Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi- och verksamhetsuppföljning"

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av tertial och har temat nybörjare. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på nybörjare inom KTH:s program på grund- och avancerad nivå. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Rektors kommentarer 2 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 3 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 4 Examina på grund- och avancerad nivå 6 Examina på forskarnivå 7 Personal, utveckling de senaste fem åren Tema nybörjare 8 Nybörjare på program: antal och könsfördelning 11 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 13 Bilaga 2: och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 18 Bilaga 3: och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 19 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 2 Bilaga 5: Definitioner

3 Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall I samband med delårsrapporten lämnade KTH en prognos om ett negativt resultat för årets verksamhet på 15,4 mnkr för 215. I samband med bokslutet t.o.m. augusti uppvisar KTH ett positivt resultat på 2 mnkr. Resultatet påverkas positivt av att det återstår att fördela 9 mnkr inom satsningen på SciLifeLab mellan de deltagande lärosätena. Ett mer rättvisande resultat per sista augusti är därför 11 mnkr. Intäkter och kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år. Avskrivningskostnaderna har ökat till följd av investeringen i den nya superdatorn. Driftskostnaderna har ett lågt utfall jämfört med budget. Driftkostnader har inte en linjär förbrukning under året, i normalfallet är de högre under perioden september till december. Under hösten 215 kommer KTH att transferera tidigare års medel kopplat till SciLifeLab till KI, SU och UU, vilket kommer att ge en negativ resultatpåverkan med ungefär 15 mnkr. När medlen erhölls från regeringen 214 påverkade de KTH:s resultat positivt. Delårsprognosen om -15,4 mnkr för innevarande års verksamhet kvarstår. Verksamhetens utfall Utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer ligger fortfarande högre än för samma period förra året. Det är framförallt civilingenjörs- och masterutbildningarna som ligger högre, men även högskoleingenjörsutbildningarna och tekniska basutbildningarna. Prognosen är att KTH kommer att ha ett utfall för 215 som är något över takbeloppet. Såväl antalet civilingenjörsexamina som arkitekt- och högskoleingenjörsexamina är högre än de senaste åren. Även antalet arkitektexamina och högskoleingenjörsexamina ligger på en hög nivå. Antalet masterexamina är i nivå med förra året. Antalet kandidatexamina är också fler än tidigare år, vilket visar att kandidatexamen inom ramen för en civilingenjörsutbildning eller arkitektutbildning blir alltmer etablerad. Antalet doktorsexamina är fortsatt högt medan antalet licentiatexamina är färre än de senaste åren. Tema nybörjare Antalet sökande till KTH:s utbildningar är fler än förra året inom samtliga utbildningskategorier där KTH har många studerande. Det totala antalet nybörjare är något fler än förra året, cirka 15 st eller 3 procent. Ökningen ligger inom civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och masterutbildningarna. Ämneslärarutbildningen årskurs 7-9 har haft antagning i tre år med mycket få sökande. Programmet kommer tills vidare att vara vilande och inte anta några nya studenter. Andelen kvinnor bland nybörjarna ökade marginellt. Andelen kvinnor i de utbildningskategorier där KTH har stora volymer är relativt stabil, totalt sett. Inom civilingenjörsutbildningen är andelen kvinnor av nybörjarna 34 procent och för högskoleingenjörsutbildningarna är andelen 25 procent. Variationerna mellan olika program är dock, som vanligt, stor. Antalet nya betalande studenter, inklusive de med stipendier, har även detta år ökat och är cirka 44. Majoriteten av dessa återfinns inom masterutbildningarna. 1

4 Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 215 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 215 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag ,4% ,4% Intäkter av avg. och andra ersättningar ,7% 46 61,1% Intäkter av bidrag ,1% ,3% Finansiella intäkter ,6% 13 13,3% Summa: Verksamhetens Intäkter ,2% ,9% Kostnader Kostnader för personal ,9% ,7% Kostnader för lokaler ,% ,6% Övriga driftskostnader ,7% ,2% Finansiella kostnader ,3% -5 59,4% Avskrivningar och nedskrivningar ,8% ,% Summa: Verksamhetens Kostnader ,8% ,9% Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag ,% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag ,% ,% Övriga erh. medel för fin. av bidrag ,1% Lämnade bidrag ,9% ,4% Summa: Transfereringar -38,% / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring

5 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2158 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året

6 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2158 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp

7 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp Antal, ackumulerat under året Högskoleexamen 12 hp 5

8 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2158 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

9 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total 211 ¹) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 7

10 Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: KTH Total Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleingenjörsutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nybörjare Män Kvinnor 8

11 Antal personer Masterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Magisterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Magisterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Kandidatutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kandidatutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 9

12 Antal personer Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Högskoleutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Lärarutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Lärarutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 1

13 BILAGOR

14 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -2 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -2 1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -2 1 ets kapitalförändring

15 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader -1-1 Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -2 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -2 1 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -2 1 ets kapitalförändring

16 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2158 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

17 Antal, ackumulerat under året Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

18 Antal, ackumulerat under året Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin Antal, ackumulerat under året

19 Antal, ackumulerat under året Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året

20 Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

21 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2158 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året Övriga Antal, ackumulerat över året

22 Ett antal poster Tkr ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH SUMMA Skolor * Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidrag fr extern fin Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar sarbetskrafter inkl övriga * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgiter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 19

23 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Förstahandssökande Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare på program per den 15 september Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Samma person kan ha erhållit flera olika examina (exempelvis kandidat, master och civilingenjör). Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. för de masterstudenter som varit registrerade på termin 6 inom civilingenjörsutbildningen redovisas i civilingenjörsdiagrammet. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. för de masterstudenter som varit registrerade på termin 6 inom civilingenjörsutbildningen redovisas i civilingenjörsdiagrammet. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. 2

24 Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent sarbetskrafter Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 21

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET-

Läs mer

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 2141-2144 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS

Läs mer

Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 24-242 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten

Läs mer

Skolan för teknik och hälsa (STH)

Skolan för teknik och hälsa (STH) Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2-22 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår,

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-16 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-21 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten

Läs mer

Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 11-1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 23-232 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2017 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017 Sidan 1: Sidan 2: Sidan 3: Sidan 4: Bilagor: Planeringstal

Läs mer

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2015 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2015 Sidan 1: Sidan 2: Sidan 3: Sidan 4: Bilagor: Planeringstal

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology. Eva Malmström

KTH Royal Institute of Technology. Eva Malmström KTH Royal Institute of Technology Eva Malmström Antagning ht 12, urval 2 2012-09-12 KTH Royal Institute of Technology www.kth.se 2 Anningar till KTH-utbildningar ht 2012 Nedanstående kan komma att kompletteras

Läs mer

Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 17 100 17 100 FoFu-anslag 128 323 128 323 Bidrag fr externa finansiärer

Läs mer

Planeringstal 2014 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014

Planeringstal 2014 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014 BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2014 och ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014 Sidan 1: Sidan 2: Planeringstal Total ersättning

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

Nyckeltal för lärosäten

Nyckeltal för lärosäten Nyckeltal för lärosäten I detta kapitel redovisas uppgifter om lärosätenas storlek och verksamhet med ett antal kvantitativa mått, inklusive resultatmått som examina och kostnader. Ett urval av sammanlagt

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

KOMMENTARER TILL INDIKATORRAPPORTEN

KOMMENTARER TILL INDIKATORRAPPORTEN KOMMENTARER TILL INDIKATORRAPPORTEN 2009-2012 I utvecklingsplanen som täcker perioden 2009-2012 fastslås att KTH skall tillhöra toppskiktet av tekniska universitet i Europa och att KTH:s utbildning och

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2012 Delårsrapport 2012 Beslutad 2012-08-13 Dnr 4642/2012-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro-

Läs mer

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå

lokala examensordning för grund- och avancerad nivå FÖRESKRIFT Löpnummer 2016:2 Träder i kraft 2106-06-01 Kungl. Tekniska högskolans lokala examensordning för grund- och avancerad nivå Kungl. Tekniska högskolan föreskriver följande med stöd av högskoleförordningens

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist, Sara Brundell och Fredrik Lindström Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-12-14 Diarienummer

Läs mer

miljö och Hållbar utveckling 29 KTH-Sustainability 29 Hållbart Campus 29

miljö och Hållbar utveckling 29 KTH-Sustainability 29 Hållbart Campus 29 11 Kungliga tekniska högskolan årsredovisning 2011 Innehåll Om KTH 2 Organisation 3 KTH:s Ledning 3 Rektors förord 4 Utbildning 5 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 Sökandetryck, fördelning

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Period: 201301-201312

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Period: 201301-201312 BILAGOR 1. KTH-rapport 2. Skol-rapport 3. Indikatorrapport 4. Bilaga till Indikatorrapport 5. Kommentarer till Indikatorrapport 6. Prognosverktyg vid KTH - en jämförande kartläggning 7. Intervjufrågor

Läs mer

1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH

1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2005-04-22 1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH Intern föreskrift nr 23/2005 Gäller fr o m 2005-04-22 Ändrad

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-07-15 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Antagning till

Läs mer

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ BILAGA 12 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2016 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2016 Sidan 1: Sidan 2: Sidan 3: Sidan 4: Bilagor: Planeringstal

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Dashboard för Stockholms universitet år 2015

Dashboard för Stockholms universitet år 2015 Dashboard för Stockholms universitet år 2015 Årets kapitalförändring (tkr): 38 924 (205 421) Summa intäkter (tkr): 4 683 607 (4 642 739) Summa myndighetskapital (tkr): 1 246 472 (1 207 728) Summa intäkter

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med första urvalet ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Universitets-

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ranking QS Global ranking QS Engineering & Technology global ranking

Ranking QS Global ranking QS Engineering & Technology global ranking KTH 2007-2016 Internationell ställning Ranking 2007 2011 2015 QS Global ranking 192 180 92 QS Engineering & Technology global ranking - 53 36 QS Global subject ranking top 50 rankings - 0 5 Times Higher

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-10-20 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Delårsrapport 2010 Beslutad Dnr 4205/

Delårsrapport 2010 Beslutad Dnr 4205/ Delårsrapport 2010 Delårsrapport 2010 Beslutad 2010-08-12 Dnr 4205/2010-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Anslagsredovisning 9 Beslut och undertecknande

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro-

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-01-09 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut 213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga

Läs mer

Hållbar utveckling 25. Policy 25 Hållbar utveckling i utbildning och forskning några exempel 25. Internationalisering 26

Hållbar utveckling 25. Policy 25 Hållbar utveckling i utbildning och forskning några exempel 25. Internationalisering 26 10 Kungliga tekniska högskolan årsredovisning 2010 Innehåll Om KTH 2 Organisation 3 KTH:S Ledning 3 Rektors förord 4 Utbildning 5 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 Sökandetryck, fördelning

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Informationsmöte. 3 februari 2016

Informationsmöte. 3 februari 2016 Informationsmöte 3 februari 2016 Samverkansfrågor (Mats Reinhold) Aktuella utbildningsfrågor (Ulrika Haake) Aktuella forskningsfrågor Övriga frågor - Viktiga datum - Årets resultat - Fakultetsnämndens

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering,

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering, ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren 217 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Enheten för utvärdering och lärarutbildning PM: 216:8, Dnr V 216/839 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 KTH

Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 KTH Årsredovisning 2015 Innehåll DETTA ÄR KTH 3 KTH i siffror 2015 3 ORGANISATION 4 KTH:s ledning och fakultet KTH:s skolor med tillhörande versamhetsområden 4 REKTORS FÖRORD 5 UTBILDNING 6 Utbildning på grundnivå

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-10-24 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 77 UF 20 SM 1303 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken om studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå görs från

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017

Antagning till högre utbildning vårterminen 2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Analytiker/Statistiker 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2017-01-03 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16

Läs mer

Kvalitetsarbete 29. miljö och Hållbar utveckling 33. Kth-Sustainability 33 Hållbart campus 33. Internationalisering 34

Kvalitetsarbete 29. miljö och Hållbar utveckling 33. Kth-Sustainability 33 Hållbart campus 33. Internationalisering 34 Årsredovisning 2012 Innehåll Om KTH 2 Organisation 3 Kth:s ledning och fakultet 3 Rektors förord 4 Utbildning 5 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 Rekrytering av studenter 5 Mål för rekrytering

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-07-15 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks.

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks. 1 Minnesanteckningar Sammanträdesdatum 2007-11-21 Minnesanteckningar från Nätverk funktionsanasvariga utbildningsadministration. Närvarande Yvonne Bång Wahlbäck, UF/Stud.servis Margareta Bäckström, ABE

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

Indikatorrapport Indikatorrapport. Helår tema genomströmning. Tertial 2 tema nybörjare. Indikatorrapport. Halvår tema jämställdhet

Indikatorrapport Indikatorrapport. Helår tema genomströmning. Tertial 2 tema nybörjare. Indikatorrapport. Halvår tema jämställdhet Indikatorrapport 2012-2015 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Indikatorrapport April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 UF 20 SM 1502 Universitet och högskolor Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 Higher Education. Throughput at first and second cycle studies up to and including 2013/14 I

Läs mer

Utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2015 kvantitativ uppföljning

Utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2015 kvantitativ uppföljning 2016-09-06( Dnr. LED 1.4-2016/493) 1 (av 8) Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, Utbildnings-och forskningsstöd Peter Jönsson, Forskningskoordinator PM Utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Övergripande planering och förutsättningar för budget 2009 vid KTH

Övergripande planering och förutsättningar för budget 2009 vid KTH 2008-10-21 Dnr V-2008-0736 Doss 36 Övergripande planering och förutsättningar för budget 2009 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen för 2009, prop. 2008/09:1,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2012 per den 30 juni 2012 Sid 1 (9) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00695 Universitetsstyrelsen 2012-08-13 Delårsrapport för räkenskapsåret 2012 per den 30 juni

Läs mer

Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr ICT-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 81 159 81 159 FoFu-anslag 118 040 118 040 Bidrag fr externa finansiärer

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 UF 46 SM 1501 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2015 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 UF 46 SM 1601 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2016 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2014-07-22 Dnr STYR 2014/621 Sektionen Ekonomi Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska

Läs mer