ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen"

Transkript

1 ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna Ryderling Eva Sjölund Cecilia Ström Emma Thulin 1 MÖTETS ÖPPNANDE Claes öppnade mötet, som hölls på Ringsjöstrand, Hörby och hälsade ledamöterna välkomna, särskilt de nyvalda. Ledamöterna presenterade sig för varandra. 2 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE Claes och Johan utsågs till sekreterare respektive justerare. 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställdes. 4 HÄNT I VECKAN Styrelsen behandlade Hänt i veckan nr 8-11/ LÖNEREVISIONEN Claes rapporterade om vad som händer i lönerevisionen. Information till medlemmarna är utlagd på hemsidan. 6 SEKTIONENS EKONOMI Eva rapporterade om sektionens ekonomi, kontoställning m.m. Ett fasträntekonto (ca kr) har löpt ut och skrivits om på tre månader till högre ränta (2,75 %). Det kan därefter bli aktuellt att binda ett något större belopp på en längre tid. Sektionens andra fasträntekonto (ca kr) löper till oktober Claes och Eva hanterar detta som tidigare och rapporterar förändringar till styrelsen. Öppnande Val av sekreterare och justerare Dagordning Hänt i veckan Lönerevisionen Sektionens ekonomi ST inom Försäkringskassan Skåne Postadress: Box 574, Kristianstad Besök: Spannmålsgatan 1 Tfn: ST Direkt: E-post: Webbplats:

2 7 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTET Motioner Uppföljning av årsmötet Motion 1 Överlämnad till avdelningen. Avvakta deras behandling. Motion 2 Claes bevakar Motion 3 Eva ordnar medlemsträffar på TB Lund och Malmö för diskussion om hur medlemmarna vill vi ska jobba fackligt inom TB Motion 4 Ingen åtgärd Motion 5 Överlämnad till avdelningen Motion 6 Överlämnad till avdelningen Motion 7 Ingen åtgärd Motion 8 Överlämnad till avdelningen. Avvakta deras behandling Motion 9 Ingen åtgärd Motion 10 Claes utreder närmare. Övergripande vp Styrelsen beslutade om följande tillägg efter förslag på årsmötet från Leif Alm: Styrelsen ska undersöka vad även befintliga medlemmar tycker att styrelsen ska jobba med. Styrelsen uppdrog åt Johanna att gå ut med mail till medlemmarna om deras önskemål. Styrelsen beslutade att följa upp hur samverkansgrupperna fungerar och att därför ta upp frågan på kommande AO-dag den 5 maj. Medlemsaktiviteter Johanna och Eva rapporterade från senaste AO-dagen angående uppdrag till en utsedd AO-grupp att ta fram förslag om en medlemsaktivitet i Malmö till hösten. Förslaget ska vara klart till AO-dagen den 5 maj. Styrelsen utsåg Johanna som ansvarig från styrelsens sida. Diskussion fördes om AO-förslag angående påskägg till alla medlemmar. Styrelsen konstaterade att tiden är för knapp och de logistiska problemen för stora på den tid som står till buds. Styrelsen beslutade att i stället inrikta sig på något motsvarande till den 1 juni. Styrelsen uppdrog åt Claes att ta reda på förbundets planering inför årets ST-veckor och vad som kan vara aktuellt då vad gäller nästa avtalsrörelse. ST-veckorna. Claes Ta reda på vad förbundet gör t ex när det gäller avtalsrörelsen. ST inom Försäkringskassan Sidan 2 (7)

3 Övrigt Rapporter lämnades om positiva medlemsreaktioner på årsmötet. Styrelsen hade ändå noterat en del som kunde fungerat bättre, t.ex. köerna till maten, påfyllningen av maten, placeringen av borden, högtalaranläggningen och tidsåtgången. Styrelsen beslutade preliminärt att även hålla nästa årsmöte på Grand Hotell den 22 mars 2012 med början kl samt uppdrog åt Claes att sköta kontakterna med Grand Hotell och även ta upp ovanstående förbättringsområden. 8 KONSTITUERING M.M. Uppföljning av årsmötet Konstituering m.m. Firmateckning Styrelsen beslutade att följande ska gälla fr o m den 1 maj Sektionens firma tecknas av Claes Petterson med följande undantag - Vid upptagande av skuldförbindelser tecknas sektionens firma av Claes Petterson i förening med Eva Sjölund Vid öppnande av nytt bankkonto tecknas sektionens firma av Claes Petterson i förening med Eva Sjölund Vid girering och uttag på plus- och bankgiro, checkkonto, bankräkningar, kvittering av postanvisningar samt vid redovisning av skattedeklaration tecknas sektionens firma av Eva Sjölund eller Cecilia Ström i förening med antingen Claes Petterson , Lars Olsson eller Johanna Ryderling Revisorerna Agnes Nordstrand och Bengt Persson ska minst en gång per år förvissa sig om behållningen på sektionens konton genom direkt avstämning med banken. De har därför rätt att begära och ta del av erforderliga bankuppgifter. Kassör Eva Sjölund har ensam rätt att flytta pengar mellan sektionens konton. Hon har också rätt att via telefon med banken få veta behållningen på dessa konton. Styrelsens beslut enligt ovan gäller längst t.o.m Ordförande och vice ordförande har var för sig attesträtt bortsett från egna kostnadsunderlag. Mentorer för nya AO Styrelsen beslutade att uppgiften ska ligga på kontaktpersonen för respektive kontor etc. Claes undersöker om vi kan genomföra STs mentorsutbildning i länet eller annars på annat sätt. ST inom Försäkringskassan Sidan 3 (7)

4 Intern organisation/arbetsfördelning Konstituering m.m. Styrelsen utsåg kontaktpersoner enligt följande Kontorsservice Syd 1- Johan LFC Helsingborg - Fredrik LFC Kristianstad - Claes LFC Lund - Johanna LFC Malmö - Cecilia LFC Ystad - Johanna NFC Lund - Johan NFC Malmö - Lars och Emma Processjuridiska enheten - Lars och Emma Tidig bedömning Syd - Eva Serviceenheten - Johanna Servicekontoren - Claes. Styrelsen uppdrog åt Cecilia och Emma att fortsätta det uppdrag som Leif och Lisa tidigare haft att ta fram en beskrivning av kontaktpersonernas roll och att ha ett förslag klart till styrelsens juni-möte. Styrelsen fastställde styrelsens fördjupningsområden enligt följande Arbetsmiljö - Lars Arbetsrätt - Eva Information - Claes och Johanna Löner - Claes Medlemsrekrytering - Johanna och Eva Personalomställning - Cecilia Rehabilitering av FK:s personal - Johanna Samverkan - vi avvaktar med beslut. Styrelsen beslutade att vänta med beslut om fördjupningsområden för de nya styrelseledamöterna tills de kommit in i verksamheten. Claes föreslog att Ann-Helen Engström, sektion 15 representerar berörda sektioner i samverkansgruppen för Serviceorganisationen i Syd samt att även Monica Kronquist bör ingå. Styrelsen tillstyrkte förslaget. Styrelsen uppdrog åt Johan att ta kontakt med SC Eva Lindgren angående bildande av samverkansgrupp för KS Syd 1 samt att även informera AO Jörgen Svärd. Fördelning av facklig tid Styrelsen beslutade om att tills vidare fördela sektionens fackliga styrelsetiden enligt följande Claes 65 % (har dessutom 35 % för avdelningens räkning) Johanna 85 % Övriga ledamöter 20 % vardera. ST inom Försäkringskassan Sidan 4 (7)

5 9 FACKLIGA STUDIER Fackliga studier Styrelsen beslutade - att Johan deltar vid ST Syds planeringsmöte den 28 april - att Emma, Eva och Johanna deltar vid STs lunchseminarium på Grand Hotell i Lund den 20 maj kl om värdet av att vara förtroendevald - att Johanna och Iréne Mohlin deltar vid ST Syds arbetsmiljökonferens den 24 maj och att de senare i år ska föra detta vidare till sektionens AO på en AO-dag - att Johanna anmäler ovanstående deltagare till ST. Styrelsen beslutade att Eva om möjligt deltar i STs kassörsutbildning den 25 oktober och i så fall själv gör anmälan. Claes rapporterade att - att Johanna går STs utbildning mallgrodan den ma - att Johanna är nominerad till STs regionala råd - att två nya AO (Jörgen Svärd och Anna Nilsson) deltagit i två dagar av avdelningens tredagars utbildning för nya AO arrangerad av sektion 14. De har även fått inbjudan till den tredje dagen som genomförs i maj månad. Styrelsen godkände rapporterna. Styrelsen uppdrog åt Johanna att inventera vilka AO som inte har gått avdelningens tredagars utbildning för nya AO, att meddela resultatet till avdelningens studieorganisatör Ann-Britt Nilsson samt ta reda på om det finns utbildningar på gång i någon sektion. AO-dagen den 5 maj hålls på NFC Malmö. Styrelsen beslutade om följande programpunkter - uppföljning av samverkan - lönerevisionen - höstens medlemsaktiviteter - information om styrelsens konstituering, arbetsfördelning m.m. - inventering av AO:s utbildningsbehov - riktlinjer för personalomställning. Styrelsen uppdrog åt Johanna att preliminärboka Örenäs till höstens AO-internat. 10 AKTUELLA FRÅGOR FRÅN ENHETERNA Sekundärkompetens Styrelsen diskuterade fråga om sekundärkompetens, som aktualiserats inom Tandvården. Styrelsens uppfattning är att vakanser ska tillsättas som vanligt och inte blandas ihop med sekundärkompetens. Syftet med sekundärkompetens ska vara att klara variationer i ärendevolymerna. Aktuella frågor från enheterna ST inom Försäkringskassan Sidan 5 (7)

6 Omfördelning av ärendekvot m.m. inom TB Syd Styrelsen diskuterade personalsituationen m.m. inom TB Syd samt åtgärder som vidtas för anpassning till årets budget och ny Ensa som är på gång. Styrelsen ansåg att situationen bör hanteras enligt kassans riktlinjer för personalomställning. Motiven för omplacering kan eventuellt ifrågasättas i något fall. Aktuella frågor från enheterna EC på LFC Malmö Cecilia rapporterade om tillfälligt förordnande för EC som uppnått 67 års ålder. Styrelsen hade inga synpunkter. Organisationsöversyn LFC Claes rapporterade för styrelsens kännedom om organisationsanalys inom LFC. Larmansvar Claes rapporterade för styrelsens kännedom angående medlemsfråga om ersättning för larmansvar. Frågan har aktualiserats med avdelningen. FMR-tid m.m. Johanna tog upp fråga om obligatorisk FMR-tid och antal ärenden per PHL på LFC Ystad. Avstämning gjordes mot övriga LFC i länet. Parkeringsböter vid användning av kassans bilar Johanna tog upp fråga om parkeringsböter vid användning av arbetsgivarens bilar. Konstaterades att arbetsgivaren sannolikt inte betalar sådana böter, men vi undersöker om det finns riktlinjer. 11 ÖVRIGA FRÅGOR Övriga frågor Facebook Styrelsen uppdrog åt Claes och Johanna att ta fram förslag till hur sektionen skulle kunna använda sig av Facebook. 12 KOMMANDE STYRELSEMÖTEN Styrelsen konstaterade att junimötet ska vara den 14 juni (inte den 15 juni). Kommande styrelsemöten ST inom Försäkringskassan Sidan 6 (7)

7 Styrelsen beslutade att flytta höstens styrelseinternat till den september (i stället för den september). 13 AVSLUTNING Kommande styrelsemöten Avslutning Ordföranden tackade ledamöterna och avslutade mötet. Dag som ovan Vid protokollet Justerare Claes Petterson Johan Ahlfors ST inom Försäkringskassan Sidan 7 (7)

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/15 Mål nr A 172/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/15 Mål nr A 172/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/15 Mål nr A 172/13 Fråga om arbetet för fem arbetstagare vid beredningsavdelningen på en fabrik som tillverkar snus, varit anordnat så att det ska betraktas som skiftarbete i

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer