Information mars 2014 till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information mars 2014 till"

Transkript

1 Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg

2 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Socialförsäkringen skall ge ekonomiskt skydd när en person avstår från t.ex förvärvsarbete på grund av sjukdom eller vård av barn. Storleken av det ekonomiska skyddet beror på : vilken årlig inkomst i pengar en person kan antas komma att få vilka ersättningsnivåer som gäller enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

3 Villkor för SGI Personen måste vara försäkrad för arbetsbaserade förmåner Dessutom måste inkomsten komma från eget arbete i Sverige eller från annat land enl. EU/EES förordning [883/3004 eller 1408/71] eller socialförsäkringskonvention uppgå till minst 24 % av prisbasbeloppet (pbb) ( för kr) under minst sex månader i en följd, eller vara årligen återkommande utgöra inkomst i pengar Inkomsttaket begränsas till max 7,5 x pbb för sjukpenning ( kr För föräldrapenning på sjukpenningnivå begränsning till 10 x pbb ( kr)

4 Inkomst av olika slag. Tjänst Huvudregeln inom socialförsäkringen är att tjänsteinkomster räknas till inkomst av anställning, SGI-A. Kapital Inkomst av kapital kan inte ligga till grund för SGI. Det beror på att inkomsterna inte kommer från eget arbete (undantag: om näringsverksamhet består av att köpa och sälja fastigheter och utgör fastigheterna lagertillgång sker beskattningen i inkomstslaget näringsverksamhet) och inkomsterna kan då ingå i SGI-B. Näringsverksamhet Socialförsäkringsrättsligt räknas en egen företagares inkomst från eget arbete i sin näringsverksamhet till inkomst av annat förvärvsarbete

5 Olika typer av företag Företagsformen är avgörande när Försäkringskassan ska bedöma om en egen företagares inkomst är att anse som inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete. De företagsformer som är aktuella för personer som har SGI-B, det vill säga för en egen företagare är enskild näringsidkare (enskild firma) enkelt bolag handelsbolag. Däremot räknas personer som är verksamma i aktiebolag och ekonomiska föreningar som anställda. De har därför SGI-A.

6 Ex på inkomst SGI-A Utöver lön (månad, vecko- och timlön) kan även ingå till exempel: Övertidsersättning OB tillägg Semesterlön, semesterersättning Provision Återkommande bonus

7 Inkomst SGI B De inkomster som den som är godkänd för F-skatt har, räknas inom socialförsäkringen vanligtvis till inkomst av annat förvärvsarbete och kan ligga till grund för SGI-B. Normalt beräknas en egen företagares SGI utifrån den framtida inkomst av näringsverksamheten som han eller hon kan antas få för eget arbete. Tidigare års taxerade inkomster av näringsverksamhet kan ge ledning vid bedömningen av denna

8 Inkomst SGI B forts Med inkomst av näringsverksamhet menas företagets resultat efter avdrag för kostnader, avgifter och eventuella avsättningar vid den skattemässiga inkomstberäkningen, men före skatt. Eftersom Försäkringskassan vid beräkning av SGI inte ta hänsyn till skatterättsliga dispositioner så blir underlaget som ligger till grund för beräkning av SGI inte alltid detsamma som underlaget för skatteberäkning. Vad uppgifter behövs för att kunna beräkna SGI-B? personen arbetar och har en viss inkomst, samt att inkomsten har en viss varaktighet. att personen verkligen driver en enskild näringsverksamhet - företagsformen har betydelse för om inkomsten ska betraktas som SGI-A eller SGI-B. företagarens arbetsuppgifter och omfattning av det egna arbetet vilket datum företagaren har lämnat in skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket uppgift om aktuell jämförelseinkomst

9 Inkomst SGI B Generellt uppbyggnadsskede En person som har inkomst av annat förvärvsarbete och driver näringsverksamhet, ska under 24 månader (det generella uppbyggnadsskedet) få en SGI som minst motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning (jämförelseinkomst) Bestämmelsen om rätt till en SGI som motsvarar jämförelseinkomsten gäller oavsett om det är fråga om ett nystartat företag eller om personen har övertagit en redan etablerad verksamhet Jämförelseinkomsten ska avspegla den arbetsinsats som personen utför i företaget. Om en företagare kan antas arbeta i större eller mindre omfattning än den som arbetar heltid bör också jämförelseinkomsten anpassas i motsvarande mån. När Försäkringskassan ska bedöma vilken jämförelseinkomst som ska ligga till grund för SGI under det generella uppbyggnadsskedet, ska förutom arbetsinsatsen hänsyn tas till, liknande arbete på arbetsmarknaden och egen administration.

10 Inkomster Exempel på inkomster som inte ingår i SGI - Kapitalinkomster - Skattepliktiga förmåner och kostnadsersättningar - Ersättning från FK eller a-kassa - Avgångsvederlag - Semesterlönetillägg

11 Karenstid Karenstid innebär att: sjukpenning inte betalas ut under en viss bestämd tid i början av en sjukperiod. påverkar sjukförsäkringsavgiften - lång karenstid lägre avgift. Den grundläggande karenstiden är 7 dagar Det betyder att sjukpenning betalas ut från och med den åttonde dagen i en sjukperiod för en person som inte har valt karenstid. En egen företagare kan välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Kortare karenstid men först efter uppsägningstid. Uppsägningstiden är det antal dagar med vilka karenstiden förkortas. En kortare karenstid börjar gälla efter det att uppsägningstiden har löpt ut. Åldersvillkor (55 år) för att få en kortare karenstid.

12 Årsarbetstid Det antal timmar eller dagar per år som en anställd försäkrad kan antas komma att tills vidare ha i sitt arbete som ordinarie arbetstid. Syftet med reglerna om årsarbetstid är att en person som avstår från arbete ska få en mer korrekt kompensation vid inkomstbortfall. Årsarbetstid beräknas inte för personer med inkomst av annat förvärvsarbete ( ersättning kalenderdagsberäknas) Årsarbetstid beräknas i samband med ett ersättningsärende, i den mån det behövs för att beräkna ersättningens storlek Uppgifter om årsarbetstid är endast av betydelse i de fall ersättningen måste beräknas utifrån arbetstid ( timmar)/dag.

13 SGI-skydd Egen företagare Reglerna om SGI-skydd i samband med arbetslöshet omfattar även den som är egen företagare, det vill säga personer som före arbetslösheten hade inkomst av annat förvärvsarbete. Om den egna företagaren efter avslutat arbete i företaget omfattas av SGI-skydd på grund av arbetslöshet, är det den SGI-B som kan fastställas på inkomsten före förvärvsavbrottet som är skyddad. SGI ska också omräknas efter förändringen av KPI (konsumentprisindex)

14 Föräldrapenning. Åldersgränser För barn födda/adopterade 2013 och tidigare kan föräldrapenning tas ut längst till dess att barnet har fyllt 8 år eller till den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret i grundskolan. För barn födda/adopterade från och med 2014 kan föräldrapenning betalas som längst ut till dess barnet har fyllt 12 år eller den senare tidpunkt då barnet har avslutat det femte skolåret i grundskolan. Fyraårsgränsen gäller för barn födda/adopterade fr o m 2014 Från exakt den dag som barnet fyller fyra år eller vid likställd tidpunkt för adopterade barn, betalas föräldrapenning ut under högst 96 dagar sammanlagt för föräldrarna.

15 Föräldrapenning. Ersättningsdagar för barn födda/adopterade 2013 och tidigare 480 dagar dagar med sjukpenningbelopp eller grundbelopp 90 dagar med lägsta belopp (om gemensam vårdnad 240 dagar var), Ersättningsdagar för barn födda/adopterade fr ån och med Föräldrapenning kan tas ut i 390 dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå och 90 dagar på lägstanivå. Dagarna fördelas så att vardera föräldern har rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå eller grundnivå under 195 dagar och på lägstanivå under 45 dagar Efter fyraårsgränsen kan föräldrapenning tas ut i högst 96 dagar

16 Föräldrapenning.. Föräldrapenningens ersättningsnivåer: Sjukpenningnivå (80 % av SGI multiplicerad med talet 0,97 delat med 365 dagar). Vid beräkningen av SGI bortses från inkomster av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger 10 x pbb ( kr) Grundnivå 225 kronor/dag (240 dagars villkoret ej uppfyllt) Kravet är att föräldern under minst 240 dagar i följd före barnets födelse, eller den beräknade tidpunkten för födelsen, har varit försäkrad för en sjukpenning och under hela tiden skulle haft rätt till sjukpenning som överstiger lägstanivån för föräldrapenning Lägsta nivå 180 kronor per dag

17 Tillfällig föräldrapenning ( tfp ) Beräkning av ersättning för egen företagare För en egen företagare beräknas hel ersättning på följande sätt: 80 % av SGI-B multipliceras med faktorn Resultatet delas med 260 Egna företagare fick tidigare tillfällig föräldrapenning beräknad per kalenderdag, vilket innebar att de hade ett delningstal på 365. Syftet med att ändra delningstalet från 365 till 260 är att så långt möjligt behandla egna företagare och anställda lika

18 Sjukpenning Sjukdom/skada inträffar som ger funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning som innebär arbetsoförmåga och ger inkomstförlust. Läkarintyg krävs fr o m 8 dagen i en sjukperiod. Arbetsgivaren har 14 dagars sjuklöneansvar för anställda. Fr o m dag 15 betalas ersättning ut från Försäkringskassan. 1:a dagen i en sjukperiod alltid en karensdag (både för anställda och egen företagare) Sjukpenning i högst 364 dagar med ersättningsnivå på 80 % av SGI (normalnivå) x 0,97/365. Vid allvarlig sjukdom enligt Socialstyrelsens kriterier kan FK bedöma att fler dagar med 80 % kan beviljas. Sjukpenning i högst 550 dagar med ersättningsnivå på 75 % av SGI (fortsättningsnivå) x 0,97 /365. Efter 914 dagar aktuellt med arbetslivsintroduktion via Arbetsförmedlingen Fler dagar med 75 % ersättning kan beviljas i specifika situationer

19 Bedömning av arbetsoförmåga.. Bedömning av arbetsoförmågan görs enligt rehabiliteringskedjan under de första 365 dagarna i en sjukperiod enligt följande: Anställd Dag 1 90 mot ordinarie arbetsuppgifter /andra tillfälliga arbetsuppgifter hos arbetsgivaren Dag mot alla arbeten hos arbetsgivaren (kontaktmöte med Arbetsförmedlingen (AF) kan erbjudas). Dag mot alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Egen företagare Dag mot ordinarie arbetsuppgifter ( kontaktmöte med AF kan erbjudas). Dag mot alla normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

20 Kontakt med Försäkringskassan via

21 Kontakta Försäkringskassan som privatperson

22 Kontakta Försäkringskassan som arbetsgivare

Sjukpenninggrundade inkomst

Sjukpenninggrundade inkomst Sjukpenninggrundade inkomst och årsarbetstid Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Vägledning 2004:5 Version 13. Sjukpenninggrundande. och årsarbetstid

Vägledning 2004:5 Version 13. Sjukpenninggrundande. och årsarbetstid Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare 2009-12-15 S2009/10066/SF Socialdepartementet Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare Förord Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän

Läs mer

Trygghetssystemen. för företagare. Betänkande av Utredningen om trygghetssystemen. för företagare. Stockholm 2008 SOU 2008:89

Trygghetssystemen. för företagare. Betänkande av Utredningen om trygghetssystemen. för företagare. Stockholm 2008 SOU 2008:89 Trygghetssystemen för företagare Betänkande av Utredningen om trygghetssystemen för företagare Stockholm 2008 SOU 2008:89 2008_SOU försätts S-format_sv.indd 1 2008-09-24 09:30:48 SOU och Ds kan köpas från

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 Om föräldraförmåner en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 d Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 2009-01-15 Rnr 96.08 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Allmänt Många av Saco-förbundens medlemmar verkar som egna företagare,

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare

Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare Rapport 2012:8 Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare En analys av utvecklingen under 2000-talet Rapport 2012:8 Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare En analys av utvecklingen under 2000-talet

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN. Ett kunskapsunderlag. Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN Ett kunskapsunderlag Centerkvinnornas föräldraförsäkringsgrupp 2011-12-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Tabellförteckning... 2 Figurförteckning... 2 Så funkar föräldraförsäkringen...

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer