Justitieombudsmannens granskning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justitieombudsmannens granskning 2013"

Transkript

1 1 (13) Justitieombudsmannens granskning Sammanfattning Under 2013 kom det in 377 anmälningar mot Försäkringskassan till Justitieombudsmannen (JO) att jämföra med 416 anmälningar under Det innebär en minskning med nästan 10 procent. Minskningen mellan åren 2011 och 2012 var 15 procent. Det är glädjande att minskningen som pågått under flera år fortsätter. Under 2013 uttalade JO mot Försäkringskassans hantering i 56 anmälningsärenden. Detta innebar en minskning med 24 procent jämfört med 2012 då JO uttalade i 74 sådana ärenden. Eftersom JO har en viss utredningstid återspeglar dock inte de beslut som fattas ett visst år den aktuella situationen inom Försäkringskassan under samma år. Av de totalt 56 avgjorda ärendena hade 11 kommit in under 2013, 39 under 2012 och 6 under Värt att notera är att bland de beslut som JO fattade efter s.k. stor utredning så fann hon i tre fall inte anledning att rikta någon mot Försäkringskassan. Den kanske främsta värdemätaren på hur den förvaltningsrättsliga hanteringen fungerat på Försäkringskassan under ett visst år är hur många ärenden JO väljer att remittera. Antalet remisser minskade från 72 ärenden 2012 till 53 ärenden 2013, vilket ger en minskning med hela 26 procent. För ett år sedan, när jämförelsen gjordes mellan 2012 och 2011, var minskningen av antalet remisser marginell, det vill säga tre stycken. Det handläggningsfel som fortfarande dominerar är långsam handläggning. Vidare får Försäkringskassan även under 2013 en del för brister när det gäller att fullgöra sin serviceskyldighet. Kritiken om bristfällig service handlar även detta år främst om underlåtenhet eller dröjsmål med att besvara brev och frågor från kunden samt underlåtenhet att återkomma till kunden efter begäran om att bli kontaktad av handläggare eller chef. Även när det gäller ärenden som rör offentlighet och sekretess förekommer viss. Inom detta område handlar en framför allt om att det tagit för lång tid att få ta del av allmänna handlingar. De nämnda områdena är centrala för förtroendet för Försäkringskassan och måste tas på största allvar. Något som sticker ut i allvarlighetsgrad är felutskick av känsliga uppgifter. Det handlar i och för sig endast om två ärenden med 2013 men det är två ärenden för många. Det är synnerligen allvarligt om myndigheten skickar känsliga uppgifter, t.ex. diagnoser i läkarintyg, till fel person. Problemet med felutskick har tidigare uppmärksammats av Försäkringskassan genom IM och på chefssidan. När felutskick uppmärksammas i samband med utredningen av en

2 2 (13) remiss från JO leder detta också till att berört kontor eller avdelning informerar om och betonar vikten av noggrannhet i hanteringen och att ha bra rutiner för att undvika att handlingar skickas till fel person. Vidare kan nämnas underlåtenhet att underrätta om ett beslut samt dröjsmål med att verkställa dom. I övrigt handlar det om spridda fel som i regel beror på den mänskliga faktorn i det enskilda fallet. Denna observation gäller såväl de beslut som JO fattat under år 2013 i vilka hon riktat mot Försäkringskassan som de ärenden som JO remitterat till Försäkringskassan under år När vi under utredningen av en JO-remiss konstaterar brister leder detta regelmässigt till någon form av åtgärd från myndighetens sida. I de flesta fall rör det sig om brister knutna till den enskilde handläggaren och de leder då till att han eller hon får någon form av kompetenshöjande insats. Det kan också bli fråga om olika slag av kompetenshöjande insatser på det aktuella kontoret eller brett inom LFC, NFC eller KS. Det förekommer också insatser från Rättsavdelningen eller Försäkringsprocesser i form av IM eller förändrade texter i vägledningar eller produktionsprocesser. Samtliga JO-beslut som har föregåtts av en remiss till Försäkringskassan publiceras på myndighetens intranät Fia. Detsamma gäller JO:s inspektionsprotokoll. 2 Statistik - Justitieombudsmannens granskning 2013 I detta avsnitt kommenteras statistiken över anmälningar, beslut och remisser under Se bilagan för mer utförlig statistik. 2.1 Det totala antalet inkomna anmälningar och antalet beslut minskade under år 2013 Under 2013 kom det in 377 anmälningar till JO. Detta var en minskning jämfört med 2012 då det kom in 416 anmälningar. Jämfört med 2012 har alltså antalet anmälningar minskat med nästan 10 procent. Under 2013 avgjorde JO 384 ärenden inklusive två inspektioner. JO uttalade mot Försäkringskassans hantering i 58 ärenden inklusive de två inspektionsärendena. Detta jämfört med 2012 då JO avgjorde 399 ärenden inklusive en inspektion och uttalade i 75 av ärendena inklusive inspektionsärendet. Det innebär att antalet anmälningsärenden med minskade med 23 procent. Värt att notera är att bland de beslut som JO fattade efter s.k. stor utredning (yttrande från Försäkringskassan) så fann hon i tre fall inte anledning att rikta någon mot Försäkringskassan.

3 3 (13) Det bör dock påpekas att eftersom JO har en viss utredningstid återspeglar inte de beslut som fattas ett visst år den aktuella situationen inom Försäkringskassan under samma år. Av de totalt 56 avgjorda anmälningsärendena med efter s.k. stor utredning hade 11 kommit in under 2013, 39 under 2012 och 6 under Långsam handläggning är den vanligaste orsaken till Långa handläggningstider är den vanligaste anledningen till att JO riktar mot Försäkringskassan. I 57 procent av ärendena förekom av handläggningstiderna. Det är en marginell minskning jämfört med procentsatsen 60 procent för år Den vanligaste situationen är att Försäkringskassan generellt varit passiv i handläggningen och inte i tillräcklig grad drivit ärendena framåt. I övrigt är det inget område som dominerar i JO:s. Utan det handlar om spridda fel som i regel beror på den mänskliga faktorn i det enskilda fallet. I det sammanhanget finns det emellertid situationer då felaktigheter till följd av den mänskliga faktorn kan få mycket olyckliga följder. Det handlar om situationer då Försäkringskassans handläggare av misstag sänt kopior av begärda handlingar till fel person. Sådana misstag måste undvikas. Bland de anledningar som förekommit kan i övrigt särskilt nämnas följande. I båda fallen rör det sig om områden som är centrala för förtroendet för Försäkringskassan. Ett område där antalet ärenden med ökat något är ärenden som rör offentlighet och sekretess. Antalet ärenden har ökat från 12 ärenden 2012 till 16 ärenden Det närliggande området parts rätt till insyn har minskat från 10 ärenden till 1 ärende. Kritiken handlar framför allt om att det tagit för lång tid att få ta del av allmänna handlingar. Det förekommer 14 ärenden med anledningen Serviceskyldighet. År 2012 förekom denna anledning i 21 ärenden. Många av dessa handlar om olika former av underlåtenhet att besvara brev och frågor från kunden samt underlåtenhet att återkomma till kunden efter begäran om att bli kontaktad av handläggare eller chef. Under år 2013 har JO uttalat mycket allvarlig i två ärenden. De handlar om att, som tidigare nämnts, sekretesskänsliga uppgifter sänts till fel person. I 10 ärenden har JO gett Försäkringskassan allvarlig. 2.3 Kritik är vanligast inom sjuk- och aktivitetsersättning samt sjukpenning

4 4 (13) Liksom 2011 och 2012 är det sjuk- och aktivitetsersättning respektive sjukpenning som fått flest beslut. 2.4 Antalet ärenden som JO valde att remittera minskade under 2013 Den kanske främsta värdemätaren på hur den förvaltningsrättsliga hanteringen fungerat på Försäkringskassan under ett visst år är antalet ärenden som JO väljer att remittera. Även om anmälningar ibland görs långt efter den inträffade händelsen är det ändå vanligast att de görs i rätt nära anslutning till den. De allra flesta ärenden som JO remitterar leder också till någon form av. Antalet ärenden som JO valde att remittera till Försäkringskassan minskade från 72 ärenden 2012 till 53 ärenden 2013, vilket ger en minskning med 26 procent. För ett år sedan, när jämförelsen gjordes mellan 2012 och 2011, var minskningen marginell, det vill säga tre stycken ärenden. Bland de ärenden som JO remitterade under år 2013 dominerar klagomål på långsam handläggning. Om man ser till de fel som begåtts är det ett fel som, i likhet med under år 2012, sticker ut i allvarlighetsgrad och det är felutskick av känsliga uppgifter. Den trend som i det här avseendet går att utläsa från JO:s beslut fortsätter alltså i de ärenden JO valt att remittera under året. Det är synnerligen allvarligt om myndigheten skickar ut känsliga uppgifter, t.ex. diagnoser i läkarintyg till fel person. Förutom att det förstås är mycket allvarligt för den enskilde som drabbas skadar sådana händelser också förtroendet för Försäkringskassan. Som tidigare nämnts under 2.1 har Försäkringskassan genom IM och på chefssidan uppmärksammat problemet med felutskick. 3 Justitieombudsmannens ämbetsberättelse 2013/14, s Ämbetsberättelsen omfattar tidsperioden 1 juli juni 2013 medan Försäkringskassan redovisar statistiken helårsvis. Följande kan ändå vara av intresse. I sin kommentar till verksamhetsområdet konstaterar JO bland annat att det under verksamhetsåret kom in 359 klagomål riktade mot Försäkringskassan. Hon konstaterar samtidigt med glädje att de senaste två årens trend med ett vikande antal anmälningar mot Försäkringskassan håller i sig. Bilaga Redovisning av statistik 2013 I tabellerna 1 3 redovisas statistiken över JO:s beslut 2013 med undantag för inspektionsbesluten. Statistiken har hämtats från Försäkringskassans JO-

5 5 (13) register. I tabell 1 redovisas de anledningar till som varit aktuella i JOärendena, i tabell 2 redovisas de förmåner som varit aktuella och i tabell 3 redovisas vilka funktioner som handlagt ärenden som medfört anmälan från enskild eller där JO tagit initiativ till granskning. Avslutningsvis redovisas samtliga JO-ärenden och inspektioner i en mer utförlig sammanställning. Det är inte ovanligt att Försäkringskassan i ett och samma ärende får av flera olika anledningar, t.ex. handläggningstid och dokumentation, att en är av olika grad för respektive anledning samt att flera förmåner eller funktioner är aktuella. I Försäkringskassans JO-register kan därför flera anledningar, nivåer, förmånsslag och funktioner registreras i samma ärende. Detta medför att det totala antalet gånger som en anledning, förmån och funktion varit aktuell i respektive tabell är högre än det totala antalet ärenden som JO uttalat i (56 ärenden). Det finns skäl att notera att i tre ärenden som ledde till så kallad stor utredning hos JO uttalades ingen mot Försäkringskassan. Av de totalt 56 avgjorda ärendena kom 11 in till JO under 2013, 39 under 2012 och sex under När det gäller de tre ärenden där JO inte uttalade någon hade två kommit in till JO 2012 och ett Tabell 1 Anledning Mycket allvarlig Allvarlig Kritik Totalt antal gånger där anledningen varit aktuell Allmänna krav på handläggningen Beslut Dokumentation/anteckning Handläggningstid Inkommande handling 1 1 Jäv Kommunicering Offentlighet och sekretess Ombud/biträde 2 2 Omprövning av beslut Parts rätt till insyn 1 1 Serviceskyldighet Utredningsskyldighet 1 1

6 6 (13) Verkställighet 2 2 Ändring av beslut Överklagande Övrigt 1 1 Tabell 2 Förmån Mycket allvarlig Allvarlig Kritik Totalt antal gånger där förmånen varit aktuell Aktivitetsstöd Arbetsskada/livränta Assistansersättning 3 3 Barnbidrag Bostadsbidrag till barnfamiljer 2 2 Bostadstillägg till pensionärer EU-familjeförmåner Föräldrapenning Handikappersättning 1 1 Graviditetspenning 1 1 SGI Sjuk- och aktivitetsersättning Sjukpenning Tillfällig föräldrapenning 1 1 Underhållsstöd 2 2 Vårdbidrag 1 1 Övrigt 8 8 Tabell 3 Funktion (Verksamhetsstöd [VS], Lokala försäkringscenter [LFC], Nationella försäkringscenter [NFC], Kundcenter, självbetjäning och lokala kontor [KS], Analys och prognos [AP], Försäkringsprocesser (FP), IT-avdelningen [IT], Rättsavdelningen [RA] HR-avdelningen) Mycket allvarlig Allvarlig Kritik Totalt antal gånger där funktionen varit aktuell VS 3 3 LFC NFC * KS 6 6

7 7 (13) AP FP 2 3* IT RA 1 3 6** HR 1 1 *Varav en utan ** Varav två utan

8 8 (13) JO-ÄRENDEN 2013-BESLUT OCH INSPEKTIONER Ärendena redovisas i datumordning. BESLUT Kritik, allvarlig eller mycket allvarlig JO:s datum Funktion Ärendet gäller JO:s bedömning JO:s dnr/ FK:s dnr LFC Frågor om fullmakt, anstånd och interimistiskt beslut NFC Långsam och bristfällig handläggning i ett ärende om livränta LFC Dröjsmål med att besvara ett brev LFC Underlåtenhet att kommunicera ett yttrande utfärdat av försäkringsmedicinsk rådgivare FP, LFC Försäkringskassans tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer HR, VS, KS Dröjsmål med att lämna ut sammanställning av anställda löner NFC Långsam handläggning och underlåtenhet att ta ställning till begäran om interimistiskt beslut i ärende om EUfamiljeförmåner LFC, NFC Långsam handläggning av två ärenden om sjukpenning LFC Långsam handläggning i ett ärende om sjukersättning LFC Kopia av ett läkarutlåtande har skickats till fel person RA Långsam handläggning m.m. i ett ärende om utlämnande av allmän handling NFC, VS Långsam handläggning i ett ärende om omprövning samt av en begäran om utlämnande av handlingar. Kritik Kritik Kritik Allvarlig Kritik Kritik Kritik Kritik Kritik Kritik Kritik Kritik

9 9 (13) NFC, VS Begäran om utlämnande av handlingar som ansågs förkomna men senare återfanns LFC, NFC Bristande hantering av sekretesskyddade uppgifter m.m NFC Bristfällig och långsam handläggning av ett ärende om livränta LFC Långsam handläggning, bemötande m.m. i ärenden om handikappersättning och aktivitetsersättning LFC Bland annat att Försäkringskassan fattat beslut före kommuniceringstiden hade löpt ut RA, FP, KS Motivering av vissa beslut om underhållsstöd samt motivering av beslut i allmänhet LFC Dröjsmål med att lämna ut allmänna handlingar NFC, RA Dröjsmål med att verkställa en dom m.m LFC, NFC Allvarlig bl.a. för att det i ett ärende förekom handlingar som rörde en annan person än den som ärendet handlade om LFC Bristande och långsam handläggning i ett ärende om sjukersättning NFC Brister i hantering av anmälan om kontoändring samt av ansökan om bostadsbidrag RA Möjligheten att på den försäkrades begäran återkalla eller ändra ett gynnande beslut LFC Långsam handläggning av ett ärende om sjukersättning NFC,LFC Bl.a. utlämnande av uppgifter utan samtycke samt långsam och bristfällig handläggning av ärenden om sjukersättning och omprövning LFC Långsam och bristfällig handläggning i ärenden om sjukpenning. Kritik Allvarlig Kritik Kritik Kritik Kritik Kritik Allvarlig Allvarlig Kritik Kritik Ingen åtgärd Kritik Allvarlig Kritik

10 10 (13) LFC Handläggningstid och utredningsmetoder i ärende om sjukpenning/kontrollärende NFC Långsam handläggning av ärenden om livränta LFC Begäran om rättelse enligt personuppgiftslagen samt begäran om registerutdrag LFC Dokumentation av felaktiga uppgifter i ett ärende om sjukpenning LFC Bristande dokumentation i ett ärende om vårdbidrag. Kritik Kritik Kritik Kritik Allvarlig LFC Sekretessbelagda handlingar har skickats till fel mottagare LFC Långsam handläggning av ett ärende om sjukpenning NFC Olika brister i handläggningen av ärenden om SGI, föräldrapenning och graviditetspenning LFC Felaktig registrering av uppgift om god man samt att sekretesskänsliga uppgifter skickats till denne LFC Tillämpningen av efterfrågeförbudet när en journalist begärt att få ta del av vissa uppgifter om en försäkrad LFC Utlämnande av uppgifter om en försäkrad till polismyndigheten m.m NFC Utlämnande av uppgifter samt bristfällig handläggning i ett ärende för en person med skyddade personuppgifter LFC Långsam handläggning och bristande service i ett ärende om sjukersättning NFC, FP Information om regler som gäller för vård utomlands NFC, KC Hanteringen av ett ärende om registrering och försäkringstillhörighet. Mycket allvarlig Kritik Allvarlig Allvarlig Kritik Kritik Kritik Kritik Ingen åtgärd Kritik

11 11 (13) KS, LFC Dröjsmål med att lämna ut allmänna handlingar på grund av bristande dokumentbeskrivning LFC Långsam handläggning i ett ärende om utökad assistansersättning NFC Brister i handläggningen av ett ärende om föräldrapenning som föranlett en för den försäkrade vilseledande felregistrering på Mina sidor NFC Bristande service i ärende om EU-familjeförmåner NFC Brister i handläggningen av ärende om föräldrapenning med utlandsanknytning, bl.a. underlåtenhet att underrätta om beslut KS, NFC, RAD Dröjsmål med att överlämna ett överklagande till förvaltningsrätten och hanteringen av ett skadeståndsärende NFC Handlingar med sekretesskänsligt innehåll har skickas till fel mottagare LFC, NFC Bristande handläggning av bland annat en begäran om utlämnande av allmänna handlingar LFC, NFC Felaktig registrering av att en person står under förvaltarskap NFC Långsam och bristfällig handläggning av två ärenden om EU-familjeförmåner NFC Bristande handläggning av ett ärende om livränta LFC Bristande handläggning av en begäran om omprövning LFC Felaktig hantering av en ansökan om sjukersättning i ett ärende med utlandsanknytning NFC Brister i motiveringen av ett beslut om återkrav RA Handlingar inte medskickade till förvaltningsrätten. Kritik Kritik Kritik Kritik Allvarlig Kritik Mycket allvarlig Kritik Kritik Allvarlig Kritik Kritik Kritik Kritik Ingen åtgärd ,

12 12 (13) LFC Långsam handläggning i ett ärende om assistansersättning NFC, KC Felaktig information och långsam handläggning i ärende om tillfällig föräldrapenning Kritik Kritik INSPEKTIONSBESLUT Var och när Resultat , JO:s dnr , JO:s dnr NFC Norrköping, LFC Visby- Norrköping (kontoret i Norrköping), LFC Kontroll & Återkrav Öst, kontoret i Norrköping, och LFC Tidig bedömning Öst, kontoret i Norrköping, 4-6 december NFC Malmö, 9-10 april Det allmänna intrycket av verksamheten var positivt. Handläggningstiderna var rimliga med undantag för ärenden om återkrav och ärenden om assistansersättning där det förekom långa perioder av passivitet. Det förekom brister i journalföringen, t.ex. saknades uppgifter om vad som framkommit under telefonsamtal och dokumentationen av händelser skedde ibland i efterhand. Det konstaterades att det tog lång tid innan återkomna domar med ändring av Försäkringskassans beslut kom fram till den verkställande enheten. Det finns förbättringsmöjligheter för kontoret. Det fanns många äldre ärenden och i flera av ärendeslagen förekom långa perioder av omotiverad passivitet under handläggningen. Dokumentationen av händelser skedde ibland i efterhand. I vissa ärenden förekom brister i bevakningen av begärda

13 13 (13) kompletteringar. Ett antal beslut om underhållsstöd var bristfälligt motiverade.

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

PROTOKOLL 6138-2012. Aktbil 4. Sid 1 (12) Dnr. www.jo.se. Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4

PROTOKOLL 6138-2012. Aktbil 4. Sid 1 (12) Dnr. www.jo.se. Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 PROTOKOLL Aktbil 4 Dnr 6138-2012 Sid 1 (12) Protokoll fört vid inspektion av Försäkringskassan, nationellt försäkringscenter (NFC) Norrköping, lokalt försäkringscenter (LFC) Visby-Norrköping (kontoret

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Rosa Fiorito KS, Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Karlskrona, den 3-4 september 2014

Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Karlskrona, den 3-4 september 2014 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 4643-2014 Sid 1 (10) Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Karlskrona, den 3-4 september 2014 Sammanfattning Det allmänna

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (10) Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 Inledning En av Försäkringskassans grundläggande uppgifter är att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson KS och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, FV Öst 1 Sollentuna, den 2 och 4 november 2015

Inspektion av Försäkringskassan, FV Öst 1 Sollentuna, den 2 och 4 november 2015 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 5943-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Försäkringskassan, FV Öst 1 Sollentuna, den 2 och 4 november 2015 Sammanfattning Det allmänna intrycket av verksamheten

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

JO-beslut om utlämnande av allmän handling

JO-beslut om utlämnande av allmän handling JO-beslut om utlämnande av allmän handling Sammanfattning Under tioårsperioden mellan 2001 och 2011 ökade antalet ärenden hos JO (justitieombudsmannen) rörande utlämnande av allmänna handlingar från 126

Läs mer

PROTOKOLL 471-2013. Aktbil 5. Sid 1 (13) Dnr. www.jo.se. Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4

PROTOKOLL 471-2013. Aktbil 5. Sid 1 (13) Dnr. www.jo.se. Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 PROTOKOLL Aktbil 5 Dnr 471-2013 Sid 1 (13) Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Örebro och nationellt försäkringscenter (NFC) Stockholm Sollentuna, filial Örebro, den 11 13 februari

Läs mer

Protokoll fört vid inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Huddinge, den 26 och 27 maj 2011

Protokoll fört vid inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Huddinge, den 26 och 27 maj 2011 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Dnr 2492-2011 Sid 1 (7) Protokoll fört vid inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Huddinge, den 26 och 27 maj 2011 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18)

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18) 1 (18) Frågeställningar Nedanstående frågeställningar har bedömts som huvudintressenternas (EU, Regeringskansliet och Försäkringskassan) behov inom ramen för uppdraget. Försäkringskassans behov av försäkringsstatistik

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Gävle, den 8 9 april 2014

Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Gävle, den 8 9 april 2014 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 1705-2014 Sid 1 (9) Inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) Gävle, den 8 9 april 2014 Sammanfattning Det allmänna intrycket

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten, rättsavdelningen, rättsenhet Väst, den 9 och 10 november 2016

Inspektion av Polismyndigheten, rättsavdelningen, rättsenhet Väst, den 9 och 10 november 2016 PROTOKOLL Aktbil Dnr 6229-2016 Sid 1 (6) Inspektion av Polismyndigheten, rättsavdelningen, rättsenhet Väst, den 9 och 10 november 2016 Inledning Den 9 och 10 november 2016 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, FV Väst 1, Göteborg Centrum, den 25 och 26 oktober 2016

Inspektion av Försäkringskassan, FV Väst 1, Göteborg Centrum, den 25 och 26 oktober 2016 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning Dnr 5955-2016 Sid 1 (9) Inspektion av Försäkringskassan, FV Väst 1, Göteborg Centrum, den 25 och 26 oktober 2016 Deltagare från JO Deltagare från Riksdagens

Läs mer

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2500-2015 Sid 1 (7) Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen Cecilia

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, nationellt försäkringscenter (NFC) Malmö, den 9 10 april 2013

Inspektion av Försäkringskassan, nationellt försäkringscenter (NFC) Malmö, den 9 10 april 2013 PROTOKOLL Aktbil 3 Dnr 1574-2013 Sid 1 (13) Inspektion av Försäkringskassan, nationellt försäkringscenter (NFC) Malmö, den 9 10 april 2013 Sammanfattning Det konstaterades att de närmast kaotiska förhållanden

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

BESLUT. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-06-19 Dnr 1510-2012 Sid 1 (6) Myndighetsnämnden i Färgelanda kommun får viss kritik för handläggningen av en s.k. barnavårdsutredning. Även fråga om

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, FV Öst 2 Linköping, den 19 och 20 april 2016

Inspektion av Försäkringskassan, FV Öst 2 Linköping, den 19 och 20 april 2016 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 2016-05-16 Dnr 1962-2016 Sid 1 (11) Inspektion av Försäkringskassan, FV Öst 2 Linköping, den 19 och 20 april 2016 Deltagare från JO Deltagare från

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, kontoret i Helsingborg, den 14 16 april 2015

Inspektion av Försäkringskassan, kontoret i Helsingborg, den 14 16 april 2015 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 1798-2015 Sid 1 (11) Inspektion av Försäkringskassan, kontoret i Helsingborg, den 14 16 april 2015 Sammanfattning Det allmänna intrycket av verksamheten

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-05-05 Dnr 6945-2013 Sid 1 (7) Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

Inspektion av Försäkringskassan, FV Nord, Sundsvall, den februari 2017

Inspektion av Försäkringskassan, FV Nord, Sundsvall, den februari 2017 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning Dnr 661-2017 Sid 1 (13) Inspektion av Försäkringskassan, FV Nord, Sundsvall, den 22 23 februari 2017 Inledning och inspektionens genomförande Den 22

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2016-06-16 3.5.1 Diarienummer 3593/2015 NN Kävlinge kommun 244 80 Kävlinge Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket riktar inte någon kritik mot

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer

Förvaltningsrättslig kvalitet inom fyra förmåner

Förvaltningsrättslig kvalitet inom fyra förmåner Förvaltningsrättslig kvalitet inom fyra förmåner Sjukpenning, bilstöd, bostadsbidrag samt bostadsersättning inom etableringsersättningen Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut 1(5) Datum 2016-01-14 3.5.1 Diarienummer 3129/2015 NN Essunga kommun 465 82 Nossebro Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser att handläggningstiden

Läs mer

PROTOKOLL. Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt

PROTOKOLL. Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Dnr 4999-2011 Sid 1 (13) Protokoll fört vid inspektion av Försäkringskassan, lokalt försäkringscenter (LFC) och nationellt försäkringscenter (NFC)

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN GALLRINGSUTREDNING DNR 005-746/2008 SID 1 (5) 2008-09-01 Stadsarkivet GALLRINGSUTREDNING INFORMATION I KONTAKTCENTER 1. Beskrivning 1.1. VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Försäkringskassans administration produktivitet och kvalitet 2014

Försäkringskassans administration produktivitet och kvalitet 2014 PROMEMORIA 1(26) Datum Diarienummer 2015-04-28 2014-164 Magnus Medelberg Enheten för pensioner och övergripande studier 08-58 00 15 22 Magnus.medelberg@inspsf.se Försäkringskassans administration produktivitet

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-06-18 Diarienummer 1006/2015 Process 3.5.1 NN Lerums kommun Stöd och omsorg 443 80 LERUM Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Upplysningsvis

Läs mer

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Uppdraget Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2009 redovisa en bedömning

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Om du som barn har varit omhändertagen för samhällsvård någon

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun

Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen i Flens kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Dnr 5783-2016 Sid 1 (5) Inspektion den 6 oktober 2016 av Enheten för individ och familj, Ensamkommandegruppen för barn och unga, vid socialförvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 2 (6) Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning I regleringsbrevet till

Läs mer

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet HFD 2016 ref. 83 En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd Miljö- och hälsoskydd En miljönämnd skulle ha underrättat fastighetsägaren inför ett besök på fastigheten (Dnr 2545-2015) Beslutet i korthet: Bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun besökte en fastighet

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar PM 2016:2 Saknr 187 Publicerades den 16 februari 2016 Riktlinjer 2 (7) Avser område/ämne Offentlighet och sekretess Beslutad av/titel Johan

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol,

Läs mer

BESLUT. Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder

BESLUT. Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt Datum 2011-11-10 Dnr 1062-2011 Sid 1 (9) Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder Beslutet

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om en kommun kunde avvakta med att pröva en ansökan om personlig assistans därför att Försäkringskassan ännu inte hade tagit ställning till en framställning

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2013-04-15 Diarienummer 1363-3255/2012 Familjen NN Ombud: Motala kommun 591 86 Motala Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket noterar att

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Socialförsäkring. Anmälan. (Dnr )

Socialförsäkring. Anmälan. (Dnr ) 2016/17:JO1 Socialförsäkring Fråga om hur Försäkringskassans prövning bör göras när begärda kompletterande handlingar ges in efter att en ansökan har avvisats på grund av ett ofullständigt underlag (Dnr

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Information om FK Sida 1

Information om FK Sida 1 Information om FK Sida 1 Omprövningar - organisation Omprövningar att handläggas på tre NFC: Sjukfrånvaro, handikapp och arbetsrelaterat i Stockholm Sjukfrånvaro, handikapp och arbetsrelaterat i Norrköping

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 Inledning I rapporten beskrivs vårt arbete för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och för att motverka bidragsbrott.

Läs mer

Försäkringskassans arbete med internationella ärenden - Redovisning av regeringsuppdrag

Försäkringskassans arbete med internationella ärenden - Redovisning av regeringsuppdrag imi FK90010_005_G SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (48) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans arbete med internationella ärenden - Redovisning av regeringsuppdrag SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Försäkringskassans arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Försäkringskassans arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Sofie Östling & Anna Martinmäki Försäkringsmedicin på Försäkringskassan I november 2016 fattades beslut om riktlinjer för det försäkringsmedicinska

Läs mer

Inspektion vid Överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad den 3 5 november 2015

Inspektion vid Överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad den 3 5 november 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5880-2015 Sid 1 (6) Inspektion vid Överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad den 3 5 november 2015 Inledning Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen

Läs mer

Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18 21 november 2013

Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18 21 november 2013 PROTOKOLL Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Dnr 5996-2013 Sid 1 (10) Inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret Halmstad, den 18 21 november 2013 Sammanfattning Det allmänna intrycket var mycket

Läs mer

Förvaltningsrätt En introduktion

Förvaltningsrätt En introduktion Förvaltningsrätt En introduktion Per-Ola Ohlsson Baserat på Warnling-Nerep (2008) Vad är förvaltningsrätt? Rättssystemet Offentlig rätt Civilrätt Förvaltningsrätt Allmän Speciell Förvaltningslagen FL (1986:223)

Läs mer

Erfarenheter från Ersättningsnämnden

Erfarenheter från Ersättningsnämnden Erfarenheter från Ersättningsnämnden 1 Organisation Ersättningsnämnden leds av en nämnd med 16 ledamöter De är indelade i två avdelningar som fattar alla beslut Kansliet består av två enheter under en

Läs mer

2007:1. Kundmätning 2007. En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863

2007:1. Kundmätning 2007. En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 2007:1 Kundmätning 2007 En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Kundmätning 2007 En mätning av spontana kundmöten i telefon-

Läs mer

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Juridisk vägledning Reviderad november 2012 Mer om Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Förvaltningslagens bestämmelser gäller för skolor med offentlig huvudman. Förvaltningslagens bestämmelser

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2012-01-13 Diarienummer 1363-1790/2011 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström JO Justitieombudsmannen Lars Lindström RIKS DAG ENS OMBUDSMAN BESLUT Datum 2014-03- 31 Dnr 1874-2013 Sid 1(5) Kritik mot lagmannen vid Gällivare tingsrätt för utformningen av en skrivelse om uttag av avgift

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar

För kvalitet Med gemensamt ansvar För kvalitet Med gemensamt ansvar Betänkande av FörMed-utredningen Stockholm 2015 SOU 2015:17 Innehåll Sammanfattning... 11 1 Författningsförslag... 19 1.1 Förslag till lag om försäkringsmedicinska utredningar...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer