Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1"

Transkript

1 Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN En dag på FK Sida 1

2 FK:s uppdrag inom sjukförsäkringsområdet Bedöma och besluta om rätten till ersättning Samordningsuppdraget Samordningsuppdraget.. innebär att vi ska utreda om det finns behov av rehabilitering för att individen ska kunna få tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom arbete. En viktig avgränsning är att vi inte ska rehabilitera, vi ska samordna och säkerställa att de aktörer som har ansvar för åtgärder för enskilda individer genomför dessa. Det är det som är vårt samordningsuppdrag En dag på FK Sida 2

3 En enklare sjukförsäkringsprocess En förändring inom försäkringskassan för att bättre svara mot kundernas behov Ett arbete där landsting, arbetsgivare och andra aktörer har varit delaktiga Våra kunder har olika behov i sin kontakt med oss En dag på FK Sida 3

4 Olika kunder olika behov Utifrån ett kundperspektiv finns tre olika behov: Kunder som enbart behöver ersättning för den tid de varit sjuka. Kunder som är tillfälligt sjuka och kommer att gå tillbaka i sitt vanliga arbete. Är inte i behov av insatser eller stöd. Kunder med behov av personlig kontakt, insatser och stöd för att återgå i arbete så snart som möjligt/hitta en långsiktig och hållbar lösning. En dag på FK Sida 4

5 Differentierat intygande Öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen genom ett tidigt ställningstagande från läkaren kring behov av insatser för återgång i arbete och förväntad längd för sjukskrivning. Bidra till ett mer effektivt flöde för de kortare och mindre komplexa sjukfallen. En dag på FK Sida 5

6 Enkla och kortvariga fall Tre kriterier ska vara uppfyllda; att patienten bedöms kunna återgå i sitt ordinarie arbete (el forts arbetslös) utan insatser/stöd från FK att sjukskrivningen inte överskrider rekommendationer i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd att sjukfallet inte förväntas pågå längre än 2 månader (60 dgr) Om kriterierna inte är uppfyllda lämnar läkaren all information som normalt krävs i ett läkarintyg Finns behov av tidiga och aktiva insatser från andra aktörer, ska detta anges särskilt i ruta 13 En dag på FK Sida 6

7 Diagnos Huvudsaklig grund för sjukskrivning Fyll i e i ruta 4 och 5 då det är ett e-intyg e e En dag på FK Sida 7

8 arbetsuppgifter/arbetslös Period och omfattning max 2 mån! (60 dgr) Enl rek i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd En dag på FK Sida 8

9 Vad händer när man blir sjuk Anställd -14 dgr sjuklön AG anmäler till FK Övriga anmäler själv till FK Läkarintyg krävs from 8 ;de dagen Kund skickar ansökan till FK FK startar sin handläggning En dag på FK Sida 9

10 Vad gör FK när anspråk kommer? Första bedömning vilket kundflöde? Utreder den sjukpenninggrundande inkomsten Mot vad ska arbetsförmågan bedömas? Är arbetsförmågan nedsatt på grund av sjukdom? Finns det dagar att få? Behov av samordning? En dag på FK Sida 10

11 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) SGI är den årliga inkomst i pengar som en person tills vidare kan antas få för eget arbete i Sverige Ett beräkningsunderlag för ersättningar enligt den arbetsbaserade försäkringen En dag på FK Sida 11

12 Villkor för rätt till en SGI Inkomsten måste komma från eget arbete, i Sverige eller annat land Inkomst måste uppgå till minst 24% av PBB Inkomsten ska kunna antas vara stadigvarande i 6 månader eller längre Inkomsten ska kunna vara årligen återkommande Utgöra inkomst i pengar En dag på FK Sida 12

13 Vad är SGI-skydd? Huvudregel: En person som gör ett förvärvsavbrott och inte längre har någon inkomst får inte behålla sin SGI. Undantag: SGI kan behållas eller bli vilande under vissa typer av förvärvsavbrott. Vid dessa undantag skyddas en persons SGI och får inte sänkas trots att en person inte längre har en inkomst från arbete. En dag på FK Sida 13

14 Undantag där SGI-skydd är aktuellt vid förvärvsavbrott: 3-månadersregeln Graviditet och föräldraledighet Studier / arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetslöshet Sjukdom Totalförsvarsplikt En dag på FK Sida 14

15 NÄSTA STEG Mot vad ska vi bedöma arbetsförmågans nedsättning? Anställd = rehabkedjan Arbetslös= arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden Arbetsmarknadspolitisk åtgärd = mot åtgärden +arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden Egen företagare = eget (tom dag 179) + arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden Föräldralediga = att vårda barnet En dag på FK Sida 15

16 Rehabiliteringskedjan bedömning av arbetsförmågan Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** månader *** * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (SFS 2008:565) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. Kan också gälla om det är oskäligt att bedöma mot arbetsmarknaden *** Efter dag 366 endast om det är oskäligt En dag på FK Sida 16

17 Sjukskrivningsperioder läggs samman Fastställa var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras Längd på sjukperiod Längd på arbetsperiod Fastställa dag i rehabiliteringskedjan Ny sjukanmälan En dag på FK Sida 17

18 Nästa steg- är arbetsförmågan nedsatt på grund av sjukdom? Arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom; Sjukdomens påverkan på individens förmåga att utföra arbete Sjukdomens konsekvens för funktionstillståndet avgör Individuell bedömning En dag på FK Sida 18

19 Läkaren beskriver de medicinska förutsättningarna D F A Sjukdom Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning En dag på FK Sida 19

20 Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan Arbetet Arbetsmarknaden Aktiviteter Bedömning Sjukdom Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning En dag på FK Sida 20

21 Nästa steg finns det dagar? Sjukpenning i högst 364 dagar under en ramtid på 450 dagar. 364 dagar Sjukpenning på normalnivå 550 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 80 % Ersättningsnivå 75% En dag på FK Sida 21

22 FINNS BEHOV AV SAMORDNING? Vad behöver kunden för stöd? Oavsett om sgi är 0 eller om det finns dagar att få Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom En dag på FK Sida 22

23 Diskussion Vad är samordnande insatser? Samordnad rehabilitering? En dag på FK Sida 23

24 HUR ARBETAR FK MED SAMORDNINGSUPPDRAGET? Kontakt med kund Avstämningsmöte TRIS Rehabiliteringsersättning Gemensam kartläggning En dag på FK Sida 24

25 Samarbetet kring kunden Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Gemensam kartläggning tillsammans med kund Arbetssökande Ej aktuellt med samarbete Insats hos vård, kommun, Finsam eller ESFprojekt Arbetsförberedande insatser Arbetslivsinriktade insatser Konsultativa insatser hos arbetsgivaren Arbete/utbildning Arbetssökande Programinsats Åter till FK eller Af Annat En dag på FK Sida 25

26 Vad händer sedan? Bedömer rätten till sjukpenning vid varje nytt läkarintyg Tar ställning till rehabkedjan Tar ställning till behov av rehab/samordning Samverkar med vård, arbetsgivare och andra aktörer Avstämningsmöten Fördjupade utredningar En dag på FK Sida 26

27 Tidsbegränsning av sjukpenning Sjukpenning i högst 364 dagar under en ramtid på 450 dagar ALI aktivitetsstöd 87 dagar Sjukpenning på normalnivå 364 dagar 80 % Sjukpenning på fortsättningsnivå 550 dagar 75 % Fler dagar sjukpenning på fortsättningsnivå 1. Godkänd arbetsskada 75 % 2. Omfattande vård och behandling 3. Avgörande förlust av verklighetsuppfattning 4. Riskerar allvarlig försämring 5. Oskäligt Fler dagar sjukpenning normalnivå 80 % Allvarlig sjukdom utifrån socialstyrelsens kriterier En dag på FK Sida 27

28 Allvarlig sjukdom 1. Ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller en skada. Baserat på verifierbara undersökningsfynd eller definitioner. Tillståndet ska ha adekvat varaktighet trots att behövliga insatser gjorts. samt ngt av nedanstående kriterier 2. Mycket omfattande funktionsnedsättning (ADL) 3. Betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd med sannolik risk för omfattande försämring av funktion inom det närmaste året 4. Behov av omfattande och krävande behandling 5. Betydande risk för mycket kraftig försämring inom 5 år. En dag på FK Sida 28

29 Fler dgr med sjukpenning på fortsättningsnivå Ingen tidsbegränsning 1. Godkänd arbetsskada 2. Vårdas på sjukhus eller får omfattande vård utanför sjukhus (omfattande = tidsåtgång) 3. Avgörande förlust av verklighetsuppfattning och förmåga att orienteras sig att han/hon inte kan tillgodogöra sig information 4. Risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom 5. I annat fall oskäligt att inte betala ut sjukpenning En dag på FK Sida 29

30 Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingen ansvarar Individanpassad utredning och kartläggning Maximalt tre månader Ersättning i form av aktivitetsstöd Därefter finns Arbetsförmedlingens ordinarie insatser plats i jobb- och utvecklingsgarantin eller andra program jobbgarantin för ungdomar lönebidrag, Samhall, trygghets- och utvecklingsanställningar En dag på FK Sida 30

31 Vad händer efter Arbetslivsintroduktionen? Om fortsatt åtgärd hos Arbetsförmedlingen aktivitetsstöd Om ny sjukperiod bedömning av rätt till sjukpenning Efter 87 dgr utan utbetald ersättning p gr a sjukdom En dag på FK Sida 31

32 Sjukpenning i särskilda fall Målgrupp: Sgi mindre än kr Har haft AE fyller 30 år Tidigare fått maximal tid för sjukersättning Bosättningsbaserad Boendetillägg En dag på FK Sida 32

33 Förebyggande sjukpenning Syftar till: att förebygga sjukdom, att förkorta sjukdomstid eller att helt eller delvis förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan Arbetsförmågan är INTE nedsatt på grund av sjukdom Medicinsk behandling/rehabilitering hindrar arbete Ordinerad av läkare - läkarutlåtande En dag på FK Sida 33

34 Exempel vanlig sjukvård sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprovning av handikapphjälpmedel rådgivning och stödåtgärder Missbruksvård Psykologsamtal Hjärtrehabilitering Artrosskola M m Måste genomföras under överinseende av vårdpersonal, exempelvis en sjukgymnast, arbetsterapeut eller behandlingsassistent. En dag på FK Sida 34

35 Villkor för att få sjukersättning Arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i förhållande till arbetsmarknaden Stadigvarande Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Medicinska,arbetslivsinriktade och sociala En dag på FK Sida 35

36 Sjukersättning- vad krävs? 1. Betydande Aktivitetsbegränsning relaterad till SJUKDOM ( logisk DFA-kedja ) 2. Medicinsk behandling ska anses vara genomförd och ytterligare medicinsk behandling/rehabilitering bedöms inte kunna förbättra aktivitetsförmågan 3. Arbetslivsinriktade åtgärder ska också ha prövats om inte individens hälsotillstånd är så nedsatt att det inte finns medicinska förutsättningar för arbetslivsinriktade åtgärder. En dag på FK Sida 36

37 SJUKERSÄTTNING ( SE) Försäkrad vid försäkringsfall och vid beviljande Försäkringsfall = när arbetsoförmåga nått den grad och varaktighet som berättigar till SE Bosättningsbaserad = garanti ersättning Arbetsbaserad = inkomstrelaterad ersättning En dag på FK Sida 37

38 Aktivitetsersättning Åldersgrupp år Nedsatt arbetsförmåga mot arbetsmarknaden under minst ett år Alltid tidsbegränsad 1-3 år Eller Förlängd skolgång Aktiviteter kan pågå och ersättning lämnas för kostnader En dag på FK Sida 38

39 Aktivitetsersättning Förlängd skolgång; Orsakat av funktionshinder. Inget krav på nedsatt arbetsförmåga Ordinarie skolform, särskola, specialskolor. Längst t.o.m. slutbetyg gymnasium. En dag på FK Sida 39

40 ARBETE MED SE/AE Vilande Steglös Avräkning Åttondel!ALLTID KONTAKT MED FK INNAN ARBETE STARTAR : Anmälan eller ansökan En dag på FK Sida 40

41 Ersättning vid vilande sjukersättning eller aktivitetsersättning Gäller vid förvärvsarbete Ansöka innan arbetet påbörjas Månadsbelopp som är 25 % av den ersättning som är vilande Betalas ut under maximalt 12 månader Skattefritt En dag på FK Sida 41

42 Steglös avräkning Beviljad stadigvarande sjukersättning före juli Fribelopp beroende på omfattningen av sjukersättningen. Ansöka innan arbetet påbörjas. Avstämning (som Bostadstillägg). En dag på FK Sida 42

43 Åttondelen Gäller både sjuk- och/aktivitetsersättning. Enbart vid hel förmån Får arbeta och tjäna max 1/8 jämfört med en heltid inom samma yrkesområde, utan påverkan på ersättningen. Anmälningsskyldighet. En dag på FK Sida 43

44 Försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan Ska hjälpa handläggare att förstå och analysera information om sjukdom, funktion och förmåga till aktivitet som beskrivs i läkarintyg och läkarutlåtande. Internt (i FK-organisationen) vara kunskapsbärare inom Försäkringsmedicin, Främja forskning och samverkan med Universiteten och sjukvården Externt arbete riktat mot hälso- och sjukvård, AF, Socialförvaltning, Universitet En dag på FK Sida 44

45 Att tolka ett Läkarintyg En dag på FK Sida 45

46 DFA- verktyget för att hantera medicinsk information Ursprung ur ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ICF; beskriver individens funktionstillstånd (ICD beskriver endast orsaken (diagnosen)) En dag på FK Sida 46

47 DFA- verktyget för att hantera medicinsk information D = Diagnos F = Funktionsnedsättning A = Aktivitetsbegränsning En dag på FK Sida 47

48 Aktivitetsförmåga eller Arbetsförmåga? Aktivitet/Aktivitetsförmåga= enskild aktivitet/förmåga att utföra enskild aktivitet; t.ex. en enskild arbetsuppgift såsom att läsa och skriva en enklare text på dator, att hantera kundkontakter, diska, tillaga enklare varmrätt Arbete= Flera aktiviteter i ett sammanhang, i en arbetsmiljö En dag på FK Sida 48

49 DFA- verktyget för att hantera medicinsk information Att strukturera och kommunicera sin försäkringsmedicinska bedömning genom att använda DFA En dag på FK Sida 49

50 DFA- verktyget för att hantera medicinsk information D = sjukdom F = status och framförallt beskrivning av de nedsatta kroppsfunktionerna, fys och psyk A = vad kan personen inte utföra i vardag och arbete (aktivitetsnivå! ) En dag på FK Sida 50

51 DFA- verktyget för att hantera medicinsk information En logisk DFA-kedja= logiskt samband mellan diagnosfunktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning En dag på FK Sida 51

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Rättslig uppföljning 2015:03 Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Pernilla Keinestam

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt lag (fr o m den 1 januari

Läs mer

SEKOs lilla lathund 2013

SEKOs lilla lathund 2013 1 SEKOs lilla lathund 2013 Framtagen i samarbete med LO-TCO Rättsskydd För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN Daniel Bergman & Karl-Johan Samuelsson SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN En urholkning av anställningsskyddet för arbetstagare under sjukskrivning och rehabilitering? *** THE

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/5 De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Pathric Hägglund Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Peter Skogman

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer