Vår referens Karin Fristedt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt"

Transkript

1 YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio Stockholm Datum Vår referens Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring Utgångspunkter och bakgrund Uppdraget för denna departementspromemoria har varit att presentera förslag till stöd för personer som from den 1 januari 2010 har förbrukat sina dagar med förlängd sjukpenning eller som har en tidsbegränsad sjukersättning som upphör vid årsskiftet. Syftet med förslagen är att erbjuda sjukskrivna som är för friska för sjukförsäkringen men för sjuka för att arbeta en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Ingången från förslagsställarnas sida är att det som dessa personer i första hand behöver är ett intensifierat stöd från Arbetsförmedlingen för att komma tillbaka i arbetslivet. I sina beräkningar kommer man fram till att målgruppen uppskattningsvis omfattar personer under år 2010, under år 2011 och under år Ungefär 40 procent av dem har en psykisk diagnos. Förflyttningen av individer från Försäkringskassan och sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen är en process som startades redan i och med införandet av Rehabiliteringskedjan 1 juli 2008 och detta förslag är en konsekvent fortsättning av den linjen. Unionen är positiv till att regeringen äntligen tar sig an uppgiften att finna en utväg för alla de som blir av med sin tillfälliga sjukersättning och förlängda sjukpenning vid årsskiftet. Att detta förslag är en långsiktig och hållbar lösning är Unionen dock betydligt mer tveksam till. Det är möjligt att förslaget innebär en bra lösning för en del av målgruppen, men anledningen till denna flytt - från ett försäkringssystem till ett annat - borde i hög grad bygga på en individuell bedömning, att detta är den bästa lösningen för individen ifråga. Nu sker det istället för en hel grupp, för att sjukpennings-/sjukersättningsdagarna tagit slut. Unionen tror att för att hitta goda lösningar som är långsiktigt hållbara krävs en mer fördjupad, omfattande och bred översyn av hela socialförsäkringssystemet. Unionen Förbundskontor, Olof Palmes Gata 17, STOCKHOLM Tel , Fax , Postgiro , Bankgiro Org.nr

2 3.3 Förstärka insatser inom arbetsmarknadspolitiken för personer som lämnar sjukförsäkringen Stöd från Arbetsförmedlingen för återgång till arbete Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram ska införas som ska innebära en koncentrerad utredning och kartläggning av individens behov av stöd för övergång till arbete. Introduktionen ska som längst pågå i tre månader och därefter står Arbetsförmedlingens ordinarie insatser till förfogande. Deltagare i introduktionsprogrammet har rätt till aktivitetsstöd. Unionen är positiv till att en ordentlig utredning och kartläggning kommer till stånd för dessa personer, även om detta rimligtvis borde ha gjorts tidigare. De flesta har varit sjukskrivna under en längre period och det är generellt sett en grupp där det behövs ett omfattande stöd och individanpassade insatser för att komma tillbaka till arbetslivet. Därför finns det risk att det är otillräckligt att den enda nya insats man föreslår är just introduktionsprogrammet. Utöver det, är det Arbetsförmedlingens ordinarie insatser som står till buds. Arbetsförmedlingen börjar här arbeta med grupper som man inte, i alla fall i någon större omfattning, hanterat tidigare. Om denna målgrupp ska anses vara en del av Arbetsförmedlingens uppdrag så bör man anse att Arbetsförmedlingens uppdrag har utökats och man behöver därför skapa möjligheter för organisation och personal att arbeta med dessa personer kvalitativt Aktivitetsstöd vid sjukdom Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska skrivas ut ur programmet efter en månads sjukfrånvaro. Meningen är att personer ska befinna sig i rätt trygghetssystem Unionen delar uppfattningen att personer som är långvarigt sjukskrivna ska befinna sig i sjukförsäkringen. Risken med nuvarande system är snarare att människor som är sjuka skrivs in i arbetsmarknadspolitiska program och hamnar i arbetsmarknadsförsäkringen fast de inte står till arbetsmarknadens förfogande, på grund av att de inte har några sjukpenningsdagar kvar Aktivitetsstöd vid tjänsteledighet Möjlighet att erhålla aktivitetsstöd för de som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program och är tjänstelediga utan lön. Unionen ställer sig positivt till detta. Unionen vill dock återigen påpeka att vi ser samma risk som tidigare i samband med införandet av Rehabkedjan; att indragandet av sjukpenning/tillfällig sjukersättning för de som har en anställning kvar, kan tänkas påverka arbetsgivarnas agerande och leda till uppsägningar trots att arbetsrätten är oförändrad. C:\Documents and Settings\FK1ELNO\Desktop\Remissvar kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring.doc 2 (5)

3 3.3.5 Personer med partiell ersättning från sjukförsäkringen För personer som har haft partiell sjukersättning/penning gäller att man kan fortsätta arbeta deltid och delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program på deltid. Unionen anser att det är positivt att även de med tidigare partiell sjukersättning/penning kan ta del av Arbetsförmedlingens program för den som så önskar. Men om det blir ett krav att man måste delta på kvarvarande tid kan det även bli ett problem. Exempelvis en person som arbetar 75 procent och haft tillfällig sjukersättning 25 procent på grund av en psykisk diagnos. Att för den personen lyckas pressa in ett arbetsmarknadspolitiskt program på deltid kan vara svårt och mycket påfrestande. 4. Bedömning av arbetsförmågan för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Förslaget innebär att för en försäkrad som på grund av sjukdom är frånvarande från ett arbetsmarknadspolitiskt program, ska vid bedömningen av nedsättningen av arbetsförmågan beaktas om den försäkrade på grund av sjukdomen är ur stånd att delta i programmet. 5. Bedömning av arbetsförmågan när den försäkrade skrivits ut från ett arbetsmarknadspolitiskt program på grund av sjukdom Förslaget innebär att för en försäkrad som på grund av sjukdom lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program och som har möjlighet att återinträda, ska vid bedömningen av nedsättningen av arbetsförmågan även beaktas den försäkrades förmåga att delta i ett sådant program. Unionen anser det rimligt att man bedöms mot den aktivitet man för tillfället ingår i, ex. arbetsmarknadspolitiskt program. Om man är sjukskriven och återgång till ett arbetsmarknadspolitiskt program är aktuellt, för att det är den bästa lämpliga åtgärden för den enskilde individen, ska naturligtvis möjligheten till detta beaktas vid bedömning av arbetsförmåga. Arbetsmarknadspolitiska program får dock inte bli någon form av förvaring för att undvika sjukskrivning utan bör vara kvalitativa åtgärder och användas när de är bäst lämpade för att hjälpa individen på sin väg tillbaka till arbete. Unionen finner det något förvånande att man väljer denna tidpunkt att lägga detta lagförslag och inte inväntar Utredningen om översyn av begreppen sjukdom och arbetsförmåga samt en enhetlig bedömning av arbetsförmåga (S 2008:01) som ska presenteras snart. C:\Documents and Settings\FK1ELNO\Desktop\Remissvar kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring.doc 3 (5)

4 6. Förlängd sjukpenning för fler än 550 dagar i vissa fall: Vid vård på sjukhus eller omfattande vård på annat ställe (hemma/rehabiliteringsenhet) När den försäkrade p.g.a. sjukdom fått avgörande förlust av verklighetsuppfattningen När deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program/arbete skulle medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades hälsa. Unionen anser naturligtvis att det är positivt att förlängd sjukpenning för fler än 550 dagar kan beviljas även om reglerna fortfarande är restriktiva. Ett generellt problem är dock att ju fler undantag och särregleringar som sker för olika sjukdomar desto mer komplicerat och svårt blir det att göra korrekta bedömningar och beslut i försäkringen. 7. Rätten att återfå tidigare sjukpenninggrundande inkomst efter en period med sjukersättning eller aktivitetsersättning Den vars sjukersättning upphört ska kunna återfå den sjukpenninggrundande inkomst som gällde alldeles före sjukersättningen beviljades. För en försäkrad som uppburit sjukersättning eller aktivitetsersättning gäller att sjukpenning eller förlängd sjukpenning inte betalas under de tre kalendermånader som infaller efter utgången av en period med sjuk- eller aktivitetsersättning. Unionen är positiv till att den enskilde återigen kan återfå sin sjukpenninggrundande inkomst i samband med att sjuk- eller aktivitetsersättningen upphör. 9. Behovet av samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Unionen tror att en god samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är otroligt viktig. Tyvärr ges man i detta sammanhang inte särskilt lång tid att finna praktiska lösningar för att genomföra denna förändring på ett bra sätt. Samverkan behövs för att glapp inte ska uppstå i överflyttningen mellan myndigheterna men framförallt för den kunskapsöverföring som behöver ske, både kring enskilda individer men också mer generellt kring denna målgrupp. 10. Konsekvenser 10.1 Administrativa konsekvenser Det framhålls att de förslags som läggs i promemorian inte bedöms leda till någon större administration hos Arbetsförmedlingen. Då arbetsgruppens uppfattning är att målgruppen i första hand behöver ett intensifierat stöd från Arbetsförmedlingen är det svårt att se hur detta inte bedöms leda till större administration hos Arbetsförmedlingen. Om stödet ska kunna ske med kvalitet är det rimligt att också räkna med ökad administration. C:\Documents and Settings\FK1ELNO\Desktop\Remissvar kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring.doc 4 (5)

5 10.4 Ekonomiska konsekvenser Personer som efter 87 dagar fortfarande saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom kan påbörja en ny period med sjukpenning, vilket medför ökade utgifter. Arbetsgruppen lämnar i denna promemoria förslag som innebär att antalet personer som kommer att påbörja en ny period med sjukpenning begränsas. Det föreslås bl.a. genom att bedömningen av rätten till sjukpenning för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program ska beakta personens förmåga att delta i något program hos Arbetsförmedlingen. Unionen uppfattar denna skrivning som att både de personer som har förbrukat sina dagar med förlängd sjukpenning eller som har en tidsbegränsad sjukersättning som upphör har möjlighet att återgå till sjukförsäkringen efter 87 dagar, för de som fortfarande saknar arbetsförmåga. Detta är naturligtvis positivt. Syftet med att beakta om individen har möjlighet att delta i något arbetsmarknadspolitiskt program måste väl rimligtvis vara att finna den bästa fungerande vägen för att hjälpa individen tillbaka till arbete, inte för att begränsa återflödet till sjukförsäkringen och därmed begränsa kostnaderna. Unionen Cecilia Fahlberg Förbundsordförande C:\Documents and Settings\FK1ELNO\Desktop\Remissvar kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring.doc 5 (5)

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet 2008-02-07 Dnr 2008-0011 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet De Handikappades

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Myten om långtidssjukskrivna

Myten om långtidssjukskrivna ARBETARRÖRELSENS TANKESMEDJA SNABBANALYS nr 4 augusti 2010 Myten om långtidssjukskrivna Anne-Marie Lindgren granskar effekterna av alliansregeringens försämringar i sjukförsäkringen. Hon hänvisar till

Läs mer

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 Försäkringskassan har ombetts att yttra sig över studiesociala kommitténs

Läs mer

Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer

Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer SOU 201 5:21 Mer 103 33 Stockholm Socialdepartementet 2015-08- 1.;. Datum PTKs yttrande trygghet och bättre försäkring 0,97 % tas bort vid införandet av e-inkomst. Syftet med reduceringsfaktorn PTK anser

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE

GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/försörjningsförmåga Slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:89 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/5 De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Pathric Hägglund Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Peter Skogman

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer