Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna"

Transkript

1 Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 38/2012 Omfattar perioden 10 december 19 december december Rapport från KS Samverkan (Lena Eriksson och Ann-Britt Nilsson deltog från ST). KS-samverkan innebär att vi samverkar med KS ledning, VO Självbetjäning, VO Kundcenter, VO Lokala kontor och VO Kundfrågor. KS Ledning Inom KS ledning har det mest varit fokus på arbetet med Verksamhetsplanen för Självbetjäning (SB) Inom Självbetjäning håller de på med release 8. Nästa release kommer i februari och då ska det bland annat bli lättare för kunderna att hitta blanketter. Kundcenter Införande av ny kundcenterlösning i Västerås gick inte speciellt bra. Det fick avbrytas och man fick återgå till Callguide. Telia bli ny underleverantör. Tele 2 klarade inte av den stora volymen av samtal som kommer till kundcenter. Nästa försök ska genomföras i början av nästa år. Risk- och konsekvensanalys ska göras inför detta eftersom det då är högsäsong inom kundcenter. Lokala kontor Eftersom VO chefen inte deltog fördes ingen större diskussion. Kundfrågor Inom Kundfrågor fick vi information om olika uppdrag som de arbetar med, bland annat tittar man på hur man ska jobba med kundsynpunkter. Man tittar också på att ta fram en policy på brev-framställningen. Bokade besök Arbetsgivaren har förslag att upphöra med tjänsten bokade besök från 1 februari Det är en arbetsgrupp som har tittat på att minska antalet felaktiga impulser till bokade besök från Kundcenter/Servicekontor till Serviceenheten. Kundmötena ska klaras av i respektive kanal. ST anser att det är jättebra om man kan lösa frågan i första mötet med kundcenter men anser att den utredning som arbetsgivaren gör angående generalisternas roll,

2 ska färdigställas innan man bestämmer att ta bort arbetsuppgifter. ST blir därför oenig med arbetsgivaren. VP 2013 Vi samverkade om verksamhetsplanen för När det gäller Kompetensförsörjningsplanen så anser ST att ribban lagts för högt inom Kundcenter. Arbetsgivaren säger att vi jobbar för att minska volymerna, att inte få samtal nr två och tre. Yrkesroll Kundtjänstmottagare Yrkesrollen är beslutad sedan tidigare av HR-direktören. Nu var det förslag på beskrivning av inriktningar. ST ansåg att beskrivningarna är bra. 11 december Rapport från Central Samverkan (Siv Norlin och Thomas Åding deltog från ST). GD deltog vid första punkten för att ge en allmän information. Han talade om ÄHS, träff med Leanutvecklingsrådet och arbetet med Verksamhetsplanen. Han menar att arbetet med VP:n mycket handlar om att jobba för att frigöra utrymme till arbete med kund. ST framför att förslagen till skrivningar i VP:n talar till mycket stor del om att FK ska uppfylla kundens behov och förväntningar, medan handläggarna och FK de facto har ett regelverk att förhålla sig till. ST menar att det finns en fara i om FK förmedlar till allmänheten, att vi först och främst ska uppfylla kundens önskningar (om det sedan till exempel blir en indragen sjukpenning). Det finns då risk för att den försäkrade förväntar sig att sjukpenningen inte ska dras in och att man då skyller på att det är handläggaren som inte arbetar enligt FK:s intentioner. När det gäller förslag till budget och Verksamhetsplan har ST möjlighet att lämna ytterligare synpunkter och yrkanden senast den 17 december. David Karlsson informerade om läget i projektet En enklare sjukförsäkring. Detta var en avstämning av beskrivningen av nuläget och det är nu dags att arbeta vidare för att fram emot sommaren komma med förslag till så kallade nyläge. I det arbete som har gjorts bedömer man att det finns potential till att både effektivisera arbetet och att arbeta bättre i kundperspektivet. ST framförde vikten av att bevaka att beräkningar av effektiviseringar görs på hela organisationen och inte bara i den process som nu ses över, till exempel om en arbetsuppgift flyttas, måste man beakta att kostnaden finns kvar och inte försvinner från FK. ST menar också att det är viktigt att arbetet inte tar sikte på att det är handläggarna som har gjort onödiga saker utan det faktiskt är Ensa, vägledningar och annat som har reglerat sådant som då numer kommer att betraktas som onödigt. Fortsatt samverkan i denna process kommer att ske genom speciella möten och frågan kommer till Central samverkan inför slutprodukten. Ann Persson Grivas informerade om läget i automatiseringsprojektet. Kostnaderna har

3 överskridits vilket arbetsgivaren menar är ganska vanligt när det handlar om att utveckla ny teknik. Fortfarande ligger tidplanen fast när det gäller utveckling av Föräldrapenning, Tillfällig föräldrapenning och Aktivitetsstöd. Övrig utveckling får stanna upp och vänta ett slag. Diskussioner pågår om utveckling av ett nytt handläggarstöd (istället för ÄHS). Ett VBU (Verksamhetens beslutsunderlag) ska tas fram och ST försäkrade sig om att detta återkommer för samverkan innan beslut. 13 december Rapport från HR Samverkan (Thomas Åding deltog från ST). Den centrala utbildningsplanen för Försäkringskassan börjar nu ta ordentlig form och ska ut för beredning bland avdelningarna i två veckor. Marie Johansson (Områdeschef Kompetensforum) gav svar på en tidigare medskickad fråga om medarbetare som går högskoleutbildning också får högskolepoängen trots avsaknad av formell behörighet. Svaret var att medarbetaren får med sig högskolepoängen som man läst in. Information från Lean utvecklingsrådet. På fråga från ST så svarar utvecklingsrådet att det inte går att tidsredovisa den tid medarbetaren lagt ned i Leanarbete. ST vidhåller ändå sin hållning, att Lean borde tidsredovisas så det syns vad man gör eftersom det är viktigt i alla andra hänseenden. Yrkesroller verksamhetsspecialister VS och inplacering av desamma i Bestakodningen. Arbetsgivaren har arbetat med förslag på olika inriktningar för verksamhetsspecialister inom Verksamhetsstöds olika arbetsområden. Besta är ett partsgemensamt lönestatistikarbete och samtliga yrkesroller/inriktningar inom myndigheten ska Bestakodas. ST vänder sig mot att några av specialisterna föreslås hamna i en Bestakod 3 och andra specialistinriktningar Bestakodas som en 4. (Inom Försäkringskassan brukar specialister hamna i grupp 4, normalt sett). ST ser inte att det är så stora skillnader mellan inriktningarna som skulle motivera skillnaden i Bestakodning och kvarstår i sin uppfattning om att samtliga inriktningarna borde hamnat i Bestakod december Rapport från Förhandling Nytt Arbetstidsavtal (Siv Norlin och Thomas Åding deltog från ST). Diskussionerna om hur ett nytt arbetstidsavtal fortsatte. Ytterligare tider för fortsatta träffar sattes ut. 19 december Rapport från VS-samverkan (Lena Eriksson och Ann-Britt Nilsson deltog från ST).

4 Under samverkansmötet framförde ST ett önskemål om tidredovisning av Leanarbetet inom VS. Arbetsgivaren informerade att de kommer att göra ett jobb kring tidredovisningen under När det gäller arbetet med Bestakodningen är ST fortsatt oenig med arbetsgivaren kring Bestanivå avseende delar av inriktningarna inom specialistrollen. Frågan finns nu hos HRdirektören. Vidare informerades om att VS under 2013 kommer att fokusera på prognosarbetet och utvecklingen där. Viktigt att träffa så rätt som möjligt i prognoserna så att fortsatt trovärdighet uppnås. Facken bejakar detta. Vad det gäller Verksamhetsstöds krisberedskap delgavs information om att de fackliga organisationerna finns med i VS plan för krisberedskap. ST kommenterade om att arbetsmiljöombudet bör vidtalas via huvudskyddsombudet. 19 december Rapport från VS-samverkan VO Stockholm och VO Östersund (Lena Eriksson, Ann-Britt Nilsson och Mattias Estlind deltog från ST). VO Administrativ service Produktionen flyter på inom området, dock vissa problem med telefonin där tekniken tidvis krånglar. Mindre inflöde i Servicedesk, men på grund av att nya konsulter kommer in så ökar inflödet i bemanningsprocessen. Förbättringsprocessen Lean inom Servicedesk är nu i full gång. VO Centralt stöd Inom säkerhet har det varit hög personalomsättning på grund av pensionsavgångar medförande underbemanning resulterande i hög arbetsbelastning. Ny medarbetare är på ingående under februari 2013 vilket ses som positivt. Vad det gäller området inköp så har december månad inneburit ett högt inflöde arbetsmässigt då många avtal löper ut under just denna månad. Inom området behörighet har man nu kommit ifatt i produktionen exempelvis med listhantering. VO Försäkringsstöd Lönesamtalen är nu klara och internflytt för medarbetare inom Försäkringsstöd vid Fyrvalla i Östersund pågår. Vad det gäller skanningen så pågår en djupanalys nu innefattande huruvida skanningen framgent skall vara outsourcad eller inte. Ombyggnad pågår vid centralarkivet och ritningar är nu framtagna för ny kontorslokal. Inga balanser inom detektion och produktionen fungerar bra, tillåter även viss utlåning av medarbetare till annan enhet, vilket medarbetarna tycker är positivt utifrån stimulansen att utföra andra arbetsuppgifter. Lean är i gång på samtliga grupper. Överföringen av personal till Statens servicecenter har gått bra och för medarbetare vid ekonomi som blivit kvar i Försäkringskassans regi har det anordnats Teambuilding för att få ihop gruppen.

5 VO Kompetensförsörjning En 14 veckors grundträning Lean innefattande arbete med ständiga förbättringar är på gång som skall gälla för alla chefer och medarbetare. En gemensam genomförandeplan GP arbetas det med i syfte att än mer jobba tillsammans inom HR. VO Kontorsservice Kvalitetsverktyget INSTA 800 avseende kvalitetskontroll av städning är klart för brukande där kvalitén påbörjas att mätas efter årsskiftet. Den sista juli 2013 skall hela utrullningen av utskrift som tjänst vara klar. Pågår återkommande diskussioner om hur det skall sparas el inom främst IT (grön IT i Sundsvall). Vad det gäller Närservice ses många pensionsavgångar framledes, något som kräver framförhållning från arbetsgivarens sida, pågår också en intern utredning huruvida unga med funktionsnedsättning skall kunna ges möjlighet att påbörja arbete inom kontorsservice, men även på Försäkringskassan överlag. GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering BAKGRUND Förbundsmötet beslutade om verksamhetsplanen och målsättningen Bra och rättvisa löner. Ett av projekten för att förverkliga

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer