Den svenska bankmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska bankmarknaden"

Transkript

1 Kadidatuppsats Mioeoomi/Idustiell Ogaisatio Jauai 2004 De svesa bamaade - e aalys av ocetatio och äteivå Hadledae Jee Holm Föfattae Hema Klose

2 H. Klose De svesa bamaade Föod Debatte vid offetliggöade av bafusioe ha vaigt splittad. Såväl föespåaa som deas atagoiste ha agumeteat på ett adevat sätt med esoemag som a aytas till eoomis teoi. Ite mist gälle det de massmediala uppstådelse, vile ha vait elevat me ite säsilt salig. Ambitioe med detta abete ha vait att på ett objetivt sätt udesöa hu ocetatio på bamaade i velighete påvea pisbildige. Fö fädigställadet av abetet ha flea pesoe famföt betydelsefulla sypute. Däfö vill jag iledigsvis passa på att taca mi hadledae Jee Holm och äve Fedi Adesso fö ostutiv och ispieade iti. Jag vill ocså taca famfö allt följade pesoe fö itessata bidag, oetuläsig och stöd ude tide fö sivadet; Macus Josefsso, Miael Kopp, Nathalie Hedma och Victoia Stout. Lud i jauai 2004 Hema Klose 2

3 H. Klose De svesa bamaade Sammafattig Ude de seaste åtiodea ha de svesa baseto föädats. Nya bae ha etableats samtidigt som ada ha slagits samma. Maade fö såväl isom utlåig ha ude mätpeiode vuxit och de mide baea ha stät sia positioe, vilet ha medföt att ocetatioe ha avtagit. Ude peiode ha ocså äteettot sjuit. Det fis däfö aledig att misstäa att maadsocetatio ha e egativ effet på ouese. I det hä abetet studeas elatioe mella maadsocetatio och oues. Hifidahl-Hischmas idex aväds som ocetatioesmått och äteettot symbolisea pisivå. Geom att applicea e eel Couot modell fö att simulea baeas beteede i ombiatio med e empiis studie, ges e idiatio på effeteas itig. Stuctue Coduct Pefomace hypotese ude ite avfädas. Koteta bli däfö att samgåede mella svesa bae esultea i läge oues och öat ätegap. Nycelod: bamaad, ocetatio, oues, maadsstutu, Hifidahl-Hischma idex. 3

4 H. Klose De svesa bamaade Abstact Duig the last decades, the Swedish baig secto has chaged. New bas have eteed the maet while othes have meged. The maet fo itemediaies has iceased duig the peiod ad the maet cocetatio has deceased due to stoge positios fo the smalle bas. Futhe the iteest magi has deceased. Theefoe thee is easo to believe that the chage i the ba stuctue has affected cotestability. Hece, the questio aises weathe cocetatio offsets cotestability. I this study, a attempt is made to aalyse the impact o cotestability (usig iteest ates as poxies) caused by maet cocetatio, measued with the Hifidahl-Hischma Idex, fo the Swedish maet. y applyig a simple Couot model of ba behaviou to the aalysis, a idicatio of the effects is povided. The hypothesis of Stuctue Coduct Pefomace could ot be ejected, ad the coclusio is theefoe that, i geeal, meges ad acquisitios of Swedish bas esults i less cotestability ad i iceased iteest gap. Keywods: ba maet, cocetatio, competitio, maet stuctue, Hifidahl- Hischma idex. 4

5 H. Klose De svesa bamaade Iehållsfötecig Föod Itodutio Poblemfomuleig Syfte Avgäsig Dispositio Metod Utveclige, e summeig Uivesalbaea FöeigsSpabae Svesa Hadelsbae Nodea Sadiavisa Esilda ae Teoetis gud Maadsdefiitioe och dess betydelse Att mäta ocetatio E teoetis modell fö baeas beteedemöste Hypotesfomuleig Stuctue Coduct Pefomace Hypotese om Effetiv Maadsstutu Empiis aalys Resultate och tolig av aalyse Vidae pesetatio av esultate Data Dataällo Slutsats...27 Refeesfötäcig...28 Appedix A Deiveig av de teoetisa modelle...30 Appedix - Regessiosstatisti

6 H. Klose De svesa bamaade 1. Itodutio De svesa baidusti ha ude de seaste deceiea geomgått e stutuomvadlig till följd av implemeteig av ya teologie, avegleiga, globaliseig. Avegleige ude mitte av 80-talet möjliggjode, me elle mide, fia gäsövesidade apitalflöde, vilet oelige ha haft e positiv effet på edittillgåge i Sveige 1. Iteatioaliseige ha givit såväl statisa som dyamisa effetivitetsföbättiga i fom av föbättad esusalloeig espetive podutivitetstillväxt geom iovatioe. Ude tidigt 90-tal, ämae bestämt de 1 juli 1992, itoduceades det svesa ouesveet 2. Det ä toligtvis e stat bidagade fato till hu stutue se ut idag. På ilågigsmaade ha maadsocetatioe avtagit ude de seaste åe. Det ä däemot ite fallet fö utlåigsmaade, dä itige vait me hoisotell. De fya stobaea (Nodea, SE, Föeigsspabae och Hadelsbae) ha tappat maadsadela till födel fö de mide atöea. Amäigsvät famgågsi i ampe om maadsadela ha Sadiabae vait. Samtidigt som etableig på de svesa bamaade ha blivigt lättae, så ha ada fatoe bidagit till att äda maadsstutue på ett aat sätt. Mest påtagligt ä ase de låga ad av fusioe och uppöp, mella och av bae, som ha sett. Ude böja av föa selet fas det som mest till atalet 1 Oxelheim, L., Se Kouesveets appot Kouese i Sveige

7 H. Klose De svesa bamaade 83 affäsbae och 498 spabae (Lasso [1997]). Fåga ä då om det ä möjligt att da ågo geeell slutsats betäffade de samhällseoomisa effetea av stutuomvadlige. 1.1 Poblemfomuleig Offetliggöade av fusiosplae på de svesa bamaade ha, i lihet med ada västelädsa läde, ite vait ovaligt ude det gåga selet. ae slås ihop fö att tillsammas bli staae, stabilae och me effetiva. Eligt eoomis teoi fis det belägg fö stodiftsfödela upp till e viss gäs. Nä podutioe övestige dea gäs stige geomsittsostade pe poducead ehet och föetag bli suboptimala (Pepall et. al. [1999]). Det ä doc ågot olat huuvida stodiftsfödela övehuvudtaget existea i baseto (Lasso, C-G [1997]). Det fis däfö aledig att misstäa att de huvudsaliga vistea av bafusioe uppomme som e effet av ouesbegäsig. Koueshämmade beteede ha diet egativa samhällseoomisa effete, och påvea i syehet fö osumetea. Givet existese av syegieffete och att baea a idetifiea och utvia dessa föeslå teoi att öad ocetatio möjliggö me ouesaftig pissättig. Agumete fö sammaslagiga ä således tvåsidiga. Det ä däfö itessat att empiist aalysea effetea av föädiga i maadsocetatioe. Fåga ä således huuvida det fis empiisa belägg fö påståedea. 1.2 Syfte Det hä abetet syfta till att fösöa belysa poblematie och lagöa huuvida det ä samhällseoomist itessat att svesa bae bli stöe geom fusioe. 7

8 H. Klose De svesa bamaade 1.3 Avgäsig Maadsaftea, samt lagstiftige som eglea de föa, medfö flea täbaa bieffete. Det hä abetet ha ite som avsit att ämae fösöa aalysea dessa. Fö de itesseade eommedeas Silves debattatiel i Dages Nyhete (2002), Ta esidigt pati fö ischbaea. Abetet ä helle ite tät att aalysea pisbildige på olia batjäste, uta appoximea effetea av ocetatioe med äteettot, det vill säga sillade mella ut- och ilåigsäta. Ige ämae aalys av ealisme i dea appoximatio omme helle att göas. Vidae tas ige häsy till olia type av diffeetieade lå (till exempel öliga, espetive buda låeäto). 1.4 Dispositio Det hä abetet ileds med e geeell besivig av bamaades utveclig u ett histoist pespetiv. Syftet ä att ge e öveblic öve omfattige av utveclige. Detta följs av de teoetisa gud som abetet vila på. Utifå teoi gös e hypotesfomuleig som följs av e empiis udesöig och besivig av utföadet. Avslutigsvis besivs oteta av abetet, vilet ocså summais hittas i abstatet. 2 Metod Abetet om till i ett fösö att på ett vetesapligt föhålligssätt besvaa fåga om existese av syegieffete i de svesa baseto. Tillvägagågssättet ha vait följade; iledigsvis fomuleades poblemet, följt av e sammaställig av lämplig teoi, utfomig och geomföade av de 8

9 H. Klose De svesa bamaade empiisa modelle. Avslutigsvis sammaställdes aalyse med det öviga mateialet. Abetet ha ett la vatitativ asats med syfte att besiva och fölaa seudädata ifå SC, Risbae och Istitutet fö Tillväxpolitisa Studie (ITPS). 9

10 H. Klose De svesa bamaade 3 Utveclige, e summeig Att svesa bae, pecis som ada type av föetag, öps upp och slås samma ä på iget sätt ostigt elle otovesiellt i sig, uta saae e högst omal föeteelse. I ett histoist pespetiv, så ha atalet bae dastist misat äda seda mitte av 1900-talet. Avegleige i mitte av 1980-talet öppade de svesa maade fö utlädsa atöe. Det ha lett till att flea utlädsa atöe ommit fö att ouea med de svesa. Famfö allt ha ett fletal ya ischbae etableats, vilet tycs ha vait till födel fö, famfö allt osumetea. De ya atöeas ävao ä doc ite odelat positiv 3. Nyetableige av småbae a medföa bieffete som ä svåa att öveblica. Nischbaea ouea ite alltid på samma villo som de eodlade istitutioea, i de bemäelse att syftet med bavesamhet a vaiea. Exempelvis a sälet fö etableig vaa att stäa sig på sia espetive uspugliga maade och sapa udlojalitet, vilet medfö att ouese saae flyttas få baseto till ågo aa del av eoomi. 3.1 Uivesalbaea Fö att oetisea utveclige ågot, följe hä e otae summeig av de fya stobaeas histoi 4. Syftet ä att visualisea utveclige saae ä att ge e heltäcade histoi, vafö edast stobaeas utveclig besivs FöeigsSpabae Fö ämae två seelsift seda bildades Sveiges fösta spaba. Atalet spabae öade stadigt ude det följade selet till som mest ämae Se debattatiel Ta esidigt pati fö ischbaea, av Silve, L Ifomatioe omme få de espetive baeas ega hemsido, samt Kouesveets appot Kouese i Sveige

11 H. Klose De svesa bamaade styce, vaefte ett stot atal uppöp och sammaslagiga tog vid. I slutet av 1980-talet åtestod edast ett hudatal.1992 bildades Föeigsbae A och samma å äve Spabae Sveige A. I febuai 1997 föeslogs ett samgåede mella de båda baea, vilet föveligades seae samma å öpte bae de åteståede 90,9 % av adelaa i itessebolaget HS a A av HS Sveige. Mella FS och de fiståede spabaea föeomme vissa avtal, vila pe se, ä ouesbegäsade Svesa Hadelsbae Mist ativ blad stobaea ha de Svesa Hadelsbae vaigt. lad uppöpe de seaste deceiea a ämas fövävet av Såsa ae 1990 och bostadsistitutet Stadshypote, i vile Stadshypote a igå Nodea Nodea ä esultatet av e omfattade edja odisa fusioe. ae bestå av Meita a, Nodbae, Uiba och Chistiaia a og Keditasse. Som stå att fia på baes ege hemsida; Nodea ä det tydligaste exemplet på de stutuomvadlig som sett i odis ba- och fösäigsvesamhet ude det seaste deceiet. Det ä toligtvis e tämlige täffade besivig av baes histoi. Vad betäffa de svesa dele, så hästamma Nodea, få de fusio som ägde um 1990 mella PK-bae och Nodbae. Nodbae ä esultatet av sammaslagige av Uppladsbae och Sudsvallsbae slogs Götabae, Saabogsbae och Wemladsbae ihop och bildade Gota a, vile, efte att ha blivit uppöpt av Nodbae 1993, om att igå i ocee. PK-bae ä i si tu esultatet av e fusio mella Sveiges Keditba och Postbae. 11

12 H. Klose De svesa bamaade Sadiavisa Esilda ae SE hästamma få Stocholms Esilda a, vile bildades 1856 av Adé Osca Wallebeg. Det va Sveiges fösta pivatba. Allt seda dess ha bae växt via samgåede och ogais tillväxt, ite mist iteatioellt sett. Hela baes livshistoia päglas av fletalet sammaslagiga och uppöp. Fö att otfattat sammafatta de vitigaste hädelsea ude de seae hälfte av 1900-talet fam till i dag, så bildades de Sadiavisa Esilda ae 1972 geom sammaslagige av Stocholms Esilda a och Sadiavisa ae. lad de seae uppöpe, efte bildadet av bae som vi äe de idag, igå Scadiavia a Goup i Lodo, de tysa bae fg (uvaade SE Gemay) å 2000 följt av e ad uppöp i östblocet. 12

13 H. Klose De svesa bamaade 4 Teoetis gud 4.1 Maadsdefiitioe och dess betydelse Föetags beteede ä beoede av maadsstutue, det vill säga atalet föetag på maade, itädesav (ease of etey) och möjlighete att diffeetiea podute. Det två extemfalle ä moopol espetive pefet oues. Pefet oues iebä i motsats till moopol att esuse alloeas på ett effetivt sätt. I e moopolistis maad uppstå oösade samhällseoomisa föluste till följd av att det eda föetaget vistmaximea si podutio 5. De valigaste föeommade och mest elevata fö de hä aalyse ä de mellaliggade ofullstädiga maadsfomea oligopol och moopolistis oues. Oligopol ä som amet atyde e maadsfom dä edast ett fåtal atöe ä vesamma. Podutea på e oligopolmaad ä ofta heteogea, det vill säga måttligt substituebaa, eftesom diffeetieig ä ett vitalt ouesmedel 6. Moopolistis oues ä e maadsfom dä föetage tvigas ta häsy till evetuell yetableig, det föeligge således e latet oues Att mäta ocetatio Ett mycet avädbat mått på ocetatio ä det så allade ocetatios atiot, CR. Det ä ett idex som besive de stösta atöeas samlade maadsadel 8. I Sveige stå de fya stobaea fö 75 % av ilåige espetive 71 % av utlåige till de svesa allmähete. Det a sättas i elatio till 5 Schotte, A Pepall et. al

14 H. Klose De svesa bamaade mätpeiode fö det hä abetets böja, fösta vatalet 1998, då de stod fö 83 % av ilåige och 82 % av utlåige. Ett aat, ågot me dyamist mått på maadsstutu, ä det som utveclats av det ameiasa justitiedepatemetet, Hefidahl-Hischma Idexet (HHI) 9. HHI ä ett stadadiseat mått, vilet gö det avädbat i jämföelse mella olia maade och öve tide. De stoa silladea i stole på svesa bae gö HHI mycet lämpligt eftesom det ta häsy till e asymmetis maadsstutu. Måttet efletea maadsfödelige geom att summea de vadeade maadsadelaa eligt följade evatio: HHI = i= 1 q i i= 1 ( q ) i 2 x10000 dä q i epesetea de i:te, i det hä fallet, baes ut- elle ilåig. Av evatioe följe att HHI a vaiea mella 0 och , det vill säga 0 då maade ä symmetist uppdelad av ett stot atal atöe och i ett moopol med e atö. Givet att födelige av maadsadela ä exat jäm mella alla atöe, så omme HHI att vaa lia med delat med atal föetag. Fö aalyse beäas HHI baseat på 12 baes maadspositioe. Vid beäige av idexet så delas maadea upp i i- espetive utlåig, till och få de svesa allmähete. Syftet ä att seae i aalyse ua säsilja effetea på i och utlåigsäta, det fölaas vidae i ett seae stadium av abetet. Fö Sveiges del så vaiea ocetatioe fö mätpeiode mella som mest 2296 och 2128 på ilåigsmaade och 2416 och 2332 på utlåigsmaade. Med ameiasa mått mätt, så ä de svesa bamaade högocetead. Det ameiasa justitiedepatemetet ha 9 Lasso,. C-G.,

15 H. Klose De svesa bamaade defiieat maade med idex vila övestige 1800 som highly cocetated E teoetis modell fö baeas beteedemöste Fö att aalysea baeas beteedemöste empiist behövs ett teoetist udelag. E teoi fö baeas beteedemöste som ituitivt vea imlig och äve tycs ha vuit fotfäste i liade aalyse utveclades uspuglige av Japelli (1993). De ha aväts av såväl Covoisie och Gopp (2002) samt de Guevaa, Maudos, Péez (200X). Modelle ä basead på ett eelt Couotspel, i vilet det atas att baea agea som pissättae på låemaade, saa möjlighet att påvea ilåigsäta. Vaje esild ba sulle då möta följade eftefågefutio fö lå: 0 b (1a) = ( j ) L, 1 j dä L (1b) = b 2 och = atal bae; L = eftefåga på lå fö ba ; = låeäta hos ba ; j = låeäta hos ba j; = medelvädet av samtliga baes låeäta, det vill säga / =1 = ; b = eftefågeelasticitet fö lå hos ba ; 0 = aggegead eftefåga på lå; = de totala eftefågeelasticitete fö lå. Om samtliga bae på maade möte livädig eftefåga, så omme låeäta bli lia fö alla atöe. Jämvitsföhålladet bli då 10 Mege Guidelies U.S. Depatmet of Justice ad the Fedeal Tade Commissio 15

16 H. Klose De svesa bamaade L = 1 (2) L = 0, dä L =. aea vistmaximea geom att sätta lämplig äta,, på lå och de fövätade omsättige bli då ( ) 1 µ L till ostadea D D + F, dä µ epesetea ise i låe fö ba, D motsvaas av ilåigsäta, vile ä desamma fö samtliga bae, D epesetea isättiga på ba och F ä de fasta ostadea fö ba. De esilda baeas vistmaximeigspoblem a således uttycas eligt följade futio max Π = 1 µ L D F s.t. L + R = D (3) ( ) dä R epesetea esevav, vilet atas stå i popotio till ilåig, det vill säga R = α D. Ilåig a således uttycas i teme av utlåig elle (4) D L =. 1 ( α ) Geom att substituea i estitioe i futioe, uttyct i teme av utlåig se poblemet ut eligt följade (5) max Π = ( 1 µ ) L D L ( 1α ) F Deivea med avseede på, ge fösta odiges villo. Π (6) = ( µ ) L + ( 1 µ ) L D L 1 = 0 ( 1α ) 16

17 H. Klose De svesa bamaade Geom att substituea i evatio (1b) och omogaisea ge jämvits föhålladet (2) ilåigsäta fö ba 11 (7) = ( ) 0 b + D + ( b + + ) ( 1 µ )( 1 )( b ). α + + Evatioe stipulea att sillade mella ilåigsäta,, och utlåigsäta, D, ä e egativ futio av atalet bae,, lisom av substitutioselasitcitete mella olia baes lå, det vill säga då b gå få. Detta i otast till att atalet bae äma sig oädlighete och liaså vad gälle substitutioselasitcitete mella olia baes lå, gö att äta fö de espetive baea pessas mot utlåigsäta, D. Föa att e maad sa vaa pefet oueade, stipulea evatioe att det ävs ett stot atal bae ( ), samt oädlig substitutioselasitcitet. Vidae ä utlåigsäta beoede av de aggegeade eftefåga på lå, 0, de totala eftefågeelasticitete fö lå,, låeise fö de espetive baea, µ, samt abetsostadea, α. 11 Appedix A visa stege mella evatio (6) och (7) 17

18 H. Klose De svesa bamaade 5 Hypotesfomuleig Fö att sammaoppla de teoetisa gude med de seae empiisa modelle sa hä edogöas fö två plausibla sceaie. De ä baseade på två motstidiga tillståd. Utgågsläget ä huuvida tillgägliga esuse eda utyttjas podutivt (Stuctue Coduct Pefomace) elle om det ä möjligt alloea dem effetivae (Hypotese om Effetiv Maadsstutu). Med ada od a fåga uttycas som huuvida det fis tilltagade elle avtagade salfödela. De samhällseoomisa effetea av föädiga i maadsalloeige ä diet beoede däav. 5.1 Stuctue Coduct Pefomace Det ä fullt täbat att maadsocetatio ha vait oueshämmade. Det iebä att baea utyttja si autoomi geom föbättade maadspositioe (maet powe) fö att höja pisea på sia podute. Detta beteede bua betecas som the Stuctue-Coduct-Pefomace Paadigm (SCP) 12. Det ä således fåga om e esusalloeig, dä baea tjäa på beostad av udea. Det ä pe se ige samhällseoomis fölust, me dätill omme det fatum att e så allad maadsimpefetio, elle dödvit (Deadweight Loss) uppstå 13. Dea dödvit (DWL) ä pe defiitio e ieffetiv esusfödelig elle föload vist, vile uppstå till följd av att föetag på e ice pefet oueade maad vistmaximea. 12 Covoisie, S. et. al Schotte, A

19 H. Klose De svesa bamaade 5.2 Hypotese om Effetiv Maadsstutu Det a å ada sida, i otast till SCP, föefalla så att ocetatio lede till e me effetiv maadsstutu. Syftet med fusioe ä oftast att extahea olia syegieffete och i syehet stodiftsfödela. Det iebä att e stöe ba a poducea sia tjäste till e läge ostad pe ehet (ecoomies of scale). Detta gälle i syehet mide till medelstoa föetag, dä geomsittsostade fotfaade ä avtagade vid öad volym 14. Fosige på ämet ä tvetydig. Jugehem (1992) ha i si fosig om stodiftsfödela i svesa bae ommit fam till att ostadea pe ehet ite sjue vid öade volyme. Det sa doc påpeas att mätpoblem a ge missvisade esultat. Mestes (1994) fosig föeslå saae att små bae ha höge ehetsostade osaat av att systemutvecligsostade slå igeom på ett egativt sätt. Mide baöelse sulle då ua slås ihop och dela de type av ostade. 14 Lasso, C-G.,

20 H. Klose De svesa bamaade 6 Empiis aalys De empiisa modelle ä basead på de teoetisa modelle. Det betyde att äteettot bö vaa ågo futio av atalet atöe,, is, µ, ostade, α 15, och eftefåga, 0. Eftesom baea atas vaa pissättae på utlåigsmaade och pistagae på ilåigsmaade, måste de två siljas i de eoometisa modelle. E efeesäta som avgäsae bode fugea tämlige väl. Räteettot fö aalyse bli således sillade i utlåigsäta och efeesäta (6 måades statssuldväxel). De eoometisa modelle se ut som följe: RÄNTENETTO t = β 0 + β 1 HHI t + β 2 RISK t + β 3 KOSTNAD t + β 4 EFTERFRÅGAN t + ε t Det huvudsaliga i aalyse ä lutige på de ada oelatiosoefficiete, β 1. Geom att eapitulea hypotesfomuleige, föstås att om äteettot ä positivt oeleat med ocetatioe, det vill säga att β 1 ä stöe ä oll, så atyde det att äteettot ä e positiv futio av HHI. Det betyde i si tu att e öad ocetatio på maade iebä misad oues och således ett stöe glapp mella låeäta och efeesäta. Detta ä just de fösta hypotese (SCP). Ett egativt β 1 däemot, sulle atyda att ocetatioe edast ä e bieffet av att baea äma sig e effetiv stole, vilet äve bode ua avläsas av ett positivt β 3. Som e appoximatio av istagadet avädes data fö föetagsouse i Sveige. Atalet ouse ä sapligt oeleat med äteettot (0,37), vafö det få ases adevat fö att satta is. KOSTNAD efletea effetivitete i baeas itemediäa oll, dä låga väde stipulea god fömedligsfömåga och vise vesa. E positiv 15 α beäas som (1 - L / D) 20

21 H. Klose De svesa bamaade oelatiosoefficiet bode tyda på att udea få betala fö bistade oodiatiosfömåga. EFTERFRÅGAN ä de aggegeade eftefåga på lå. De teoetisa modelle stipulea att hög eftefåga på lå bö ge hög utlåigsäta. 6.1 Resultate och tolig av aalyse Fö att uppå sigifiata esultat i de begäsade datamägde, valdes de mist elevata vaiablea bot. Fatum ä att de eda vaiablea som tillsammas esulteade i ett itessat sammahag va HHI och KOSTNAD 16. De hade tillsammas e fölaigsgad, R 2, på 53,84 %. Hypotestest atyde att det ite gå att föasta att β 1 ä positivt. Regessioe isiuea således på att äteettot ä e positiv futio av maadsocetatioe. E tilltagade ocetatio lede däfö till öad utlåigsäta 17. Idexet hade som stöst ivea med ett vatals födöjig, vafö e lagg lades till. Äve β 3 visade sig vaa positivt oeleat med äteettot. Det tyde på att effetivitete i baeas oll som itemediäe åtespeglas i utlåigsäta. Eftefåga på lå, elle vatitete lå, avädes ite i egessioe, me e uppsattig a ädå ges geom att betata oelatiosoefficiete mella äteettot och vatitete lå. Det visa sig, föga fövåasvät, att eftefåga på lå ä stat egativt oelead med äta (-0,85). Vad som däemot ä fövåade, ä att dea oelatio itäffa föst efte sju vatals födöjig. Det implicea att effete av e äteföädig idag föst famtäde ämae två å seae. 16 Se Appedix 17 Notea doc att aalyse ä basead på aggegead data, vilet betyde att esultatet ä tämlige geeellt och isoleade fall a vaiea. 21

22 H. Klose De svesa bamaade 6.2 Vidae pesetatio av esultate Det fis äve ada itessata iattagelse att göa. De fya uivesalbaea ha ude de fem seaste åe tappat e sigifiat del av sia maadsadela och seto ha blivigt me symmetist födelad. Det påståedet behöve doc yaseas ågot. Aledige till att stobaea ha föloat maadsadela ä ite fö att de ympe, de ha saae öat i stole, uta fö att maade fö itemediäe öa. Det famgå av edaståede diagam MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK Tot. utlåig, sv allmähete Uivesalbaeas utlåig, sv allmähete MSEK MSEK MSEK 0 MSEK 1998M M M M M M M M06 Figu 1: Uivesalbaeas utlåig elativt de totala utlåige till de svesa allmähete. 22

23 H. Klose De svesa bamaade Tot. ilåig, sv allmähete Uivesalbaeas ilåig, sv allmähete ilåig M M M M M M M M M M M03 Figu 2: Uivesalbaeas ilåig elativt de totala ilåige till de svesa allmähete. Äve av ocetatiosmåtte a e del itessata iattagelse utläsas. Hefidahl-Hischma Idexet fö mätpeiode visa e avtagade ocetatio fö mätpeiode på ilåigsmaade, meda ocetatioe på utlåigssida tycs vaa stabil M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04 HHI(utl) HHI(il) Lijä (HHI(utl)) Lijä (HHI(il)) Figu 3: Hefidahl-Hischma Idex fö ut- och ilåig till de svesa allmähete, samt maadeas espetive tedlije. 23

24 H. Klose De svesa bamaade Geom att sätta Hefidahl-Hischma idexet i elatio till CR4 idexet, så famgå det att stobaea ha tappat maadsadela till fömå fö de mide på såväl ut- som ilåigsmaade. Det famstå doc som att det haft e magiellae effet på ocetatioe fö ut- ä på ilåigsmaade. HHI ä stat oelead 18 med CR4 på ilåigsmaade (0,72). Det tycs ite vaa fallet fö utlåigsmaade (0,05), vilet stye ovaståede påståede % 85% M M M M M M M M M M M M M M M M M05 HHI(il) HHI(utl) CR4(il) CR4(utl) Figu 4: Hefidahl-Hischma Idex (västesala), samt CR4 Idex (högesala) fö ut- espetive ilåig till de svesa allmähete. 80% 75% 70% 65% 60% Äve baeas itemediäa fömåga, det vill säga fömåga att oodiea i och utlåig, avspegla sig i positivt äteettot. Positivt i de bemäelse att e välapassad ut- och ilåig esultea i läge ätemagial. Utveclige fö oodiatiosfömåga ha vait positiv få böja till ugefä mitte av mätpeiode me ha avtagit och vät ude de seae dele. 18 Koelatiosoefficiete, ρ, beäas som ( Cov X, Y ) ( σ Xσ Y ), dä [ +1, 1] ρ. 24

25 H. Klose De svesa bamaade 0,2 0,15 0,1 0, M03-0, M M M M M M M M M M03 Figu 5: Relatioe mella ut- och ilåig., beäat som 1 L / D. Ude mätpeiode ha utlåigsäta sjuit ågot, meda ilåigsäta visselige ha flutueat ågot me doc baa ut ca 2 %. Totalt sett ha således äteettot i viss omfattig sjuigt. 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Ma Ju Sep Dec Ma Ju Sep Dec Ma Ju Sep Dec Ma Ju Sep Dec Ma Ju Sep Dec Ma Ju Utlåig Ilåig Statssuldväxeläta - 6 må Räteetto Figu 6: aeas i- och utlåigsäto få/till allmähete, totalt samt äteettot. 25

26 H. Klose De svesa bamaade 7 Data Aalyse ä basead på fem och ett halvt ås vatalsvisa obsevatioe med böja det fösta vatalet 1998 fam till jui De empiisa udesöige ä således basead på 22 obsevatioe. Svåighete att omma öve stöe datamägde i ombiatio med mätpoblem gö att esultate a vaa ågot missvisade, vafö tolige bö beatas med viss fösitighet. Resultate ä ädå avädbaa eftesom de ge idiatioe på effeteas itig. 7.1 Dataällo Uppgifte om äteutveclige omme ifå Risbaes och Statistisa Cetalbyås espetive hemsido på Iteet. Mätige avse öliga äto till och få de svesa allmähete. Atalet ouse, vilet avädes som e appoximatio fö låeise omme ifå Istitutet fö Tillväxpolitisa Studie (ITPS). Statistie om baeas i- espetive utlåig omme få SC och ä basead på 12 bae, ämlige; FöeigsSpabae A, Svesa Hadelsbae A, Nodea a Sveige, Sadiavisa Esilda ae A, HS a A, IKANO ae A, JP ANK A, Läsfösäiga a A, FöeigsSpabae Sjuhäad A och Stadshypote a A. eloppe ä till och få de svesa allmähete och i svesa oo. 26

27 H. Klose De svesa bamaade 8 Slutsats Syftet med det hä abetet ha vait att fösöa belysa poblematie och lagöa huuvida det ä samhällseoomist itessat att svesa bae bli stöe geom samgåede. Det samhällseoomisa itesset ä ett begepp som a behöva yaseas ågot. Att föetag beia sig på sia udes beostad elle vise vesa ä ite ett poblem i sig. Poblemet ä, som famgå av styce 4.1, de ieffetiva esusalloeige som uppstå till följd av att atöea på e lite maad vistmaximea si podutio. Det ä atuligtvis ite säsilt ösvät. De empiisa aalyse föasta hypotese om effetiva maade, vilet iebä att öiga i ocetatio ha e egativ ivea på ouese. Det betyde ocså att de geomsittliga baea ä fö stoa fö att ua uppå åga stöe effetivitetsföbättiga elle ostadsbespaiga geom att gå samma. Poblemet med att uteda de positiva effetea av sammaslagiga och uppöp ä atuligtvis väldigt mågfacettead. Det fis måga väde att at häsy till i e såda aalys. Med tae på att e sigifiat del av baeas itäte bestå av äteettot så ä det ite svåt att föstå att fusioe och uppöp möts av viss etusiasm av atieägae och baledig. Me det fis ocså ada väde som a vaa positiva fö udea. Exempelvis a e sammaslagig ge baea e möjlighet att bedda sitt podututbud, vilet geom samodig a ge vissa ostadsfödela (ecoomies of scope). Detta gälle toligtvis famfö allt fö de mide baea. 27

28 H. Klose De svesa bamaade Refeesfötäcig Att siva appote Covoisis, S., Gopp, R., a cocetatio ad etail iteest ates, Joual of aig ad Fiace de Guevaa, J. F., Maudos, J., Péez, F., 2002, Maet Powe i the Euopea Secto. Jugehem, S., 1992, ae i fusio, Dotosavhadlig, Föetagseoomisa istitutioe, Uppsala uivesitet. Hill, C., Giffiths, W., Judge, G. Udegaduate Ecoometics 2ed.Wiley. Kouesveets appotseie 2002:4, Kouese i Sveige 2002 Lasso, C-G., afusioe a det löa sig? E övesit av fosige på omådet Eoomis Debatt Nicholso, W. Micoecoomic Theoy: asic piciples ad extesios, 7 th ed, The Dyde Pess. Oxelheim, L., 1996, Fiacial Maets i Tasitio, Iteatioal Thomso usiess Pess. Pepall, Richads, Noma, 1999, Idustial Ogaisatio: Cotempoay Theoy ad Pactice South-Weste College Publishig. Schotte, A. Micoecoomics A Mode Appoach 3 ed, Addiso Wesley. 28

29 H. Klose De svesa bamaade Eletoisa ällo FöeigsSpabae, Hadelsbae, _elatios&avid=ivesto_elatios Helée, A., Stoba ite ädd fö lite, Natioalecylopedi, (se sepaata hävisiga) Nodea, SE, Silve, L., Ta esidigt pati fö ischbaea, DN U.S. Depatmet of Justice ad the Fedeal Tade Commissio,

30 H. Klose De svesa bamaade 30 Appedix A Deiveig av de teoetisa modelle Fösta odiges villo fö vistmaximeigspoblemet i evatio (6) va ( ) ( ) ( ) = + = Π D L L L α µ µ substituea i evatio (1b) ( ) ( ) ( ) = + = Π b b L D α µ µ. Jämvitsföhålladet (2) och atagade om symmeti (idetisa stolea på bae) implicea ( ) ( ) ( ) = + = Π b b D α µ µ. Aagea om ( ) ( ) ( ) + + = b b D α µ µ, multiplicea båda sido med och lös ut ge evatio (7) ( ) ( )( ) ( ) ( ) b b b D = α µ

31 H. Klose De svesa bamaade Appedix - Regessiosstatisti UTDATASAMMANFATTNING Regessiosstatisti Multipel-R 0,7337 R-vadat 0,5384 Justead R- vadat 0,4524 Stadadfel 0,2577 Obsevatioe 19 ANOVA fg KvS MKv F p-väde fö F Regessio 2 1,3165 0,6583 9,9126 0,0016 Residual 17 1,1289 0,0664 Totalt 19 2,4454 Koefficiete Stadadfel t-vot p-väde Alfa 4, , , , HHI 0, , , ,

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF1004 TEN

TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF1004 TEN TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF004 TEN 0-0-7 Hjälpmedel: Fomelsamlig med tabelle i statistik oc äkedosa Fullstädiga lösiga efodas till samtliga uppgifte. Lösigaa skall vaa väl motiveade

Läs mer

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion.

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion. Idutio och Biomialsatse Vi fortsätter att visa hur matematisa påståede bevisas med idutio. Defiitio. ( )! = ( över ).!( )! Betydelse av talet studeras seare. Med idutio a vi u visa SATS (Biomialsatse).

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige ØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÐÖÒØ Ó Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÑÓØ Ò Ø ÓÒ Ö ÖÐ ÚÖÒØÓÖ Ö Ø Òà ÖÐ ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼ Ƽ¾ ¾¹ ½ Postadess: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uvestet 06 9 Stocholm Svege Iteet:

Läs mer

Multiplikationsprincipen

Multiplikationsprincipen Kombiatori Kombiatori hadlar oftast om att räa hur måga arragemag det fis av e viss typ. Multipliatiospricipe Atag att vi är på e restaurag för att provsmaa trerättersmåltider. Om det fis fyra förrätter

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

Tentamen i Envariabelanalys 1

Tentamen i Envariabelanalys 1 Liöpigs uiversitet Matematisa istitutioe Matemati och tillämpad matemati Kursod: TATA4 Provod: TEN Iga hjälpmedel är tillåta. Tetame i Evariabelaalys 4-4-3 l 4 9 Lösigara sall vara fullstädiga, välmotiverade,

Läs mer

Kombinatorik. Torbjörn Tambour 21 mars 2015

Kombinatorik. Torbjörn Tambour 21 mars 2015 Kombiatori Torbjör Tambour mars 05 Kombiatori är de del av matematie som sysslar med frågor av type På hur måga sätt a ma? Några gasa typisa exempel är följade: På hur måga olia sätt a åtta persoer bilda

Läs mer

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker

Utvärdering av tidigarelagd start av prismätningar i nya radio- och TV-butiker (5) PM till Nämde för KPI [205-05-8] PCA/MFO Kristia tradber Aders Norber Utvärderi av tidiarelad start av prismätiar i ya radio- och TV-butier För iformatio Prisehete har atait e stevis asats av implemeteri

Läs mer

Stokastiska variabler

Stokastiska variabler TNG006 F2 11-04-2016 Stoastisa variabler Ett slumpmässigt försö ger ofta upphov till ett tal som bestäms av utfallet av försöet. Talet är ite ät före försöet uta bestäms av vilet utfall som ommer att uppstå,

Läs mer

= (1 1) + (1 1) + (1 1) +... = = 0

= (1 1) + (1 1) + (1 1) +... = = 0 TALFÖLJDER OCH SERIER Läs avsitte - och 5 Lös övigara, abcd, 4, 5, 7-9, -5, 7-9, -abcd, 4, 5 Läsavisigar Avsitt Defiitioe av talföljd i boe är ågot ryptis, me egetlige är det ågot väldigt eelt: e talföljd

Läs mer

Inklusion och exklusion Dennie G 2003

Inklusion och exklusion Dennie G 2003 Ilusio - Exlusio Ilusio och exlusio Deie G 23 Proble: Tio ä lägger ifrå sig sia hattar vid ett besö på e restaurag. På hur åga sätt a alla äe läa restaurage ed fel hatt. Detta proble a lösas ed ägdläras

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Rapport över det systematiska kvalitetsarbetet i Älmhults kommun

Rapport över det systematiska kvalitetsarbetet i Älmhults kommun Utbildigsfövaltige Rappt öve det systematiska kvalitetsabetet i Älmhults kmmu 213 Föskla Gudskla Gudsäskla Gymasieskla Gymasiesäskla Vuxeutbildige Bitt-Luise Ek Gustafss 214-2-27 1 Iehållsföteckig Sammafattig...

Läs mer

NEWTON-RAPHSONS METOD (en metod för numerisk lösning av ekvationer)

NEWTON-RAPHSONS METOD (en metod för numerisk lösning av ekvationer) Armi Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Newto-Raphsos metod NEWTON-RAPHSONS METOD (e metod för umeris lösig av evatioer Måga evatioer är besvärligt och iblad äve omöjligt att lösa eat. Då aväder ma umerisa metoder

Läs mer

Föreläsning 4 5 Sfärisk krökning och att mäta den; sag formeln

Föreläsning 4 5 Sfärisk krökning och att mäta den; sag formeln Föeäsig 4 5 Sfäisk kökig och att mäta de; sag fome De sfäiska ta ä de viktigaste tpe av ta iom optike. Det ä de atuiga fom två to få om de gids mot vaada och toa på de aa festa ise ka behadas som sfäiska

Läs mer

Föreläsning 2. Signalbehandling i multimedia ETI265. Kapitel 2. Faltning Impulssvar Differensekvationer Korrelationsfunktioner

Föreläsning 2. Signalbehandling i multimedia ETI265. Kapitel 2. Faltning Impulssvar Differensekvationer Korrelationsfunktioner Sigabeadig i mutimedia - ETI65 Föeäsig Sigabeadig i mutimedia ETI65 Kapite Fatig Impussva Diffeesevatioe Koeatiosfutioe LTH 5 Nedeo Gbic mt. få Begt Madesso Depatmet of Eectica ad Ifomatio Tecoog Lud Uivesit

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Så tycker klubben om avtalsrörelsen Bortavtalad övertidsersättning Barntillåtet. hetluft 2/10

Så tycker klubben om avtalsrörelsen Bortavtalad övertidsersättning Barntillåtet. hetluft 2/10 Så tyck klubbe om avtalsöelse Botavtalad övtidssättig Batillåtet hetluft 2/10 abliv Boka vecka 20 Ny som valbedae Tia ekyta akademik Ifomatio och ispiatio fö dig som ha ett fackligt uppdag i Uioe Vad ä

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

vara ett polynom där a 0, då kallas n för polynomets grad och ibland betecknas n = grad( P(

vara ett polynom där a 0, då kallas n för polynomets grad och ibland betecknas n = grad( P( Armi Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Polyom POLYNOM OCH ALGEBRAISKA EKVATIONER Defiitio Polyom är uttrycet av type a a a 0, eller ortare a 0, ( där är ett ice-egativt heltal) Defiitio Låt P( a a a0 vara ett

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna Föreläsning 26, 9/2 2011: y + ay + by = h(x)

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna Föreläsning 26, 9/2 2011: y + ay + by = h(x) Uppsala Uiversitet Matematiska Istitutioe Bo Styf Evariabelaalys, 0 hp STS, X 200-0-27 Föreläsig 26, 9/2 20: Geomgåget på föreläsigara 26-30. Att lösa de ihomogea ekvatioe. De ekvatio vi syftar på är förstås

Läs mer

TATM79: Föreläsning 3 Binomialsatsen och komplexa tal

TATM79: Föreläsning 3 Binomialsatsen och komplexa tal TATM79: Föreläsig 3 Biomialsatse och omplexa tal Joha Thim augusti 016 1 Biomialsatse Ett miestric för att omma ihåg biomialoefficieter (åtmistoe för rimligt små är Pascals triagel: 0 1 1 1 1 1 1 3 1 3

Läs mer

3-fastransformatorn 1

3-fastransformatorn 1 -fastrasformator TRANSFORMATORN (-fas) A B C N φa φb φc rimärsida N E -fastrasformator består i pricip av st -fastrasformatorer som är sammaopplade. Seudärsida N YNy trafo. a b c KOLNGSSÄTT rimärsida a

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Sätyck u femte upplaga av fomle och tabelle fö aolikhetläa och tatitik, idoa 89-4. Toe Gutafo 004. INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Toe K. Gutafo Kombiatoik 89 90 Kombiatoik 6 KOMBINATORIK Atal pemutatioe

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer

Datastrukturer och algoritmer Iehåll Föreläsig 6 Asymtotisk aalys usammafattig experimetell aalys uasymtotisk aalys Lite matte Aalysera pseudokode O-otatio ostrikt o Okulärbesiktig 2 Mäta tidsåtgåge uhur ska vi mäta tidsåtgåge? Experimetell

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Frasstrukturgrammatik

Frasstrukturgrammatik UALA UNIVERITET Metoder och tillämpigar i språktekologie Istitutioe för ligvistik och filologi Föreläsigsateckigar Mats Dahllöf http://stp.lig.uu.se/~matsd/uv/uv07/motist/ Oktober 2007 Frasstrukturgrammatik

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt Lektio 3 Kära Bidigseergi och assdefekt Några begre och beteckigar Nuklid Nukleo Isotoer Isobarer Masstal A Atouer Z E ato ed ett bestät atal rotoer och eutroer. Beteckas ofta A ed skrivsättet Z Xx där

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Genom att använda geometrin i figuren ovan kan vi även ta fram uttryck för hur storleken på bilden, h, beror på storleken på objektet, h.

Genom att använda geometrin i figuren ovan kan vi även ta fram uttryck för hur storleken på bilden, h, beror på storleken på objektet, h. öeläsig 6 Avbildig i säisk gäsyta Hittills ha vi baa avbildat puktomiga objekt som ligge på de optiska axel, me de lesta objekt ha e stolek d.v.s. bestå av me ä e pukt. Otast ita ma objektet som e ståede

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Z-Testet. Idè. Repetition normalfördelning. rdelning. Testvariabel z

Z-Testet. Idè. Repetition normalfördelning. rdelning. Testvariabel z Repetitio ormalfördelig rdelig Z-Testet X i. Medelvärdets fördelig:.stadardiserad ormalfördelig: N (, ) X N, X X N (, ) N (,) X N, X N(,) 3. Kvatiler: uwe.meel@math.uu.se Vad gör g r Z-testetZ? H : e ormalfördelad

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Matematisk statistik

Matematisk statistik Tetame TEN, HF, 8 aug Kursod: HF Srivtid: 8:-: Lärare och examiator: Armi Halilovic Matematis statisti Hjälpmedel: Bifogat formelhäfte ("Formler och tabeller i statisti ") och miiräare av vile typ som

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC.

Tvillingcirklar. Christer Bergsten Linköpings universitet. Figur 1. Två fall av en öppen arbelos. given med diametern BC. villingcikla histe Begsten Linköpings univesitet En konfiguation av cikla som fascineat genom tidena ä den sk skomakakniven, elle abelos I denna tidskift ha den tidigae tagits upp av Bengt Ulin (005 och

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Sida 1 av 12. vara ett inkonsistent system (= olösbart system dvs. ett system som saknar lösning). b =.

Sida 1 av 12. vara ett inkonsistent system (= olösbart system dvs. ett system som saknar lösning). b =. Sida av MINSAKVADRAMEODEN Låt a a a a a a a a a vara ett ikosistet sste ( olösart sste dvs. ett sste so sakar lösig). Vi ka skriva ssteet på fore A (ss ) där a a... a a a... a A, och............. a p a

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser Korrelatoes betydelse vd GUM-aalyser Hela koceptet GUM geomsyras av atagadet att gåede mätgar är okorrelerade. Gude betoar och för sg att ev. korrelato spelar, me ger te mycket vägledg för hur ma då ska

Läs mer

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell 1 Föjupningsappot o siuleinga av bobkuvan e Bolins och Eiksson ateatisk oell Av Peh Bjönbo Rappoten ge en bakgun so beskive Bolin och Eiksson (1959), speciellt eas ateatiska oell fö att siulea ängen aioaktiv

Läs mer

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nationell satsning fö ökad patientsäkehet delappot med esultat och efaenhete NATIONELL SATSNING FÖR ökad PATIENTSÄKERHET 1 Sveiges Kommune och Landsting 2010 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: info

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer