Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda"

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan, Johan, Marita, Ann Kristin, Mikke, Christer, Pernilla, Jonas, Thomas och Peter 3) Justerare Johan 4) Föregående protokoll Föregående protokoll gås igenom och bordlaggda frågor från det mötet finns med i dagens dagordning. 5) Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs 6) Mötesordförande Mikke 7) Mötessekreterare Pernilla 8) Arbetsmiljö: ST arbetsmiljö i fokus i år Marita informerar att det inte kommer något material från avdelning ut ifrån att arbetsmiljö är fokus i år. Staffan har ställt frågan om hur arbetsgivaren hanterar MBU till AO/Klubbordförande och de svar han har fått in visar på att man är rätt så nöjd med hur arbetsgivaren hanterar MBU. Mikke tycker att vi ska titta på MBU, följa den systematiska arbetsmiljö arbete och bistå avdelningsstyrelsen i dom frågorna. Dialog har under hela förra året och nu förts med huvudskyddsombudet på MO samverkan angående arbetsmiljö. Det är också viktigt att vi lägger ribban på en nivå som vi klarar av att uppnå.

2 På avdelningsnivå är det stora målet att få arbetsgivaren att följa samverkansavtalet. Avdelning har genomfört en enkät undersökning hos chefer inom Arbetsförmedlingen om hur dom upplever sin arbetsmiljö. Svaren/rapport från den enkäten kommer att publiceras och skickas till ledningen inom Arbetsförmedlingen under dom närmaste veckorna. Diskussion om hur vi kan stötta lokala skyddsombud. Ann Kristin uppger att dom utbildningsträffar vi ordnade under förra året för AO/Klubbordförande och skyddsombud anslutna till ST har varit ett stöd för skyddsombuden och att vi bör fortsätta med dom. Beslut: - Fortsätta föra diskussioner på dom olika samverkans nivåerna. - Att vi ska föra egna minnesanteckningar från samverkan som vi kan sprida i organisationen. - Fortsätta sammarbete med huvudskyddsombudet i Västra Svealand. - Styrelsen ger arbetsmiljögruppen i uppgift att lägga upp en plan för arbetsmiljöarbetet och mall för hur man lokalt kan jobba med arbetsmiljö. 9) Sommarsemester, jour Det finns en fil med namn Semesterjour 2013 på P, Västra Sveland, Medlemsmapp och förtroendevalda. Till nästa möte fyller alla ordinarie i styrelsen i sin semester så går vi igenom bemanningen vid nästa styrelsemöte. 10) Grupper/ansvarsområden a) Översyn av grupperna/genomförbart Vi får igenom dom arbetsgrupper vi bildade på förra mötet. Staffan önskar kliva av studiegruppen och Pernilla önskar kliva av jämställdhetsgruppen. b) Ansvariga för jämställdhet, mångfald Marita föreslås som ansvarig för mångfald och Ann Kristin som ansvarig för jämställdhet. c) Arbetsutskott Staffans förslag är att arbetsutskottet består av Staffan, Mikke, Marita, Lennart och Johan. d) Sätt ramar för dom olika ansvarsområdena Staffan ger förslag på att lokal ombud ska yrka vid nyanställning med stöd från sektionen. Diskussion om

3 detta. Vi kommer fram till att det kommer att krävas att vi är tydliga vid vilken anställning detta gäller och ger en grund/mall för yrkande. Förslag att detta tas med i utbildningsträffen den 6 maj. Beskrivning av förväntningar på ansvariga: Ordförande Se alla, ansvara för styrelse utveckling, sammanfatta vid möten, besöka kontor/synas/representera, leda oh fördela uppgifter. Vice Ordförande Dela ansvaret med ordförande, komplettera ordförande, kunna hoppa in vid behov Kassör Göra det enkelt med ekonomi, bokföring, betalningar osv. och hålla styrelsen uppdater angående ekonomi. Sekreterare Skriva protokoll (dialogprotokoll med besluts sammanfattning), ansvara för handlingar inom styrelsen, sköta kallelser, ansvara för dagordning. Hålla ordning och reda. Studieansvarig Hålla i det praktiska kring styrelsens utveckling osv. Information om fackliga utbildningar. Driva frågor om utbildningar/aktiviteter för medlemmar. Bevaka fackliga nätverk och hålla kolla på vilka utbildningar förtroendevalda har gått. Arbetsmiljöansvarig Bevaka arbetsmiljö frågor i marknadsområdet. Kunna delta vid rehab samtal vid behov. Samordna både inom facket och skyddsorganisationen. Driva frågor om arbetsmiljö och utbildning av förtroendevalda. Rekryterings kordinator Kontakt person mot avdelning, uppdatera styrelsen om medlems antal och vara ett stöd till klubbar/kommittéer i frågor rörande medlems rekrytering. Jämställdhets ansvarig Driva frågor om jämställdhet, göra det synligt både utåt men även i styrelsen. Jobba för fler nominerade kvinnor

4 till styrelser. Alltid lyfta jämställdhets syn vid tex. lön, sjukskrivningar, arbetsmiljö osv. Kartläggning hur jämställdheten ser ut (inom fackliga org. och hos arbetsgivaren). Löneansvarig Samordna vid nyanställning, löneöversyn. Driva på inflytande vid rekrytering. RALS ansvarig Ta ansvar för genomförande av RALS förhandlingar. Förmedla information både uppåt och nedåt i organisationen. e) Kontaktmanaskap mot klubbar/kommitté. Förslag att Lennart blir kontakt person mot Karlskoga klubben. Beslut: - Att arbetsgruppen Samverkan tas bort då samma människor är med i MO samverkans gruppen, dom frågor som skulle finnas i Samverkans gruppen faller nu under MO samverkans gruppen. -Staffan kliver av Studiegruppen och Pernilla kliver av Jämställdhetsgruppen - Vi beslutar att ge information om ingångslöner och yrkande på utbildningsträffen den 6 maj. Att varje kontakt person kontaktar sin klubb/kommitté och frågar hur dom ställer sig till att dom själva gör yrkande vid nyanställda till nästa styrelsemöte. - Vi beslutar att Lennart blir kontakt person mot Karlskoga klubben - Vi beslutar att Marita är ansvarig för mångfald och Ann Kristin för jämställdhet. - Att tidigare arbetsutskott fortsätter till dess att facklig tid är fördelat. 11) Facklig tid Vi har 4.3 tjänster som vi kan fördela. Staffan och Mikke har börjat göra fördelningen, dom har tagit bort dom små procentsatserna minst är nu 20%. Fördelningen är inte klar än, dom återkommer med besked till nästa möte. 12) Planering 2013 a) VP och budget

5 Vi går igenom verksamhetsplanen som gjordes inför rep.skapet. Diskussion om hur når vi alla förtroende valda, mail fungerar inte alltid. Många nya förtroendevalda deltog inte på utbildningsträffen för nya förtroende valda som sektionen arrangerade den 18 april, endast ca 10 deltagare och det är ca 40 nya förtroende valda i sektionen. Vi behöver bli bättre på att göra uppföljning av det arbete vi gör kontinuerligt. Att vi också i varje arbetsgrupp för lite dokumentation när vi träffas och vad vi gör, på så vis blir det lättare att göra VB och vi får automatiskt lite uppföljning. Det är nu upptill arbetsgrupperna att jobba vidare utifrån verksamhetsplan. Budget Vi går igenom budgeten. Se budget. b) Styrelsemöten 14/5 styrelsemöte: Sunne 17/6 styrelsemöte: Falun 29/8 styrelsemöte: Lindesberg 1/10 styrelsemöte: Karlskoga 14/11 Örebro 10/12 Örebro Marita kontaktar Helena och kollar om det är klart med lokal i Sunne 14 maj. c) UTF Nästa UTF är 6 maj, temat är Samverkan. Studiegruppen planerar och Mikke kommer att hålla i Samverkans passet. Ett pass ska handla om samverkan kring rekrytering och ingångslön/yrkande. d) Klubbordförande/AO möten Telefon möten med klubbordförande/ao fortsätter tillsammans med en två dagars konferens i höst. e) Projektgenomförande: Tidplan för medlemsmöten om internationellt fackligt arbete. Tid för genomgång av bildspel i sektionsstyrelsen Johan går igenom bildspelet om internationellt fackligt arbete. Denna presentation med bildspel ska ut till

6 medlemmar på medlemsmöte, detta ska samplaneras med sektions styrelsens besöka på kontoren för RALS och Eriksgatan. Vi ska genomföra detta på varje kontor där det finns kommitté/klubb tillfällen. Johan, Staffan, Mikke och Pernilla. Studiegruppen får i uppdrag att planera in dessa informationer och sedan får dom som håller utbildningen boka upp sig på dom datum de kan. Första informationen blir i Falun 17 juni, då styrelsen har möte där. f) Eriksgatan, RALS Medlemmarna har efterfrågat återkoppling från senaste RALSEN. Då utfall på myndigheten inte är klart, lönelistor förväntas inte komma för ens tidigaste slutet på maj/början på juni. g) Klubbordförande/AO konferens Vi byter datum på konferensen till augusti. h) Gåva vid dödsfall Förslag att sektionen vid bortgång av medlemmar (dock inte pensionärs medlemmar) ger en gåva till fond, om det inte finns hänvisning till någon fond ges gåvan till Läkare utan gränser. Gåva på 200 kr. Beslut: -Att vi för dokumentation i arbetsgrupperna över vad vi gör, då har vi grunden för VB samt att vi då får en uppföljning av vårat arbete. -Att varje arbetsgrupp presenterar sitt arbete och plan vid konferensen för AO/Klubbordförande. -Att sektionen ger en gåva vid bortgång av en medlem, dock inte pensionärer. Inte blommor utan gåva till fond 200kr, om ingen fond angetts av anhöriga skänks pengarna till Läkande utan gränser 13) MO-samverkan Nästa MO samverkan 8 maj i Karlstad kl 9:30-12:00, Mikke kan inte närvara, Staffan får i uppdrag att kontakta arbetsgivaren för att ta en diskussion om när mötet ska vara då arbetsgivaren har flyttat det trots att ST signalerat att den 8 maj inte passar.

7 Vi behöver ta upp systematiskt arbetsmiljö arbete i MO samverkan och frågan om Rådgivningen, se föregående protokoll ) Nästa möte, ordf. och sekr. Johan är ordförande nästa gång och Pernilla sekreterare 15) Frågor till nästa möte - Omfattning av kontaktmanaskapet kommer att diskuteras på styrelsemöte längre fram. - Styrelsemöte den 29/8 måste flyttas till nytt datum pga. AO konferens. - Arbetsmiljögruppens förslag på hur vi jobbar med arbetsmiljöfrågan - Tidsplan för bildspel om internationellt fackligt arbete. 16) Bestämma light-varianten av protokollet Sekreterare tillsammans med mötesordförande och justerare går igenom och ser om light-variant på protokollet. 17) Reflektion Laget runt 18) Avslutning

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten.

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten. Nr 1 mars 2015 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Resan fortsätter sidan 2 RALS sidan 3 Växthus sidan 4 Växthus i Växjö sidan 5 Eures-rådgivare sidan 6 Euresverksamheten sidan 7 Aktuellt Nordiska

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständiigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lönen det vi nu lovat varandra.

Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständiigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lönen det vi nu lovat varandra. UPPDRAGS BESKRIVNING 2012-06-06 F För avdelningens förtroendevalda Vi lovar och försäkrarr att aldrig någonsin under u några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lönenn det vi nu lovat

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer