ST inom åklagarväsendet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom åklagarväsendet"

Transkript

1 ST inom åklagarväsendet Protokoll nr bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 8-9 september i Stockholm (EBMs lokaler på Hantverkargatan) Närvarande Veronica Yng Gisslin Pernilla Kaller Gunilla Thörnqvist Linda Gustafsson Carina Carlsson Mia Jormelius Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ersättare (närvarande 9 september) 1 Öppnande Veronica Yng Gisslin hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Dagordning Den föreslagna dagordningen godkänns efter tillägg av tre punkter under övriga frågor. 3 Tidigare protokoll Protokoll nummer och godkänns och avdelningsstyrelsen beslutar att lägga det till handlingarna. 4 Ekonomiska frågor Gunilla Thörnqvist redogör för det ekonomiska läget. Styrelsen beslutar om inköp av present för uppvaktning av Gudrun Antemar som slutat sin anställning som Generaldirektör på EBM samt till Anette Carnhede, ordförande för ST, som fyllt 60 år. Styrelsen beslutar om att Veronica Yng Gisslin ska få ersättning för sina utlägg vid deltagande vid Almedalsveckan (se 15). Styrelsen beslutar om att ersätta Veronica Yng Gisslin samt Pernilla Kaller för deras utlägg för inköp av kuvert och porto. ST inom åklagarväsendet Webbplats:

2 5 Rapporter Veronica Yng Gisslin och Pernilla Kaller rapporterar från följande sammanträden, förhandlingar och möten m m MBL-möte med ÅM ang. nytt statisksystem, medelsfördelning, analys av inkomna brottsmisstankar enligt regeringsuppdrag, tvångsmedel i Cåbra samt mängdbrottsuppdragen; även Pernilla Kaller deltog MBL-information från Karlskrona ang. förändring av akthantering och hovrättsmål MBL-information på EBM ang. lokaler i Malmö och Stockholm, rekryteringsläget samt föreskrifter om seminarium och utbildningar; Även Veronica Yng Gisslin deltog MBL-information från ÅM om flytt av vakanta tjänster som miljöåklagare Inställt MBL-möte med ÅM. MBL-förhandling av huvudsemesterperiod vid RÅs kansli Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden (Margaretha Hofvenstam) STs förbundsstämma STs arbetslöshetskassas föreningsstämma MBL-förhandling med Helsingborg ang. justering av grupper MBL-information från ÅM, ny ÅFS ST inom rättsväsendet; även Pernilla Kaller deltog. MBL-möte med ÅM inställt Arbetsplatsbesök vid Åklagarkammaren i Uddevalla Arbetsplatsbesök i Malmö, Ekobrottsmyndigheten på förmiddagen och Åklagarmyndigheten på eftermiddagen MBL-information på EBM ang. förslag till ny metod för verksamhetsuppföljning, inventering av lokaler i Stockholm samt personalförändrinagar; Även Veronica Yng Gisslin deltog Arbetsplatsbesök vid City åklagarkammare; även Pernilla Kaller deltog Nätverksträff i Sundsvall MBL-möte med ÅM ang. kompletterande VP och riktlinjer för 2011, tvångsmedel, titlar (statsåklagare), mediestrategi, renodling av åklagarrollen samt långsam handläggning; även Pernilla Kaller deltog Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden

3 MBL-information från Helsingborg ang. pensionärer MBL-information från Helsingborg MBL-förhandling ang. utökat övertidsuttag MBL-förhandling ang. tillsättning av cadm i Örebro Projektgrupp ST inom Rättsväsendet medverkade vid Almedalsveckan i Visby MBL-förhandling ang. tillsättning av cadm i Skövde MBL-möte med ÅM ang. nya tvångsmedelsrutinen, delårsrapporten samt resepolicy MBL-förhandling rörande befattningar som berass vid City Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden Genomgång av Cåbratester inför nya tvångsmedelsversionen vid ÅM MBL-information från Helsingborg ang. praktik Möte med centrala arbetsmiljökommitén vid EBM ang. friskvårdscheckar, hälsoenkät samt medarbetarenkät; Även Veronica Yng Gisslin deltog MBL-möte med ÅM och lönekartläggning MBL-information på EBM ang. personalfrågor samt arbetsläget vad gäller lokalerna i Stockholm; Även Veronica Yng Gisslin deltog ÅMs Cåbrautbildning Hur man hanterar den nya tvångsmedelsrutinen; även Pernilla Kaller deltog 6 Skrivelser och remisser Veronica Yng Gisslin redogör för de skrivelser och remisser som inkommit, enligt bilaga 1. 7 Nya och avgående medlemmar Veronica Yng Gisslin informerar om aktuella in- och utträden i ST för perioden maj-augusti Styrelsen kan konstatera att antalet medlemmar under denna period ökat i avdelningen. 8 Namnändring Veronica Yng Gisslin informerar om att det namn som finns registrerat hos Skatteverket är Avdelning 212 av Statstjänstemannaförbundet. Styrelsen beslutar att en begäran om namnändring ska skickas in till Skatteverket så avdelningen blir registrerad som ST inom Åklagarväsendet.

4 9 Förbundsstämman Veronica Yng Gisslin informerar om STs förbundsstämman som hon deltog i den maj. Där diskuterades bland annat om avtal 2010, STs servicemål, STs verksamhetsmål och nyanställningsprojekt. Även STs guldnål delades ut under dessa dagar. 10 AO-konferenser Under hösten kommer AO-konferenser äga rum i Stockholm (5, 7 oktober), Linköping (6 oktober), Malmö (12 oktober) samt i Göteborg (13 oktober). Veronica Yng Gisslin samt Pernilla Kaller kommer närvara på samtliga AOkonferenser. Kontaktpersonen från styrelsen för respektive område kommer dessutom att medverka i Linköping, Malmö och Göteborg. Styrelsen diskuterade de kommande konferensernas innehåll. Frågor som kommer att tas upp är bland annat vad det innebär att vara förtroendevald, fackets roll på arbetsplatsen samt lokala frågor. 11 Mängdbrottsremissen Veronica Yng Gisslin och Pernilla Kaller redogjorde kort om den mängdbrottsrapport som lämnades den 1 juni. Styrelsen förde därefter en öppen diskussion om de fyra frågorna som avdelningen enligt remissen skulle yttra sig över. Frågorna som diskuterades var: 1. Vilka för- och nackdelar finns det med den föreslagna organisatoriska lösningen? 2. Finns anledning att göra någon annan bedömning än arbetsgruppen när det gäller de rationaliseringseffekter som kan förutses av förslaget. Om så är fallet på vilken specifik punkt bör arbetsgruppens beräkningar justeras? 3. Finns det andra lösningar för att uppnå samma möjliga rationaliseringar som enligt förslaget? 4. Hur påverkas kvalitén i mängdbrotten genom arbetsgruppens förslag? Efter genomgång av underlagen från arbetsplatsombuden ute på kamrarna som svarat kommer styrelsen att ge in ett yttrande i frågan. Avdelningen kommer att ställa sig negativt till den förändring av mängdbrottshanteringen som rapporten föreslår.yttrandet kommer att sändas ut till samtliga medlemmar genom arbetsplatsombuden för kännedom. 12 Arbetsgrupper Veronica Yng Gisslin informerar om att hon deltar i en arbetsgrupp för översyn av medarbetarenkäten och dess utformning. Arbetsgruppen har än så länge ej haft något fysiskt möte utan kontakterna har skett via mailkonversation. 13 Avtalsrörelsen Veronica Yng Gisslin informerar om att det för närvarande inte finns något att rapportera. Styrelsen beslutar att Veronica Yng Gisslin ska delta i STs Avtalsråd den 17 september. Det har även inkommit en inbjudan till STs Lönekonferens den 1-2 december Styrelsen beslutar att Veronica Yng Gisslin och Pernilla Kaller ska delta. Styrelsen diskuterar och beslutar att en ytterligare person från styrelsen ska delta.

5 14 Verksamhetsdagar En inbjudan har inkommit till avdelningen från ST om deltagande i STs Verksamhetsdagar den september. Styrelsen beslutar om att Veronica Yng Gisslin ska delta. 15 Projektgrupp Rättsväsendet Veronica Yng Gisslin informerar om Projektgrupp Rättsväsendet som hon deltar i. Veronica Yng Gisslin redogör bland annat för sitt deltagande vid Almedalsveckan inom projektgruppen. Under Almedalsveckan höll projektgruppen ett seminarium om att se helheten. Det har kommit en inbjudan från Projektgrupp Rättsväsendet till styrelsen om att den 1-3 februari 2011 förlägga styrelsemötet ihop med de andra avdelningarna inom projektgruppen (Kriminalvården, Polisen, Domstolen, Migrationsverket och Statens Instutitionsstyrelse). Styrelsen diskuterade inbjudan och ska undersöka om möjligheten att delta. I övrigt kommer projkektgruppen att erbjuda facklig grundutbildning för samtliga medlemmar inom ST. Styrelsen diskuterade inbjudan och beslutade att bordlägga frågan för vissa förtydligande innan beslut kan tas. 16 Öppen diskussion om aktuella frågor Styrelsen kan konstatera att det inte finns något övrigt att diskutera utöver det som redan behandlats under mötet. 17 Övriga frågor 17.1 Linda Gustafsson meddelar styrelsen att hon med omedelbar verkan avsäger sig sitt styrelseuppdrag av personliga skäl Åklagarmyndighetens nya resepolicy gicks igenom och diskuterades. Endast en mindre korrigering fanns att anmärka på Cåbras Tvångsmedelsversion som träder i kraft den 13 oktober diskuterades, bland annat vad det kommer innebära för administratörerna ute på kamrarna. Både Veronica Yng Gisslin och Pernilla Kaller har deltagit på Cåbraavdelningens utbildning. 18 Kommande sammanträden Nästa sammanträde bestäms till den 16 september klockan Sammanträdet kommer hållas via videolänk och styrelsen beslutar att kalla samtliga ersättare november på EBMs lokaler på Hantverkargatan i Stockholm 12 januari 2011, sammanträde via videolänk 1-3 februari 2011 (eventuellt ihop med övriga avdelningar inom Projketgrupp Rättsväsendet, se 15). 19 Ombudsmöte Pernilla Kaller redogjorde för olika platser där ombudsmötet kan vara lämpligt att äga rum. Veronica Yng Gisslin ska ta in prisuppgifter och därefter ska olika alternativ jämföras. Styrelsen beslutar att alla arbetsplatsombud ska kallas till ombudsmötet.

6 20 Avslutning Veronica Yng Gisslin tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Linda Gustafsson Veronica Yng Gisslin

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde i ST s lokaler på Sturegatan i Stockholm den 20-21 maj 2008 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Ordförande Elsebeth Rosén

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen ST inom Sveriges Domstolar PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Umeå 2011-10-04 05 Närvarande: Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (5) PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Stockholm 19-20 september Närvarande: Anette Jellve, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson, Lars Thun, Veronica

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (4) PROTOKOLL NUMMER 4 avdelningsstyrelsens sammanträde i Alingsås den 16-17 juni 2015 Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden 20-24 februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer