Delårsrapport Kv oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef"

Transkript

1 Delårsrapport Kv oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

2 Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet Affärsområden Sammanfattning Swedbank 2

3 Stabilt räntenetto negativa värderingseffekter till följd av kreditoron Periodens resultat jan-sep var mkr (8 888) Räntenettot ökade med 15 procent till mkr (13 898) Provisionsintäkterna minskade med 7 procent till mkr (7 344) Nettoresultat finansiella poster minskade med 15 procent till mkr (1 305) Kreditförlusterna ökade till mkr Kreditförlusterna i Baltisk bankrörelse ökade till 823 mkr Kreditförlusterna i Svensk bankrörelse ökade till 307 mkr (3)

4 Den makroekonomiska utvecklingen

5 Svagare makroekonomisk utveckling Finanskris Snabb inbromsning av den globala tillväxten Utvecklade ekonomier nära eller på väg in i recession Konjunkturåterhämtningen kommer troligen stegvis Minskande kreditefterfrågan Tillväxtekonomier kan fortsatt vara en motkraft till lägre tillväxt Hushåll och företag i flertalet länder pressas av tidigare inflationsuppgång och utdragen kreditåtstramning Statliga insatser i ett stort antal länder väntas gradvis normalisera marknadsförhållandena med ökad tillgång och lägre prisnivåer på interbankkapital (5)

6 Effekter på Swedbanks hemmamarknader Sverige Svagare global tillväxt hämmar exporten Färre nya arbetstillfällen och en arbetslöshet över 7% 2009 Dämpad ökningstakt av den privata konsumtionen Beslutade skattestimulanser 2009 och sannolikt ytterligare stimulanser 2010 Fortsatta räntesänkningar av Riksbanken troliga Baltikum Lägre efterfrågan i Östersjö-regionen hämmar tillväxten Dämpning av den privata konsumtionen Minskade bytesbalansunderskott Gradvis minskning av inflationen Lägre utländska investeringar Förmodade neddragningar i välfärdssystemen De försämrade ekonomiska förutsättningarna i regionen innebär utmaningar för Swedbank som regionens största bank (6)

7 Fokus på kreditkvalitet och effektivitet Sverige Baltikum Ukraina och Ryssland Striktare utlåningskriterier Personlig kontakt med alla kunder som inte betalar i tid Striktare krav på minimimarginaler Processeffektiviseringar Restriktiv anställningspolicy Ökad produktförsäljning Striktare utlåningskriterier Balanserade mål för utlåning i förhållande till inlåning Personlig kontakt med alla kunder som inte betalar i tid Öka marginalen för nya krediter Minskning av personalstyrkan Stor del resultatbaserad lön minskar kostnaden vid sämre tider Större fokus på kvalitet än tillväxt Implementering av koncernens kredit- och risksystem Centraliserade kreditbeslut Koncernens inköpsrutin framgångsrikt implementerad Effektivisering av distributionsnätet Andel av utlåning: 78 % Andel av utlåning: 16 % Andel av utlåning: 2 % (7)

8 Upplåning och likviditet

9 Upplåning Sedan mitten av september har upplåningsmarknaderna försämrats väsentligt flykt till statspapper Dåligt fungerande penning- och certifikatsmarknader Låga nyemissionvolymer avseende säkerställda obligationer och bankobligationer, andrahandsmarknaden är illikvid och priset i förhållande till statsobligationer har ökat väsentligt Den svenska marknaden för säkerställda obligationer har förbättrats på sista tiden Främst en konsekvens av åtgärder från svenska myndigheter Priset i förhållande till statsobligationer har minskat Tecken på ökad likviditet (9)

10 Swedbank AB Upplåning 2008 och 2009 Under 2008 har Swedbank AB tagit upp cirka 45 mdkr i långfristig upplåning (exklusive emissioner kopplade till aktieindexobligationer) Under kv4 förfaller långfristig upplåning till ett värde av 18 mdkr Under 2009 förfaller långfristig upplåning till ett värde av 40 mdkr. Swedbank Hypotek Upplåning 2008 och 2009 Under 2008 har Swedbank Hypotek emitterat säkerställda obligationer till ett värde av 94 mdkr till externa investerare Under kv3 har Swedbank Hypotek emitterat säkerställda obligationer till ett värde av 29 mdkr till externa investerare Under kv4 förfaller säkerställda obligationer till ett värde av 25 mdkr Under 2009 förfaller säkerställda obligationer till ett värde av 102 mdkr. (10)

11 Inlåning från allmänheten Inlåningen minskade under en period med spekulationer Ökad försäljning av andra produkter såsom räntefonder Swedbank har intensifierat dialogen med sina kunder och förbättrat kunderbjudandena Under de senaste 12 månaderna har inlåningen i Svensk bankrörelse ökat med 7% eller 22 mdkr. Under Kv minskade inlåningen med 2% (5 mdkr) Under de senaste 12 månaderna har inlåningen i Baltisk bankrörelse ökat med 8% i lokal valuta. I SEK ökade inlåningen med 14 mdkr. Under Kv minskade inlåningen med 2% i lokal valuta. I SEK ökade inlåningen med 1 mdkr. (11)

12 Likviditet Emitterade värdepapper utgörs huvudsakligen av säkerställda obligationer med Aaa/aaa rating från Moody s och S&P Efterfrågat tillgångsslag Nya säkerställda obligationer med lång bindningstid Attraktiva sparkonton Betryggande likviditetsreserver som kan utökas ytterligare (12)

13 Stresstest av likviditeten (SEKm) En vecka Två veckor Tre veckor En månad Två månader Tre månader Fyra månader Fem månader Sex månader Nio månader Huvudsakliga antaganden: Ingen tillgång till kapitalmarknader; ingen refinansiering av utlåning till kreditinstitut, emitterade obligationer eller förlagslån, samt en viss minskning av affärsverksamheten. (13)

14 Regeringens stabilitetsplan - sammanfattning God intention kan leda till att den upplevda risknivån i det svenska banksystemet blir lägre - kan sänka det allmänna ränteläget - kan leda till minskad räntebörda för privatpersoner och företag Garantiprogram för att stödja banker och bolåneinstitut med finansiering, maximalt mdkr Avser medellång löptid (90 dagar 5 år) Kortare finansiering sköts via Riksgäldskontoret Stabilitetsfond på max. 15 mdkr för att stödja eventuella framtida insolvensproblem i svenska institut Framtida kapitaltillskott görs mot erhållande av preferensaktier Minimikrav: Primärkapitalrelation om 6% och kapitaltäckningsrelation på 9% Stabilitetsplanen är begränsad till den 30 april 2009 (med möjlighet att förlänga till senast den 31 december 2009) Beslut i Riksdagen den 27 oktober och träder i kraft den 28 oktober Formellt godkännande kommer att inhämtas från EU-kommissionen (14)

15 Swedbanks utlåningsstruktur Utlåning till allmänheten, mdkr Swedbank koncernen, exkl. Swedbank Hypotek 638 mdkr Ryssland 1% Litauen 5% Lettland 5% Ukraina 2% Norden 3% Estland 6% Swedbank Hypotek 48% Sverige 30% Swedbank Hypotek 580 mdkr - Endast lån mot svenska fastigheter Stor inlåningsbas Likviditetsreserver Konservativa likviditetslimiter Hypotekslån utgör en större del av Swedbankkoncernens balansräkning jämfört med andra finansiella institut (15)

16 Kreditkvalitet

17 Kreditkvalitet, Svensk bankrörelse mkr % 1,60 Andel osäkra fordringar Kv2-06 Kv3-06 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv2-08 Kv3-08 Privat 0,02% 0,03% 0,04% Företag 0,11% 0,09% 0,14% Totalt 0,06% 0,06% 0,08% mkr 500 % % 1, , , , , ,00 Kv2-06 Kv3-06 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08 Kv2-08 Kv3-08 Kv4-07 Kv1-08 Kv2-08 Kv3-08 1,20 0,80 0,40 0,00 Osäkra fordringar Andel osäkra fordringar Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå (17) Kreditförluster, netto = konstaterade förluster + reserveringar - återvinningar

18 Kreditkvalitet, Swedbank Hypotek mkr % 1, Kv1-06 Kv2-06 Kv3-06 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08 Kv2-08 Kv3-08 1,20 0,80 0,40 0,00 Andel osäkra fordringar Kv4-07 Kv2-08 Kv3-08 Privat 0,01% 0,01% 0,01% Företag 0,01% 0,03% 0,03% Totalt 0,01% 0,02% 0,02% Osäkra fordringar Andel osäkra fordringar mkr Kv1-06 Kv2-06 Kv3-06 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08 Kv2-08 Kv3-08 % 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00 Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå (18) Kreditförluster, netto = konstaterade förluster + reserveringar - återvinningar

19 Kreditkvalitet, Baltisk bankrörelse mkr % , Kv3-06 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08 Kv2-08 Kv3-08 1,20 0,80 0,40 0,00 Andel osäkra fordringar Kv4-07 Kv2-08 Kv3-08 Privat 0,41% 0,72% 0,96% Företag 0,50% 1,01% 1,78% Totalt 0,47% 0,91% 1,45% Osäkra fordringar Andel osäkra fordringar mkr % 500 1, Kv3-06 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08 Kv2-08 Kv3-08 0,80 0,60 0,40 0,20 Kreditförlustnivå, netto Kv4-07 Kv2-08 Kv3-08 9M-08 Estland 0,41% 0,55% 0,72% 0,57% Lettland 0,46% 0,73% 1,02% 0,79% Litauen -0,08% 0,30% 0,87% 0,50% Totalt 0,28% 0,54% 0,85% 0,62% Kreditförluster, netto Konstaterade förluster Kreditförlustnivå (19) Kreditförluster, netto = konstaterade förluster + reserveringar - återvinningar

20 Baltisk bankrörelse förfallna fordringar vs marknaden 4% Estland - förfallna fordringar mer än 30 dagar / utlåning 4% Estland - förfallna fordringar mer än 60 dagar / utlåning 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% Källa: Swedbank, Bank of Estonia, och Financial and Capital Market Commission (Lettland) (20) dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 Övriga marknaden Swedbank Estland Övriga marknaden Swedbank Estland Lettland - förfallna fordringar mer än 30 dagar / utlåning 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Lettland - förfallna fordringar mer än 90 dagar / utlåning dec-04 mar-05 jun-05 sep-05 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 dec-04 mar-05 jun-05 sep-05 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 Övriga marknaden Swedbank Lettland Övriga marknaden Swedbank Lettland

21 Säkerställd exponering mot Lehman Brothers Tillgångarna 69 kommersiella fastighetslån Totalt värde på lånen är väl över exponeringen mot Lehman på miljoner US-dollar Samtliga låntagare uppfyller lånevillkoren Säkerheten utgörs av 52 fastigheter Geografiskt utspritt över 19 delstater Diversifierat över 11 olika tillgångsslag (t.ex. kontor, lagerlokaler, bostäder, både färdigställda fastigheter och utvecklingsprojekt Slutsatser kv Genomgång på plats och dialog upprättad med relevanta parter Har stärkt Swedbanks syn på att det är en väldiversifierad säkerhet av god kvalitet Swedbank har säkrat rätten till fastighetslånen och till dem hörande kassaflöden Varken Swedbank eller dess revisorer har funnit anledning till reserveringar. (21)

22 Exponeringar Ingen direkt exponering mot subprime i USA Minimal indirekt exponering genom investeringar på EUR 19m i obligationer utgivna av amerikanska hypoteksinstitut, som i sin tur har exponeringar mot subprime. Mycket liten exponering mot strukturerade krediter Totala åtaganden gentemot conduiter eller SIV är EUR 9,5m Obetydlig exponering mot s.k. CDO:er Swedbank har ett mycket litet handelslager för kundhandel i egenhändigt utgivna CDO:er med främst stora företag som underliggande risk Totalt innehav var EUR 12m vid slutet av kv3 Exponeringen mot s.k. Mortgage Backed Securities är ca EUR 698m Europeiska med Aaa rating främst med bostäder som säkerhet Innehaven finns för att hålla en likviditetsreserv i Euro samt för kundhandel Exponeringen mot s.k. hedgefonder är ca EUR 169m (utlånad mot säkerhet) Exponeringen mot s.k. private equity bolag och deras målbolag är totalt ca EUR 1 460m Bolag med nordisk anknytning Ovanstående exponeringar står totalt för mindre än 1,5% av totala tillgångar (22)

23 Affärsområdena Svensk bankrörelse Stabilt räntenetto trots effekter av en besvärlig upplåningsmarknad Stark produktförsäljning under september Avtagande kredittillväxt Fortsatt stark kreditkvalitet med låga förluster och låg andel osäkra fordringar Fortsatt fokus på kostnadskontroll och kreditkvalitet Internationell bankrörelse Återförd moms på 83 mkr i Ryssland Tre kontor öppnade i Moskva och Kaliningrad Stark räntenettoutveckling i Ukraina Under öppnade sju nya kontor netto i Ukraina Baltisk bankrörelse Försämrade makroekonomiska förutsättningar God affärsutveckling trots turbulent marknad Periodens resultat jan-sep 2008 i linje med jansep 2007 Fortsatt kostnadskontroll K/I-tal 0,38 Kv3 Kreditförluster i linje med förväntad nivå 85 räntepunkter under Kv3 Swedbank Markets Bibehållna eller ökade marknadsandelar i volatila marknader Stark valutahandel Trög aktie- och räntehandeln Låg aktivitet i First Securities (23)

24 Rörelsegrenar, sammanfattning Svensk bankrörels Baltisk bankrörelse Int'l. bankrörelse Swedbank Markets Kapitalförvaltning 9M 2008 vs 2007, mkr 2008 % 2008 % 2008 % 2008 % 2008 % Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till Swedbanks aktieägare Räntabilitet allokerat kap., % 20,6 29,9 6,1 15,4 35,6 (24)

25 Koncernresultat Mikael Inglander CFO (25)

26 Resultaträkning Jan-sep 2008 Jan-sep 2007 % mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster, verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till Swedbanks aktieägare (26)

27 Resultaträkning Kv Kv % Kv % mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster, verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till Swedbanks aktieägare (27)

28 Svensk bankrörelse, räntenettoförändring mkr Kv vs Kv Kv vs Kv Räntenetto Kv Räntenetto Kv Förändringar: Högre utlåningsvolymer Högre utlåningsmarginal 15 Minskad utlåningsmarginal 139 Skillnad antal dagar/kvartal utlåning 19 Högre inlåningsvolymer Minskad inlåningsmarginal 44 Högre inlåningsmarginal 33 Skillnad antal dagar/kvartal inlåning 12 Övriga förändringar Summa förändringar Räntenetto Kv (28)

29 Baltisk bankrörelse, räntenettoförändring Kv vs Kv Kv vs Kv mkr Räntenetto Kv Räntenetto Kv Förändringar: Högre utlåningsvolymer Minskad utlåningsmarginal Skillnad antal dagar/kvartal utlåning 11 Valutakurspåverkan utlåning Högre inlåningsvolymer 56 Minskad inlåningsvolym -1 Högre inlåningsmarginaler 83 Minskad inlåningsmarginal -52 Skillnad antal dagar/kvartal inlåning 7 Valutakurspåverkan inlåning 8 15 Övriga förändringar 6 61 Summa förändringar Räntenetto Kv (29)

30 Provisionsnetto mkr Kv Kv % Kv % Betalningar Utlåning Courtage Kapitalförvaltning Försäkring Corporate finance Övrigt Summa provisionsnetto (30)

31 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv Svensk bankrörelse Swedbank Hypotek, öppen ränteexponering MasterCard Baltisk bankrörelse Internationell bankrörelse Kursdifferens Swedbank Markets Värdering av kreditobligationer Kapitalförvaltning och försäkring Gemensam service och koncernstaber Derivat, koncernens upplåning Elimineringar Summa nettoresultat finansiella poster Swedbank har valt att omklassificera räntebärande värdepapper med ett bokfört värde på mkr till värderingskategorin hålles till förfall. En redovisning till teoretiskt värde av dessa värdepapper hade medfört 610 mkr lägre intäkter under tredje kvartalet. (31)

32 Kostnader mkr Kv Kv % Kv % Svensk bankrörelse Baltisk bankrörelse Internationell bankrörelse Swedbank Markets Kapitalförvaltning och försäkring Övrigt Summa kostnader varav personalkostnader i: Svensk bankrörelse Baltisk bankrörelse Internationell bankrörelse Swedbank Markets Kapitalförvaltning och försäkring (32)

33 Nyckeltal Kv3, 2008 Kv2, 2008 Kv3, 2007 Räntabilitet, % 13,8 20,6 18,1 Resultat per aktie, kr 4,79 6,99 5,57 Eget kapital per aktie, kr 141,68 135,81 124,89 K/I-tal före kreditförluster 0,52 0,47 0,51 Kreditförlustnivå, % 0,27 0,14 0,09 Andel osäkra fordringar, % 0,32 0,20 0,14 Total reserveringsgrad, % Primärkapitalrelation, nytt regelverk, % 8,7 8,8 8,6 Primärkapitalrelation, övergångsregler, % 6,8 6,7 6,2 Kapitaltäckningsgrad, nytt regelverk, % 12,5 12,6 13,1 (33)

34 Sammanfattning Makroekonomiska utsikterna försämras både i Sverige och i Baltikum Resultatet under perioden i nivå med 2007 Under kvartalet påverkades resultatet av värderingseffekter God likviditetsreserv Besvärlig upplåningsmarknad men affärer görs regelbundet Högre upplåningskostnader påverkar räntenettot negativt Reserveringar på 169 mkr avseende icke säkerställd del av Lehman exponering. Inget reserveringsbehov på den säkerställda delen Kreditförlusterna ökar i Baltikum men lönsamheten är fortsatt god Fokus på effektivitet och kreditkvalitet. (34)

35 Appendix (35)

36 Swedbank AB Långfristig upplåning, förfallostruktur per 30 september mdkr (36)

37 Swedbank Hypotek Långfristig upplåning, förfallostruktur per 30 september mdkr (37)

38 Hypoteksutlåning, Sverige Totalt 580 mdkr Utlåning Andel av portföljen 60% 50% Belåningsgrad Skog & Lantbruk, Bostadsrättsföreningar, 6,3% 10,8% Företag, Bostadshus, 4,0% Kommersiella fastigheter, 0,2% 40% 30% 20% Bostadsrätter, 14,2% Kommuner m.m., 2,1% Småhus, 62,4% 10% Upplåning 0% 0-30% 30-50% 50-60% 60-75% 75-85% >85% Småhus Företag, bostadshus Bostadsrätter Belåningsgrad Eget kapital, 5% Företagscertifikat, 18% Genomsnittlig belåningsgrad 44%. Över hälften av volymen har en belåningsgrad som ligger under 30 procent av fastigheternas marknadsvärde. Säkerställda obligationer, 77% (38)

39 Övrig utlåning till allmänheten, Sverige (exkl. Swedbank Hypotek), totalt 345 mdkr mkr Privatpersoner Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning Övrig fastighetsförvaltning 8% Bostadsrättsföreningar 20% Handel Industri Byggindustri Transport Uthyrning av övriga fastigheter 31% Övriga Uthyrning av industrilokaler 7% Uthyrning av bostäder 34% 0 (39)

40 Utlåning till allmänheten, Baltikum Totalt, 200 mdkr 200,000 mkr 180, ,000 85,980 Privatpersoner Fastighetsförvaltning 140, ,000 Mark 11% Övriga 4% Kontor 17% 100,000 29,935 Fastighetsförvaltning Produktion & Lager 8% 80,000 60,000 40,000 17,884 5,731 17,996 10,018 Handel Byggindustri Industri Transport Handel 28% Boende 32% 20, ,993 Övriga (40)

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år

Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år Swedbank Hypotek DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 16 JULI 2015 Första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första halvåret 2015 uppgick till 4 238 mkr. Räntenettot

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Periodens resultat 2007 ökade med 10 procent jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med 10 procent till 11 996 mkr (10 880) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2009

Rapport för tredje kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 28 oktober Rapport för tredje kvartalet Fortsatt starkt resultat under tredje kvartalet Resultatet kvar på en hög nivå. Rörelseresultatet ökade med 2 procent från

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Skandiabanken Investerarpresentation 2016-05-03

Skandiabanken Investerarpresentation 2016-05-03 Skandiabanken Investerarpresentation 216-5-3 Dagens presentation Huvudbudskap första kvartalet 216 och helår 215 Finansiell utveckling helår 215 Skandiabankens bolån och program för säkerställda obligationer

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013

Skandiabanken Delårsrapport januari-september 2013 Skandiabanken Delårsrapport januari-september 203 ekonomisk översikt Kvartalet i sammandrag Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90

Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 Carnegies delårsrapport januari mars 2002 Första kvartalet 2002: Periodens vinst 90 miljoner kronor Periodens vinst för första kvartalet 2002 var 90 miljoner kronor (223 miljoner kronor) en minskning med

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT Diarienummer: 10-9985 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande: 22 oktober 2010 Swedbank Hypotek AB (publ) Program för Medium Term Notes Detta dokument utgör ett tillägg

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt

Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt SBAB! Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 SBAB Bank AB (publ) Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt Första kvartalet 2014 (Fjär de kvar talet 2013) Rörelseresultatet uppgick till 340 mnkr

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Rapport för andra kvartalet 2009

Rapport för andra kvartalet 2009 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 21 juli 2009 Rapport för andra kvartalet 2009 Fortsatt starkt resultat Intäkterna ökade 4 % mot kv1 2009 och 18 % mot kv2 2008 Riskjusterat resultat steg 4 % mot

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 2009:03 11 september 2009 Diarienummer 09-8439 AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ) The Swedish Covered Bond Corporation TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE OBLIGATIONSLÅNEPROGRAM

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2000 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015

VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015 VOLVOFINANS BANK BOKSLUTSÅRET 2015 AGENDA Övergripande resultat Affärsstrategi Affärsområden o o o o Kortaffären Säljfinans PV Fleet Säljfinans LV Funding Resultat och Balansräkning BRA BOKSLUT Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13)

DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB VOLVOFINANS (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2008 1(13) DELÅRSRAPPORT AB Volvofinans (publ) org nr 556069-0967 1 januari - 30 juni 2008 Informationen är sådan som AB Volvofinans skall offentliggöra

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation Q4 Press- och analytikerpresentation 10 Februari 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabilt helårsresultat men något mer utmanande Q4 Hårdare konkurrens på alla marknader, fortsatt expansion

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2014-07-01 2014-09-30 Intäkterna ökade med 41,1 procent till 22,3 (15,8) mkr Resultat före skatt ökade till 2,3 (0,2) mkr Eget kapital per aktie uppgick till 117,27 (110,23)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 Resultat före skatt steg till 0,2 (-0,4) mkr Rörelseintäkterna steg 28,4 procent till 15,8 (12,3) mkr Antal depåer växte till 3 564 (2 911) depåer Eget

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2015-10-26 KSN-2015-0478 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

1 januari 30 juni 2015 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

1 januari 30 juni 2015 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 1 januari 30 juni 2015 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) Rörelseresultatet uppgick till 723 (513). Exkl. nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick det till 722 (466). Räntenettot uppgick

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK

Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK. Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Januari-december 2005 Nettomsättningen ökade med 28% från 5 709 till 7 281 KSEK Löpande telefoniintäkter ökade med 41% från 3 899 till 5 515 KSEK Rörelseresultatet uppgick till -4 514 (-3 024) KSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2015

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2015 Delårsrapport för fjärde kvartalet 2015 Finansiell information 2015 2015 2015 2014 mkr Kv4 Kv3 % Helår Helår % Totala intäkter 9 457 9 234 2 37 624 39 304-4 varav räntenetto 5 759 5 811-1 22 993 22 642

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2016

Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Föreskrifter och anvisningar 4/2016 Tillämpningen av EBAs GSII-anvisning Dnr FIVA 8/01.00/2016 Utfärdade 28.4.2016 Gäller från 1.6.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Delårsrapport Kv4 2008 12 februari 2009. Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv4 2008 12 februari 2009. Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv4 2008 12 februari 2009 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Fjärde kvartalet 2008 Koncernen Affärsområden Kommentarer på aktuella områden Kreditkvalitet Likviditet och upplåning Kapitalisering

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

Säkerhetslista Appendix 12 (Senast uppdaterad den 22:a oktober, 2010)

Säkerhetslista Appendix 12 (Senast uppdaterad den 22:a oktober, 2010) Säkerhetslista Appendix 12 (Senast uppdaterad den 22:a oktober, 2010) Allmänna villkor 1) Egendom som inte är speciellt angiven i Appendix 12 eller Appendix 12a värderas till noll. 2) Den andel av en godkänd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januariseptember

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januariseptember Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januariseptember 2015 Kvartalet i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer