Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna"

Transkript

1 Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari januari Rapport KS-samverkan (Elisabeth Ringsgård och Ann-Britt Nilsson deltog från ST samt Yvonne Gullberg som HSKO). VO-områden; Kundcenter, Lokala kontor, Självbetjäning och Kundfrågor. Kundcenter, KC Arbetssituationen är mycket ansträngd, arbetsgivaren har nu tagit fram siffror som visar att det är 170 årsarbetare färre än för ett år sedan med i stort sätt samma volymer i telefonsamtal och en ökande mängd med handläggning. Trots denna minskning har inte tillgänglighet eller kvalité försämrats. Nu är smärtgränsen nådd! Det måste till resurser och stöd från övriga organisationen om våren ska klaras. Nyanställningarna tar för lång tid att få i verksamhet och det behövs handling nu. ST håller med om att problemen i verksamheten måste lyftas till högre nivå. Arbetsgivaren håller nu också med ST om att detaljstyrningen av övertid ska göras om och varje kundcenter själva ska ha möjlighet att lägga upp framtida övertid utifrån den tid som måste göras. Vi samverkade idag om nya riktlinjer för uttag av deltid, dessa kommer att gälla för beviljade deltider från 4 mars Alla avtal som är gällande idag gäller också fram tills det datum som är påskrivet vid förlängning, därefter kommer de nya reglerna att gälla. Vi fick prognoser för sommarsemestern och det är beräknat så att semesterlagens regler går att följa, däremot syns det att det blir en tuff sommar. ST bedömer dock att planeringen måste vara sådan att alla kan få sin semester, sedan får vi ta fler diskussioner längre fram om arbetsläget i sommar. Vi lyfte förra sommarens erfarenheter och påpekade att det måste arbetas för att övertiden försvinner. Lokala kontor/servicekontor, LK Arbetsgivaren meddelar att de backar angående beslut om bokade besök. Generalisterna ska ta emot dessa utifrån aviseringar i den gemensamma funktionsbrevlådan. När det gäller översynen på generalistuppdraget så meddelar arbetsgivaren att allt material finns tillgängligt för alla att läsa och att alla ska ha insyn och kunna påverka. ST framförde att det finns en oro hos generalisterna och det är viktigt att kommunikationen finns och att generalisterna är

2 delaktiga. Ett antal generalister i öst kommer att stötta KC när det gäller avstämning av bostadsbidrag och kompetens egen sjukdom. Medarbetarundersökningen kommer att presenteras och arbetas med i både ledningsgrupper och på apt. Självbetjäning, SB Arbetsgivaren rapporterar att föräldrapenning-appen är mycket populär och att över nerladdningar gjorts. De ska också bygga ut snurran där kunderna kan ta med hela sin ekonomi vid föräldrapenning som tar med skatteavdrag och eventuella tillägg som finns i kollektivavtalen till föräldralediga hos vissa arbetsgivare. SB har haft konferens där de haft med konsulter och medarabetare från KC, för att diskutera hur de kan fortsätta att utveckla självbetjäningen för arbetslösa, sjukskrivna och barnfamiljer. Arbetssituationen på SB är bitvis tuff och ekonomin har också gjort att de måste prioritera bland uppdragen något som inte alltid är positivt då förstudier som gjorts måstet läggas på is på grund av brist med pengar. Kundfrågor, KSF Arbetsgivaren meddelar att de arbetar på att ta fram ny modell för kundundersökningar, de vill mäta oftare och räknar med att det ska bli tre gånger per år istället för en. Kundundersökningarna ska vara kopplade till de uppföljningar som görs tre gånger per år. De arbetar också med att ta fram en gemensam verktygslåda för all personal och ska ha en stor workshop om bemötande, värderingar och tjänstemannarollen. 31 januari Rapport om Risk och Analys av flytt till Telefonplan (Siv Norlin deltog från ST, samt Yvonne som HSKO). Inför att huvudkontoret och NFC Klara ska byta lokaler och flytta till Telefonplan gjordes en Riskanalys. Denna var särskild på det sättet att det inte är bara nya lokaler det handlar om utan också att ett nytt arbetssätt ska införas som innebär att ingen har eget skrivbord. Det nya arbetssättet, innebär att man ska välja plats i lokalen utifrån vad man ska göra. ST har som tidigare informerats varit oerhört kritiska till arbetsgivarens beslut att inrätta en arbetssituation där ingen ska ha rätt till eget skrivbord. ST har menat att det kan finnas fördelar med att det finns olika sorts arbetsplatser att använda vid olika behov, men detta förutsatt att alla anställda också har rätt till eget skrivbord. Arbetsgivaren har dock, utan särskild analys enligt ST:s mening ändå beslutat att inför detta arbetssätt. Mötet den 31 januari handlade om att ta fram risker som vi kunde se och som har sin utgångspunkt i att förhindra ohälsa och olycksfall. Det var väldigt många risker som inventerades och nästa steg blir nu att försöka hitta åtgärder som förhindrar att riskerna leder till olycksfall och ohälsa.

3 Rapport från LFC-samverkan (Anne Hagberg och Ann-Helen Engström deltog från ST). Sammanslagning av LFC Arvika/Torsby och Karlstad Information gavs om sammanslagning av samtliga LFC i Värmland, arbetsnamnet är LFC ATK men namnfrågan är ännu inte beslutad. En partssammansatt arbetsgrupp har tillsatts, där ingår tre representanter för ST. Samgåendet är planerat till Reaktionen från medarbetarna har enligt områdeschef Marie-Helen Lindström varit övervägande positiva. Samtliga kontor ska finnas kvar under en gemensam ledning och styrning, inga medarbetare ska behöva flytta. ST hade inga invändningar och frågan kommer upp för slutlig samverkan längre fram. Arbetsvärdering samarbete med arbetstagarorganisationerna Arbetsgivaren tog upp frågan om hur arbetsvärderingen ska hanteras inom LFCorganisationen och i LFC-samverkan. ST hade fått information om att arbetstagarorganisationerna inte ska delta i arbetet avseende hela myndigheten men att vi tar med oss frågan. Att vi får information och del av materialet innan beslut är viktigt. Tillsättning av vikarier Eftersom frågan om hur tillsättning av vikarier går till hade kommit upp så framförde arbetsgivaren vikten av att tillsättningen är så transparent som möjligt, alla ska få chansen att visa sitt intresse. Teamkoordinatorer ST hade lyft frågan om behovet av teamkoordinatorer i samband med inrättandet av självplanerande team. Arbetsgivaren har nu för avsikt att gå vidare med tillsättande av teamkoordinatorer. Eftersom frågan är väl belyst på LFC-samverkan samt att en mycket bra information lämnats om teamkoordinatorernas funktion på Tidig bedömning så kommer ST inte att förklara sig oeniga men vi vill ändå framföra att vi har betänkligheter. Medarbetarundersökningen Resultatet av medarbetarundersökningen diskuterades, frågan om hälsofrämjande arbetsplats är exempel på en mycket viktig fråga. ST lyfte att 8 % av de som svarat kände sig diskriminerade av olika anledningar och frågade vad arbetsgivaren gör åt det. Arbetsgivaren har en nollvision och menar att ledarskapet spelar en viktig roll. ST lyfte också att förtroendet för VO-chefer och områdeschefer är lågt samt att antal som inte svarat på just de frågorna är högt jämfört med andra frågor, är våra chefer för osynliga ute i verksamheten? Svante Borg kommer att ta upp detta vid möte med områdescheferna i februari. Översyn av specialistrollen Arbetstagarorganisationerna lyfte frågan om att det är oro ute i verksamheten angående en påstådd översyn av specialistrollen och att det sker på VO-nivå. Enligt Svante Borg är det inte aktuellt med några förändringar nu. Ny SBO(särskild beslutsordning)-organisation Samtliga VO jobbar fram förslag för ny SBO-organisation och slutlig samverkan sker sedan i LFC-samverkan.

4 Avgångsenkäter Bruno Berglund redovisade resultatet från avgångsenkäter från medarbetare som slutat. 1 februari Rapport från förhandling om nytt arbetstidsavtal (Siv Norlin och Thomas Åding deltog från ST). Vid detta möte gick vi igenom samtliga paragrafer för att diskutera och utröna hur vi ser på vad de betyder och se vilka vi fortfarande inte har enats om som skrivning samt vad eventuella oenigheter består. Förhandlingarna fortsätter. Rapport om tilldelningsbeslut för företag till ny medarbetarundersökning (Siv Norlin deltog från ST). Arbetsgivaren redogjorde för de företag som lämnat anbud vid FK:s upphandling av företag som ska genomföra kommande Medarbetarundersökningar samt hur de har stått sig i förhållande till de krav som FK har ställt. ST har tidigare samverkat om kravet i samband med upphandlingen. Vilket företag som fått upphandlingen redovisas när överklagandetidpunkten har passerat. 5 februari Lönerevisionen avslutas (Siv Norlin och Thomas Åding deltog från ST). Detta blev en kort träff då vi tidigare haft de avslutande dialogerna. Avtalet skrevs under och ny tid för fortsatta avslutande diskussioner och inledande diskussioner inför kommande revision bokades. Rapport från Central samverkansgrupp (Siv Norlin och Thomas Åding deltog från ST). Sture Hjalmarsson, ekonomidirektör, informerade om budgetunderlaget och vad som ska framföras till Regeringen när det gäller ekonomi och eventuella framställningar om behov av mer pengar. ST tog upp de orosmoln vi ser med en mycket knapp ekonomisk situation i kombination med det stigande ohälsotalet samt de nyinvesteringar i nya IT system som måste göras de närmaste åren. Stefan Olowsson, IT direktör, gav en lägesrapport över vad som är på gång inom IT området och hur det ser ut med nuvarande IT baserade handläggningssystem. Det gjordes en dragning av hur tunna klienter fungerar. Tunna klienter förenklar möjligheten att växla mellan olika arbetsplatser, arbetsstationer och ändå behålla det arbete man arbetar med.

5 6 februari Rapport från träff med HR om underlag för medarbetarsamtalen (Siv Norlin deltog från ST). Detta var en träff mellan ST och HR för att diskutera de synpunkter som ST lämnat på det material som ska användas under 2013 i samband med Medarbetarsamtalen. ST tycker i huvudsak att materialet är bra och väl använt kan det fungera bra. Men ST hade ändå framfört en del synpunkter på förbättringar som till viss del anammades och i andra fall förklarades varför ingen ändring sker. ST var nöjd med svaren. 7 februari Rapport från HR-Samverkan (Siv Norlin och Anne Hagberg deltog från ST, samt Yvonne Gullberg som HSKO och Kicki Eklöf som avgående HSKO). Försäkringskassan har fått inbjudan från Partsrådet, till ett utvecklingsprogram om Ständig förbättring, och frågan är om parterna (fack och arbetsgivare) inom FK vill delta. Med på detta möte var därför representanter från Partsrådet (som är en organisation som de centrala parterna, fack och arbetsgivare, enats om ska bedriva olika former av utvecklingsarbete) för att informera om utvecklingsprogrammet. Ställning tas till eventuellt deltagande senare. En diskussionspunkt var hur HR samverkan i sitt uppdrag som Central arbetsmiljökommitté inom Försäkringskassan bättre ska ta tillvara på sin uppgift och detta tillsammans med hela HR. Ett uppdrag gavs ut om att ta fram ett konkret förslag. Vi fick en djupare genomgång av teambaserat arbetssätt från NFC för att AM kommitté ska ha en kännedom om nya sätt att arbeta och planera. Frågan i sig samverkas inom ramen för NFC samverkan. En antal yrkesroller inom främst HK samverkades. Under den återkommande punkten om lean, tog ST upp frågan om att många anställda upplever att arbetet med lean bidrar till ännu mer övertid, vilket inte är bra. Arbetsgivaren tog till sig detta. Arbetsgivaren besvarade slutligt den fråga som varit i luften sedan de första konkreta diskussionerna om att personal ska flytta från Uggleborg i Stockholm till Telefonplan vad gäller konsekvenser för personer som redan idag har mycket lång resväg och som får ännu längre. Ett antal anställda kommer att få en resväg som innebär en bortovaro från hemmet på mer än 12 timmar. Arbetsgivare anser inte att detta är en fråga som går under begreppet omställning och det anser inte Trygghetsstiftelsen heller. Med det är Trygghetsavtalet inte tillämpligt för de personer som drabbas. Arbetsgivaren uttalar att man måste se individuellt vad som kan göras för de personer som drabbas och arbetsgivaren poängterar också att det är ganska lång tid kvar till flytten blir aktuell. Den som får stora bekymmer med resvägarna på grund av flytten bör prata med sin chef för att se om det går att hitta en lösning.

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 38/2012 Omfattar perioden 10 december 19 december --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten.

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten. Nr 1 mars 2015 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Resan fortsätter sidan 2 RALS sidan 3 Växthus sidan 4 Växthus i Växjö sidan 5 Eures-rådgivare sidan 6 Euresverksamheten sidan 7 Aktuellt Nordiska

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

rekordmånga i utbildning

rekordmånga i utbildning CURT OM DEN SVÅRA TIDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 15 OKTOBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Fokus: DET LUKTAR BROTT Problemlösarna: TA FAST TIDS- TJUVARNA! De är med i storsatsningen rekordmånga

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer