Den svenska bankmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska bankmarknaden"

Transkript

1 Kadidatuppsats Mioeoomi/Idustiell Ogaisatio Jauai 2004 De svesa bamaade - e aalys av ocetatio och äteivå Hadledae Jee Holm Föfattae Hema Klose

2 H. Klose De svesa bamaade Föod Debatte vid offetliggöade av bafusioe ha vaigt splittad. Såväl föespåaa som deas atagoiste ha agumeteat på ett adevat sätt med esoemag som a aytas till eoomis teoi. Ite mist gälle det de massmediala uppstådelse, vile ha vait elevat me ite säsilt salig. Ambitioe med detta abete ha vait att på ett objetivt sätt udesöa hu ocetatio på bamaade i velighete påvea pisbildige. Fö fädigställadet av abetet ha flea pesoe famföt betydelsefulla sypute. Däfö vill jag iledigsvis passa på att taca mi hadledae Jee Holm och äve Fedi Adesso fö ostutiv och ispieade iti. Jag vill ocså taca famfö allt följade pesoe fö itessata bidag, oetuläsig och stöd ude tide fö sivadet; Macus Josefsso, Miael Kopp, Nathalie Hedma och Victoia Stout. Lud i jauai 2004 Hema Klose 2

3 H. Klose De svesa bamaade Sammafattig Ude de seaste åtiodea ha de svesa baseto föädats. Nya bae ha etableats samtidigt som ada ha slagits samma. Maade fö såväl isom utlåig ha ude mätpeiode vuxit och de mide baea ha stät sia positioe, vilet ha medföt att ocetatioe ha avtagit. Ude peiode ha ocså äteettot sjuit. Det fis däfö aledig att misstäa att maadsocetatio ha e egativ effet på ouese. I det hä abetet studeas elatioe mella maadsocetatio och oues. Hifidahl-Hischmas idex aväds som ocetatioesmått och äteettot symbolisea pisivå. Geom att applicea e eel Couot modell fö att simulea baeas beteede i ombiatio med e empiis studie, ges e idiatio på effeteas itig. Stuctue Coduct Pefomace hypotese ude ite avfädas. Koteta bli däfö att samgåede mella svesa bae esultea i läge oues och öat ätegap. Nycelod: bamaad, ocetatio, oues, maadsstutu, Hifidahl-Hischma idex. 3

4 H. Klose De svesa bamaade Abstact Duig the last decades, the Swedish baig secto has chaged. New bas have eteed the maet while othes have meged. The maet fo itemediaies has iceased duig the peiod ad the maet cocetatio has deceased due to stoge positios fo the smalle bas. Futhe the iteest magi has deceased. Theefoe thee is easo to believe that the chage i the ba stuctue has affected cotestability. Hece, the questio aises weathe cocetatio offsets cotestability. I this study, a attempt is made to aalyse the impact o cotestability (usig iteest ates as poxies) caused by maet cocetatio, measued with the Hifidahl-Hischma Idex, fo the Swedish maet. y applyig a simple Couot model of ba behaviou to the aalysis, a idicatio of the effects is povided. The hypothesis of Stuctue Coduct Pefomace could ot be ejected, ad the coclusio is theefoe that, i geeal, meges ad acquisitios of Swedish bas esults i less cotestability ad i iceased iteest gap. Keywods: ba maet, cocetatio, competitio, maet stuctue, Hifidahl- Hischma idex. 4

5 H. Klose De svesa bamaade Iehållsfötecig Föod Itodutio Poblemfomuleig Syfte Avgäsig Dispositio Metod Utveclige, e summeig Uivesalbaea FöeigsSpabae Svesa Hadelsbae Nodea Sadiavisa Esilda ae Teoetis gud Maadsdefiitioe och dess betydelse Att mäta ocetatio E teoetis modell fö baeas beteedemöste Hypotesfomuleig Stuctue Coduct Pefomace Hypotese om Effetiv Maadsstutu Empiis aalys Resultate och tolig av aalyse Vidae pesetatio av esultate Data Dataällo Slutsats...27 Refeesfötäcig...28 Appedix A Deiveig av de teoetisa modelle...30 Appedix - Regessiosstatisti

6 H. Klose De svesa bamaade 1. Itodutio De svesa baidusti ha ude de seaste deceiea geomgått e stutuomvadlig till följd av implemeteig av ya teologie, avegleiga, globaliseig. Avegleige ude mitte av 80-talet möjliggjode, me elle mide, fia gäsövesidade apitalflöde, vilet oelige ha haft e positiv effet på edittillgåge i Sveige 1. Iteatioaliseige ha givit såväl statisa som dyamisa effetivitetsföbättiga i fom av föbättad esusalloeig espetive podutivitetstillväxt geom iovatioe. Ude tidigt 90-tal, ämae bestämt de 1 juli 1992, itoduceades det svesa ouesveet 2. Det ä toligtvis e stat bidagade fato till hu stutue se ut idag. På ilågigsmaade ha maadsocetatioe avtagit ude de seaste åe. Det ä däemot ite fallet fö utlåigsmaade, dä itige vait me hoisotell. De fya stobaea (Nodea, SE, Föeigsspabae och Hadelsbae) ha tappat maadsadela till födel fö de mide atöea. Amäigsvät famgågsi i ampe om maadsadela ha Sadiabae vait. Samtidigt som etableig på de svesa bamaade ha blivigt lättae, så ha ada fatoe bidagit till att äda maadsstutue på ett aat sätt. Mest påtagligt ä ase de låga ad av fusioe och uppöp, mella och av bae, som ha sett. Ude böja av föa selet fas det som mest till atalet 1 Oxelheim, L., Se Kouesveets appot Kouese i Sveige

7 H. Klose De svesa bamaade 83 affäsbae och 498 spabae (Lasso [1997]). Fåga ä då om det ä möjligt att da ågo geeell slutsats betäffade de samhällseoomisa effetea av stutuomvadlige. 1.1 Poblemfomuleig Offetliggöade av fusiosplae på de svesa bamaade ha, i lihet med ada västelädsa läde, ite vait ovaligt ude det gåga selet. ae slås ihop fö att tillsammas bli staae, stabilae och me effetiva. Eligt eoomis teoi fis det belägg fö stodiftsfödela upp till e viss gäs. Nä podutioe övestige dea gäs stige geomsittsostade pe poducead ehet och föetag bli suboptimala (Pepall et. al. [1999]). Det ä doc ågot olat huuvida stodiftsfödela övehuvudtaget existea i baseto (Lasso, C-G [1997]). Det fis däfö aledig att misstäa att de huvudsaliga vistea av bafusioe uppomme som e effet av ouesbegäsig. Koueshämmade beteede ha diet egativa samhällseoomisa effete, och påvea i syehet fö osumetea. Givet existese av syegieffete och att baea a idetifiea och utvia dessa föeslå teoi att öad ocetatio möjliggö me ouesaftig pissättig. Agumete fö sammaslagiga ä således tvåsidiga. Det ä däfö itessat att empiist aalysea effetea av föädiga i maadsocetatioe. Fåga ä således huuvida det fis empiisa belägg fö påståedea. 1.2 Syfte Det hä abetet syfta till att fösöa belysa poblematie och lagöa huuvida det ä samhällseoomist itessat att svesa bae bli stöe geom fusioe. 7

8 H. Klose De svesa bamaade 1.3 Avgäsig Maadsaftea, samt lagstiftige som eglea de föa, medfö flea täbaa bieffete. Det hä abetet ha ite som avsit att ämae fösöa aalysea dessa. Fö de itesseade eommedeas Silves debattatiel i Dages Nyhete (2002), Ta esidigt pati fö ischbaea. Abetet ä helle ite tät att aalysea pisbildige på olia batjäste, uta appoximea effetea av ocetatioe med äteettot, det vill säga sillade mella ut- och ilåigsäta. Ige ämae aalys av ealisme i dea appoximatio omme helle att göas. Vidae tas ige häsy till olia type av diffeetieade lå (till exempel öliga, espetive buda låeäto). 1.4 Dispositio Det hä abetet ileds med e geeell besivig av bamaades utveclig u ett histoist pespetiv. Syftet ä att ge e öveblic öve omfattige av utveclige. Detta följs av de teoetisa gud som abetet vila på. Utifå teoi gös e hypotesfomuleig som följs av e empiis udesöig och besivig av utföadet. Avslutigsvis besivs oteta av abetet, vilet ocså summais hittas i abstatet. 2 Metod Abetet om till i ett fösö att på ett vetesapligt föhålligssätt besvaa fåga om existese av syegieffete i de svesa baseto. Tillvägagågssättet ha vait följade; iledigsvis fomuleades poblemet, följt av e sammaställig av lämplig teoi, utfomig och geomföade av de 8

9 H. Klose De svesa bamaade empiisa modelle. Avslutigsvis sammaställdes aalyse med det öviga mateialet. Abetet ha ett la vatitativ asats med syfte att besiva och fölaa seudädata ifå SC, Risbae och Istitutet fö Tillväxpolitisa Studie (ITPS). 9

10 H. Klose De svesa bamaade 3 Utveclige, e summeig Att svesa bae, pecis som ada type av föetag, öps upp och slås samma ä på iget sätt ostigt elle otovesiellt i sig, uta saae e högst omal föeteelse. I ett histoist pespetiv, så ha atalet bae dastist misat äda seda mitte av 1900-talet. Avegleige i mitte av 1980-talet öppade de svesa maade fö utlädsa atöe. Det ha lett till att flea utlädsa atöe ommit fö att ouea med de svesa. Famfö allt ha ett fletal ya ischbae etableats, vilet tycs ha vait till födel fö, famfö allt osumetea. De ya atöeas ävao ä doc ite odelat positiv 3. Nyetableige av småbae a medföa bieffete som ä svåa att öveblica. Nischbaea ouea ite alltid på samma villo som de eodlade istitutioea, i de bemäelse att syftet med bavesamhet a vaiea. Exempelvis a sälet fö etableig vaa att stäa sig på sia espetive uspugliga maade och sapa udlojalitet, vilet medfö att ouese saae flyttas få baseto till ågo aa del av eoomi. 3.1 Uivesalbaea Fö att oetisea utveclige ågot, följe hä e otae summeig av de fya stobaeas histoi 4. Syftet ä att visualisea utveclige saae ä att ge e heltäcade histoi, vafö edast stobaeas utveclig besivs FöeigsSpabae Fö ämae två seelsift seda bildades Sveiges fösta spaba. Atalet spabae öade stadigt ude det följade selet till som mest ämae Se debattatiel Ta esidigt pati fö ischbaea, av Silve, L Ifomatioe omme få de espetive baeas ega hemsido, samt Kouesveets appot Kouese i Sveige

11 H. Klose De svesa bamaade styce, vaefte ett stot atal uppöp och sammaslagiga tog vid. I slutet av 1980-talet åtestod edast ett hudatal.1992 bildades Föeigsbae A och samma å äve Spabae Sveige A. I febuai 1997 föeslogs ett samgåede mella de båda baea, vilet föveligades seae samma å öpte bae de åteståede 90,9 % av adelaa i itessebolaget HS a A av HS Sveige. Mella FS och de fiståede spabaea föeomme vissa avtal, vila pe se, ä ouesbegäsade Svesa Hadelsbae Mist ativ blad stobaea ha de Svesa Hadelsbae vaigt. lad uppöpe de seaste deceiea a ämas fövävet av Såsa ae 1990 och bostadsistitutet Stadshypote, i vile Stadshypote a igå Nodea Nodea ä esultatet av e omfattade edja odisa fusioe. ae bestå av Meita a, Nodbae, Uiba och Chistiaia a og Keditasse. Som stå att fia på baes ege hemsida; Nodea ä det tydligaste exemplet på de stutuomvadlig som sett i odis ba- och fösäigsvesamhet ude det seaste deceiet. Det ä toligtvis e tämlige täffade besivig av baes histoi. Vad betäffa de svesa dele, så hästamma Nodea, få de fusio som ägde um 1990 mella PK-bae och Nodbae. Nodbae ä esultatet av sammaslagige av Uppladsbae och Sudsvallsbae slogs Götabae, Saabogsbae och Wemladsbae ihop och bildade Gota a, vile, efte att ha blivit uppöpt av Nodbae 1993, om att igå i ocee. PK-bae ä i si tu esultatet av e fusio mella Sveiges Keditba och Postbae. 11

12 H. Klose De svesa bamaade Sadiavisa Esilda ae SE hästamma få Stocholms Esilda a, vile bildades 1856 av Adé Osca Wallebeg. Det va Sveiges fösta pivatba. Allt seda dess ha bae växt via samgåede och ogais tillväxt, ite mist iteatioellt sett. Hela baes livshistoia päglas av fletalet sammaslagiga och uppöp. Fö att otfattat sammafatta de vitigaste hädelsea ude de seae hälfte av 1900-talet fam till i dag, så bildades de Sadiavisa Esilda ae 1972 geom sammaslagige av Stocholms Esilda a och Sadiavisa ae. lad de seae uppöpe, efte bildadet av bae som vi äe de idag, igå Scadiavia a Goup i Lodo, de tysa bae fg (uvaade SE Gemay) å 2000 följt av e ad uppöp i östblocet. 12

13 H. Klose De svesa bamaade 4 Teoetis gud 4.1 Maadsdefiitioe och dess betydelse Föetags beteede ä beoede av maadsstutue, det vill säga atalet föetag på maade, itädesav (ease of etey) och möjlighete att diffeetiea podute. Det två extemfalle ä moopol espetive pefet oues. Pefet oues iebä i motsats till moopol att esuse alloeas på ett effetivt sätt. I e moopolistis maad uppstå oösade samhällseoomisa föluste till följd av att det eda föetaget vistmaximea si podutio 5. De valigaste föeommade och mest elevata fö de hä aalyse ä de mellaliggade ofullstädiga maadsfomea oligopol och moopolistis oues. Oligopol ä som amet atyde e maadsfom dä edast ett fåtal atöe ä vesamma. Podutea på e oligopolmaad ä ofta heteogea, det vill säga måttligt substituebaa, eftesom diffeetieig ä ett vitalt ouesmedel 6. Moopolistis oues ä e maadsfom dä föetage tvigas ta häsy till evetuell yetableig, det föeligge således e latet oues Att mäta ocetatio Ett mycet avädbat mått på ocetatio ä det så allade ocetatios atiot, CR. Det ä ett idex som besive de stösta atöeas samlade maadsadel 8. I Sveige stå de fya stobaea fö 75 % av ilåige espetive 71 % av utlåige till de svesa allmähete. Det a sättas i elatio till 5 Schotte, A Pepall et. al

14 H. Klose De svesa bamaade mätpeiode fö det hä abetets böja, fösta vatalet 1998, då de stod fö 83 % av ilåige och 82 % av utlåige. Ett aat, ågot me dyamist mått på maadsstutu, ä det som utveclats av det ameiasa justitiedepatemetet, Hefidahl-Hischma Idexet (HHI) 9. HHI ä ett stadadiseat mått, vilet gö det avädbat i jämföelse mella olia maade och öve tide. De stoa silladea i stole på svesa bae gö HHI mycet lämpligt eftesom det ta häsy till e asymmetis maadsstutu. Måttet efletea maadsfödelige geom att summea de vadeade maadsadelaa eligt följade evatio: HHI = i= 1 q i i= 1 ( q ) i 2 x10000 dä q i epesetea de i:te, i det hä fallet, baes ut- elle ilåig. Av evatioe följe att HHI a vaiea mella 0 och , det vill säga 0 då maade ä symmetist uppdelad av ett stot atal atöe och i ett moopol med e atö. Givet att födelige av maadsadela ä exat jäm mella alla atöe, så omme HHI att vaa lia med delat med atal föetag. Fö aalyse beäas HHI baseat på 12 baes maadspositioe. Vid beäige av idexet så delas maadea upp i i- espetive utlåig, till och få de svesa allmähete. Syftet ä att seae i aalyse ua säsilja effetea på i och utlåigsäta, det fölaas vidae i ett seae stadium av abetet. Fö Sveiges del så vaiea ocetatioe fö mätpeiode mella som mest 2296 och 2128 på ilåigsmaade och 2416 och 2332 på utlåigsmaade. Med ameiasa mått mätt, så ä de svesa bamaade högocetead. Det ameiasa justitiedepatemetet ha 9 Lasso,. C-G.,

15 H. Klose De svesa bamaade defiieat maade med idex vila övestige 1800 som highly cocetated E teoetis modell fö baeas beteedemöste Fö att aalysea baeas beteedemöste empiist behövs ett teoetist udelag. E teoi fö baeas beteedemöste som ituitivt vea imlig och äve tycs ha vuit fotfäste i liade aalyse utveclades uspuglige av Japelli (1993). De ha aväts av såväl Covoisie och Gopp (2002) samt de Guevaa, Maudos, Péez (200X). Modelle ä basead på ett eelt Couotspel, i vilet det atas att baea agea som pissättae på låemaade, saa möjlighet att påvea ilåigsäta. Vaje esild ba sulle då möta följade eftefågefutio fö lå: 0 b (1a) = ( j ) L, 1 j dä L (1b) = b 2 och = atal bae; L = eftefåga på lå fö ba ; = låeäta hos ba ; j = låeäta hos ba j; = medelvädet av samtliga baes låeäta, det vill säga / =1 = ; b = eftefågeelasticitet fö lå hos ba ; 0 = aggegead eftefåga på lå; = de totala eftefågeelasticitete fö lå. Om samtliga bae på maade möte livädig eftefåga, så omme låeäta bli lia fö alla atöe. Jämvitsföhålladet bli då 10 Mege Guidelies U.S. Depatmet of Justice ad the Fedeal Tade Commissio 15

16 H. Klose De svesa bamaade L = 1 (2) L = 0, dä L =. aea vistmaximea geom att sätta lämplig äta,, på lå och de fövätade omsättige bli då ( ) 1 µ L till ostadea D D + F, dä µ epesetea ise i låe fö ba, D motsvaas av ilåigsäta, vile ä desamma fö samtliga bae, D epesetea isättiga på ba och F ä de fasta ostadea fö ba. De esilda baeas vistmaximeigspoblem a således uttycas eligt följade futio max Π = 1 µ L D F s.t. L + R = D (3) ( ) dä R epesetea esevav, vilet atas stå i popotio till ilåig, det vill säga R = α D. Ilåig a således uttycas i teme av utlåig elle (4) D L =. 1 ( α ) Geom att substituea i estitioe i futioe, uttyct i teme av utlåig se poblemet ut eligt följade (5) max Π = ( 1 µ ) L D L ( 1α ) F Deivea med avseede på, ge fösta odiges villo. Π (6) = ( µ ) L + ( 1 µ ) L D L 1 = 0 ( 1α ) 16

17 H. Klose De svesa bamaade Geom att substituea i evatio (1b) och omogaisea ge jämvits föhålladet (2) ilåigsäta fö ba 11 (7) = ( ) 0 b + D + ( b + + ) ( 1 µ )( 1 )( b ). α + + Evatioe stipulea att sillade mella ilåigsäta,, och utlåigsäta, D, ä e egativ futio av atalet bae,, lisom av substitutioselasitcitete mella olia baes lå, det vill säga då b gå få. Detta i otast till att atalet bae äma sig oädlighete och liaså vad gälle substitutioselasitcitete mella olia baes lå, gö att äta fö de espetive baea pessas mot utlåigsäta, D. Föa att e maad sa vaa pefet oueade, stipulea evatioe att det ävs ett stot atal bae ( ), samt oädlig substitutioselasitcitet. Vidae ä utlåigsäta beoede av de aggegeade eftefåga på lå, 0, de totala eftefågeelasticitete fö lå,, låeise fö de espetive baea, µ, samt abetsostadea, α. 11 Appedix A visa stege mella evatio (6) och (7) 17

18 H. Klose De svesa bamaade 5 Hypotesfomuleig Fö att sammaoppla de teoetisa gude med de seae empiisa modelle sa hä edogöas fö två plausibla sceaie. De ä baseade på två motstidiga tillståd. Utgågsläget ä huuvida tillgägliga esuse eda utyttjas podutivt (Stuctue Coduct Pefomace) elle om det ä möjligt alloea dem effetivae (Hypotese om Effetiv Maadsstutu). Med ada od a fåga uttycas som huuvida det fis tilltagade elle avtagade salfödela. De samhällseoomisa effetea av föädiga i maadsalloeige ä diet beoede däav. 5.1 Stuctue Coduct Pefomace Det ä fullt täbat att maadsocetatio ha vait oueshämmade. Det iebä att baea utyttja si autoomi geom föbättade maadspositioe (maet powe) fö att höja pisea på sia podute. Detta beteede bua betecas som the Stuctue-Coduct-Pefomace Paadigm (SCP) 12. Det ä således fåga om e esusalloeig, dä baea tjäa på beostad av udea. Det ä pe se ige samhällseoomis fölust, me dätill omme det fatum att e så allad maadsimpefetio, elle dödvit (Deadweight Loss) uppstå 13. Dea dödvit (DWL) ä pe defiitio e ieffetiv esusfödelig elle föload vist, vile uppstå till följd av att föetag på e ice pefet oueade maad vistmaximea. 12 Covoisie, S. et. al Schotte, A

19 H. Klose De svesa bamaade 5.2 Hypotese om Effetiv Maadsstutu Det a å ada sida, i otast till SCP, föefalla så att ocetatio lede till e me effetiv maadsstutu. Syftet med fusioe ä oftast att extahea olia syegieffete och i syehet stodiftsfödela. Det iebä att e stöe ba a poducea sia tjäste till e läge ostad pe ehet (ecoomies of scale). Detta gälle i syehet mide till medelstoa föetag, dä geomsittsostade fotfaade ä avtagade vid öad volym 14. Fosige på ämet ä tvetydig. Jugehem (1992) ha i si fosig om stodiftsfödela i svesa bae ommit fam till att ostadea pe ehet ite sjue vid öade volyme. Det sa doc påpeas att mätpoblem a ge missvisade esultat. Mestes (1994) fosig föeslå saae att små bae ha höge ehetsostade osaat av att systemutvecligsostade slå igeom på ett egativt sätt. Mide baöelse sulle då ua slås ihop och dela de type av ostade. 14 Lasso, C-G.,

20 H. Klose De svesa bamaade 6 Empiis aalys De empiisa modelle ä basead på de teoetisa modelle. Det betyde att äteettot bö vaa ågo futio av atalet atöe,, is, µ, ostade, α 15, och eftefåga, 0. Eftesom baea atas vaa pissättae på utlåigsmaade och pistagae på ilåigsmaade, måste de två siljas i de eoometisa modelle. E efeesäta som avgäsae bode fugea tämlige väl. Räteettot fö aalyse bli således sillade i utlåigsäta och efeesäta (6 måades statssuldväxel). De eoometisa modelle se ut som följe: RÄNTENETTO t = β 0 + β 1 HHI t + β 2 RISK t + β 3 KOSTNAD t + β 4 EFTERFRÅGAN t + ε t Det huvudsaliga i aalyse ä lutige på de ada oelatiosoefficiete, β 1. Geom att eapitulea hypotesfomuleige, föstås att om äteettot ä positivt oeleat med ocetatioe, det vill säga att β 1 ä stöe ä oll, så atyde det att äteettot ä e positiv futio av HHI. Det betyde i si tu att e öad ocetatio på maade iebä misad oues och således ett stöe glapp mella låeäta och efeesäta. Detta ä just de fösta hypotese (SCP). Ett egativt β 1 däemot, sulle atyda att ocetatioe edast ä e bieffet av att baea äma sig e effetiv stole, vilet äve bode ua avläsas av ett positivt β 3. Som e appoximatio av istagadet avädes data fö föetagsouse i Sveige. Atalet ouse ä sapligt oeleat med äteettot (0,37), vafö det få ases adevat fö att satta is. KOSTNAD efletea effetivitete i baeas itemediäa oll, dä låga väde stipulea god fömedligsfömåga och vise vesa. E positiv 15 α beäas som (1 - L / D) 20

21 H. Klose De svesa bamaade oelatiosoefficiet bode tyda på att udea få betala fö bistade oodiatiosfömåga. EFTERFRÅGAN ä de aggegeade eftefåga på lå. De teoetisa modelle stipulea att hög eftefåga på lå bö ge hög utlåigsäta. 6.1 Resultate och tolig av aalyse Fö att uppå sigifiata esultat i de begäsade datamägde, valdes de mist elevata vaiablea bot. Fatum ä att de eda vaiablea som tillsammas esulteade i ett itessat sammahag va HHI och KOSTNAD 16. De hade tillsammas e fölaigsgad, R 2, på 53,84 %. Hypotestest atyde att det ite gå att föasta att β 1 ä positivt. Regessioe isiuea således på att äteettot ä e positiv futio av maadsocetatioe. E tilltagade ocetatio lede däfö till öad utlåigsäta 17. Idexet hade som stöst ivea med ett vatals födöjig, vafö e lagg lades till. Äve β 3 visade sig vaa positivt oeleat med äteettot. Det tyde på att effetivitete i baeas oll som itemediäe åtespeglas i utlåigsäta. Eftefåga på lå, elle vatitete lå, avädes ite i egessioe, me e uppsattig a ädå ges geom att betata oelatiosoefficiete mella äteettot och vatitete lå. Det visa sig, föga fövåasvät, att eftefåga på lå ä stat egativt oelead med äta (-0,85). Vad som däemot ä fövåade, ä att dea oelatio itäffa föst efte sju vatals födöjig. Det implicea att effete av e äteföädig idag föst famtäde ämae två å seae. 16 Se Appedix 17 Notea doc att aalyse ä basead på aggegead data, vilet betyde att esultatet ä tämlige geeellt och isoleade fall a vaiea. 21

22 H. Klose De svesa bamaade 6.2 Vidae pesetatio av esultate Det fis äve ada itessata iattagelse att göa. De fya uivesalbaea ha ude de fem seaste åe tappat e sigifiat del av sia maadsadela och seto ha blivigt me symmetist födelad. Det påståedet behöve doc yaseas ågot. Aledige till att stobaea ha föloat maadsadela ä ite fö att de ympe, de ha saae öat i stole, uta fö att maade fö itemediäe öa. Det famgå av edaståede diagam MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK Tot. utlåig, sv allmähete Uivesalbaeas utlåig, sv allmähete MSEK MSEK MSEK 0 MSEK 1998M M M M M M M M06 Figu 1: Uivesalbaeas utlåig elativt de totala utlåige till de svesa allmähete. 22

23 H. Klose De svesa bamaade Tot. ilåig, sv allmähete Uivesalbaeas ilåig, sv allmähete ilåig M M M M M M M M M M M03 Figu 2: Uivesalbaeas ilåig elativt de totala ilåige till de svesa allmähete. Äve av ocetatiosmåtte a e del itessata iattagelse utläsas. Hefidahl-Hischma Idexet fö mätpeiode visa e avtagade ocetatio fö mätpeiode på ilåigsmaade, meda ocetatioe på utlåigssida tycs vaa stabil M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04 HHI(utl) HHI(il) Lijä (HHI(utl)) Lijä (HHI(il)) Figu 3: Hefidahl-Hischma Idex fö ut- och ilåig till de svesa allmähete, samt maadeas espetive tedlije. 23

24 H. Klose De svesa bamaade Geom att sätta Hefidahl-Hischma idexet i elatio till CR4 idexet, så famgå det att stobaea ha tappat maadsadela till fömå fö de mide på såväl ut- som ilåigsmaade. Det famstå doc som att det haft e magiellae effet på ocetatioe fö ut- ä på ilåigsmaade. HHI ä stat oelead 18 med CR4 på ilåigsmaade (0,72). Det tycs ite vaa fallet fö utlåigsmaade (0,05), vilet stye ovaståede påståede % 85% M M M M M M M M M M M M M M M M M05 HHI(il) HHI(utl) CR4(il) CR4(utl) Figu 4: Hefidahl-Hischma Idex (västesala), samt CR4 Idex (högesala) fö ut- espetive ilåig till de svesa allmähete. 80% 75% 70% 65% 60% Äve baeas itemediäa fömåga, det vill säga fömåga att oodiea i och utlåig, avspegla sig i positivt äteettot. Positivt i de bemäelse att e välapassad ut- och ilåig esultea i läge ätemagial. Utveclige fö oodiatiosfömåga ha vait positiv få böja till ugefä mitte av mätpeiode me ha avtagit och vät ude de seae dele. 18 Koelatiosoefficiete, ρ, beäas som ( Cov X, Y ) ( σ Xσ Y ), dä [ +1, 1] ρ. 24

25 H. Klose De svesa bamaade 0,2 0,15 0,1 0, M03-0, M M M M M M M M M M03 Figu 5: Relatioe mella ut- och ilåig., beäat som 1 L / D. Ude mätpeiode ha utlåigsäta sjuit ågot, meda ilåigsäta visselige ha flutueat ågot me doc baa ut ca 2 %. Totalt sett ha således äteettot i viss omfattig sjuigt. 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Ma Ju Sep Dec Ma Ju Sep Dec Ma Ju Sep Dec Ma Ju Sep Dec Ma Ju Sep Dec Ma Ju Utlåig Ilåig Statssuldväxeläta - 6 må Räteetto Figu 6: aeas i- och utlåigsäto få/till allmähete, totalt samt äteettot. 25

26 H. Klose De svesa bamaade 7 Data Aalyse ä basead på fem och ett halvt ås vatalsvisa obsevatioe med böja det fösta vatalet 1998 fam till jui De empiisa udesöige ä således basead på 22 obsevatioe. Svåighete att omma öve stöe datamägde i ombiatio med mätpoblem gö att esultate a vaa ågot missvisade, vafö tolige bö beatas med viss fösitighet. Resultate ä ädå avädbaa eftesom de ge idiatioe på effeteas itig. 7.1 Dataällo Uppgifte om äteutveclige omme ifå Risbaes och Statistisa Cetalbyås espetive hemsido på Iteet. Mätige avse öliga äto till och få de svesa allmähete. Atalet ouse, vilet avädes som e appoximatio fö låeise omme ifå Istitutet fö Tillväxpolitisa Studie (ITPS). Statistie om baeas i- espetive utlåig omme få SC och ä basead på 12 bae, ämlige; FöeigsSpabae A, Svesa Hadelsbae A, Nodea a Sveige, Sadiavisa Esilda ae A, HS a A, IKANO ae A, JP ANK A, Läsfösäiga a A, FöeigsSpabae Sjuhäad A och Stadshypote a A. eloppe ä till och få de svesa allmähete och i svesa oo. 26

27 H. Klose De svesa bamaade 8 Slutsats Syftet med det hä abetet ha vait att fösöa belysa poblematie och lagöa huuvida det ä samhällseoomist itessat att svesa bae bli stöe geom samgåede. Det samhällseoomisa itesset ä ett begepp som a behöva yaseas ågot. Att föetag beia sig på sia udes beostad elle vise vesa ä ite ett poblem i sig. Poblemet ä, som famgå av styce 4.1, de ieffetiva esusalloeige som uppstå till följd av att atöea på e lite maad vistmaximea si podutio. Det ä atuligtvis ite säsilt ösvät. De empiisa aalyse föasta hypotese om effetiva maade, vilet iebä att öiga i ocetatio ha e egativ ivea på ouese. Det betyde ocså att de geomsittliga baea ä fö stoa fö att ua uppå åga stöe effetivitetsföbättiga elle ostadsbespaiga geom att gå samma. Poblemet med att uteda de positiva effetea av sammaslagiga och uppöp ä atuligtvis väldigt mågfacettead. Det fis måga väde att at häsy till i e såda aalys. Med tae på att e sigifiat del av baeas itäte bestå av äteettot så ä det ite svåt att föstå att fusioe och uppöp möts av viss etusiasm av atieägae och baledig. Me det fis ocså ada väde som a vaa positiva fö udea. Exempelvis a e sammaslagig ge baea e möjlighet att bedda sitt podututbud, vilet geom samodig a ge vissa ostadsfödela (ecoomies of scope). Detta gälle toligtvis famfö allt fö de mide baea. 27

28 H. Klose De svesa bamaade Refeesfötäcig Att siva appote Covoisis, S., Gopp, R., a cocetatio ad etail iteest ates, Joual of aig ad Fiace de Guevaa, J. F., Maudos, J., Péez, F., 2002, Maet Powe i the Euopea Secto. Jugehem, S., 1992, ae i fusio, Dotosavhadlig, Föetagseoomisa istitutioe, Uppsala uivesitet. Hill, C., Giffiths, W., Judge, G. Udegaduate Ecoometics 2ed.Wiley. Kouesveets appotseie 2002:4, Kouese i Sveige 2002 Lasso, C-G., afusioe a det löa sig? E övesit av fosige på omådet Eoomis Debatt Nicholso, W. Micoecoomic Theoy: asic piciples ad extesios, 7 th ed, The Dyde Pess. Oxelheim, L., 1996, Fiacial Maets i Tasitio, Iteatioal Thomso usiess Pess. Pepall, Richads, Noma, 1999, Idustial Ogaisatio: Cotempoay Theoy ad Pactice South-Weste College Publishig. Schotte, A. Micoecoomics A Mode Appoach 3 ed, Addiso Wesley. 28

29 H. Klose De svesa bamaade Eletoisa ällo FöeigsSpabae, Hadelsbae, _elatios&avid=ivesto_elatios Helée, A., Stoba ite ädd fö lite, Natioalecylopedi, (se sepaata hävisiga) Nodea, SE, Silve, L., Ta esidigt pati fö ischbaea, DN U.S. Depatmet of Justice ad the Fedeal Tade Commissio,

30 H. Klose De svesa bamaade 30 Appedix A Deiveig av de teoetisa modelle Fösta odiges villo fö vistmaximeigspoblemet i evatio (6) va ( ) ( ) ( ) = + = Π D L L L α µ µ substituea i evatio (1b) ( ) ( ) ( ) = + = Π b b L D α µ µ. Jämvitsföhålladet (2) och atagade om symmeti (idetisa stolea på bae) implicea ( ) ( ) ( ) = + = Π b b D α µ µ. Aagea om ( ) ( ) ( ) + + = b b D α µ µ, multiplicea båda sido med och lös ut ge evatio (7) ( ) ( )( ) ( ) ( ) b b b D = α µ

31 H. Klose De svesa bamaade Appedix - Regessiosstatisti UTDATASAMMANFATTNING Regessiosstatisti Multipel-R 0,7337 R-vadat 0,5384 Justead R- vadat 0,4524 Stadadfel 0,2577 Obsevatioe 19 ANOVA fg KvS MKv F p-väde fö F Regessio 2 1,3165 0,6583 9,9126 0,0016 Residual 17 1,1289 0,0664 Totalt 19 2,4454 Koefficiete Stadadfel t-vot p-väde Alfa 4, , , , HHI 0, , , ,

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige ØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÐÖÒØ Ó Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÑÓØ Ò Ø ÓÒ Ö ÖÐ ÚÖÒØÓÖ Ö Ø Òà ÖÐ ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼ Ƽ¾ ¾¹ ½ Postadess: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uvestet 06 9 Stocholm Svege Iteet:

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

Bredbandsmarknaden i studentbostäderna i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv 20060319 Kadidatuppsats i Natioaleoomi Bredbadsmarade i studetbostädera i Lud ur ett miroeoomist perspetiv Författare: Olof Karlsso Hadledare: Jerer Holm Dispositio... 3 INLEDNING... 4 Bagrud... 4 Syfte...

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5

BILDFYSIK. Laborationsinstruktioner LABORATIONSINSTRUKTIONER. Fysik för D INNEHÅLL. Laborationsregler sid 3. Experimentell metodik sid 5 LABORATIONSINSTRUKTIONER Laboationsinstuktione Fysik fö D BILDFYSIK INNEHÅLL Laboationsegle sid 3 Expeimentell metodik sid 5 Svängande fjäda och stava sid 17 Geometisk optik sid 21 Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01

Analys av mätdata för beräkning av noggrannhet i fordonsklassificering och hastighetsregistrering. Rapport 01 Analys av mätdata fö beäkning av noggannhet i sklassificeing och hastighetsegisteing Rappot 01 Mätning i Klett nov 2011 och Amsbeg januai 2012 Kund Tafikveket Mottagae Pe Melén, Dennis Andesson Vesion

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika

Solenergi. Clearline. en introduktion. Solenergi. Solenergi En introduktion (v1.0) Warm-Ec Scandinavia AB Box 110 671 23 Arvika En intoduktion (v1.0) en intoduktion En intoduktion (v1.0) Innehåll 1.0 Olika fome av solenegi... 3 1.1 Passiv solinvekan...3 1.2 Solfångae...3 1.3 Solcelle...3 1.4 Koncentation av solljuset...4 2.0 Hu

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

===================================================

=================================================== min Halilovic: EXTR ÖVNINGR 1 av 8 vstånsbeäkning VSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERT KOORDINTSYSTEM ) vstånet mellan två punkte Låt = ( x1, och B = ( x, y, z) vaa två punkte i ummet

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Prästkragen. 8 kyrkor och mer. Läsvärda blad från Klippans Pastorat Nr 2, 2014. Vår vägkyrka är öppen för alla. Vill du konfirmera dig?

Prästkragen. 8 kyrkor och mer. Läsvärda blad från Klippans Pastorat Nr 2, 2014. Vår vägkyrka är öppen för alla. Vill du konfirmera dig? Pästkage Läsväda blad få Klippas Pastoat N 2, 2014 Vå väg ä öppe fö alla Det ya amet på våt pastoatblad bli Pästkage - läsväda blad få Klippas pastoat. Läs me i Peillas bubbla.. Vill du kofimea dig? bjude

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

LC Östersund har gjort en samhällsinsats.

LC Östersund har gjort en samhällsinsats. LC Östesund ha gjot en samhällsinsats. Lions Club Östesund ha gjot en samhällsinsats som också ä en humanitä insats unde skidskytte-vm i vintas fö en gupp som annas inte skulle ha haft möjlighet att få

Läs mer

Additional Building to the National Museum of Fine Arts

Additional Building to the National Museum of Fine Arts dditioal uildig to the atioal Museum of Fie ts Tillbyggad vid atioalmuseum Samuel Igma Hadledae Examiato Pelle ackma Jeife Mack Jesús zpeitia Kadidatexamesabete 16 maj 013 Östemalm ag sg lag lm ata ybovike

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Upplands Moto fylle! Det fia vi helgen den 17-18 maj med masso av ebjudanden, undehållning och 2 st Sveigepemiäe. Det bli en helg ni inte vill missa! Cecilia

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer