inom åklagarväsendet Protokoll nr i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat"

Transkript

1 inom åklagarväsendet Protokoll nr bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth Rosén Åberg Barbro Bergqvist Susanne Kullengård Ordförande Vice ordförande, sekreterare i Pernilla Kallers utevaro Kassör Revisor 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 2 Dagordning Den föreslagna dagordningen godkänns efter tillägg med en punkt under Övriga frågor 3 Tidigare protokoll Protokoll nr godkänns och avdelningsstyrelsen beslutar att lägga det till handlingarna 4 Ekonomiska frågor Barbro Bergqvist redogör för det ekonomiska läget 5 Rapporter Margaretha Hofvenstam rapporterar från följande sammanträden, förhandlingar och möten mm Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden Deltagit i Åms introduktionsdagar för administrativ personal MBA-R-info ang anställning som vice riksåklagare och fyra överåklagare Sammanträde med EBMs centrala arbetsmiljökommitté ang upphandling av friskvård, hälsokontroller, jämställdhetsarbetet, arbete med värdegrund och antidiskriminering samt övriga frågor

2 Träff med Åms företrädare och medlem MBL-info EBM ang ny ekonomichef, verksamhetscontroller, polistjänster och åklagartjänster, lönebildningsarbete, framtida personalförsörjning när det gäller åklagare, FAR-dagar samt informationsfunktionen Ao-konferens i Malmö, även Veronica Yng Gisslin deltog MBL-info ang anställning av Guntra Åhlund som byråchef vid Åm Sammanträde med EBM ang informationsfunktionen MBL-info ang EBMs årsredovisning MBL-möte med ÅM ang årsredovisning, lediga chefstjänster, det pågående arbetet ang organisation för Rås kansli och arbetsordning samt beredningsassistenter; även Veronica Yng Gisslin deltog Ao-konferens i Stockholm; även Veronica Yng Gisslin deltog Träff med konsult ang Åms arbete med säkerhetsfrågor; även Veronica Yng Gisslin deltog Ao-konferens i Stockholm; även Veronica Yng Gisslin deltog Träff med konsult ang Åms översyn av chefsrekryteringen Ao-konferens i Linköping; även Veronica Yng Gisslin deltog Träff med Åms företrädare och medlem MBL-info ang EBMs budgetunderlag för MBL-info ang ändring av verksamhetsplan och budget för Åm för MBL-info ang risk- och sårbarhetsanalys för EBM MBL-möte med Åm ang fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter, budgetunderlag för , konsekvenser av ny organisation vid Rås kansli, annonsering av specialisttjänster, arbetstidsavtalet och delpensioner; även Veronica Yng Gisslin deltog Ao-konferens i Göteborg, även Veronica Yng Gisslin deltog Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden Sammanträde med EBM ang uppföljning av löneförhandlingarna m m

3 STs konferens ang politik för anställningsvillkor Träff med arbetsgivarens företrädare för Citykammaren och Åms arbetsgivarföreträdare ang arbetsuppgifter och arbetsorganisation MBL-möte med ÅM ang info om Åms visionsarbete samt fortsatt förhandling ang arbetstidsavtal och policy ang delpension Skrivelser och remisser Skrivelser och remisser har inkommit enligt bilaga 1 7 Nya och avgående medlemmar Margaretha Hofvenstam informerar om aktuella in- och utträden i ST 8 Val av arbetsplats- tillika arbetsmiljöombud Inget att rapportera 9 Lokala löneförhandlingar 2008 Margaretha Hofvenstam informerar om läget i pågående förhandlingar ang tjänster som beredningsassistenter vid åklagarkamrarna inom Åm 10 Uppföljning av löneförhandlingar m m Parterna inom EBM har inlett ett arbete ang uppföljning och utvärdering av löneförhandlingarna genom bl a lönekartläggning, Besta-klassificering, partsgemensam utbildning m m. Arbetet skall genomföras under våren 2009 och resultatet skall ligga till grund för nästkommande lönerevision per 1 januari Besta klassificering av arbetsuppgifter för statistikändamål Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och SEKO har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Systemet heter BESTA och ersätter fr o m år 2004 det tidigare använda TNS som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. Parterna inom Åm och EBM har nu inlett ett arbete för att klassificera samtliga befattningar inom myndighetsområdena. 12 Avtalsrörelsen 2010 ST har nu inlett sitt arbete inför avtalsrörelsen Som ett led i arbetet att ta fram förslag till en ny politik har under hösten 2008 genomförts rådslag på STs hemsida med ca 570 inlägg och en medlemsenkät har skickats ut till ca medlemmar. Diskussioner har nu påbörjats med förtroendevalda inom STs avdelningar genom den konferens om Politik för anställningsvillkor som genomfördes den 3 mars. Även förbundsstämman i maj kommer att behandla Politik för anställningsvillkor. STs medlemmar inom åklagarväsendet kommer att få lämna synpunkter i frågorna under hösten Delpensioner inom Åklagarmyndigheten Margaretha Hofvenstam informerar om pågående förhandlingar om nya riktlinjer inom Åm för delpension enligt PA 03. Styrelsen diskuterar frågan.

4 14 Arbetstidsavtal inom Åklagarmyndigheten Margaretha Hofvenstam informerar om pågående förhandlingar om nytt arbetstidsavtal inom Åm. Styrelsen diskuterar frågan. 15 A0-konferenser våren 2009 Avdelningen har genom Margaretha Hofvenstam och Veronica Yng Gisslin genomfört fem ao-konferenser i Malmö, Stockholm (2), Linköping, och Göteborg. Ett stort antal arbetsplatsombud har deltagit i dessa och diskussionerna i olika frågor har varit både intensiva och intressanta. 16 Ombudsmöte maj 2009 Styrelsen diskuterar vidare programmet vid ombudsmötet och förslagen till de formella punkterna. Styrelsen beslutar att kalla ersättarna i avdelningsstyrelsen och valberedningens sammankallande till ombudsmötet i maj Ekonomiska villkor och budget för nästa period: Budgetåren Arbetsgruppen bestående av revisorerna och kassören redovisar sitt förslag till arvoden. Styrelsen beslutar föreslå arvoden i enlighet med arbetsgruppens förslag. Styrelsen beslutar föreslå oförändrade ekonomiska villkor i övrigt och oförändrad särskild avgift till avdelningen. Styrelsen diskuterar förslaget till budget inför ombudsmötet. Beslut i de ekonomiska frågorna tas av ombudsmötet i maj Verksamhetsplan för tiden maj 2009 april 2010 Styrelsen diskuterar medlemmarnas synpunkter på verksamheten i den medlemsenkät som styrelsen sänt ut. Ett 40-tal medlemmar har kommit med synpunkter. Synpunkterna kommer att delges ombuden på ombudsmötet för diskussion. Styrelsen har beaktat synpunkterna i sitt arbete med förslag till verksamhetsplan för nästkommande period. Beslut om verksamhetsplan tas av ombudsmötet i maj Öppen diskussion om aktuella frågor Styrelsen diskuterar aktuella frågor. Semester: Fråga ska ställas till Åm och EBM ang omfattningen av outtagen semester samt Åms och EBMs policy beträffande ogulden semester Hantering av tvångsmedel: Fortfarande problem med oläsliga och ofullständiga blanketter, som ger dålig arbetsmiljö för administratörerna och rättsosäkerhet. Detta tas upp med arbetsgivaren (ÅM) vid nästa Arbetsmiljökommittémöte i mars 2009.

5 20 Övriga frågor Beslut om ST:s representant i EBM:s arbetsgrupp angående ny jämställdhetsplan Avdelningsstyrelsen beslutar att utse Annika Hansell till ST:s representant enligt ovan 21 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum den 4 maj - 5 maj 2009/em. resp. fm. i samband med ombudsmötet i Söderköping 22 Avslutning Margaretha Hofvenstam tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat Vid protokollet Justeras Elsebeth Rosén Åberg Margaretha Hofvenstam

6 SKRIVELSER OCH REMISSER BILAGA 1 NR DATUM INNEHÅLL STs skriv ang uppdragsbeskrivningar för arbetsplatsombud och lokala styrelser Kall till STs förbundsstämma den maj STs inbjudan till konf om politik för anställningsvillkor ÅMs budgetinfo ESVs rapport ang Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll ÅMs beslut om anmälningar om brott från Tullverket ÅM beslut om myndighetens personsäkerhetsprogram Skriv från medlem ang arbetsbelastning Skriv från avdelningens revisorer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde i ST s lokaler på Sturegatan i Stockholm den 20-21 maj 2008 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Ordförande Elsebeth Rosén

Läs mer

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen ST inom Sveriges Domstolar PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Umeå 2011-10-04 05 Närvarande: Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (4) PROTOKOLL NUMMER 4 avdelningsstyrelsens sammanträde i Alingsås den 16-17 juni 2015 Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer