Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna"

Transkript

1 Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 28/2010 Omfattar perioden: 30 aug - 3 sept 2010 samt kompletteringar från den 25 och 26 augusti Kompletteringar från den 25 augusti GD-träff (Siv Norlin deltog) Vid denna första träff efter sommaren gjordes en kortare avstämning av läget. Ledningen är självklart mycket glad för att verksamheten gått så pass bra som den gjort under sommaren. Vi diskuterade också situationen inom sjukförsäkringskedjan och återvändarna. En grupp som drabbats särskilt hårt är utförsäkrade med fortsatt behov av sjukpenning som saknar SGI. Styrgrupp Lönesystem (Siv Norlin deltog) En översyn av lönesystemet pågår i syfte att ta ställning till om upphandling ska göras. Inrapporteringssystemet, Min Tid, omfattas inte. Styrgruppen hade en genomgång av status i projektet. Vid en särskild träff med facken den 13 september ska deras krav behandlas. HR-samverkan (Johnny Estius, Siv Norlin och huvudskyddsombudet Christina Eklöf deltog) Brott mot MBL och samverkansavtalet inför upphandling av utbildning m m Arbetsgivaren hade gått ut i en upphandling av bl a lärarledda utbildningar till IT samt ledarskaps- och grupputvecklingsinsatser utan att dessförinnan iaktta sina skyldigheter enligt MBL 38 och samverkansavtalet. Vi fick vid det här mötet ett tydligt löfte från Kompetensforum att detta inte ska upprepas. ST ifrågasatte upphandling av ledarskapsutbildning just nu, eftersom ett strategiskt arbete om FKs ledarskap m m ska påbörjas. Det man kommer fram till i det arbetet måste vara vägledande i utbildnings- och utvecklingssammanhang. Arbetsgivaren menade att upphandlingen har gjorts så bred att det inte ska bli några problem med den saken. Arbetsgivaren hade tagit fram en struktur för bättre utbildningsplanering. Vi hade inga invändningar mot denna. Rökstopp? Huvudskyddsombudet hade inför mötet begärt information om vad som händer i den s k rökstoppsfrågan just nu. Arbetsgivaren meddelade att frågan återkommer efter ytterligare beredning.

2 Förlängning av tidsbegränsade anställningar ST har tidigare tagit upp problem med hur arbetsgivaren hanterar förlängningar av tidsbegränsade anställningar. Arbetsgivaren hade nu tagit fram ett dokument om hur man i fortsättningen ska se på sådana förlängningar. Vi hade inga invändningar. STs sektioner kommer att få särskild information i frågan. Upphandling av medarbetarundersökning En upphandling av medarbetarundersökning är på gång. Nuvarande avtal gäller bara t o m årets undersökning. ST framförde synpunkter bl a på hur NMI mäts med nuvarande system. Mätningen är enligt vår uppfattning inte trovärdig. På en skala från 1 till 10 betraktas t ex svaren 6-10 som helt bra. Det gör att dagens system kan ge ett bättre NMI-resultat än vad som faktiskt är fallet. Frågan återkommer vid nästa HR-samverkan. Annons vid rekrytering av chefer till servicekontoren m m En gemensam mall för annons vid rekrytering av chefer till servicekontoren godkändes. En särskild träff planeras för att diskutera hur vi fackligt ska komma bättre in i arbetet med mångfaldsplanen. Vi fick information om att FK ska delta i utbildning om hur man kan arbeta med värdegrunder inom staten. Komplettering från den 26 augusti Chefsmöte (Johnny Estius och Siv Norlin deltog) Försäkringskassans 150 högsta chefer var samlade till ett gemensamt chefsmöte. Temat för dagen var inte överraskande fortsatt information och diskussion om strategiarbetet. Adriana Lender sammanfattade inledningsvis läget med ungefär följande ord: det har varit en historiskt bra sommar för verksamheten, men det finns fortfarande svagheter som långa handläggningstider inom en del områden. Man har kontroll på ekonomin, men nivån inför år 2011 är osäker och organisationen är ansträngd. När det gäller strategiarbetet ska förändringarna ske genom små steg under kontrollerade former. Det finns inga besparingskrav i de preliminära budgetramar som nu läggs ut för höstens planeringsarbete inför år FK kommer att planera med utgångspunkten att man ska få de pengar man begärt och inte utifrån regeringens förslag som innebär kraftiga nerdragningar. Adriana Lender hade också ett avsnitt om Ledningsfrågor. Ett arbete om ledarskapsfrågor ska nu påbörjas. Vilket ledarskap vill vi ha? Vad är ledarnas uppgift och vad blir då kraven? Man måste också tas fram en övergripande uppfattning om kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Det är viktigt att veta vilken kompetens som behövs för att göra rätt rekryteringar.

3 30 augusti NFC-samverkan (Anne Hagberg och Peter Karlsson deltog) Ny PC-arbetsplats Återkoppling skedde från förra mötet beträffande Ny PC-arbetsplats. NFC-ledningen anser att den risk- och konsekvensanalys (ROK) som är gjord på myndighetsnivå även täcker in de problem som tagits upp i NFC-samverkan. Man ser inga större risker för produktionsbortfall i samband med införandet. Omprövningsenheten vid NFC Sundsvall Medarbetarna på Omprövningsenheten i Sundsvall kommer organisatoriskt att placeras under NFC Klara fr o m den 1 oktober. Kommande rekryteringar Åtgärdsplan för kommande rekryteringar diskuterades. Föräldraförsäkringen får 20 årsarbetare mindre än den första beräkningen visade. Dessa tillförs Återkrav istället. Bedömningen är att tillskottet på föräldraförsäkringen ändå ska räcka till ärendemängderna. Huvuddelen av tjänsterna blir tillsvidareanställningar medan BOB får övervägande tidsbegränsade anställningar. NFC 2014 Diskussion om NFC 2014 pågår. Diskussionen handlar om hur NFC ska vara organiserat inom en period om 3 till 7 år. ST kommer vid nästa samverkan att få ett bildspel om hur NFCledningen tänker sig framtiden. I dagsläget förs inga diskussioner om orter för NFC. Löner inom NFC Östersund En lägesrapport lämnades om översynen av löner inom NFC Östersund och svar på den skrivelse som kom från personalen före sommaren. ST konstaterar att frågan ligger kvar hos förhandlingschef Carina Lindström, som ska återkomma till oss med tid för diskussion. Analys pågår av lönesättningen inom hela myndigheten och ska utmynna i ett möte inom ett par veckor. Vid detta ska även frågan om lönesättningen i Östersund hanteras. Vad gäller skrivelsen framkom att Bengt Stjärnsten svarat på denna och att svaret skulle kommuniceras av ledningen på NFC Östersund. Vad vi förstått så har detta inte skett, varför vi åter ställt frågan till Bengt Stjärnsten. Återkravshandläggningen Återkrav har stora balanser som måste hanteras. Ett förslag från ledningen är att använda medarbetare i Norrköping till detta. ST bad att få återkomma i frågan efter avstämning med den tilltänkta medarbetargruppen. Försäkringspoolerna Läget i försäkringspoolerna diskuterades. Sollentunapoolen har kompetensskattats och HR vill nu ha ett utökat samarbete med ST i frågan. Vi lovade återkomma med förslag på vem/vilka från ST som ska hantera frågan.

4 1 september Extra NFC- samverkan (Anne Hagberg och Peter Karlsson deltog) Samverkan genomfördes om arbetsgivarens förslag vad gäller ansvaret för handläggningen av ärenden inom EU-familjeförmåner och Försäkringstillhörighet. Förslaget innebär att - handläggning av EU-familjeförmåner och Försäkringstillhörighet ska ske vid NFC Göteborg City, NFC Malmö och NFC Visby - enheterna för EU-familjeförmåner och Försäkringstillhörighet i Malmö tillförs NFC Malmö - enheten för EU-familjeförmåner och Försäkringstillhörighet i Sunne tillförs NFC Göteborg City - ÖresundDirekt tillförs NFC Malmö - ansvaret för Försäkringskassans delaktighet i Grensetjänsten tillförs NFC Göteborg City - ansvaret för ovan nämnda verksamheter överförs senast under sista kvartalet 2010 samt att platscheferna för NFC Malmö och NFC Göteborg City i samråd med platschefen för NFC Visby upprättar en tid- och genomförandeplan som säkerställer produktionen - verksamheten inom enheten i Haparanda ska utredas ytterligare innan något förslag läggs. ST hade inga invändningar mot förslaget, men har anmält följande frågor till kommande NFC-samverkan - tidplan för Tandvården som handläggs på NFC Visby - dimensioneringen av EU-familjeförmåner på de olika orterna samt - signaler om att det är kris inom EU-familjeförmåner och måste till mer personal. 3 September Upphandling av ledarutbildning (Siv Norlin deltog) I dagsläget har FK ett avtal om ledarskapsutbildning med Uppsala universitet. En upphandling ska göras av liknande utbildningar i framtiden. Bakgrunden är inte missnöje med Uppsala universitet utan att upphandling måste göras enligt regelverket. ST har tagit del av kravspecifikationen inför upphandlingen. Likavärde-planerna (Siv Norlin och huvudskyddsombudet Christina Eklöf deltog) Mötet hölls för att diskutera hur vi fackligt och i arbetsmiljöarbetet även kan jobba med de frågor som behandlas i mångsfaldsplanerna (likavärde-planerna). Vi var överens om att dessa frågor ofta prioriteras bort när verksamheten ska mätas mot produktionsmål och att det handlar om såväl synsätt som beteenden.

5 LFC-samverkan (Ann-Helen Engström och Anne Hagberg deltog) Inventering av tillgängligheten på servicekontoren Johan Algernon informerade. Inventeringen ska göras från perspektivet medarbetare och kunder med funktionshandikapp och vara klar i december månad. Läget under sommaren Svante Borg informerar om läget. Det har varit ett mycket ansträngt läge inom Tidig bedömning och på vissa servicekontor, men i övrigt en relativt lugn sommar. Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsgivaren kommer att skriva ett gemensamt samlat myndighetssvar, som ska vara klart i oktober månad. ST kommer att få del av svaret. Personalläget för generalister En översyn pågår. Respektive OC ska se över personalläget och framtida behov. Inventeringen ska vara klar under september månad. Tidig bedömning till personliga handläggare På fråga från ST informerade Svante Borg om att man beslutat att v 37 föra över TB-ärenden över till personliga handläggare. Efter tidigare erfarenheter kommer man den här gången att välja ut ärenden på ett sådant sätt att man undviker komplicerade SGI-frågor. Den nya beslutsordningen och lönesättningen M a a den nya beslutsordningen pågår försök med att personliga handläggare även sköter föredragningen av egna ärenden. Det innebär att arbetets svårighetsgrad ökar och ST tog därför upp lönefrågan. Svante Borg menade att man måste avvakta och först se om detta arbetssätt ska permanentas. Engagemangsindex i medarbetarundersökningen Bruno Berglund informerade om att man ska ta fram ett engagemangsindex i den pågående medarbetarundersökningen. Man kommer därför att titta närmare på dessa frågor inom LFC.

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 38/2012 Omfattar perioden 10 december 19 december --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Den nya Försäkringskassan

Den nya Försäkringskassan 2009:19 Den nya Försäkringskassan i rätt riktning men långt kvar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-30 2005/298-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-10-16 S2007/9787/SF (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping.

Intervjun: PÅ MARKNADS- DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. Aktuellt: #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan. Norrköping. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #2 25 FEBRUARI 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: EN BADDARE PÅ MARKNADS- FÖRING Aktuellt: FORTSATT TUFFT LÄGE SÅ HANTERAR VI DEN MÖRKA MEDIABILDEN Norrköping

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson,

Läs mer

rekordmånga i utbildning

rekordmånga i utbildning CURT OM DEN SVÅRA TIDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 15 OKTOBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Fokus: DET LUKTAR BROTT Problemlösarna: TA FAST TIDS- TJUVARNA! De är med i storsatsningen rekordmånga

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Revisionsrapport Lisbet Östberg Revisionskonsult Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2009/99-5 Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen MISSIV DATUM DIARIENR 2009-05-29 2009/99-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att följa

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

BESLUT. Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder

BESLUT. Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Datum 2011-11-10 Dnr 1062-2011 Sid 1 (9) Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder Beslutet

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

REKRYTERINGS- POLICY

REKRYTERINGS- POLICY REKRYTERINGS- POLICY 2007-12-12 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Kravprofil... 3 3.1 Analys... 3 3.2 Ansökningstid...4 3.3 Försök till samordning av annonsering... 5 3.4 Ansökningstid...5

Läs mer