkter % % % K/I-tal, % 34,4 34,5 33,0 33,7 35,4 34,8 Kreditförlustnivå, % 0,04-0,01 0,03 0,03-0,01 0,00 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 19,4 20,3 19,2 19,3 19,5 19,6 Medelantal anställda % % % Antal kontor % 461 0% % 461 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mdkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten* Hushåll % 582 0% % 570 varav Hypotekslån % 528 0% % 517 Företag % 480 1% % 479 varav Hypotekslån % 224 2% % 215 Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % 203 0% % 196 Företag % 166-1% % 157 Totalt % 369 0% % 353 * Exklusive utlåning till Riksgälden. 8 Handelsbanken

9 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 7% till (6 221) till följd av stigande intäkter samtidigt som kostnaderna var i stort sett oförändrade. Räntenettot steg med 11%, eller 820, till (7 622). Effekten av större in- och utlåningsvolymer uppgick till 298. Förändringen i in- och utlåningsmarginaler påverkade räntenettot positivt med 290. Avkastningen på tilldelat kapital bidrog med 234 till räntenettoökningen. Avgifterna till Stabilitetsfonden och insättargarantin belastade räntenettot med -394 (-318). Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek uppgick till 6 (-17). Provisionsnettot minskade med 7% till (1 846), främst till följd av lägre aktiemarknadsrelaterade provisioner. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde ökade med 15% till 293 (254). De totala kostnaderna steg med 1% till (-3 573) och förändringarna var små i samtliga kostnadsslag. K/I-talet sjönk till 33,7% (35,4). Kreditförlusterna uppgick till -184 att jämföra med nettoåtervinningar på 58 i jämförelseperioden. Kreditförlustnivån uppgick till 0,03% (-0,01). Affärsutveckling Handelsbanken lägger stor vikt på att vara tillgänglig för kunderna. Det personliga mötet med kunden är centralt och för att komma ännu närmare kunderna planerar flera kontor att öppna nya fysiska mötesplatser. Under perioden har ett par nya lokaler öppnats och flera är planerade. Medelvolymen inlåning från hushåll fortsatte att öka och uppgick till 203 mdkr (193), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt visade Svensk Fondstatistik att Handelsbanken fortsätter ta marknadsandelar på fondmarknaden. Under årets första halvår uppgick nysparandet, netto, i bankens fonder i Sverige till 9,8 mdkr, motsvarande en marknadsandel på 83%. Medelvolymen hypoteksutlåning till privatpersoner växte med 4% till 529 mdkr (509). Medelvolymen utlåning till företag var 3% högre under första halvåret jämfört med motsvarade period föregående år och uppgick till 482 mdkr (469). KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet sjönk med 6% till (3 428). Räntenettot föll med 3% till (4 281). Minskningen på 120 förklaras framförallt av att inlåningsmarginalerna minskade med 195 till följd av sjunkande korträntenivåer. Den negativa effekten motverkades något av att utlåningsmarginalerna förbättrades med 59 i perioden. Benchmarkeffekten i Stadshypotek uppgick till 17 (-11) och avgifter till den svenska Stabilitetsfonden och insättargarantin ökade med 10 till -202 (-192). Utlåningen till hushåll fortsatte att växa även om tillväxttakten var fortsatt avtagande jämfört med föregående år. Medelvolymen hypotekslån till privatpersoner uppgick till 530 mdkr (528). Bruttomarginalen på hypoteksstocken före kostnader för rådgivning, administration och andra kostnader uppgick under andra kvartalet till 0,85% (0,84). Medelvolymen företagsutlåning ökade med 1% under kvartalet och uppgick till 483 mdkr (480). Provisionsnettot steg med 1% och uppgick till 860 (849). Högre kortprovisioner kompenserade för lägre aktiemarknadsrelaterade provisionsintäkter. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde minskade till 137 (156). De totala kostnaderna ökade med 2% till (1 790) till följd av en säsongsmässig ökning av övriga administrativa kostnader under årets andra kvartal. Personalkostnaderna minskade med 1% som en följd av att medelantalet anställda sjönk med 2%. Kreditförlusterna steg något till -109 (-75) och kreditförlustnivån uppgick till 0,04% (0,03). 9 Handelsbanken

10 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kontorsrörelsen utanför Sverige Kontorsrörelsen utanför Sverige består av de tre regionbankerna i Storbritannien samt regionbankerna i Danmark, Norge och Finland. Dessa betraktas tillsammans med Sverige som bankens hemmamarknader. Kontorsrörelsen i dessa länder bedrivs enligt samma princip som i Sverige, det vill säga ett fullsortiment av banktjänster levererade med bättre service och till lägre kostnader i förhållande till jämförbara banker. I segmentet ingår också Handelsbanken International samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter utanför Sverige. Handelsbanken International driver kontorsrörelse utanför bankens hemmamarknader. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % % % Provisionsnetto % 354 4% % Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 92 0% % 388 Övriga intäkter % 20 0% % 55 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % -976 Internt köpta och sålda tjänster % % % Avskrivningar % -20 0% % -70 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % % -769 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar % 0 0% % 1 Rörelseresultat % % % Resultatutdelning % 28 4% % 145 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % Interna intäkter % % % K/I-tal, % 48,5 56,7 49,6 49,0 55,8 54,9 Kreditförlustnivå, % 0,16 0,19 0,19 0,17 0,22 0,18 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 11,2 9,2 10,8 11,1 8,3 9,4 Medelantal anställda % % % Antal kontor % 294 2% % 285 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mdkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll % 167 3% % 157 Företag % 328 5% % 311 Totalt % 495 4% % 468 Inlåning från allmänheten Hushåll % 44 5% % 42 Företag % 131-3% % 108 Totalt % 175-1% % Handelsbanken

11 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet steg med 64% till (1 319). Resultatförbättringen förklaras främst av ett stigande räntenetto. Intäkterna ökade med 23% medan kostnaderna endast steg med 8%. Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet positivt med 25. Räntenettot ökade med 31%, eller 984 till (3 148), främst till följd av ökade affärsvolymer men också av förbättrade marginaler. Valutakursförändringar påverkade räntenettot med 60. Avgifter till stats- och insättargarantier som belastar räntenettot uppgick till -160 (-163). Provisionsnettot uppgick till 721 (730) och nettoresultatet av finansiella poster minskade till 184 (223). Kostnaderna steg med 8% till (-2 338), vilket främst förklaras av den fortsatta expansionen i Storbritannien. Kreditförlusterna minskade till -395 (-474) och kreditförlustnivån sjönk till 0,17% (0,22). Utlåningsvolymerna ökade på samtliga hemmamarknader. Medelvolymen utlåning steg med 13% till 507 mdkr (450). I lokal valuta steg medelvolymen med 11%. KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet steg med 13% till (1 015) till följd av fortsatt ökade intäkter. Rörelseresultatet steg i samtliga hemmamarknader. Resultat före kreditförluster steg med 8% till (1 231). Räntenettot steg med 6% till (2 005), främst genom fortsatt stigande ut- och inlåningsvolymer. Valutakursförändringar påverkade räntenettot positivt med 28 och förklarar en procentenhet av ökningen. Provisionsnettot ökade med 4% till 367 (354), medan nettoresultat av finansiella poster oförändrat uppgick till 92 (92). Kostnaderna ökade med 3% till (-1 240). Valutakursförändringar ökade kostnaderna med 20, vilket förklarar halva kostnadsökningen i kvartalet. Expansionskostnaderna för nya kontor uppgick till -74 (-69). Kreditförlusterna minskade med 17% till -179 (-216) och kreditförlustnivån uppgick till 0,16% (0,19). 11 Handelsbanken

12 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kontorsrörelsen i Storbritannien RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 477 9% % Provisionsnetto % 23 9% % 81 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 22 5% % 79 Övriga intäkter % Summa intäkter % 526 9% % Personalkostnader % % % -613 Övriga administrativa kostnader % -42 7% % -147 Internt köpta och sålda tjänster % -49 2% % -151 Avskrivningar % -4-25% % -8 Summa kostnader % % % -919 Resultat före kreditförluster % % % 781 Kreditförluster, netto % % -142 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0-0 0% 0-0 Rörelseresultat % 248 5% % 639 Resultatutdelning % 3 0% % 15 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 251 5% % 654 Medelantal anställda % 873 5% % 753 Antal kontor % 112 4% % 104 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mn GBP Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % 415 7% % 367 Företag % % % Totalt % % % JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 103% till 508 (250) som en följd av fortsatt expansion med stigande affärsvolymer och ökat antal kunder. Justerat för valutakursförändringar steg rörelseresultatet med 98%. Intäkterna steg med 44% medan kostnaderna ökade med 35%. Räntenettot steg med 45% till 996 (687), framförallt till följd av större affärsvolymer. Provisionsnettot växte med 30% till 48 (37) genom växande affärsvolymer. Även nettoresultat av finansiella poster ökade till följd av fler kundaffärer och uppgick till 45 (36). Kostnaderna steg med 35% till -576 (-428) genom den fortsatta expansionen av kontorsnätet och att medelantalet anställda ökade med 26% till 895 medarbetare (709). Kreditförlusterna sjönk till -13 (-82). Affärsutveckling Medelvolymen utlåning ökade 29% till mn GBP (7 030), där utlåningen till hushåll ökade med 35% och företagsutlåningen med 28%. Inlåningsvolymen steg med 59% till mn GBP (1 581), där företagsvolymen ökade med 70% och hushållsvolymen med 20%. Under årets första halvår öppnades 13 nya kontor och totalt hade banken vid periodens utgång öppnat 117 kontor i Storbritannien (95). KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet ökade med 5% till 260 (248), till följd av stigande intäkter. Resultatet före kreditförluster steg med 10%. Räntenettot ökade med 9% eller 42 till 519 (477) tack vare högre affärsvolymer. Valutakurseffekter påverkade räntenettot med 17. Kreditförlusterna uppgick till -13 (0). 12 Handelsbanken

13 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kontorsrörelsen i Danmark RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 339 5% % Provisionsnetto % 75-1% % 269 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 10 40% % 52 Övriga intäkter % 4 75% % 18 Summa intäkter % 428 5% % Personalkostnader % % % -542 Övriga administrativa kostnader % % % -218 Internt köpta och sålda tjänster % % % -228 Avskrivningar % -4 0% % -17 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % 191 5% % 559 Kreditförluster, netto % % % -210 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % 47 83% % 349 Resultatutdelning 5 5 0% 6-17% % 18 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 53 72% % 367 Medelantal anställda % 619-1% % 624 Antal kontor % 54 0% % 54 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, md dkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll 25,0 21,8 15% 23,9 5% 24,8 21,5 15% 21,9 Företag 27,6 20,8 33% 26,9 3% 26,9 20,9 29% 22,5 Totalt 52,6 42,6 23% 50,8 4% 51,7 42,4 22% 44,4 Inlåning från allmänheten Hushåll 8,7 8,3 5% 8,4 4% 8,5 8,2 4% 8,4 Företag 11,0 10,2 8% 13,2-17% 12,1 11,2 8% 11,6 Totalt 19,7 18,5 6% 21,6-9% 20,6 19,4 6% 20,0 JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 71% till 133 (78). Intäkterna ökade med 21% medan kostnaderna sjönk med 2%. Räntenettot steg med 26%, eller 143 och uppgick till 695 (552). Ökningen förklaras främst av större utlåningsvolymer. Avgifter för den svenska Stabilitetsfonden och den danska insättargarantin belastade räntenettot med -20 (-17). Kostnaderna minskade med 2% till -488 (-500), vilket främst förklarades av att jämförelseperioden innehöll avgifter för att täcka förluster vid avveckling av danska banker vilket ökade kostnaderna med 22. Kreditförlusterna steg till -258 (-151). Affärsutveckling Banken fortsatte att ha ett stabilt inflöde av nya kunder och totalt ökade medelvolymen utlåning med 22% till 51,7 md dkr (42,4). Bankens utlåning till hushåll ökade med 15% och utlåningen till företag ökade med 29%. KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet ökade till 86 (47), till följd av ett ökat räntenetto i kombination med lägre kreditförluster. Resultatet före kreditförluster ökade med 5%. Räntenettot steg med 5% till 356 (339), främst till följd av ökade volymer. Valutakurseffekterna var marginella. Provisionsnettot var i stort sett oförändrat, medan nettoresultatet av finansiella poster steg till 14 (10). Kostnaderna ökade med 6%, främst på grund av högre kostnader för köpta tjänster. Kreditförlusterna minskade till -114 (-144). 13 Handelsbanken

14 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kontorsrörelsen i Finland RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 255-6% % 896 Provisionsnetto % 92-1% % 356 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 10-30% % 51 Övriga intäkter % 3-67% 4 4 0% 7 Summa intäkter % 360-6% % Personalkostnader % -81 4% % -327 Övriga administrativa kostnader % -36-6% % -139 Internt köpta och sålda tjänster % -47 9% % -199 Avskrivningar % -6-17% % -20 Summa kostnader % % % -685 Resultat före kreditförluster % % % 625 Kreditförluster, netto % % -29 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0-0 0% Rörelseresultat % 155 2% % 596 Resultatutdelning % 8 25% % 63 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 163 3% % 659 Medelantal anställda % 465 4% % 467 Antal kontor % 45 0% % 45 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mn euro Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet förbättrades med 9% till 313 (287) till följd av ett förbättrat räntenetto. Resultatet före kreditförluster ökade med 17% till 355 (303). Räntenettot ökade med 87, eller 21%, till följd av såväl högre volymer som stigande marginaler. Stabilitetsfondavgiften belastade räntenettot med -22 (-21). Provisionsnettot minskade med 1% till 183 (185). Nettoresultatet av finansiella poster minskade till 17 (38), vilket främst förklaras av ett högt resultat under jämförelseperiodens andra kvartal. De totala kostnaderna ökade med 4% och personalkostnaderna steg med 3%. Kreditförlusterna uppgick till -42 (-16). Affärsutveckling Jämfört med motsvarande period föregående år ökade medelvolymen utlåning med 4%. Den totala medelvolymen inlåning steg med 12%, vilket främst förklaras av att företagsinlåningen ökade med 15%. KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet ökade med 2% till 158 (155), främst till följd av lägre kreditförluster. Resultatet före kreditförluster minskade med 25, eller 13%. Räntenettot sjönk med 6% till 240 (255). Kostnaderna steg med 2%, till -174 (-170) och kreditförlusterna minskade till -7 (-35). 14 Handelsbanken

15 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kontorsrörelsen i Norge RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 693 9% % Provisionsnetto % 64 34% % 311 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 24-4% % 112 Övriga intäkter % 8-13% % 24 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % -667 Övriga administrativa kostnader % -58 5% % -254 Internt köpta och sålda tjänster % % % -298 Avskrivningar % -3 0% % -13 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % % -389 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar % 0 0% Rörelseresultat % % % Resultatutdelning % 7-14% % 30 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % Medelantal anställda % 652 0% % 659 Antal kontor % 50-2% % 50 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, md nkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll 67,3 62,8 7% 66,1 2% 67,0 61,8 8% 63,5 Företag 106,5 100,7 6% 105,4 1% 105,7 100,8 5% 101,0 Totalt 173,8 163,5 6% 171,5 1% 172,7 162,6 6% 164,5 Inlåning från allmänheten Hushåll 13,6 11,3 20% 12,1 12% 12,9 11,0 17% 11,5 Företag 33,7 39,6-15% 38,8-13% 36,2 39,0-7% 37,4 Totalt 47,3 50,9-7% 50,9-7% 49,1 50,0-2% 48,9 JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 86% till 967 (520), framförallt till följd av högre räntenetto och lägre kreditförluster. Resultatet före kreditförluster ökade med 39%. Räntenettot steg med 30%, eller 331, främst till följd av stigande utlåningsvolymer och högre utlåningsmarginaler. Avgifterna för den svenska Stabilitetsfonden belastade räntenettot med -52 (-54). Provisionsnettot minskade till 150 (156) till följd av lägre aktiemarknadsrelaterade provisioner. Kostnaderna steg med 5% till -617 (-590). Justerat för valutakursförändringar på -15 ökade kostnaderna med 2%. Personalkostnaderna steg med 8%, bland annat till följd av årliga lönejusteringar och högre aktuariella pensionskostnader. Övriga kostnader var totalt sett oförändrade. Kreditförlusterna sjönk till -78 (-234). Affärsutveckling Affärsvolymerna gentemot privatkunder ökade jämfört med motsvarande period föregående år. Inlåningen från hushåll steg med 17% och utlåningen med 8%. Utlåningen till företag steg med 5%, medan inlåningen från företag minskade med 7%. KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet ökade med 20% till följd av högre intäkter och lägre kostnader. Resultatet före kreditförluster ökade med 19%. Räntenettot ökade med 9%, eller 64, till 757 (693) till följd av såväl ökade volymer som marginaler. Valutakursförändringar ökade räntenettot med 6. Provisionsnettot steg med 34% till 86 (64), efter att ha varit lägre än normalt under närmast föregående kvartal. Kostnaderna minskade med 2% till -305 (-312) till följd av färre antal anställda samt lägre kostnader för internt köpta tjänster. Kreditförlusterna uppgick till -41 (-37). 15 Handelsbanken

16 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Handelsbanken International Handelsbanken International har som huvuduppgift att stödja bankens kunder i Norden och i Storbritannien med deras internationella affärer, samt långsiktigt utveckla prioriterade länder till regionbanker enligt bankens affärsmodell. Banken har 34 bankkontor och fem representantkontor i totalt 17 länder utanför Norden och Storbritannien. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 241 6% % 820 Provisionsnetto % 100-9% % 411 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 26-4% % 94 Övriga intäkter % 1 0% % 6 Summa intäkter % 368 1% % Personalkostnader % % % -617 Övriga administrativa kostnader % -51 8% % -218 Internt köpta och sålda tjänster % % % -183 Avskrivningar % -3 67% % -12 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % 125-2% % 301 Kreditförluster, netto % Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 Rörelseresultat % 125-5% % 302 Resultatutdelning % 4 25% % 19 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 129-4% % 321 Medelantal anställda % 617-1% % 641 Antal kontor % 33 3% % 32 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mdkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll 5,5 4,2 31% 5,3 4% 5,4 4,1 32% 4,5 Företag 46,7 48,7-4% 46,9 0% 46,8 48,7-4% 48,7 Totalt 52,2 52,9-1% 52,2 0% 52,2 52,8-1% 53,2 Inlåning från allmänheten Hushåll 3,1 2,9 7% 3,3-6% 3,2 2,8 14% 3,0 Företag 29,9 16,0 87% 29,6 1% 29,8 14,5 106% 18,0 Totalt 33,0 18,9 75% 32,9 0% 33,0 17,3 91% 21,0 JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet förbättrades till 244 (184) till följd av ett förbättrat räntenetto. Resultatet före kreditförluster ökade med 42%, eller 73, till 248 (175). Räntenettot förbättrades med 30%, eller 114, främst till följd av större inlåningsvolymer från företag och institutioner, vilket i sin tur är ett resultat av bankens höga kreditvärdighet. Kostnaderna steg med 1% till -492 (-488), bland annat till följd av en fortsatt expansion i Nederländerna. Kreditförlusterna uppgick till -4 (9). Affärsutveckling Medelvolymen utlåning sjönk med 1% till 52,2 mdkr (52,8) jämfört med motsvarande period föregående år. Inlåningen ökade med 91% till 33,0 mdkr (17,3), framförallt till följd av ökade volymer från företagssektorn. Kreditefterfrågan från bankens företagskunder med verksamhet i Asien var fortsatt stor. Handelsbanken har sedan tidigare tillstånd att bevilja krediter i den lokala valutan RMB och under andra kvartalet erhölls myndigheternas tillstånd att trefaldiga utlåningskapaciteten i lokal valuta i Kina. KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet minskade med 6 till 119 (125), främst till följd av något högre kreditförluster. Intäkterna ökade med 1% och kostnaderna steg med 2%. Kreditförlusterna uppgick till -4 (0). 16 Handelsbanken

17 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Handelsbanken Capital Markets Capital Markets består av Handelsbankens investmentbank och kapitalförvaltningsverksamhet inklusive försäkringssparande. Enheten har ett funktions- och produktansvar i hela koncernen för handel i finansiella instrument, strukturerade produkter, cash management, corporate finance och debt capital markets, ekonomisk och finansiell analys samt för samtliga sparprodukter förutom sparande på bankkonto. I tabellen nedan redovisas först intäkterna i hela koncernen för Capital Markets produkter och resultatkommentarer, därefter för segmentet Handelsbanken Capital Markets. INTÄKTSFÖRDELNING I KONCERNEN FÖR HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS PRODUKTER Januari - juni Kontorsrörelsen utanför Sverige Summa Capital Markets produkter i koncernen Capital Markets Kontorsrörelsen i Sverige Övrigt Förändr. / kv 1 Förändr. jan-jun / jan-jun Räntenetto 375 Provisionsintäkter varav courtageintäkter % -20% varav fonder och depå % -7% varav försäkring % -5% Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster % -21% Riskresultat försäkring 75 Övriga intäkter 7 Summa intäkter JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Koncernens courtageintäkter minskade med 20% till 621 (775), främst till följd av lägre omsättning och negativ kursutveckling på aktiemarknaderna. Kapitalförvaltningsprovisionerna sjönk med 7% till 991 (1 064), varav fondprovisionerna sjönk med 6% till 817 (867). Nedgången förklaras av sjunkande börskurser och av ett skifte från aktierelaterade till en högre andel ränterelaterade fonder med lägre avgifter. Försäkringsprovisionerna minskade till 304 (320). Nettoresultatet av finansiella poster minskade till 564 (711) främst till följd av att volatila marknadsförhållanden skapade goda affärsflöden i jämförelseperioden. Valutaaffärer relaterade till kontorsrörelsen, vilket ingår i nettoresultatet av finansiella poster, gav ett valutaagio på 267 (277). KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Courtageintäkterna minskade med 25% till 265 (355) till följd av lägre börsomsättning och lägre kundaktivitet. Kapitalförvaltningsprovisionerna ökade med 5% till 507 (484) tack vare högre genomsnittlig förvaltningsvolym. Nettoresultatet av finansiella poster ökade till 303 (261). Valutaaffärer för kunder i kontorsrörelsen gav ett nettoresultat på 135 (132). Affärsutveckling Enligt Greenwich Associates rankade amerikanska kunder Handelsbanken som bäst på nordiska aktier och i Storbritannien var banken topprankad avseende nordiska aktier, enligt Thomson Reuter Extel. Enheten Large Corporates, med ansvar för det samlade erbjudandet till de allra största internationella företagen på den nordiska marknaden, etablerades planenligt under det andra kvartalet. Inom corporate finance var banken största nordiska aktör avseende köp och försäljning av bolag, såväl i Sverige som i Norden. Totalt förvaltat kapital inom koncernen minskade under kvartalet med 5% till 549 mdkr (577). Banken var under första halvåret störst på nysparande i fonder i Sverige med ett nettoinflöde på 9,8 mdkr, vilket motsvarade en marknadsandel på 83%. Utvärderingsföretaget Morningstar rankade i sin treårsutvärdering Handels-bankens fonder som tvåa i Sverige och som bäst bland de stora svenska bankernas fonder. Totalt i koncernen uppgick nettosparandet i fonder till 11,2 mdkr under första halvåret. XACT Fonders marknadsandel avseende börshandlade fonder i Norden uppgick till 86% av förvaltat kapital. Handelsbankens totala fondvolym, inklusive XACT Fonder, uppgick till 202 mdkr jämfört med 199 mdkr vid utgången av andra kvartalet. 17 Handelsbanken

18 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI RESULTATRÄKNING I SEGMENTET HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 180 8% % 711 Provisionsnetto % 655-7% % Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % % % 628 Riskresultat försäkring % 36 8% % 209 Övriga intäkter % 4-25% % 18 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % -889 Internt köpta och sålda tjänster % % % -77 Avskrivningar % % % -49 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % Resultatutdelning % % % -809 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % 242 Interna intäkter % % % -911 K/I-tal, % 98,4 89,2 100,8 99,6 88,2 92,8 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 0,8 4,5-0,1 5,1 2,7 Medelantal anställda % % % INTÄKTSFÖRDELNING Förändr Förändr Förändr Kapitalförvaltning * % % % Investmentbanken % 615-6% % Totala intäkter % % % * Inklusive Handelsbanken Liv. JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Rörelseresultatet sjönk till 363 (627). Investmentbanken stod för 30 (218) av resultatet och kapitalförvaltningsverksamheten för 333 (409). Provisionsnettot minskade med 5% till (1 334). Nedgången förklaras främst av lägre courtageintäkter till följd av låg omsättning och aktivitet i aktiemarknaden. Nettoresultatet av finansiella poster minskade till 297 (434), främst beroende på lägre kundaktivitet och minskade affärsflöden än under motsvarande period föregående år. Kapitaltillskott i försäkringar med garanterad ränta i Handelsbanken Liv uppgick oförändrat till -10 (-10). Riskresultatet i Handelsbanken Liv minskade till 75 (119). Totalt sjönk intäkterna med 10% till (2 234), varav kapitalförvaltningsverksamheten minskade med 2% och investmentbanken med 14%. Kostnaderna steg med 3% till (-1 607), främst till följd av avtalsenliga löneökningar och ökade lokalkostnader. Medelantalet anställda minskade till medarbetare (1 618). KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet steg till 205 (158). I kapitalförvaltningsverksamheten uppgick rörelseresultatet till 191 (142) och i investmentbanken till 14 (16). Provisionsnettot sjönk med 7% till 607 (655), främst till följd av lägre courtageintäkter. Nettoresultatet av finansiella poster ökade till 168 (129). Den främsta förklaringen till ökningen var att kapitaltillskott i försäkringar med garanterad ränta i Handelsbanken Liv minskade med 26. Kostnaderna minskade med 5% och uppgick till -807 (-846). Minskningen var generell över samtliga kostnadsslag. Medelantalet anställda sjönk med 3% till (1 605). 18 Handelsbanken

19 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Övrigt Nedan redovisas intäkter och kostnader hänförliga till finansförvaltning och centrala stabsavdelningar samt avsättningar till vinstandelsstiftelsen Oktogonen. Dessutom redovisas realisationsresultat, utdelningar samt andra intäkter och kostnader som inte kan hänföras till något segment. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 103-1% % 246 Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % % % -510 Andelar i intresseföretags resultat % % 9 Övriga intäkter % % 196 Summa intäkter % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % Internt köpta och sålda tjänster % 992-1% % Avskrivningar % -65-3% % -252 Summa kostnader % % % -998 Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 6 Rörelseresultat % % % Resultatutdelning 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % Interna intäkter % % % Medelantal anställda % % % JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Rörelseresultatet förbättrades till -287 (-453) till följd av högre räntenetto och ett förbättrat nettoresultat av finansiella poster. Intäkterna steg till 179 (23), bland annat till följd av ett ökat räntenetto från likviditetsportföljen. Kostnaderna minskade något till -466 (-476). Avsättningen till Stiftelsen Oktogonen ökade till -458 (-420). KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet förbättrades till -140 (-147). Högre utdelningsintäkter motverkades av ett minskat resultat från likviditetsportföljen. 19 Handelsbanken

20 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Finansiella rapporter i sammandrag Koncernen NYCKELTAL KONCERNEN Räntabilitet på eget kapital, total verksamhet * 14,4% 14,0% 13,8% 14,0% 13,6% 13,5% Räntabilitet på eget kapital, kvarvarande verksamhet * 14,3% 13,8% 13,6% 13,8% 13,4% 13,4% K/I-tal kvarvarande verksamhet 45,5% 47,3% 45,2% 45,3% 47,3% 47,1% K/I-tal kvarvarande verksamhet, inkl kreditförluster 48,8% 49,4% 48,4% 48,6% 49,9% 49,6% Resultat per aktie, total verksamhet, kr 5,44 5,04 5,36 10,81 9,75 19,78 - efter utspädning 5,34 4,95 5,22 10,54 9,59 19,39 Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, kr 5,40 4,96 5,28 10,68 9,59 19,52 - efter utspädning 5,30 4,88 5,15 10,42 9,43 19,14 Resultat per aktie, avvecklad verksamhet, kr 0,04 0,08 0,08 0,13 0,16 0,26 - efter utspädning 0,04 0,07 0,07 0,12 0,16 0,25 Utdelning, kr 9,75 Justerat eget kapital per aktie, kr ** 154,24 144,21 150,00 154,24 144,21 152,71 Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning Kapitaltäckningsgrad enligt Basel II 19,9% 19,7% 19,9% 19,9% 19,7% 20,9% Primärkapitalrelation enligt Basel II 19,4% 17,4% 19,1% 19,4% 17,4% 18,4% Kapitalbas i förhållande till kapitalkrav Basel II 249% 246% 249% 249% 246% 261% Medelantal anställda, kvarvarande verksamhet Antal kontor i Sverige Antal kontor utanför Sverige * Vid beräkning av räntabilitet på eget kapital justeras eget kapital för påverkan av orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som "Tillgängliga för försäljning" samt för kassaflödessäkringar. ** Vid beräkning av eget kapital per aktie justeras eget kapital för påverkan av kassaflödessäkringar samt för utspädningseffekter. 20 Handelsbanken

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

2012 Delårsrapport. Januari September

2012 Delårsrapport. Januari September Delårsrapport Januari September DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Handelsbankens delårsrapport januari - september Sammanfattning januari september, jämfört med januari september Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 18 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Rörelseresultatet steg med 4% till 10 604 (10 244) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 26 april Handelsbankens delårsrapport JANUARI MARS Sammanfattning januari mars, jämfört med januari mars Rörelseresultatet steg med 8% till 5 347 (4 967) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Handelsbankens bokslutskommuniké

Handelsbankens bokslutskommuniké PRESSMEDDELANDE 4 februari 2015 Handelsbankens bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER Sammanfattning januari december, jämfört med januari december Rörelseresultatet ökade med 6% till 19 212 (18 088), det

Läs mer

Handelsbankens bokslutskommuniké

Handelsbankens bokslutskommuniké PRESSMEDDELANDE 5 februari 2014 Handelsbankens bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER Sammanfattning januari december, jämfört med januari december Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 18 oktober Handelsbankens delårsrapport JANUARI SEPTEMBER Sammanfattning januari september, jämfört med januari september Rörelseresultatet steg med 1% till 16 028 (15 935), men ökade med

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2017

Delårsrapport Januari juni 2017 Januari juni 2017 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2017. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2017.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 25 APRIL 2005 Handelsbankens delårsrapport Januari mars 2005 Sammanfattning Rörelseresultatet uppgick till 3,3 mdkr (3,6) Resultatet efter skatt blev 2,4 mdkr (2,6) Räntabiliteten blev

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer