ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen"

Transkript

1 ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 120 Datum /28 Närvarande Johanna Ryderling Johan Ahlfors Eva Sjölund Cecilia Ström Emma Thulin Dag 2 Johanna Sjöström Larsdotter Lisa Vallin Frånvarande Dag 1 Emma Thulin 1 MÖTETS ÖPPNANDE Johanna R öppnade mötet, som hölls på NFC Malmö och hälsade ledamöterna välkomna. 2 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE Eva utsågs till sekreterare och Lisa till justerare. 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställdes. 4 UPPFÖLJNING AV SENASTE PROTOKOLL När det gäller möjligheten att ge facklig information till nyanställda har Johanna kontaktat Mats Jönsson inom SACO för att göra en gemensam information vid en introduktionsdag. Vidare kontakt ska tas med Åsa Andresson avseende detta. Öppnande Val av sekreterare och justerare Dagordning Protokoll Listor avsende konstnadsställen har varit svårt för HR att ta fram och besked avvaktas fortfarande. Eva redovisar den bild av läkemedelskostnader som HR lämnat. Ingen anmärkningsvärd utveckling kunde utläsas av dessa uppgifter 5 HÄNT I VECKAN Styrelsen behandlade Hänt i veckan nr 24-25/ Diskussion om vikten att använda friskvårdsmedel samt huruvida det kan föreligga någon risk med att arbetsgivaren på vissa enheter vill styra dessa pengar. - Johanna R redogör för den Workshop för att hantera otillåten Hänt i veckan ST inom Försäkringskassan Skåne Postadress: Box 574, Kristianstad Besök: Spannmålsgatan 1 Tfn: ST Direkt: E-post: Webbplats:

2 påverkan med mera på sociala medier som hon var på den 18 juni Bra diskussioner hade förts och dessa skall förankras med högsta ledningen. 5 SEKTIONENS EKONOMI Eva rapporterar om sektionens ekonomi som är god. Beslut fattas om att sektionen bekostar lunch och middag för styrelsens ledamöter under aktuellt internat med en totalkostnad om maximalt 700 kr per person. Detta då endast övernatting och frukost är bokat på hotell och själva konferensen hålls i FK s lokaler. Ekonomi ST-veckor 6 ST-VECKORNA ST-veckorna är v 39 och 43 Preliminär planering; Styrelsemötet den 26 september bör göras till en synlighetsaktivietet. Johanna R tar fram kostnadsförslag för någon form av ST-tröja V 39 mån den 24 Ystad: frukost V 39 tors den 27 frukost Helsingborg, eftermiddagsfika Kristianstad V 43 tis den 23 Malmö; frukost Södervärn /lunch Erikslust/ eftermiddagsfika Östergatan V 43 ons den 24Lund; frukost LFC, Eftermiddsgsfika NFC/TB (Tårta) Ställningstagande till kostnader för ST-veckor fattas inte nu då vi inte har alla uppgifter avseende medverkan från förbundet ännu. 7 TILLÄMPNING AV FML Genomgång av vad som enligt FML räknas som facklig tid. FML 8 AO-INTERNAT SEPTEMBER Förberedelsediskussion/arbete inför AO-internatet den september avseende gruppövningar angående samverkansfrågor. Johan håller i denna punkt på internatet. Eva mailar ut samverkansavtalet till AOna för genomläsning innan internatet. 9 STYRELSEKONFERENS 9-10 OKTOBER Frågan avseende vilka som kan tänka sig attt dela rum på konferensen lyfts och Johanna skickar information till avdelningen avseende vilka som är frivilliga. Eva ska boka resa till och från internatet för sektionens ledamöter exkl. Johanna R. Genomgång av dokumentet Uppdrag inför Sektionsstyrelsekonferensen. Johanna R och Eva utses att arbeta vidare med dokumentet och ta fram ett förslag på planering av det uppdrag som dokumentet innehåller. Detta ska sedan lämnas vidare till avdelningen senast den 1 oktober. Disussion förs avseende vilket behov som krävs från avdelningen AO-internat ST inom Försäkringskassan Sidan 2 (6)

3 vad gäller arbetsmiljöarbetet. Frågan tas med till styrelsekonferensen den 9-10 oktober. 10 REKRYTERINGSGRUPPEN Eva rapporterar från telefonmöte med rekryteringsgruppen den 24 augusti. Det har hittills under året rekryterats 440 nya ST-medlemar och för att behålla nuvarande rekryteringsgrad på 60 % krävs ca 600 nya medlemmar under året. Telefonmöte Thomas Åding kommer att kontakta rekryteringsansvariga i sektionerna för att undersöka vilket stöd vi behöver vid rekryteringen. Eva åker på möte med rekryteringsgruppen i Stockholm den 8 november 11 VAL AV ARBETSPLATSOMBUD Det är aktuellt med nyval/omval av AO under hösten vilket Eva kommer att hålla i för de olika enheterna. 12 ST SENSUS Genomgång av ST Sensus studieprogram för hösten AO-val Sensus DAG 2 13 RAPPORTER FRÅN ENHETERNA Styrelseledamöterna rapproterade om läget på enheterna. Bemannings- och arbetsläge, rekrytering, personalfrågor. Rapport från enheterna Cecilia rapporterar för LFC Malmö; Rekrytering ska göras av 5 PHL inom sjukförmåner och 2 PHL inom handikapp. En rekrytering är redan gjord inom återkrav. Det för en diskussion på LFC Malmö om PHL ev ska specialisera sig lite inom sin yrkesroll och de uppgifter som är sällan förekommande kanske kan läggas på ett färre antal handläggare som därigenom får bättre kompetens inom dessa områden. Översyn ska göras av några handläggares löner på arbetsgivarens initiativ då dessa handläggare bedöms ligga fel i lön sett mot sina arbetsuppgifter. Johan rapporterar för NFC Lund; Produktionsansvaret för Föräldraförsäkringen är flyttat till Lund. Stora nyrekryteringar har gjorts till Tandvården och flertalet av den nya medarbetarna börjar nästa vecka. Omflyttning av personal ska göra på kontoret med anledning av att det kommer många nya, dock ska man inte byta chefer. Det har varit bra samverkan i rekryteringsprocessen. Emma rapporterar för NFC Malmö; Rekryteringar pågår inom EU-familj. FTH ska bli tre i stället för två enheter. Viss oro för platsbrist på vån ST inom Försäkringskassan Sidan 3 (6)

4 ingsplan 2. Eva rapporterar för TB Syd; Fortsatt hög arbetsbelastning och fortsatt frivillig övertid. Tillsättningarna av EC, samverkansansvarig och specialist är klara. Det har gjorts många nyrekryteringar både före och efter sommaren, 12 nya utredare under augusti/september är klara. Det har betalats ut extra ersättning under sommaren för de som har gått med på att flytta semesterdagar, 1000 kr/dag. Det ska nu åter bli tre istället för två enheter i Lund och det personalpusslet pågår. Johanna R via mail från Jörgen Svärd för Kontorsservice; Relativt lugnt läge inom KS. En del osäkerhet finns avseende nästa års budget och eventuella nyrekryteringar. Via mail från Karolina Sillfors för LFC Helsingborg; Läget i Helsingborg är ok. Det har gjorts två nyanställningar på sjukförmåner, en tillsvidaretjänst och ett vikariat på 6 månader som löper ut i februari Ärendemässigt ligger de bra till även om en del handläggare upplever en tuff arbetssituation då de är lite överbelastade. Den snedfördelning som finns ärendemässigt ska förhoppningsvis rätta till sig under hösten då de börjar arbeta i mindre team när det gäller sjukpenning för de som är anställda. En del medarbetare har upplevt att sommaren har varit tuffare än vanligt. Dock har mer personal varit på plats än vanligt. Johanna R rapporterar för LFC Ystad/Kristianstad; Läget har under sommaren varit relativt lugnt inom anställdagruppen De som jobbar med arbetslösa har haft lite mer att göra men ändå ok läge. Rekryteringar har gjorts av PHL inom sjukförmåner. Lisa rapporterar från LFC Lund; Något bättre läge nu än före sommaren inom sjukförmåner. En tuff sommar som har krävt mycket av personalen men de som är relativt nya har börjat komma in i arbetet och avlastar allt mer den mer rutinerade personalen. Med anledning av hög personalrörlighet förutspås dock fortsatta rekryteringsbehov föramöver. 14 KONSTITUERING Emma har sedan tidigare 30 % facklig tid men kommer inom kort att gå på föräldraledighet och Johanna L-S återkommer nu från föräldraledighet. Ny fördelning innebär att de 30 % som Emma haft fördelas med 25 % till Johanna L-S och 5 % till Johan som nu totalt har 35 %. Fördelningen kommer att följas upp under hösten. Facklig tid ST inom Försäkringskassan Sidan 4 (6)

5 15 RAPPORT FRÅN AVDELNINGSSTYRELSEN Avdelningsstyrelsen Johanna R rapporterar från avdelningsstyrelsen den 20 augusti; Halva semesterdagar går att ta ut även som ST-medlem om man omsätter tiden för en semesterdag till ett arbetstidskonto men då ska detta göras i samråd med arbetsgivaren. Huvudskyddsombudet Kicki Eklöf ska ta fram en checklista för förtroendemannarollen i samband med rehabaliteringsärenden. Det saknas rutiner på FIA för hur FK-anställda ska gå till väga när de vill ansöka om bostadsbidrag, vårdbidrag mm. Detta ska påtalas till arbetsgivaren. Det påtalas att förtroendevalda inte bör ringa till de som söker tjänster på FK om de inte har uttryckligen har blivit ombedda att göra det. 16 AVTALSFÖRHANDLINGAR Genomgång av de yrkanden som har lämnats av OFR/S,P,O och Arbetsgivarverket den 16 augusti. 17 ÖVRIGT - Vikten av att underteckna och ta del av blanketten 9430 vid anställningar lyfts. Detta måste tas upp i samverkansgrupperna då det verkar vara olika uppfattning/tillvägagångssätt på olika enheter. - Nomineringar inför val vid årets ombudsmöte ska lämnas senast den 21 september. - Johan lyfter frågan om hur vi bör agera om vi har långtidssjukskrivna medlemmar. Arbetsgivaren ska erbjuda medlemmen facklig medverkan vid avstämnings-/rehabmöten. Facket skickar blomstercheck efter 3 månaders sjukskrivning eller vid annat tillfälle om det anses motiverat. - Cecilia återaktualiserar frågan om praktikanter i styrelsen. Viktigt att skilja på praktikant i styrelsen och ett AO som medverkar vid ett styrelsemöte vilket då ska ingå i AOets roll genom ett styrelsebeslut. Ev ska ett dokument tas fram som kan reglera hur praktik ska skötas. - Styrelsemöte den 14 december flyttas till den 19 december 18 AVSLUTNING Ordföranden tackade ledamöterna och avslutade mötet. Avtal Övrigt Avslutning Vid protokollet Justerare Eva Sjölund Lisa Vallin ST inom Försäkringskassan Sidan 5 (6)

6 ST inom Försäkringskassan Sidan 6 (6)